>>> Dydaktyka

 

Propozycje tematów prac magisterskich

 Agresja i przemoc w szkole.

Alternatywne formy wychowania i kształcenia dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Arteterapia w pracy z dzieckiem upośledzonym.

Autorskie programy szkolne

Autorytet i etyka zawodowa w pracy nauczyciela.

Autyzm dziecięcy jako całościowe zaburzenie rozwoju dziecka.

Coaching w szkole, czyli o uczeniu się wspieranym przez starszych uczniów 

Demoralizacja szkolna.

Dzieci ulicy

Edukacja do autoodpowiedzialności

Edukacja w czy o szacunku do drugiego człowieka?

Etos pracy nauczyciela.

Formy wspierania dzieci z ADHD w publicznej szkole podstawowej.

Funkcjonowanie instytucji opiekuńczo-wychowawczych.

Funkcjonowanie rodzin z osobami niepełnosprawnymi.

Heterogeniczność w procesie kształcenia

Informacja zwrotna w pracy nauczyciela z uczniami

Inspiracje pedagogiki alternatywnej w wspieraniu rozwoju indywidualnego uczniów (albo wspieraniu kompetencji społecznych uczniów)

Inspiracje Planu Jenajskiego w doskonaleniu jakości kształcenia

Jak pozyskać do współpracy uczniów trudnych?

Klasy integracyjne w szkole podstawowej.

Kreatywne przekazywanie uczniom wiedzy

Kryzys wartości w dążeniu do sukcesu.

Kultura osobista w szkole.

Kultura pracy w szkole

Metody pracy z dzieckiem wybitnie zdolnym.

Mobbing w szkole.

Napięcia i konflikty w radzie pedagogicznej

Nauczyciel jako aktor na scenie klasy szkolnej

Nauczyciel wychowawca we współpracy z rodzicami swoich podopiecznych.

Nauczyciele wobec systemowo-konstruktywistycznego modelu kształcenia

Nauczyciele wobec ujednolicenia stroju (ubrania) uczniów i nauczycieli w szkole

Normy w procesie kształcenia i wychowania w szkole

Ocena z zachowania w polityce oświatowej w Polsce na przełomie XX i XXI wieku.

Odprężenie i czas wolny w codzienności szkolnej 

Opór, konfrontacja jako zasada wychowania

Partycypowanie uczniów w procesie oceniania ich osiągnięć szkolnych

Peer education w zarządzaniu procesem kształcenia w klasie

Pogotowie opiekuńcze – szanse i zagrożenia dla rozwoju małego dziecka.

Portale internetowe dla nauczycieli,  uczniów i rodziców

Postawy nauczycieli i rodziców wobec możliwej rezygnacji z selekcji negatywnej w szkole

Postępowanie nauczyciela jako balansowanie między strategią kontrolowania a wspierania uczniów

Praca uczniów  w grupie a autonomia ucznia (indywidualizacja)

Praca uczniów w zespole w toku lekcji

Program edukacji zdrowotnej w polskiej szkole.

Przejście  ze szkoły zawodowej do pracy

Przygotowywanie się nauczycieli do lekcji

Rehabilitacyjne funkcje kultury fizycznej.

Rodzina zastępcza jako szansa na „normalność” w życiu dziecka.

Rola klubu piłkarskiego w kształtowaniu osobowości młodego sportowca.

Rola pracy domowej (zadań domowych) w procesie kształcenia

Rola szkoły w kształtowaniu postaw demokratycznych uczniów

Rola świetlicy szkolnej w procesie wychowania dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Rozbudzanie zainteresowań wśród uczniów w toku edukacji szkolnej

Różne formy kontestacji rzeczywistości przez młodych ludzi.

Socjalne aspekty życia uczniów jako punkt wyjścia w pracy dydaktycznej z nimi

Sportowcy w szkole.

Syndrom wypalenia zawodowego w pracy pedagoga.

Szkolnictwo niepubliczne w Polsce

Szkoła dobra czy efektywna?

Szkoła jako przestrzeń doświadczeń życiowych

Świat mediów w codziennym życiu uczniów w szkole

Techniki samodzielnego uczenia się w szkole

Terapia pedagogiczna w przedszkolu.

Wspomaganie  dziecka z opóźnionym rozwojem psychoruchowym i jego rodziny.

Współczesny paradygmat roli nauczyciela w procesie kształcenia i wychowania.

Wyścig szczurów w szkole

Wychowanie i kształcenie bez sankcji negatywnych

Zastosowanie PC w toku zajęć lub przygotowania się do nich

Zaufanie w toku edukacji

Zespołowe myślenie o procesie dydaktycznym wśród nauczycieli szkoły podstawowej

Zgodność czy rozbieżność postaw nauczycieli w szkole wobec problemów wychowawczych

Zjawisko absencji uczniowskiej w szkole.

Znaczenie kultury breakdance dla rozwoju młodego człowieka.

Znaczenie uprawiania sportu u dzieci wyuczalnych z umiarkowanym upośledzeniem umysłowym.

 

Prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski