Literatura specjalistyczna

 

Wychowanie religijne


 

 1. Bagrowicz J., Edukacja religijna współczesnej młodzieży, UMK Toruń 2000

 2. Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000

 3. Adamski F., Człowiek. Wychowanie. Kultura. Wybór tekstów, Wyd. WAM. Księża Jezuici, Kraków  1993.

 4. Adamski F., Miłość, małżeństwo, rodzina, Kraków, 1978.

 5. Adamski F., Socjologia małżeństwa i rodziny, Warszawa 1982.

 6. Bagrowicz J., Konfesyjny czy ogólnokulturowy model nauczania religijnego młodzieży? Kwartalnik Pedagogiczny 2000 nr 2

 7. Baniak J., Rodzina a osobowość dziecka, „Problemy Rodziny” 4/96.

 8. Birngruber S., Wprowadzić w świat wartości – zadanie pedagogiki, [w:] Dialogi Pedagogiczne, tom II. Wychowanie jako pomoc, , red. J. Placha, ATK, Warszawa 1992

 9. Brezinka W., WYCHOWANIE I PEDAGOGIKA W DOBIE PRZEMIAN KULTUROWYCH. Podręcznik akademicki, przekład Jezry Kochanowicz SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005

 10. Buxakowski J., ks., Wprowadzenie do teologii duszpasterstwa rodzin, Warszawa 1999 

 11. Chrobak S., Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wydawnictwo Salezjańskie , Warszawa 1999 

 12. Courtois G., Rady dla rodziców, Olsztyn 1990.

 13. Czerniawska M., Inteligencja a system wartości, Białystok 1995.

 14. De Martini N., Wychowanie jest piękne, Warszawa 1996.

 15. Dokument Synodu Plenarnego Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce: Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, ,,Sprawy Rodziny” nr 49/99.

 16. Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność. Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia, pod red. Pawła Sochy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001

 17. Dziekoński S., Wychowanie w nauczaniu Kościoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000 

 18. Dziennik Ustaw 1992 nr 36, 1998 nr 51.

 19. Edukacja aksjologiczna. T.1. Wymiary. Kierunki. Uwarunkowania,  red. K. Olbrycht, Katowice 1994; 

 20. Edukacja aksjologiczna. T.2. Odpowiedzialność pedagoga, red. K. Olbrycht, Katowice  1995. 

 21. Edukacja aksjologiczna. T.3. O tolerancji, ,  red. K. Olbrycht, Katowice 1995. 

 22. Edukacja aksjologiczna. T.4, Wybrane problemy przekazu wartości, red. K. Olbrycht, Katowice, 1999. 

 23. Edukacja. Kultura. Teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin, pod red. ks. Krzysztofa Koneckiego i ks. Ireneusza Werbińskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003 

 24. Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, pod red. F. Adamskiego i A.M.de Tchorzewskiego, Wyd. UJ, Kraków 1999. 

 25. Elementy pedagogiki religijnej, red. B. Milerski, CHAT, Warszawa  1998 

 26. Gałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Wyd. KUL, Lublin

 27. Gogacz M,. Podstawy wychowania, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1993 

 28. Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. Wykłady Bydgoskie, Oficyna Wydawnicza Navo,  Warszawa 1997. 

 29. Góralski W., Adamczewski W., Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską z dnia 28 lipca 1993 r., Płock 1994.

 30. Granat W., Personalizm chrześcijański, Poznań 1985.

 31. Grotowska S., Religijność subiektywna. Studium socjologiczne na podstawie wywiadów narracyjnych, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 1999

 32. Hansemann G., Wychowanie religijne, Warszawa 1988.

 33. Homa T., W drodze do podmiotowości społeczeństwa. Chrześcijańska formacja społeczeństwa polskiego w okresie przemian ustrojowych na przykładzie działalności Stowarzyszenia Chrześcijańskich Dzieł Wychowania, SChDW, Kraków 2002

 34. Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Wydawnictwo Salezjańskie.  Warszawa 1996 

 35. Horyzonty Wychowania, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum w Krakowie: Człowiek i pedagogia na progu nowego tysiąclecia  nr. 1 (2002); Człowiek w dialogu ze światem nr 2(2002);  Człowiek w jednoczącej się Europie nr 3 (2002) 

 36. Izdebska H., Przygotowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1972.

 37. Jeleńska L., Zwięzła psychologia ogólna dla wychowawców, Poznań 1946.

 38. Keryks. Międzynarodowy Przegląd Katechetyczno- Pedagogicznoreligijny 2003 nr 1 

 39. Kłoskowska A., Socjologia kultury, Warszawa 1981.

 40. Konstytucje dogmatyczne o Kościele, 11 Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968.

 41. Kozakiewicz M., O światopoglądzie w wychowaniu, Warszawa 1965.

 42. Kozielecki J., Z Bogiem albo bez Boga, Warszawa 1991.

 43. Kto mnie wychowuje? Wstęp: Henryk Samsonowicz, Wybór: Stanisław Zagórski, Posłowie: Bronisław Gołębiowski, Mirosława Jaworowska, tom 1-2, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2003

 44. Kraińska-Rogala I. (pod red.), Rodzina wspólnotą miłości, Kraków 1999.

 45. Krukowski J., Gwarancje dotyczące wartości w dziedzinie wychowania i nauczania, ,,Ateneum Kapłańskie”, Lublin 1996.

 46. Krukowski J., Nauczanie religii w szkole w państwie demokratycznym, Lublin 1991.

 47. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993.

