TECHNIKA PISANIA PRAC

SEMINARYJNYCH, DYPLOMOWYCH I MAGISTERSKICH

zestawienie bibliograficzne w wyborze

Wydawnictwa zwarte

1.    FERGUSON, George A.
Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice / George A. Ferguson, Yoshio Takane ; [przeł. z ang. Michał Zagrodzki]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. - 608 s.

2.    PASZKIEWICZ, Angelika
Badania empiryczne w teorii wychowania : przewodnik metodologiczny dla magistrantów i dyplomantów / Angelika Paszkiewicz. - Białystok : "eRBe". Agencja Usługowo-Wydawnicza : przy współpracy "Trans Humana", 1995. - 55 s.

3.    DIAGNOSTYKA edukacyjna : [cele, materiał, wymagania] / red. Bolesław Niemierko. - Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1994. - 213, [1] s.

4.    MARSZAŁEK, Leon
Edytorstwo publikacji naukowych / Leon Marszałek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 323 s.

5.    TRZYNADLOWSKI, Jan
Edytorstwo : tekst, język, opracowanie / Jan Trzynadlowski. - Wyd. 2 uzup. -Warszawa : Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 1978. - 176 s.

6.    SIKORSKI, Witold
Edytory tekstów : podstawy / Witold Sikorski. - Warszawa : "Mikom", 1993. - 80 s.

7.    OKOŃ, Wincenty
Elementy dydaktyki szkoły wyższej / Wincenty Okoń. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 357 s.

8.    KOBYLIŃSKI, Władysław
Elementy metodyki pisania pracy dyplomowej : poradnik organizacyjny i metodyczny dla słuchaczy podyplomowego studium organizacji i zarządzania oświatą / Władysław Kobyliński, Tadeusz Kowalski. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1988. - 256 s.

9.    KOTARBIŃSKI, Tadeusz
Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk / Tadeusz Kotarbiński. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. - 648 s.

10.   HAJDUK, Edward
Hipoteza w badaniach pedagogicznych : poradnik dla studentów / Edward Hajduk. - Wyd. 6 zm. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1998. - 118 s.

11.   STECEWICZ, Mirosław
Inżynieria twórczego myślenia : samouczek stymulowania pracy koncepcyjnej / Mirosław Stecewicz. - Gdańsk : "Akia", 1999. - 279, [1] s.

12.   URBAN, Stanisław
Jak napisać dobrą pracę magisterską / Stanisław Urban, Wiesław Ładoński. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1997. - 218 s.

13.   CEMPEL, Czesław
Jak pisać i publikować pracę naukową : poradnik dla uczestników studiów podyplomowych, młodych pracowników i studentów mechaniki technicznej / Czesław Cempel. - Poznań : Politechnika Poznańska, 1983. - 8 s.

14.   NĘCKA, Edward
Jak pisać prace z psychologii : poradnik dla studentów i badaczy / Edward Nęcka, Ryszard Stocki. - Wyd. 3 zm. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 1999. - 89 s.

15.   BOĆ, Jan
Jak pisać pracę magisterską / Jan Boć. - Wrocław : "Kolonia Limited", 1995. - 72 s.

16.   WĘGLIŃSKA, Maria
Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1997. - 132 s.

17.   MAĆKIEWICZ, Jolanta
Jak pisać teksty naukowe / Jolanta Maćkiewicz. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1995. - 136, [1] s.

18.   GAMBARELLI, Gianfranco
Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. - Wyd. 3. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Uniwersitas" cop. 1998. - 155 s.

19.   ŚWIĘCICKI, Maciej
Jak studiować? Jak pisać pracę magisterską? / Maciej Święcicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. - 214 s.

20.   KONARZEWSKI, Krzysztof
Jak uprawiać badania oświatowe : metodologia praktyczna / Krzysztof Konarzewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. - 238 s.

21.   PIETER, Józef
Kryteria ocen i recenzje prac naukowych / Józef Pieter. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 189 s.

