>>> dorobek naukowy 

 

prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski

 

 Wykaz zrealizowanych tematów prac magisterskich

SEMINARIUM MGR - PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA 1987

Lp. Autor Tytuł pracy
1. Kozłowska Anna  Integracja i dezintegracja wpływów wybranych środowisk wychowawczych
2. Bednarek Bożena  Przyrzeczenie harcerskie w życiu dziecka
3. Michalak Alicja  Czynniki kształtujące pozycję społeczną dziecka w wieku wczesnoszkolnym w klasie szkolnej.
4. Kowalczyk Dariusz  Postrzeganie przez studentów kierunków pedagogicznych możliwości oddziaływań szkoły wyższej na ich system wartości.
5. Kaszuba Konrad  Rola współzawodnictwa w procesie kształtowania się postaw pro społecznych.
6. Porzeżyńska Elżbieta   Oczekiwania rodziców i nauczycieli przedszkola wobec kształtowania dojrzałości dzieci 6 - 7 letnich.
7. Ignaczak Barbara   Czynniki warunkujące poczucie podmiotowości nauczyciela
8. Bąk Halina  Środowisko szkolne dzieci klas pierwszych mających trudności w czytaniu i pisaniu.
9. Rutkowska Małgorzata  Jak wdrażać uczniów klas I - III do pracy nad sobą?

SEMINARIUM MAGISTERSKIE PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA -1989

Lp. Autor Tytuł pracy
10. Salska Bożena  Aktualność poglądów pedagogicznych Roberta Stephensona Smytha Baden Powella.
11. Kukuła Bożena  Osamotnienie dziecka w rodzinie pełnej.
12. Hibszer Katarzyna  Funkcje założone i rzeczywiste Ruchu Programowo - Metodycznego "Harcerskie Poradnictwo"
13. Szmidt Małgorzata  Postawy instruktorów wobec idei religijności w harcerstwie.
14. Tracz Dorota  Wartość dzieciństwa w świadomości rodziców
15. Skwarka Piotr  Wartość współzawodnictwa w pracy z zuchami w świetle opinii drużynowych.
16. Rogowska Marzanna  Ofiarność i rezygnacja w życiu instruktora ZHP.

SEMINARIUM PEDAGOGIKA KULTURALNO-OŚWIATOWA I OPIEKUŃCZO -WYCHOWAWCZA - 1990

Lp. Autor Tytuł pracy
17. Kowalczyk Anna  Edukacja ekologiczna w zuchowym systemie wychowawczym.
18. Pajewska Jolanta  Dziecko a dzieciństwo pedagoga.
19. Goździk Emilia  Realizacja praw dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na przykładzie wybranych domów dziecka.

SEMINARIUM PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZA. I K-O - 1990

Lp. Autor Tytuł pracy
20. Pisarek Iwona  Warunki aspiracji edukacyjnych nauczycieli.
21. Ularowska Beata  Analiza porównawcza ewolucji treści Prawa Harcerskiego w ZHP w latach 1945 - 1989.
22. Grunt Marek  Wychowanie dialogowe w szkole średniej (na przykładzie XXIX LO w Łodzi).

SEMINARIUM ST. ZAOCZNE - NAUCZ. POCZĄTKOWE 1993

Lp. Autor Tytuł pracy
23. Nowak Jolanta  Funkcje założone i rzeczywiste 21 RBP o specjalizacji harcerskiej.
24. Chędzelewska Anna  Pseudowychowanie w szkole
25. Szwajkowska Justyna  Minimalizacja przemocy strukturalnej w nauczaniu początkowym na podstawie stopni
26. Andrzejewska Anna  Przemoc w literaturze pedagogicznej II połowy II wieku.
27. Wyrzykowska Wioletta  Wychowanie a dobro dziecka w perspektywie trzech środowisk osobotwórczych
28. Niestuj Małgorzata  Nauczyciele klas początkowych w opinii współpracowników i rodziców swoich uczniów.
29. Syska Renata  Społeczeństwo wobec problemu maltretowania dziecka.
30. Kwiatkowska Anna  Dziecko osamotnione w toku edukacji wczesnoszkolnej.
31. Chrostek Anna  Modele uczestnictwa rodziców w edukacji szkolnej własnego dziecka.