 48. Kunowski S., Problematyka współczesnych systemów wychowania, Impuls, Kraków 2000

 49. Kunowski Stefan, „Wartości w procesie wychowania” Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2003

 50. KUSTRA CZ.,  POWŚCIĄGLIWOŚĆ I PRACA W WYCHOWANIU CZŁOWIEKA, Wyd. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA, Toruń 2002  

 51. Lepalczyk I., Marynowicz-Hetka E. (pod red.), Instytucjonalna pomoc dziecku i rodzinie, Łódź 1988.

 52. Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, Kraków  2001 

 53. Madsen K., Współczesne teorie motywacji, Warszawa 1980.

 54. Makselon J., Psychologia dla teologów, Kraków 1990.

 55. Marek Z., ks. SJ, Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945-1990, Wyd. WAM Księża Jezuici, Kraków 1994 

 56. Mariański J., ks., „Struktury grzechu” w ocenie społecznego nauczania Kościoła, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1998 

 57. Mariański J., Wprowadzenie do socjologii małżeństwa, KUL. 1989.

 58. Matusewicz C., Psychologia wartości, Warszawa 1975.

 59. Michalski J., Osobowość i indywidualność w wychowaniu według ujęcia chrześcijańskiego, Forum Oświatowe  2003 nr 1 

 60. Michalski J., Kluczowe doświadczenia w wychowaniu religijnym, Forum Oświatowe 2003 nr 2 

 61. Mika S., Psychologia społeczna, Warszawa 1981.

 62. Mika S., Wstęp do psychologii społecznej, Warszawa 1972.

 63. Misztal M., Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980.

 64. Możdżeń S., Inspiracje katolickiej myśli wychowawczej w Polsce do poł. XX w., Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2001  

 65. Muszyński H., Rozwój moralny, Warszawa 1983.

 66. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999. 

 67. Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002 

 68. Nowe stulecie dziecku, red. Danuta Waloszek, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 2001

 69. Ostrowska K., Przygotowanie do życia w rodzinie, Warszawa 1997.

 70. Ostrowska K., Wychowanie do wartości, ,,Carpe diem”, nr 5/98.

 71. Ozimek K. (pod red.), Wychowanie-potrzeba dziecka-zadanie domu i szkoły, Poznań 1999.

 72. Paedagogia Christiana – kwartalnik 

 73. Panuś T., Główne kierunki katechetyczne XX wieku, Wydawnictwo „M”, Kraków 2001 

 74. Pawłucki A., Osoba w pedagogice ciała, wykłady. Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn 2002 

 75. Pedagogika katolicka. Zagadnienia wybrane, red. Alina Rynio, KUL, Stalowa Wola 1999 

 76. Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości, red. Bogusław Żurakowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003 

 77. Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, pod red. T. Kukołowicz i M. Nowaka, Wyd. KUL, Lublin 1997. 

 78. Pedagogika pastoralna, red. Marek Marczewski, Polihymnia , Lublin 2003 

 79. Pedagogika społeczna w perspektywie europejskiej. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość, red. Stanisław Kawula, Ewa Marynowicz-Hetka, Anna Przecławska, Oficyna Wydawnicza „Kastalia”, Olsztyn 2003

 80. Poręba P., ks., Współżycie pokoleń na bazie rodzinnej, Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, Olsztyn 1981. 

 81. Rembowski J., Więzi uczuciowe w rodzinie, Warszawa 1972.

 82. Kiciński K., Młodzież wobec problemów polskiej demokracji, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2001 (Religia w szkole) 

 83. Robaczewski A., O cnotach i wychowaniu, IEN, Lublin  1999 

 84. Rostowska T., Rodzinny przekaz wartości, ,,Problemy Rodziny” nr 4/96,

 85. Rybicki R., FSC., Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Częstochowa 1997 

 86. Rynio A., Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Red. Wyd. KUL, Lublin 1995 

 87. Rynio A., Z myśli pedagogicznej Prymasa Wyszyńskiego, KUL. 1995.

 88. Strzeszewski Cz., Katolicka Nauka Społeczna, KUL, Lublin 1994. 

 89. Sujka  A., Ku małżeństwu i rodzinie, Kraków 1997.

 90. Szołtysek A. E., Filozofia wychowania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998 

 91. Szpringer M., Pedagogiczne znaczenie zasady tolerancji w Systemie Prewencyjnym św. Jana Bosco [w:] Edukacja aksjologiczna. T.3. O tolerancji, ,  red. K. Olbrycht, Katowice 1995. 

