INSTRUKCJA  DLA AUTORÓW
PRAC MAGISTERSKICH
plik ZIP (.doc) 10kB

Proszę uprzejmie o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją i szczegółowe zastosowanie się do niej. Maszynopisy nie spełniające któregokolwiek z poniższych wymagań formalnych nie będą mogły zostać przyjęte.


I. Zasady ogólne


II. Zasady sporządzania bibliografii

  1. Zapis bibliograficzny powinien zawierać następujące elementy:

  • Nazwisko i inicjał (y) imienia (imion) autora lub redaktora pracy zbiorowej,

  • datę wydania publikacji,

  • tytuł publikacji,

  • numer tomu lub części,

  • nazwisko i inicjał(y) imienia (imion) tłumacza,

  • tytuł pracy zbiorowej, z której pochodzi rozdział,

  • miejsce, rok wydania i nazwa wydawcy książki,

  • tytuł, numer (ewentualnie tom i rocznik) czasopisma,

  • numery stron, na których znajduje się artykuł w czasopiśmie lub rozdział w pracy zbiorowej

Przykłady zapisu bibliograficznego 10 najczęściej spotykanych rodzajów pozycji:

Giziński J., Kruk L. M. (1994) Zastosowania psychologii, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Atkinson S. (1995) Jak wydobyć się z depresji, tłum. J. Radzicki, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Studia z psychologii klinicznej dziecka (1988) M. Kościelska (red.) cz. I, Warszawa, WSiP.

Badania nad rozwojem języka dziecka (1980) G. W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), przekład zbiorowy, Warszawa, PWN.

Kostrzewski J. (1981) Charakterystyka osób upośledzonych umysłowo. W: Upośledzenie umysłowe, K. Kirejczyk (red.), t. 2, Warszawa, TWK, s. 123 -141.

Callevan S. B., Cumbers A. D. Panic Attacks. W: Mental Disorders, M. Smith, C. Smith, G. Wilson (red.), Toronto, Lawrence Apfelbaum, s. 56 - 89.

R. Brown (1980) Pierwsze zdania w mowie dziecka i szympansa. W: Badania nad rozwojem języka dziecka, G. W. Shugar, M. Smoczyńska (red.), tłum. E. Tabakowska, Warszawa, PWN, s. 342 - 370.

Kasper C. (1996) Rodzice dzieci upośledzonych, „Psychologia Wychowawcza” 8, s. 14 - 29.

Sroufe L., Waters E. (1994) Attachment as an organizational construct, „Child Development” 48, s. 184 -189.

Gwiżdż S. B. (1990) Fizjologiczne determinanty spostrzegania społecznego. Nie publikowana rozprawa doktorska, Wydział Psychologii Uniwersytetu Olsztyńskiego.


Ważne! Proszę zwrócić uwagę, że:


III. Zasady przygotowywania ilustracji

 

Przykład: I strona pracy