PEDAGOGIKA O-W (INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW) -1993

Lp. Autor Tytuł pracy
32. Karkowska Magdalena  Szkoła jako przestrzeń przemocy w świetle nowego paradygmatu pedagogiki krytycznej.
33. Czarnecka Wiesława  Szkoła w społeczeństwie posttotalitarnym w świadomości młodzieży licealnej.

PEDAGOGIKA NAUCZANIE POCZĄTKOWE - STUDIA ZAOCZNE - III ROK - 1994

Lp. Autor Tytuł pracy
34. Kulik Anna  Szanse edukacyjne wychowanków domów dziecka
35. Zdunek Anna  Zjawisko przemocy wobec dzieci w literaturze pedagogicznej II połowy XX w.
36. KozłowskaBeata  Klasa autorska w szkole publicznej przejętej przez samorząd terytorialny
37. Fiedowicz Beata  Syndrom maltretowanego dziecka
38. Augustyniak Bożena  Dziecko jako ofiara potrzeb dorosłych
39. Perczyńska Mariola  "Dziecko w szkole jako podmiot prawa"
40. Ruciński  Sławek  Pod - czy subkultura punk?"
41. Więckowska Marzena  Problematyka praw dziecka na łamach czasopisma dla rodziców "Twoje dziecko"
42. Mroczek Sławomira  "Edukacja wczesnoszkolna wobec problemu nierówności płci"
43. Łydkowska Ewa  Wartość dzieciństwa w świetle wybranych utworów autobiograficznych jako przyczynek do dyskusji z tezami antypedagogiki" /egzamin w 1995 r./
44. Jaworska Ewa  Model rodziny w warunkach zmiany formacji ustrojowej upowszechniany na łamach czasopisma "Przyjaciółka"

ST. STACJONARNE - PEDAGOGIKA NAUCZANIA POCZĄTKOWEGO - 1996

Lp. Autor Tytuł pracy
45. Arwar Małgorzata Asertywność dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
46. Cuper Grażyna Dziecko w wieku wczesnoszkolnym wobec sytuacji konfliktowych.
47. Łabuz Monika Podmiotowość prawna i edukacyjna dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
48. Ronek Ewa Samodzielność dzieci klas autorskich w nauczaniu początkowym.
49. Sabela Elżbieta  Uczniowie wobec ukrytej przemocy w edukacji wczesnoszkolnej.
50. Sosnowska Danuta Znaczenie wychowania w pracy pedagogicznej nauczycieli nauczania początkowego.
51. Szadkowska Katarzyna Zaniedbywanie potrzeb dziecka jako jeden z komponentów przemocy w środowisku rodzinnym.
52. Tarnowska Marta Postawy instruktorów harcerskich wobec wyzwań transformacji społeczno - politycznej w RP.

 

STUDIA POLICENCJACKIE - PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO - 1997

Lp. Autor Tytuł pracy
53. Bąk Katarzyna Preferencje uczniów w młodszym wieku szkolnym w wyborze audycji telewizyjnych [5]
54. Grabowska Joanna Postawy nauczycieli szkół publicznych wobec edukacji niepublicznej
55. Kupniewska Agnieszka Lęk nauczycieli szkół wiejskich w sytuacjach szkolnych [5]
56. Marciniak Aleksandra Wrogość w relacjach nauczyciel - uczeń [5]
57. Mokrska Beata Toksyczny wychowawca w szkole [5]
58. Raczkowska Martyna Lęk nauczycieli szkół miejskich w sytuacjach szkolnych [3]
59. Rosińska Izabela Zainteresowanie rodziców edukacją własnych dzieci
60. Słoniewska Jolanta Wartość dzieciństwa nieletnich wchodzących w konflikt z prawem
61. Strześniewska Agnieszka Postawy rodziców wobec wartości oferowanych przez szkołę w nauczaniu początkowym [4+].
62. Środkowska Małgorzata Przyczyny trudności wychowawczych dzieci rozpoczynających edukację w szkole filialnej
63. Tarkowska Ewa Nauczyciele nauczania początkowego wobec odpowiedzialności moralnej w toku edukacji [4+]
64. Terebińska Jadwiga Syndrom homo sovieticus wśród nauczycieli [5]
65. Urbańska Emilia Analiza transakcyjna szkolnych wywiadówek [3+]
66. Wrońska Beata  Rozwój psychofizyczny dzieci w młodszym wieku szkolnym a ich skłonność do rywalizacji [4+]

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA st. stacjonarne - 1997

Lp. Autor Tytuł pracy
67. Karpińska Beata  Syndrom maltretowanego dziecka - studium indywidualnych przypadków [5]
68. Klimczyk Ewa  Odmienność ofert edukacyjnych w XLIV Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi
69. Kapka Ewa  Prawo uczniów do samostanowienia w toku edukacji szkolnej w XLIV LO w Łodzi.
70. Woźniak Anita  Rekonstrukcja etiologii zjawiska przemocy w rodzinie w świetle literatury anglojęzycznej.
71. Spis Beata  Wychowanie kosmiczne w pedagogice Marii Montessori
72. Kosiorek Małgorzata  Autorytet w wychowaniu w społeczeństwie posttotalitarnym.
73. Chojnacka Ewa  Bariery i możliwości dialogu pedagogicznego w toku edukacji szkolnej.
74. Kruszyńska Magdalena  Rola rad szkolnych w uspołecznieniu szkolnej edukacji.
75. Sadlak Małgorzata  Prawa dziecka w toku edukacji szkolnej

 

PRACE MAGISTERSKIE - PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO - PO SN - 1998

Lp. Autor Tytuł pracy
76. Dudka Beata Sytuacja rodzinna dziecka a jego więzi społeczne w klasie szkolnej
77. Galarda Beata Szanse edukacyjne uczniów - ofiar przemocy w rodzinie
78. Jędrzejewska Ewa Dzieci zdolne w szkole
79. Kolasa Halina Granice wolności ucznia w toku edukacji wczesnoszkolnej
80. Kondek Magdalena Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli
81. Smoręda Ilona Rola autorytetu osobowego w świetle dwóch przeciwstawnych koncepcji: pedagogiki autorytarnej i pedagogiki antyautorytarnej

 

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA. STUDIA STACJONARNE 1998

Lp. Autor Tytuł pracy
82.

Warzywoda Beata 

Zakres i profilaktyka uzależnień wśród uczniów liceum ogólnokształcącego

STUDIA POLICENCJACKIE PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO - 1998

Lp. Autor Tytuł pracy
83. Budka Katarzyna Zajęcia terapeutyczno-relaksacyjne w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo
84. Jędrzejewska Małgorzata Oferta „disco polo” w zderzeniu z kulturą muzyczną dzieci
85. Kornacka Aneta Przemoc w szkole
86. Kossowska Anna Muzyka jako czynnik łagodzący lęki, agresję i trudności wychowawcze
87. Kraśniewska Joanna Jawne i ukryte skutki nadzoru pedagogicznego w świetle opinii nauczycieli
88. Markiewicz Katarzyna Postrzeganie sukcesów zawodowych przez nauczycieli szkół podstawowych
89. Paradowska Monika Funkcje założone i rzeczywiste Stowarzyszenia dla Propagowania Roli i Miejsca Osób Upośledzonych w Społeczeństwie „Jestem”.
90. Sobczyk Agnieszka Dystans między pedagogiką J. Korczaka a współczesną edukacją szkolną
91. Zapała Wioletta Niezamierzone efekty wychowawcze w edukacji szkolnej w świetle ukrytego programu
92. Cichocka Agnieszka  Edukacja alternatywna w czasopiśmiennictwie pedagogicznym lat 90.