 92. Świda H., Młodzież a wartości, Warszawa 1979.

 93. Tarnowski J., Człowiek-Dialog-Wychowanie. Zarys chrześcijańskiej pedagogiki personalno-egzystencjalnej, ,,Znak” 43/1991.

 94. Tarnowski J., ks., Jak wychowywać? Wyd. ATK, Warszawa 1993.  

 95. Tarnowski J., Martin Buber- Nauczyciel Dialogu, ,,Znak” 32/1980.

 96. Tischner J., Polski kształt dialogu,. Posłowie Jarosław Gowin, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2002

 97. Toporkiewicz R., Socjologia wychowania, Warszawa 1986.

 98. Troska J., Moralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań 1998.

 99. Urbaniak A., Wspólna troska. Wychowanie do miłości w domu i w szkole, Poznań 1999.

 100. Warchałowski K., Nauczanie religii i szkolnictwo katolickie w konkordatach współczesnych, TN KUL, Lublin  1998. 

 101. Wisłocki J., Konkordat kościelnych przywilejów, ,,Wprost” nr 32/93.

 102. Wojtyła K., Osoba i czyn, Kraków 1969.

 103. Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Zagadnienia wybrane, pod red. Janiny Kostkiewicz, Wydział Nauk Społecznych KUL, Filia w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999. 

 104. Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego“ Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001

 105. Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej , red. F. Adamski, WAM, Kraków 1982 

 106. Wysocka E., Młodzież a religia. Społeczny wymiar religijności młodzieży, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000

 107. Wyszyński S., Prawa Kościoła i państwa do szkoły, Lublin 1929.

 108. W trosce o integralne wychowanie, red. Marian Nowak, Tomasz Ożóg, Alina Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003

 109. Zacher L., Nauka-Technika-Społeczeństwo. Moralność a mity współczesności, Wrocław 1991.

 110. Znaniecki F., Socjologia wychowania, Warszawa 1973.

 111. Zubelewicz J., Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm, Wydawnictwo Akademickie „Żak” , Warszawa 2002

 112. ZNAK. Katecheza w szkole,  2000 nr 544 

Wykaz publikacji ks. Prof. dr hab. Zbigniewa Marka SJ
 1. Współautorstwo katechez w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, cz. I, W Chrystusie jesteśmy ludem Bożym, pr. zb. pod red. ks. J. Charytańskiego i ks. W. Kubika, Warszawa 1976.
 2. Współautorstwo katechez w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, cz. II, Chrystus żyje w śród nas, pr. zb. pod red. ks. J. Charytańskiego i ks. W. Kubika, Warszawa 1978.
 3. Z. Marek SJ, 2 (KRK 2). Kościół a postęp, Wprowadzenie pedagogiczne, w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, cz. IV, Z Chrystusem przetwarzamy świat, praca zbiorowa pod red. ks. J. Charytańskiego i ks. W. Kubika, Warszawa 1980, 67-69
 4. Współautorstwo katechez w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, cz. III, Z Chrystusem idziemy przez życie, pr. zb. pod red. ks. J. Charytańskiego i ks. W. Kubika, Warszawa 1980
 5. Współautorstwo katechez w: Podręcznik metodyczny do Katechizmu Religii Katolickiej, cz. IV, Z Chrystusem przetwarzamy świat, pr. zb. pod red. ks. J. Charytańskiego i ks. W. Kubika, Warszawa 1980.
 6. Z. Marek SJ, Kościół, Posłaniec Serca Jezusowego 111(1982) nr 1, 20-21.
 7. Z. Marek SJ, Kim jest człowiek, Posłaniec Serca Jezusowego 111(1982) nr 9, 18.
 8. Współredaktor podręcznika dla katechizacji dzieci najmłodszych Jezus Chrystus z nami, tom I, Spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła, pr. zb. pod redakcją ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1983.
 9. Z. Marek SJ i ks. R. Stępień SJ, Msza św. z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym - wybrane zagadnienia, w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, tom I, Spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1983, 89-101.
 10. Z. Marek SJ, ks. W. Kubik SJ, Święci i błogosławieni, w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, tom I, Spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1983, 378-383.
 11. Z. Marek SJ, Komu sprawię radość w dniu świętego Mikołaja?, w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, tom I, Spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1983, 493-500.
 12. Z. Marek SJ, Dzień chorych w parafii, w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, tom I, Spotkanie z Jezusem we wspólnocie Kościoła, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1983, 500-508.
 13. Z. Marek SJ, Wybrane problemy wychowania społeczno-moralnego w działalności polskiego przedszkola, Biuletyn Katechetyczny, Collectanea Theologica 53(1983) fasc. I, 97-109.
 14. Z. Marek SJ, Sumienie dziecka, Posłaniec Serca Jezusowego 112(1983) nr 3, 10-11.
 15. Z. Marek SJ, Naśladowanie, Posłaniec Serca Jezusowego 112(1983) nr 6, 10-11.
 16. Z. Marek SJ, O nagrodach i karach, Posłaniec Serca Jezusowego 112(1983) nr 7-8, 18-19.
 17. Z. Marek SJ, Jest taki dzień, Posłaniec Serca Jezusowego 112(1983) nr 12, 6-7.
 18. Współredaktor podręcznika dla katechizacji dzieci najmłodszych Jezus Chrystus z nami, tom II, Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, pr. zb. pod redakcją ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984.
 19. Z. Marek SJ, Wychowanie społeczno-moralne podstawą kształcenia sumienia małego dziecka, w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, tom II, Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984, 149-183. 
 20. Z. Marek SJ, Idziemy z Jezusem drogą krzyżową, w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, tom II, Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984, 443-454.
 21. ks. Z. Marek SJ, ks. W. Kubik SJ, Dlaczego Jezus niesie krzyż? w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, tom II, Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984, 454-460.
 22. Z. Marek SJ, „To czyńcie na moją pamiątkę”, w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, tom II, Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984, 468-476.
 23. „Kto spożywa moje Ciało... żyć będzie”, w: Jezus Chrystus z nami, Podręcznik dla katechizacji dzieci najmłodszych, tom II, Spotkanie z Jezusem w Eucharystycznej wspólnocie, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ, Warszawa 1984, 477-483.
 24. Z. Marek SJ, Jestem chrześcijaninem, Posłaniec Serca Jezusowego 113(1984), 15-16.
 25. Z. Marek SJ, Jeszcze czas pomyśleć, Posłaniec Serca Jezusowego 113(1984), 78-79.