22.   KRUSZEWSKI, Krzysztof
Kształcenie w szkole wyższej : podręcznik umiejętności dydaktycznych / Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 341, [3] s.

23.   NIEDZIELSKA, Elżbieta
Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej / Elżbieta Niedzielska. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, 1993. - 72 s.

24.   OLSZEWSKA, Gertruda
Materiały pomocnicze do pisania pracy magisterskiej w Zakładzie Psychologii Sportu / Gertruda Olszewska. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego, 1979. - 32 s.

25.   WÓJCICKI, Ryszard
Metodologia formalna nauk empirycznych / Ryszard Wójcicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. -320 s.

26.   PABIS, Stanisław
Metodologia i metody nauk empirycznych / Stanisław Pabis. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 267 s.

27.   PILCH, Tadeusz
Metodologia pedagogicznych badań środowiskowych / Tadeusz Pilch. - Warszawa ; Wrocław ; Kraków ; Gdańsk : Zakład Narodowy im Ossolińskich, 1971. - 135 s.

28.   METODOLOGIA pedagogiki społecznej : praca zbiorowa / pod kier. nauk. Ryszarda Wroczyńskiego i Tadeusza Pilcha. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. - 512 s.

29.   METODOLOGIA środowiskowych badań pedagogicznych: rozprawy z pedagogiki społecznej / pod red. Ryszarda Wroczyńskiego i Tadeusza Pilcha. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. - 394 s.

30.   MARCISZEWSKI, Witold
Metody analizy tekstu naukowego / Witold Marciszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 263 s.

31.   SKORNY, Zbigniew
Metody badań i diagnostyka psychologiczna / Zbigniew Skorny. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. - 339 s.

32.   ŁOBOCKI, Mieczysław
Metody badań pedagogicznych : [skrypt przeznaczony dla studentów pedagogiki, psychologii oraz wyższych szkół pedagogicznych] / Mieczysław Łobocki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. - 315 s.

33.   ŁOBOCKI, Mieczysław
Metody badań pedagogicznych klasy szkolnej / Mieczysław Łobocki. - Lublin : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1973. - 218 s.

34.   MASZCZYK, Danuta
Metody badań w naukach społecznych : (skrypt - przewodnik dla studentów pedagogiki wszystkich lat) / Danuta Maszczyk, Andrzej Radziewicz-Winnicki. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1979. - 122 s.

35.   ANTOSZEWICZ, Jan
Metody heurystyczne / Jan Antoszewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - 274 s.

36.   ŁOBOCKI, Mieczysław
Metody i techniki badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2000. - 330 s.

37.   KRZYSZTOFIAK, Mirosław
Metody statystyczne / Mirosław Krzysztofiak, Danuta Urbanek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - 415 s.

38.   KREUTZ, Mieczysław
Metody współczesnej psychologii / Mieczysław Kreutz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1962. - 451 s.

39.   BOŻYCZKO, Zbigniew
Metodyczne wskazówki do pisania pracy magisterskiej / Zbigniew Bożyczko. - Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1974. - 198 s.

40.   MAJCHRZAK, Jadwiga
Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych / Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel. - Poznań : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1995. - 67 s.

41.   PUŚLECKI, Władysław
Model pedagogicznej pracy naukowej / Władysław Puślecki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2001. - 33 s.

42.   KUPISIEWICZ, Czesław
Nauczanie programowane w szkolnictwie wyższym / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. - 127 s.

43.   ŁUBNICKI, Narcyz
Nauka poprawnego myślenia / Narcyz Łubnicki. - Wyd. 3. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1987. - 492 s.

44.   RUDNIAŃSKI, Jarosław
Nauka : twórczość i organizacja / Jarosław Rudniański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. - 294, [2] s.

45.   WOŹNIAK, Krzysztof
O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych : przewodnik praktyczny / Krzysztof Woźniak. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 132 s.

46.   Rudniański, Jarosław
O pracy umysłowej : cele, metody, organizacja psychiczna / Jarosław Rudniański. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1987. - 376, [3] s.

47.   PIETER, Józef
Ogólna metodologia pracy naukowej / Józef Pieter. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. - 472 s.

48.   GODZISZEWSKI, Jerzy
Ogólne zasady pisania, recenzowania i obrony prac dyplomowych / Jerzy Godziszewski. - Zielona Góra : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 1978. - 86 s.

49.   PYTKOWSKI, Wacław
Organizacja badań i ocena prac naukowych / Wacław Pytkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. - 427, [1] s.

50.   SKRZYPCZAK, Henryk
Organizacja i metody samokształcenia : poradnik metodyczny do pracy samokształceniowej / Henryk Skrzypczak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. - 144 s.

51.   KOBYLIŃSKI, Władysław
Organizacyjne i metodyczne problemy pisania pracy dyplomowej : poradnik dla słuchaczy podyplomowego studium organizacji i zarządzania oświatą / Władysław Kobyliński. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1980. - 119 s.

52.   ORIENTACJE w metodologii badań pedagogicznych / pod red. Stanisława Palki. - Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 1998. - 147 s.

53.   WOJCIK, Krzysztof
Piszę pracę magisterską : poradnik dla studentów kierunków ekonomicznych / Krzysztof Wojcik. - Wyd. 3. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, 1998. - [2], 139 s.

54.   MENDYKOWA, Aleksandra
Podstawy bibliografii / Aleksandra Mendykowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - 415 s.

55.   KUPISIEWICZ, Czesław
Podstawy dydaktyki ogólnej / Czesław Kupisiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. - 276 s.

56.   CLAUSS, Günter
Podstawy statystyki dla psychologów, pedagogów i socjologów / Günter Clauss, Heinz Ebner ; przetł. [z niem.] Józef Olesiak. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Szkolnych, 1972. - 431 s.

57.   KAMIŃSKI, Stanisław
Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk / Stanisław Kamiński. - Wyd. 3 uzup. - Lublin : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1981. - 335 s.

58.   ZACZYŃSKI, Władysław Piotr
Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich / Władysław Piotr Zaczyński. - Warszawa : Wydawnictwo "Żak", 1995. - 59 s.

59.   TRZASKA, Filip
Poradnik redaktora / Filip Trzaska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1976. - 599 s.

60.   ZACZYŃSKI, Władysław
Praca badawcza nauczyciela / Władysław Zaczyński. - Wyd. 4. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. - 173 s.

61.   ADAMCZEWSKA, Helena
Praca dyplomowa : poradnik metodyczny / Helena Adamczewska, Stanisław Mauersberg. - Warszawa : Państwowe Zaoczne Studium Oświaty i Kultury Dorosłych, 1976. - 107, [1] s.

62.   DUTKIEWICZ, Waldemar
Praca magisterska : przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz. - Wyd. 3 rozsz. - Kielce : Dom Wydawniczy "Strzelec", 1996. - 190 s.

63.   MIŚKIEWICZ, Benon
Praca magisterska na studiach historycznych : przewodnik metodyczny / Benon Miśkiewicz. - Wyd. 2 uzup. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1977. - 42 s.

64.   JAŚKIEWICZ, Wiktor
Praca magisterska na studium administracji : wskazówki metodyczne / Wiktor Jaśkiewicz. - Wyd. 2. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1970. - 15 s.

65.   PIETER, Józef
Praca naukowa / Józef Pieter. - Wyd. 2. - Katowice : "Śląsk", 1960, - 270 s.

66.   ZAWISTOWSKI, Stanisław
Prace badawcze : przewodnik metodyczny dla studentów i nauczycieli - nowatorów / Stanisław Zawistowski. - Wrocław : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1989. - 31 s.

67.   PUŁŁO, Andrzej
Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze PWN, 2000. - 110 s.

68.   SKORNY, Zbigniew
Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki : przewodnik metodologiczny dla studiujących nauczycieli / Zbigniew Skorny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - 143 s.

