Metodologia i metody badań pedagogicznych

Studia Socjologiczne 3/2006 (182)

· Dominik Batorski i Marta Olcoń-Kubicka: Prowadzenie badań przez Internet - podstawowe zagadnienia metodologiczne

Wraz z upowszechnianiem się dostępu do Internetu oraz wzrostem jego znaczenia, medium to staje się również coraz ważniejszym narzędziem w prowadzeniu badań społecznych i psychologicznych. Badania internetowe mogą być· prowadzone przy użyciu rozmaitych technik - od wywiadów i fokusów, poprzez ankiety i eksperymenty, aż po wykorzystanie olbrzymich zasobów danych - tekstów i zapisów aktywności użytkowników. Problematyka badań realizowanych przez Internet może dotyczyć· wielu różnych zagadnień, niekoniecznie związanych z samym Internetem.

Niniejszy artykuł omawia pokrótce możliwości związane z prowadzeniem badań przez Internet, pokazując różne metody oraz zalety badań online. Jednak zasadnicza część· pracy przedstawia i dyskutuje najważniejsze problemy związane z prowadzeniem badań w sieci oraz zarzuty, jakie są takim badaniom stawiane. Autorzy pokazują, o czym należy pamiętać· , aby internetowe badania spełniały standardy metodologii nauk społecznych i jak radzić· sobie z różnymi źródłami błędów. W pierwszej kolejności omówiona została problematyka badanej populacji i doboru próby. W dalszej części poruszone zostały problemy związane z realizacją próby [response rate], motywacją do udziału w badaniu i brakiem odpowiedzi. Szczególnym przypadkiem jest tu problem rezygnacji w trakcie badania [dropout]. Następna część· przedstawia problemy związane z realizacją badania w Internecie oraz błędy pomiaru wynikające z braku standaryzacji sytuacji badania, różnych kompetencji osób badanych, natury internetowej komunikacji oraz ograniczeń technicznych. Ostatnia część· prezentuje etyczne aspekty prowadzenia badań internetowych, w tym sytuację osoby badanej w Internecie oraz możliwości wykorzystania treści i danych zastanych.

Główne pojęcia: metodologia, badania przez Internet, techniki badań, dobór próby, stopień realizacji próby, dropout, etyka badań, komunikacja elektroniczna, Internet.