 26. Z. Marek SJ, Kształtowanie osobowej więzi małego dziecka z Bogiem, Biuletyn Katechetyczny, Collectanea Theologica 55(1985), fasc. I, 113-131.
 27. Z. Marek SJ, S. Bielecka, B. Głodek, K. Jakóbik, A. Kirejczyk, W. Kubik SJ, Od chrztu świętego z Jezusem idziemy przez życie, Jezus Chrystus z Nami, cz. II, Katowice 1985.
 28. Z. Marek SJ, S. Bielecka, B. Głodek, K. Jakóbik, A. Kirejczyk, W. Kubik SJ, Od chrztu świętego z Jezusem idziemy przez życie, Jezus Chrystus z Nami, cz. II, Wkładka dla rodziców, Katowice 1985.
 29. ks. Z. Marek SJ, Jeszcze czas pomyśleć. Z listów o pierwszej Komunii, Posłaniec Serca Jezusowego 114(1985), 89-91.
 30. ks. Z. Marek SJ, Idziemy?, Posłaniec Serca Jezusowego 114(1985), 202-203.
 31. ks. Z. Marek SJ, Dlaczego wierzę?, Posłaniec Serca Jezusowego 114(1985), 5-6.
 32. Zarys wiary, tłum. Z. Marek SJ, Kraków 1985, 304.
 33. ks. Z. Marek SJ, Nowe podręczniki, Biuletyn Katechetyczny, Collectanea Theologica 57(1987) f. IV, 98-100. 
 34. ks. Z. Marek SJ, Ważne wydarzenie, Posłaniec Serca Jezusowego 116(1987), 52-53.
 35. ks. Z. Marek SJ, Teoria wychowania religijnego według Planu Trewirskiego w świetle nurtów katechetycznych lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Warszawa 1988. (msnp. rozprawy doktorskiej złożony w bibliotece ATK).
 36. Z. Marek SJ, S. Bielecka, B. Głodek, K. Jakóbik, A. Kirejczyk, W. Kubik SJ, Przy stole Bożego słowa i Ciała Chrystusowego, Jezus Chrystus z nami, cz. III, Katowice 1989.
 37. Z. Marek SJ, S. Bielecka, B. Głodek, K. Jakóbik, A. Kirejczyk, W. Kubik SJ, Przy stole Bożego słowa i Ciała Chrystusowego, Jezus Chrystus z nami, cz. III, Wkładka dla rodziców, Katowice 1989.
 38. ks. Z. Marek SJ, Chrześcijański sens błogosławienia, Katecheta 34(1990), 43-46.
 39. ks. Z. Marek SJ, Potrzeba pedagogizacji rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, Biluletyn Katechetyczny, Collectanea Theologica 60(1990) f. II, 98-106.
 40. Ks. Z. Marek SJ, Spotkanie absolwentów katechetyki Akademii Teologii Katolickiej - Warszawa 1989, Biuletyn Katechetyczny, Collectanea Theologica 60(1990), f. IV, 124-130.
 41. Marek SJ, Kilka uwag o procesie wychowania religijnego, Horyzonty Wiary 1990, z. 5, 63-66.
 42. Z. Marek SJ, Ks. Władysław Kubik SJ, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, (rec.), Horyzonty Wiary 1990, z. 5, 82-83.
 43. Z. Marek SJ, Eine neue Katechetenbiludngsstätte in Krakau, Christlich-pädagogische Blätter 104(1991), 146-147.
 44. Z. Marek SJ, Ks. Adam Durak SDB, O Mszy świętej dla ciebie, Warszawa 1990, (rec.), Horyzonty Wiary 1991, z. 6, 89.
 45. Z. Marek SJ, O kształtowaniu obrazu Boga, Horyzonty Wiary 1991, z. 7, 29-46.
 46. Z. Marek SJ, Wychowanie religijne i rozwój człowieczeństwa, w: W służbie człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, pr. zb. pod red. Z. Marka SJ, Kraków 1991, 79-88.
 47. Z. Marek SJ, Horyzonty Wiary - Nowe Czasopismo, Ateneum Kapłańskie 83(1991)494, 138-139.
 48. Z. Marek SJ, Piłat w areszcie śledczym, Czas Krakowski III, nr 105(59) z 29-31 maja 1992.
 49. Z. Marek SJ, Homilijne rozważania adwentowe (rok A ), Biblioteka Kaznodziejska, 1992 t. 129, z.1,2, 38-45.
 50. Z. Marek SJ, Homilijne rozważania wielkopostne (rok A ), Biblioteka Kaznodziejska, 1992 t. 129, z.5,6, 318-324.     
 51. Bóg z nami, cz. I, (podręcznik dla uczniów), wydanie poprawione przygotowali: ks. J. Charytański SJ, ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Kraków 1992.
 52. Bóg z nami, cz. II, (podręcznik dla uczniów), wydanie poprawione przygotowali: ks. J. Charytański SJ, ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Kraków 1992.
 53. Spotkania z Bogiem w prawdzie. Materiały katechetyczne dla ucznia III klasy szkół ponadpodstawowych, pr. zb., komitet redakcyjny ks. J. Charytański SJ, ks. R. Murawski SDB, ks. A. Spławski SJ, Warszawa 1992.
 54. Z. Marek SJ, Szukanie rozwiązania, Biblioteka Kaznodziejska, 1993 t. 125, z.1,2, 21-22.
 55. Z. Marek SJ, Znak chleba, Biblioteka Kaznodziejska 1993 t. 130, z.3-4, 130-132.
 56. Z. Marek SJ, Znak śmierci, Biblioteka Kaznodziejska 1993 t. 130, z.3-4, 132-133.
 57. Z. Marek SJ, Zmartwychwstanie, Biblioteka Kaznodziejska 1993 t. 130, z.3-4, 133-134.
 58. Z. Marek SJ, Z nami idzie Zmartwychwstały!, Biblioteka Kaznodziejska 1993 t. 130, z.3-4, 134-135.
 59. Z. Marek SJ, Wychowanie religijne małego dziecka, Horyzonty Wiary 1993, z. 15, 59-65.
 60. Z. Marek SJ, Wychowanie religijne u początków życia dziecka, Katecheta 38(1994), 10-14.
 61. Z. Marek SJ, Rozwój teorii religijnego wychowania dziecka w wieku przedszkolnym w Polsce w latach 1945-1990, Kraków 1994, s. 352. (rozprawa habilitacyjna).

Do tego miejsca bibliografia przedstawiona do przewodu habilitacyjnego 


 1. Bóg z nami, cz. I, (podręcznik dla uczniów). Nowe wydanie zgodne z Katechizmem Kościoła Katolickiego przygotowali ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Kraków 1994.
 2. Z. Marek SJ, Wieloaspektowy wymiar zadań katechezy, Horyzonty Wiary 5(1994)2, 21-35.
 3. Podręcznik metodyczny „Bóg z nami” cz. I, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ i ks. Z. Marka SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1994.
 4. Z. Marek SJ, Ks. Janusz Tarnowski oraz Dziecięcy Zespół Redakcyjny, Ryby i dzieci głosu nie mają?, 1. Twój głos o Bogu, religii i duchach; 2. Twój głos o rodzinie, marzeniach i nie tylko..., Pallottinum, Warszawa 1991; 3. Twój głos o szkole, uczniach i nauczycielach, IBE, Warszawa 1993 (rec.), Horyzonty Wiary 6(1995)2, 78-79.
 5. Z. Marek SJ, O korzystaniu z Pisma św. w głoszeniu zbawczego orędzia, Horyzonty Wiary 6(1995)3, 47-64.
 6. Z. Marek SJ, Ks. Tadeusz Loska, Heurystyka integralna. Próba syntezy zasad rozumienia i wyjaśniania Pisma świętego w Kościele, Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, Kraków 1995, ss. 304 (rec.) Horyzonty Wiary 6(1995)3, 80-82.
 7. Podręcznik metodyczny „Bóg z nami” cz. II, pr. zb. pod red. ks. W. Kubika SJ i ks. Z. Marka SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995 (także współautor katechez).
 8. E. Dziwosz, ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Zeszyt z ćwiczeniami do katechizacji według podręcznika „Bóg z nami część II, Wydawnictwo WAM, Kraków 1995.
 9. S. Bielecka, K. Jakóbik, ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Na spotkanie z Jezusem. Przy stole Bożego słowa i Ciała Chrystusowego. Książka dla przedszkolaków, ich rodziców i katechetów, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1995.
 10. S. Bielecka, K. Jakóbik, ks. W. Kubik SJ, ks. Z. Marek SJ, Na spotkanie z Jezusem. Rozmowy religijne z dziećmi, Księgarnia św. Jacka, Katowice 1995.
 11. Kurs Biblijny, zeszyty: 10-17 (redakcja), Wydawnictwo WAM, Kraków 1995.
 12. Z. Marek SJ, Wychowanie w duchu wiary, w: Jezuicka ars educandi, pr. zb. pod red. M. Wolańczyk, S. Obirka SJ, Wyd. WAM. Księża Jezuici, Kraków 1995, 141-148.
 13. Taka jest moja wiara, tłum. Z. Marek SJ, J. Ożóg SJ, J. Sliwa SJ, Kraków 1995, s.64.
 14. Z. Marek SJ, Zadania katechezy naszych czasów, Horyzonty Wiary 7(1996)1, 19-32.
 15. Z. Marek SJ, Ks. J. Tarnowski, Kto pyta - nie błądzi. W kościele - w szkole - w rodzinie, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1995 (rec.), Horyzonty Wiary 7(1996)1, 87-88.
 16. Kurs Biblijny, zeszyty: 18-27 (redakcja), Wydawnictwo WAM, Kraków 1996.
 17. Z. Marek SJ, Ks. J. Warzecha SAC, Dawny Izrael. Od Abrahama do Salomona, Wydawnictwa ATK, Warszawa 1995 (rec.), Horyzonty Wiary 7(1996)2, 20.
 18. Z. Marek SJ, Katecheza na rzecz człowieka, Msza Święta LII(1996)6, 168-169. (popularny).
 19. Z. Marek SJ, Rodzina i wychowanie, Katecheta 40(1996), 134-138.
 20. Z. Marek SJ, Znajdować Boga, Msza Święta LII(1996)9, 264-265 (popularny)
 21. B. Gadocha, Z. Marek, SJ, Chrześcijańska wizja ludzkiej seksualności, Studia Theologica Varsaviensia 34(1996)2, 191-205.
 22. Z. Marek SJ, Wychować do wiary. Zagadnienia wychowania religijnego dziecka w wieku przedszkolnym, Kraków 1996, ss. 123.
 23. Z. Marek SJ, Ks. Janusz Tarnowski oraz dziecięcy zespół redakcyjny, Ryby i dzieci głosu nie mają? Twój głos o koleżeństwie, przyjaźni i miłości, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1996, (rec.), Horyzonty Wiary 7(1996)4, 86.
 24. Z. Marek SJ, Mówić o Bogu Biblii, w: Mówić o Bogu..., Stowarzyszenie Civitas Christiana w Krakowie, Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew”, Kraków 1997, 25-44.Z. Marek SJ, Wspierać rodzinę?, Wychowawca 1997/3(51), 5.
 25.  (rec.) Z. Marek SJ, Ks. Mieczysław Rusiecki, Przedmiot katechezy potrydenckiej w Polsce (1566-1699), Lublin 1996 (rec.), Horyzonty Wiary 8(1997)1, 87-88.
 26. Z. Marek SJ, Ks. Marian Finke, Pedagogika wiary, Poznań 1996 (rec.), Katecheta 41(1997)1, 70-71.
 27. (rec.) Z. Marek SJ, Ks. Janusz Tarnowski, Kto pyta - nie błądzi, Rok B, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna i Reklamowo-Handlowa „Adam”, Warszawa 1996, (rec.), Horyzonty Wiary 8(1997)3, 87-88.
 28. Z Jezusem idziemy przez życie część pierwsza, nowe wydanie przygotowali: S. Bielecka, W. Kubik SJ, Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 1997, ss. 60.
 29. Z Jezusem idziemy przez życie. Religijne rozmowy z dziećmi, część druga, nowe wydanie przygotowali: S. Bielecka, W. Kubik SJ, Z. Marek SJ, Wyd. WAM. Księża Jezuici, Kraków 1997, ss. 35.
 30. Z. Marek SJ, Biblia i katecheza, Horyzonty Wiary 8(1997)4, 19-31.
 31. Kurs Biblijny, zeszyty: 28-35 (redakcja), Wydawnictwo WAM, Kraków 1997.
 32. Z. Marek SJ, Jezus współczesnej młodzieży. Jezus Chrystus. Kim On jest dla mnie?, (rec.), Wyd. WAM, Księża Jezuici, Kraków 1997, s. 155, Przegląd Powszechny 1998(2), 238-239.
 33. Z. Marek SJ, W służbie katechezy, Zeszyty Katechetyczne (Szczecin), 4(1998)1(8),36-54.
 34. Z. Marek SJ, Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Wyd. WAM. Księża Jezuici, Kraków 1998, ss. 230.
 35. Z. Marek SJ, Proponowane tematy wykładów z katechetyki materialnej, w: Nowy program wykładów z katechetyki, pr. zb. pod red. ks. R. Murawskiego SDB, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 1998, 42-52.
 36. Z. Marek SJ, Katecheza i liturgia w świetle „Dyrektorium ogólnego o katechizacji”, Collectanea Theologica 68(1998)3, 57-65.
 37. Z. Marek SJ, E. Miśkowiec, Wierzę, wierzymy w Ducha Świętego, Horyzonty Wiary 9(1998)4(38), 3-10.
 38. Z. Marek SJ, A. Biesinger, Jak rozmawiać z dzieckiem o Bogu?, (rec.), Wyd. WAM, Księża Jezuici, Seria Rodzina, Kraków 1998, s. 196, Horyzonty Wiary 9(1998)4, 87-88. 
 39. Z. Marek SJ, Katecheza w świetle nowego Dyrektorium, Horyzonty Wiary 10(1999)1, 27-34. 
 40. Z. Marek SJ, Ks. Janusz Tarnowski, Kto pyta – nie błądzi. W kościele – w szkole – w rodzinie. Rok C, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 1997, s. 376, (rec.), Horyzonty Wiary 10(1999)1, 89.
 41. Z. Marek SJ, Ks. Janusz Tarnowski oraz Dziecięcy Zespół Redakcyjny, Ryby i dzieci głosu nie mają? Twój głos o przyrodzie, zwierzętach i środowisku, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 1998, ss. 378, (rec.), Horyzonty Wiary 10(1999)1, 89-90.
 42. Z. Marek SJ, Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji, Studia Theologica Varsaviensia 37(1999)1, 163-181.
 43. Z. Marek SJ, Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, Studia włocławskie, t. 1, pod red. W. Hanca, R. Małeckiego, Z. Pawlaka, K. Rulki, I. Werbińskiego, (rec.) Włocławek, 1998, ss. 318, Studia Theologica Varsaviensia 37(1999)1, 259-260.
 44. Katechizm dla dorosłych, (współautor), pr. zb. pod red. J. Charytańskiego SJ, A. Spławskiego SJ, Wyd. WAM, Kraków 1999. 
 45. Jezus uczy i zbawia. Podręcznik do religii dla I klasy gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, (Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Kierownik Zespołu Autorów), Wyd. WAM, Kraków 1999.
 46. Jezus uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Kierownik Zespołu Autorów, Wyd. WAM, Kraków 1999.
 47. Z. Marek SJ, Struktura i założenia podręczników, w: Jezus uczy i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy gimnazjum, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Kierownik Zespołu Autorów, Wyd. WAM, Kraków 1999, 1-11.
 48. Z. Marek SJ, Zbawcze orędzie w posłudze katechetycznej, w: Katecheza Kościoła w świetle Dyrektorium ogólnego o katechizacji, pr. zb. pod red. ks. A. Hajduka SJ, Wyd. WAM, Kraków 1999, 93-121.
 49. Z. Marek SJ, Chrystocentryzm katechezy. Do czego zmierzamy?, w: W poszukiwaniu kształtu katechezy, pr. zb. pod red. ks. B. Klausa, Wyd. Biblos, Tarnów 2000, 74-78. 
 50. Z. Marek SJ, M. Szczęsny SJ, B. Szołdra BDNP, T. Warchał, Bóg w przedszkolu i szkole. Zarys katechezy przedszkolnej i wczesnoszkolnej, red. Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2000. 