 

1999

STUDIA ZAOCZNE UZUPEŁNIAJĄCE I POLICENCJACKIE PEDAGOGIKA WIEKU DZIECIĘCEGO

Lp. Autor Tytuł pracy
93. Mirgos Jadwiga  Kształcenie nauczycieli w ramach studiów zaocznych na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ
94. Gajzler Dorota  Dzieciństwo w oczach dziecka wiejskiego
95. Koziarska Grażyna  Oczekiwania rodziców wobec edukacji przedszkolnej
96. Ulańska Grażyna  Powodzenia i niepowodzenia dydaktyczne dzieci wychowywanych w rodzinach niepełnych na przykładzie uczniów klas trzecich.
97. Pietrzak Małgorzata  Analiza porównawcza wybranych elementarzy do edukacji wczesnoszkolnej
98. Giejba Maria  Postawy rodziców dzieci zdrowych i niepełnosprawnych wobec integracji w wychowaniu przedszkolnym
99. Plockowska  Iwona  Łódzkie publiczne placówki wychowania przedszkolnego w dobie transformacji ustrojowej III RP (1990-1994).
100. Grądalska-Kayali Ewa  Rola babci w wychowaniu
101. Maksymowicz Teresa  Wychowanie do wartości moralnych dzieci w edukacji przedszkolnej
102. Bakalarz Krystyna  Przemiany programowe w edukacji wczesnoszkolnej w świetle polityki reform oświatowych

 

2000

STUDIA STACJONARNE I WIECZOROWE PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

Lp. Autor Tytuł pracy
103. Bilicki Tomasz  Dziecko i wychowanie w świetle encyklik, adhortacji, listów i wybranych przemówień Jana Pawła II
104. Szwarocka Elżbieta  Rywalizacja i współdziałanie wśród rodzeństwa z rodzin wielodzietnych
105. Pawlak Magdalena  Istota wychowania autorytarnego na łamach wybranych czasopism pedagogicznych lat 90.
106. Banaszek Agnieszka  Podejście rodziców do przekleństw i wulgaryzmów u dziecka
107. Szkurłat Katarzyna  Funkcje opiekuńczo-wychowawcze Domu Małego Dziecka w dobie transformacji polityki społecznej III RP
108. Jaworska Emilia  Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim w okresie zmiany ustroju oświatowego.
109. Kacprzak Katarzyna  Podmiotowość ucznia w liceum publicznym i niepublicznym
110. Klimkiewicz Aleksandra  Wychowanie religijne w szkole i w rodzinie
111. Lewandowska Aneta  Ucieczki dzieci z domu na tle problemów rodzinnych . Studium przypadków.
112. Sieradzka Agnieszka  Możliwości i bariery przestrzegania Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka w szkole średniej w opinii nauczycieli
113. Petryk Katarzyna „Dzieci ulicy” w wielkim mieście
114. Adasiewicz Kazimierz  Działalność harcerstwa polskiego we Lwowie w latach 90. naszego stulecia
115. Domasiewicz Marek Selekcja szkolna wśród uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łodzi.
116. Komisarczyk Aleksandra Aspiracje życiowe osób uzależnionych.
117. Krugowiec Joanna Losy edukacyjne uczniów byłego liceum eksperymentalnego w Łodzi.

 

STUDIA STACJONARNE I WIECZOROWE

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - 2002

Lp. Autor Tytuł pracy
118. Pietrzak Ilona Autonomia i podwładność w relacjach między nauczycielami i uczniami
119. Stępień Agnieszka Innowacje pedagogiczne a reforma oświatowa. Szanse i zagrożenia
120. Kubiak Monika Strajki szkolne lat 90. na łamach „Głosu Nauczycielskiego”
121. Cielęcka Sylwia Granice wolności dziecka w szkole w pierwszych latach nauki z perspektywy rodziców i nauczycieli
122.  Kowalska Joanna Edukacja bezstresowa. Mit czy wyzwanie?
123. Włodarska Katarzyna Postawy uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej wobec edukacji seksualnej w szkole
124. Kausa Anna Funkcje założone i rzeczywiste oceny zachowania uczniów
125. Pietrzak Dominika   Szanse edukacyjne młodzieży licealnej w kontekście rywalizacji międzyszkolnej
126. Ciszewski Sebastian Miejsce i funkcje pedagogiki harcerskiej w XX wieku
127. Klemczak Tomasz   Miejsce i przyszłość harcerstwa w szkole
128. Urbańczyk Aleksandra Ideologie edukacji w polskiej polityce oświatowej wybranych ugrupowań politycznych
129. Stępkowska Aleksandra Warunki organizacji zajęć terapii pedagogicznej w szkolnictwie podstawowym (Na przykładzie wybranych szkół w Łodzi)