69.   PRACE promocyjne z pedagogiki : skrypt dla uczestników seminariów : licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego / pod red. Wiesława Ciczkowskiego. - Olsztyn : Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. - 210 s.

70.   KUNOWSKI, Stefan
Problematyka metodologiczna seminarium magisterskiego : jak pisać pracę magisterską / Stefan Kunowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1971. - 63 s.

71.   SUCH, Jan
Problemy weryfikacji wiedzy / Jan Such. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 405 s.

72.   ŁADOŃSKI, Wiesław
Proces tworzenia prac dyplomowych i magisterskich na studiach ekonomicznych : poradnik / Wiesław Ładoński, Stanisław Urban. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. - 209, [2] s.

73.   SOŻYŃSKI, Jerzy
Przewodnik do seminarium dyplomowego i pracy magisterskiej / Jerzy Sożyński. - Wrocław : Wydawnictwo Uczelniane Akademii Rolniczej, 1980. - 287 s.

74.   PIETRASIŃSKI, Zbigniew
Psychologia sprawnego myślenia / Zbigniew Pietrasiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1959. - 244 s.

75.   MALINOWSKA, Tekla
Redagowanie techniczne książki / Tekla Malinowska, Ludwik Syta. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1977. - 267 s.

76.   BEVERIDGE, William
Sztuka badań naukowych / William Beveridge ; [z ang.] przeł. Leon Żebrowski. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1960. - 223 s.

77.   PIETRASIŃSKI, Zbigniew
Sztuka uczenia się / Zbigniew Pietrasiński. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962. - 359 s.

78.   WEINER, January
Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. - 152 s.

79.   PIOTEREK, Paweł
Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. - Poznań : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, 1997. - 76 s.

80.   RUDNIAŃSKI, Jarosław
Uczelnia i Ty : technologia pracy umysłowej / Jarosław Rudniański. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. - 227 s.

81.   PSZCZOŁOWSKI, Tadeusz
Umiejętność przekonywania i dyskusji / Tadeusz Pszczołowski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1974. - 376 s.

82.   KRZYSZTOSZEK, Zofia
Uwarunkowania, założenia i metody badań pedagogicznych / Zofia Krzysztoszek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. - 191 s.

83.   BONCLER, Dariusz
Word Perfect dla każdego / Dariusz Boncler. - Warszawa : Komputerowa Oficyna Wydawnicza HELP, 1993. - 176 s.

84.   ŁOBOCKI, Mieczysław
Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych / Mieczysław Łobocki. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 1999. - 270 s.

85.   SOBIS, Henryk
Wskazówki techniczne dla piszących prace dyplomowe i magisterskie / Henryk Sobis. - Wrocław : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1997. - 32, [12] s.

86.   POLAŃSKI, Zbigniew
Współczesne metody badań doświadczalnych / Zbigniew Polański. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1978. - 216 s.

87.   BOCHEŃSKI, Józef Maria
Współczesne metody myślenia / Józef Maria Bocheński ; przeł. [z niem.] i oprac. Stanisław Judycki]. - Poznań : "W Drodze", 1992. - 160 s.

88.   CHODUBSKI, Andrzej
Wstęp do badań politologicznych / Andrzej Chodubski. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1995. - 151 s.

89.   SZTUMSKI, Janusz
Wstęp do metod i technik badań społecznych / Janusz Sztumski. - Wyd. 5 zm., uzup. - Katowice : "Śląsk", 1999. - 242 s.

90.   ZABOROWSKI, Zbigniew
Wstęp do metodologii badań pedagogicznych / Zbigniew Zaborowski ; rozdz. Metody statystyki matematycznej w badaniach pedagogicznych oprac. Marek Tabin. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - 359 s.

91.   MUSZYŃSKI, Heliodor
Wstęp do metodologii pedagogiki / Heliodor Muszyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. - 349 s.

92.   PAWŁOWSKI, Zbigniew
Wstęp do statystycznej metody reprezentacyjnej / Zbigniew Pawłowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. - 209 s.

93.   PIETER, Józef
Z zagadnień pracy naukowej / Józef Pieter. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. - 196 s.

94.   SEREDYKA, Jan
Z zakresu pisania referatów, prac seminaryjnych i magisterskich na studiach historycznych: przewodnik metodyczny / Jan Seredyka. - Wyd. 3 popr. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich. Wydawnictwa Skryptowe, 1974. - 56 s.

95.   GNITECKI, Janusz
Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej / Janusz Gnitecki. - Zielona Góra : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Tadeusza Kotarbińskiego, 1989. - 275 s.

96.   PIETER, Józef
Zarys metodologii pracy naukowej / Józef Pieter. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. - 212 s.

97.   ORCZYK, Józef
Zarys metodyki pracy umysłowej : [skrypt dla studentów pierwszych lat studiów ekonomicznych] / Józef Orczyk. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. - 87 s.

98.   PIETRZYKOWSKI, Józef
Zarys metodyki wykonywania prac magisterskich na kierunkach technicznych studiów pedagogicznych / Józef Pietrzykowski. - Wyd. 2 popr. - Opole : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1990. - 164 s.

99.   PILCH, Tadeusz
Zasady badań pedagogicznych: strategie ilościowe i jakościowe / Tadeusz Pilch, Teresa Bauman ; rozdz: 6 oprac. Andrzej Radźko. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : "Żak", 2001. - 372 s.

100.  PSZCZOŁOWSKI, Tadeusz
Zasady sprawnego działania / Tadeusz Pszczołowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1960. - 175 s.

101.  ZASADY typowego opracowania edytorskiego / oprac. zespół red. : Alina Kossuthowa [i in.] pod kier. Leona Marszałka. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. - 91 s.

Artykuły z czasopism

102.  AKSJOLOGIA a pedagogika / Władysław Cichoń // Ruch Pedagogiczny. - 1984, nr 2, s. 12-17

103.  ARTEFAKTY w eksperymentach psychologicznych, przyczyny i zapobieganie / Maria Mikołajczyk, Krystyna Skarżyńska // Przegląd Psychologiczny. - T. 19 (1976), s. 239-273

104.  BADANIA podłużne (towarzyszące) pojęcia i przykłady / Zbigniew Kwieciński // Ruch Pedagogiczny. - 1976, nr 1, s. 28-41

105.  BIOTECHNOLOGIA i informacja o biotechnologii / Włodzimierz Trzebny, Tomasz Twardowski // Zagadnienia Informacji Naukowej. - 1988, nr 1, s. 67-82

106.  DIALOG jako metoda badawcza / Piotr Łukasiewicz // Teksty. - 1979, nr 5, s. 105-121

107.  DYCHOTOMIA metodologiczna w pedagogice i jej współczesna dyskwalifikacja / J. Kruk // Forum Oświatowe. - 1994, nr 2, s. 159-167

108.  EGZAMIN i praca dyplomowa w szkole wyższej / Wincenty Okoń // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - 1980, nr 4, s. 117-134

109.  EKSPERYMENT jako metoda naukowa : z metodyki pracy wychowawczej / Zbigniew Zaborowski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1965, nr 9, s. 18-21

110.  GRAFICZNA analiza materiału socjometrycznego / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza. - 1963, nr 1, s. 32-46

111.  ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWE badania pedagogiczne / Stanisław Palka // Ruch Pedagogiczny. - 1989, nr 1, s. 3-11

112.  JĘZYK naukowy pedagogiki / Zbigniew Zaborowski // Nauczyciel i Wychowanie. - 1972, nr 3, s. 31-37

113.  KU NOWYM wzorcom badań społecznych w Polsce : cechy badań jakościowych w ostatnich latach / Anna Wyka // Kultura i Społeczeństwo. - 1990, nr 1, s. 161-173

114.  METODA "dokumentów osobistych" w socjologii / Włodzimierz Adamski // Studia Socjologiczne. - 1969, nr 1, s. 101-121

115.  METODA dokumentów autobiograficznych w naukach społecznych / Jan Szczepański // Kultura i Społeczeństwo. - 1970, nr 1, s. 145-153

116.  METODA i technika eksperymentu pedagogicznego / Władysław Zaczyński // Ruch Pedagogiczny. - 1966, nr 5, s. 540-555

117.  METODA sondażu w pedagogice społecznej / Iza Muchnicka // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s. 93-100

118.  METODA, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej / Aleksander Kamiński // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s. 25-48

119.  METODOLOGIA rozpoznawania potrzeb opiekuńczych / Albin Kelm, Wacław Kopczyński // Studia Pedagogiczne - T. 19 (1970), s. 187-214

120.  METODOLOGICZNE podstawy eksperymentu pedagogicznego / Zofia Matulka // Oświata Dorosłych. - 1972, nr 7, s. 390-402

121.  METODOLOGICZNE wskazówki do pisania pracy dyplomowej i magisterskiej / Szczepan Skrzypiec // Przegląd Oświatowy Solidarności. - 1998, nr 15, s. 19-20 ; nr 16, s. 17-18 ; nr 17, s. 17-18 ; nr 18, s. 6-7 ; nr 19, s. 10 ; nr 20, s. 17

122.  METODOLOGICZNE wskazówki do pisania pracy dyplomowej i magisterskiej / Szczepan Skrzypiec // Przegląd Oświatowy Solidarności. - 1999, nr 1, s. 10 ; nr 2, s. 15

123.  METODY ilościowe a metody jakościowe w badaniach pedagogicznych / Hanna Komorowska // Edukacja. - 1989, nr 3, s. 14-30

124.  METODY ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją : spór o metodologiczną komplementarność / Mieczysław Malewski // Kultura i Edukacja. - 1997, nr 1/2, s. 17-36

125.  METODY poznawania cech i struktur osobowości / Kazimierz Czarnecki // Chowanna. - 1966, nr 1, s. 62-83

126.  NAUKOWE i zawodowe elementy w pracy magisterskiej / Bolesław Pleśniarski // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - 1978, nr 1, s. 71-78

127.  Niektóre problemy metodologiczne pedagogiki / Zbigniew Zaborowski // Nauczyciel i Wychowanie. - 1970, nr 4, s. 27-36

128.  CELACH prac magisterskich uwagi ogólne do studentów adresowane / Jan Stanisław Knypl // Życie Szkoły Wyższej. - 1981, nr 3, s. 37-61

129.  DOSKONALENIU nauczycieli przygotowujących się do pracy doktorskiej z dyscyplin pedagogicznych / Roman Polny // Chowanna. - 1970, z. 2, s. 268-273

130.  NIEKTÓRYCH funkcjach seminarium magisterskiego / Barbara Żechowska // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - 1981, nr 3, s. 135-144

131.  NIEKTÓRYCH metodologicznych problemach badań pedagogicznych / Karl Heinz Gűnther ; tł. z niem. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1970, nr 4, s. 61-80

132.  NIEKTÓRYCH właściwościach badań pedagogicznych / Ryszard Wroczyński // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s. 9-29

133.  POTRZEBIE zespołowych badań pedagogicznych / Jan Konopnicki // Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego. - 1968, nr 1, s. 3-7

134.  POTRZEBIE znajomości technologii pracy naukowej / Ferdynand Iniewski // Wychowanie w Przedszkolu. - 1968, nr 5, s. 265-269

135.  WYBORZE promotora rozprawy magisterskiej, uwagi dla studentów adresowane / Jan Stanisław Knypl // Życie Szkoły Wyższej. - 1981, nr 6, s. 59-73

136.  ORGANIZACJA i metodyka badań eksperymentalnych / Władysław Zaczyński // Nauczyciel i Wychowanie. - 1965, nr 2, s. 46-64

137.  PERSPEKTYWY badań pedagogicznych / Richard D'aeth ; ref. tł. z ang. // Nowa Szkoła. - 1970, nr 1, s. 11-15

138.  POSTULAT operacyjności definicji w naukach społecznych / Jakub Karpiński // Studia Socjologiczne. - 1962, nr 4, s. 135-153

139.  PRACE magisterskie / Kazimierz Denek // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - 1987, nr 2, s. 165-178

140.  PRACE magisterskie studentów wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego / Helena Chylińska // Życie Szkoły Wyższej. - 1981, nr 5, s. 101-109

141.  PROBLEM eksperymentu w naukach pedagogicznych / Bogdan Suchodolski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1958, nr 1, s. 143-145

142.  PROJEKTOWANIE badań eksperymentalnych / Ryszard Więckowski // Chowanna. - 1967, z 1, s. 121-131

143.  ROLA praktyk dyplomowych w procesie dydaktycznym / Stanisław Urban // Życie Szkoły Wyższej. - 1986, nr 5, s. 33-41

144.  SEMINARIUM magisterskie jako jedna z form procesu dydaktycznego w szkole wyższej / Tadeusz Marzec // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - 1985, nr 3/4, s. 157-172

145.  SEMINARIUM w szkole wyższej / Kazimierz Denek // Dydaktyka Szkoły Wyższej. - 1987, nr 1, s. 137-149

146.  SKALA ocen w pracy badawczej nauczyciela / Mieczysław Łobocki // Ruch Pedagogiczny. - 1971, nr 3, s. 284-296

147.  SOCJOMETRYCZNA Skala Akceptacji jako technika badania pozycji jednostki w nieformalnej strukturze grupy / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza. - 1969, nr 2, s. 20-41

148.  SPOŁECZNA funkcja badań społecznych / Jan Lutyński // Przegląd Socjologiczny. - T. 17 (1963), s. 13-42

149.  TECHNIKI socjometryczne : wprowadzenie do badań / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza. - 1962, nr 4, s. 421-433

150.  TEORETYCZNE podstawy procesu resocjalizacji / Zbigniew Skorny // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1988, nr 2, s. 51-57

151.  UWAGI na temat przygotowania i techniki pisania prac magisterskich z historii / Krzysztof Michałek // Wiadomości Historyczne. - 1984, nr 3, s. 248-257

152.  W kręgu metodologii i pedagogiki / Bogdan Nawroczyński // Nowa Szkoła. - 1971, nr 10, s. 26-29

153.  W SPRAWIE metodologii pedagogiki / Heliodor Muszyński // Nowa Szkoła. - 1972, nr 4, s. 20-21

154.  WSPÓŁPRACA naukowców i nauczycieli / Jerzy Danielewicz // Głos Nauczycielski. - 1966, nr 46, s. 2

155.  WYBRANE techniki badań nieformalnej struktury klasy szkolnej : próba klasyfikacji / Marek Pilkiewicz // Psychologia Wychowawcza. - 1965, nr 3, s. 267-287

156.  Z DOŚWIADCZEŃ metodycznych w zakresie seminariów dyplomowych / Stanisław Urban // Życie Szkoły Wyższej. - 1984, nr 2, s. 79-85

157.  Z ZAGADNIEŃ psychologii samodzielności / Tadeusz Tomaszewski // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1958, nr 1, s. 52-86

158.  ZASTOSOWANIE metod demograficznych w badaniach zawodu / Józef Marczak // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s. 313-332

159.  ZASTOSOWANIE technik socjometrycznych w pedagogice społecznej / Mikołaj Winiarski // Studia Pedagogiczne. - T. 19 (1970), s. 153-176

 

opracowała Wanda Stokłosa

http://www.pbw.neostrada.pl/technika.htm