 

STUDIA STACJONARNE I WIECZOROWE

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA - 2003

Lp. Autor Tytuł pracy
130. Banach Monika    Postawy rodziców wobec dzieci z perspektywy ich własnego dzieciństwa
131. Bartoszewska Emilia  Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjum (na przykładzie łódzkiego hospicjum dla dzieci)
132. Zimnicka Dorota  Szanse edukacyjne dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem
133. Kościelska Katarzyna  Idea wędrownicza w pracy z drużyną starszoharcerską
134. Domagała Paulina  Postawy rodziców wobec Związku Harcerstwa Polskiego
135. Przybylak Aneta  Postawy studentów Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego wobec studiów
136. Kraszewska Barbara  Przemoc w rodzinie i jej wpływ na rozwój psychiczny dziecka
137. Gral Katarzyna  Specyfika interakcji nauczycieli w pokoju nauczycielskim
138. Kulig Magdalena  Szkoła w świadomości młodzieży
139. Sylwia Gabara  Szanse edukacyjne wychowanków domu dziecka
140. Aleksandra Perek  Funkcje założone i rzeczywiste gromady zuchowej Związku Harcerstwa Polskiego – na przykładzie gromad zuchowych działających w Hufcu Łódź- Bałuty im. Promienistych w Łodzi.
141. Siwik Jolanta  Prowokacje uczniów wobec nauczyciela w klasie szkolnej
142. Podsiadło Marta  Funkcje założone i rzeczywiste Harcerskiego Klubu Turystycznego” BRA-DE-LI”
143. Matuszczak Małgorzata  Motywy zaangażowania społecznego wolontariuszy

 

2005

Lp. Autor Tytuł pracy
144. Borzyszkowski Rafał Efektywność zajęć orientacji i poradnictwa zawodowego w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Dom” w Skierniewicach
145. Młoczek-Ciosek Małgorzata Postawy współczesnej młodzieży wobec śmierci
146. Drewnowski Włodzimierz, Relatywizacja autorytetu wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
147. Kobierski Konrad Etyczne i wychowawcze aspekty ściągania w szkole powszechnej
148. Pokora Kamila Rola pedagoga szkolnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu problemów wychowawczych uczniów gimnazjum
149. Łuczak Barbara Przemoc i agresja w publicznych szkołach gimnazjalnych na podstawie miasta Sieradza
150. Adamusiak-Stasiak Anna Przemoc wobec nauczyciela gimnazjalnego
151. Dzieran Magdalena Osiągnięcia szkolne dzieci z rodzin zastępczych
152. Molińska Agnieszka Pedagog szkolny w gimnazjum jako nowym typie szkoły 
153. Zalas Sylwia "Szkoły z klasą” na tle szkół publicznych. Studium porównawcze
154. Strzelec Agnieszka Zjawisko ubóstwa uczniów w wielkomiejskich szkołach
155. Adamek Marta Pamięć z dzieciństwa wśród niedostosowanej społecznie młodzieży
156. Herman Anna Znajomość i  przestrzeganie praw ucznia na przykładzie szkół gimnazjalnych
157. Rogowska Agnieszka Socjalizacja młodzieży wielkomiejskiej  przez Internet

 

2006

Lp. Autor Tytuł pracy
158. Anna Szynkiewicz Harcerski styl życia w opinii trzech pokoleń instruktorów Hufca ZHP Pabianice
159. Michał Sieradzan Wychowanie w Wioskach Dziecięcych SOS H. Gmeinera. Zarys monograficzny Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku.
160. Dariusz Krajewski Formacja w duchu pedagogiki św. Jana Bosko na przykładzie Oratorium im. Św. Jana Bosko w Łodzi
161. Krzysztof Kasprzyk Geneza i ewolucja modelu wychowawczego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej
162. Lutnik Joanna Młodzież licealna wobec autorytetów
163. Kmieciak Emilia Rola grupy rówieśniczej w socjalizacji młodzieży gimnazjalnej. Na przykładzie uczniów szkół ponadpodstawowych dzielnicy Łódź – Bałuty.  
164. Tkacz Agnieszka Przygotowanie do dorosłości wychowanków domów dziecka
165. Ewa Klarecka Młodzież szkół ponadgimnazjalnych wobec zagrożeń współczesnego świata
166. Piotr Gałka Idea wychowania przez sport
167. Piotr Wolniak Przemoc wobec dzieci w rodzinie

2007

Lp. Autor Tytuł pracy
168. Stefańska Marta Przemoc wśród uczniów szkół gimnazjalnych  
169. Janiszewska Joanna Język migowy jako niewerbalna forma nauczania zawodu młodzieży niesłyszącej
170. Kowalska Marta Konflikt modeli wychowania dzieci w wieku przedszkolnym z wychowaniem w rodzinie 
171. Kacprzak Anna Programy i działania partii politycznych wobec zjawiska przemocy w rodzinie
172. Czyżewska Marzena Subkultury młodzieżowe.  Socjalizacja młodzieży w grupach subkulturowych na przykładzie subkultury metalowców 
173. Walczak Patrycja Rysunek jako forma terapii zajęciowej
174. Kowalczyk Jacek Edukacja dla bezpieczeństwa w wybranych instytucjach społeczno-oświatowych 
175. Janowska Karolina Przyczyny i przejawy niedostosowania społecznego dziewcząt z Miejskiego Ośrodka Wychowawczego
176. Grobelska Dorota Samorząd uczniowski –  „laboratorium” demokracji szkolnej
177. Jędraszczyk Joanna Poczucie osamotnienia młodzieży w rodzinie
178. Kopeć Kamila Edukacja i rozwój dzieci niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 17 w Kaliszu
179. Walczak Patrycja Rysunek jako forma terapii zajęciowej.
180. Anna Bednarek Postawy rodzicielskie a osiągnięcia szkolne dzieci w  szkole podstawowej
181. Agnieszka Woszczak Dogoterapia jako nowe podejście w wspomaganiu rozwoju i terapii dzieci z wybraną niepełnosprawnością intelektualną i ruchową. 
182. Izabela Wielgórska Tyrania ciała gimnazjalnym stylem życia
183. Joanna Arciuszkiewicz Narkotyki w środowisku szkolnym na przykładzie gimnazjum w Konstantynowie Łódzkim

 

2008

Lp. Autor Tytuł pracy
184. Adamiak Ewa Realizacja programu wychowawczego w edukacji zintegrowanej w wiejskiej szkole podstawowej 
185. Fabrykowska Monika Inwestowanie w edukację dziecka
186. Ambroziak Anna Problem wypalenia zawodowego wśród nauczycieli edukacji zintegrowanej 
187. Paceś Edyta Wychowanie ekonomiczne uczniów klas maturalnych w  mieście Łodzi
188. Kowalski Mirosław Proces podwyższania kwalifikacji zawodowych żołnierzy służby zasadniczej a potrzeby rynku pracy 
189. Żylak Justyna Rola wirtualnej społeczności w życiu studentów szkół wyższych
190. Nyczaj Alicja Błędy wychowawcze rodziców a zachowanie dziecka w szkole
191. Laskowska Julia Rozwój edukacji wiejskiej na przykładzie Szkoły Podstawowej w Besiekierzu Rudnym
192. Kuciapska Anna Maria Realizacja działań wychowawczo-opiekuńczych w placówce opiekuńczo-wychowawczej „NADZIEJA” w  Żychlinie 
193. Peda Marta Wychowanie do posłuszeństwa

 

2009

Lp. Autor Tytuł pracy
194. Byk Daria

Rodziny adopcyjne. Studium indywidualnych przypadków

195. Cękała Roksana

Postrzeganie osób leworęcznych. Studium socjopedagogiczne zjawiska stereo typizacji 

196. Jaśkowska Jolanta

Działalność doradcy zawodowego w środowisku bezrobotnych na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy

197. Kowalczyk Monika

Wspomaganie rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w oparciu o metody Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej

198. Michalska Sylwia

Wpływ środowiska rodzinnego na aspiracje zawodowe uczniów klas maturalnych w Wałbrzychu 

199. Nasławska Marta

Zjawisko drugoroczności wśród uczniów szkół podstawowych 

200. Sobczak Agnieszka

Wpływ terapii pedagogicznej na zmianę poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem

201. Stechlińska Anna Dojrzałość młodych dorosłych do życia w rodzinie
202. Żmuda Monika

Błędy wychowawcze nauczycieli

 

2010

Lp. Autor Tytuł pracy
203. Artymicz Magdalena Zjawisko agresji wśród młodzieży w szkole ponadpodstawowej
204. Balewska Aneta Potrzeby dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym
205. Bronakowska Katarzyna Adaptacja dzieci trzyletnich do edukacji przedszkolnej
206. Chłopkowska Paulina Młodzież licealna w sieci internetowe między integracją a izolacją. Studium pedagogiczne postaw nastolatków
207. Drobniak- Puchalska Anna Błędy wychowawcze rodziców, a zachowanie dziecka w szkole
208. Dudek Anna Preferowany przez nauczycieli przedszkola model wychowania
209. Dudkiewicz Marta Prowokacje uczniowskie w szkole
210. Gawron Halina Negatywne zachowania młodzieży ponadgimnazjalnej
211. Grala Katarzyna Polityka oświatowa Miasta Pabianice w latach 2004-2009
212. Hulewicz Sławomir Postawy nauczycieli i uczniów szkoły ponadgimnazjalnej wobec edukacji bezstresowej
213. Jabłońska Karolina Przygotowanie dziecka pięcioletniego do podjęcia nauki w szkole
214. Jurek Marta Dzieciństwo dziecka w rodzinie alkoholowej
215. Karaś  Aneta Sposoby spędzania wolnego czasu przez młodzież niepełnosprawną umysłowo
216. Klimek Sławomir Dyrektorzy szkół. Studium biograficzne
217. Kogut Małgorzata Wpływ integracji sensorycznej na rozwój dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami w rozwoju
218. Kogut Mariusz Rola Internetu w pokonywaniu osamotnienia osób dorosłych
219. Kolasa Katarzyna Arteterapia jako forma rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo na przykładzie Środowiskowego Domu Pomocy w Pabianicach
220. Kułak Joanna Wychowanie w ujęciu chrześcijańskim na przykładzie św. Urszuli Ledóchowskiej
221. Lejczak Piotr Przestępczość narkotykowa nieletnich na obszarze powiatu zgorzeleckiego
222. Lipiak Agnieszka Relacje nauczyciel-uczeń w nauczaniu zintegrowanym
223. Luzar Joanna Dzieciństwo dziecka w rodzinie alkoholowej
224. Majewska Monika Rodzice wobec projektu obniżenia wieku obowiązku szkolnego w kontekście reform oświatowych
225. Mielnik Dorota Błędy wychowawcze rodziców a zachowanie dziecka w szkole
226. Naruszewicz Monika Rola wychowawcy przedszkolnego we wspieraniu dzieci zdolnych
227. Pawlak Ewelina Zachowanie uczniów klas gimnazjalnych wobec nauczyciela
228. Perużyńska Anna Pedagogiczno-psychologiczna analiza funkcjonowania w szkole dziecka z rodziny z problemem alkoholowym
229. Radomska Ewa Aktywność twórcza osób starszych przebywających w specjalistycznych placówkach pomocy społecznej
300. Sapota Joanna Konflikt wychowania rodzinnego i szkolnego
301. Stankowska Wioletta Socjalizacyjne uwarunkowania przestępczości nieletnich a dynamika przestępczości w dzielnicy Łódź Górna w latach 2006-2008
302. Stefańska Katarzyna Rola fitness we wspieraniu psychofizycznego rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym
303. Szczepańska Ewa Błędy wychowawcze rodziców
304. Sztyba Elżbieta Postawy rodziców wobec dzieci z perspektywy doświadczeń własnego dzieciństwa
305. Telka Katarzyna Źródła i aspekty ubóstwa u dzieci w wieku wczesnoszkolnym

30.09.2010