Do tego miejsca bibliografia przedłożona do przewodu profesorskiego


 1. Z. Marek SJ, Katechetyka: b. Podział, w: Encyklopedia Katolicka, t. VIII, TN KUL, Lublin 2000, 1022-1023.
 2. Z. Marek SJ, Katecheza w reformowanej szkole – szansa czy zagrożenie?, w: Komunikacja wiary w trzecim tysiącleciu, pr. zb. pod red. S. Dziekońskiego, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej, Olecko 2000, 91-97. 
 3. Z. Marek SJ, Wtajemniczanie w wiarę, w: Jezus działa i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2000, 1-6. 
 4. Jezus działa i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2000.
 5. Jezus działa i zbawia. Podręcznik do religii dla II klasy gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2000.
 6. Z. Marek SJ, Praca z obrazami, w: Dydaktyka obrazu, Wyd. WAM 2000, 23-31. 
 7. Z. Marek SJ, Idee przewodnie „Podstawy programowej” katechezy w Polsce oraz ich realizacja na przykładzie serii podręczników: „W drodze do Emaus”, w: Wokół nowego programu katechetycznego, Referat Katechetyczny Legnickiej Kurii Biskupiej, Legnica 2000, 19-36.
 8. Z. Marek SJ, W drodze do nowego programu katechetycznego, Katecheta 44(2000)11, 58-59.
 9. Z. Marek, Jak przybliżać Jezusa Chrystusa katechizowanym dzieciom, w: Jezus Chrystus centrum katechizacji, pr. zb. pod red. ks. S. Kulpaczyńskiego, Lublin 2000, 185-200.
 10. Z. Marek, Rzeczywistość chrztu w ujęciu polskiej katechezy, w: Chrzest na nowo odczytany, pr. zb. pod red. J. Decyka, Wyd. UKSW, Warszawa 2001, 135-149.
 11. Z. Marek SJ, Jerzy Bagrowicz, Edukacja religijna współczesnej młodzieży. Źródła i cele, Wyd. UMK, Toruń 2000, ss. 324, Pedagogia Christiana 1(7)/2001, 230-232. 
 12. Z. Marek SJ, W drodze do dojrzałej wiary, w: Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2001, 1-9. 
 13. Jezus prowadzi i zbawia. Podręcznik metodyczny do religii dla III klasy gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Kierownik Zespołu Autorów, Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2001.
 14. Jezus działa i zbawia. Podręcznik do religii dla III klasy gimnazjum, seria: W drodze do Emaus, Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego oraz Kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2001.
 15. Z. Marek, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, w: Katecheza wobec wyzwań współczesności, pr. zb. pod red. ks. R. Czekalskiego, Płock 2001, 79-91.09
 16. Hajduk SJ, Z. Marek SJ, Zasada wierności Bogu i wierności człowiekowi w polskiej katechezie, Seminare, t. 17 (2001), 33-46.
 17. Z. Marek, Nauczanie religii, w: Nowe stulecie dziecku, pr. zb. pod red. D. Waloszek, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 2001, 440-453.
 18. Z. Marek, Jezus Chrystus w katechezie ewangelizacyjnej, w: Ewangelizować czy katechizować?, Pr. zb. pod red. S. Dziekańskiego, Verbinum, Warszawa 2002, 89-96.
 19. Z. Marek, Katecheza w służbie nowego człowieka, Horyzonty Wychowania 1(2002)1, 67-84.
 20. Z. Marek, Stanisław Dziekoński, Wychowanie w nauczaniu Kościoła, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2000, ss. 194, (rec.), Horyzonty Wychowania 1(2002)1, 231-232.
 21. Z. Marek, Ks. Tadeusz Panuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Studium w świetle Ramowego programu katechizacji funkcjonującego w latach 1971-2001, Kraków 2002 (rec.), Horyzonty Wychowania 1(2002)1, 233-239.
 22. Z. Marek, Hans-Georg Ziebertz, Religijność i wychowanie w świecie pluralistycznym, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum», Wydawnictwo WAM, Kraków 2001 (rec.), Katecheta 46(2002)2, 79.
 23. Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy IV, seria: Drogi przymierza, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, ss.242. 
 24. Zaproszeni przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy IV, seria: Drogi przymierza, kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, podr. liczy 9 zeszytów po około 60-70 stron.
 25. Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik do religii dla I klasy liceum i technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, ss. 240.
 26. Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy liceum i technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, podr. liczy 8 zeszytów po około 60-70 stron.
 27. Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik do religii dla I klasy szkoły zawodowej, seria: Drogo świadków Zmartwychwstałego, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, ss. 172.
 28. Z. Marek SJ, Założenia podręcznika Jestem świadkiem Chrystusa, w: Jestem świadkiem Chrystusa w Kościele. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy liceum i technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, z. I, 1-5.
 29. Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy szkoły zawodowej, seria: Drogo świadków Zmartwychwstałego, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, podr. liczy 7 zeszytów po około 60-70 stron.
 30. Z. Marek, Założenia teologiczno-pedagogiczne podręcznika do katechezy młodzieży w szkołach zawodowych: Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie z serii Drogi świadków Zmartwychwstałego, w: Ze Zmartwychwstałym w społeczeństwie. Podręcznik metodyczny do religii dla I klasy szkoły zawodowej, seria: Drogo świadków Zmartwychwstałego, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, z. 1, 1-3.
 31. Z. Marek, Wykorzystanie założeń współczesnej dydaktyki w katechezie, w: Dydaktyka w służbie katechezy, pr. zb. pod red. ks. S. Dziekońskiego, Wyd. WSF-P Ignatianum, WAM, Kraków 2002, 131-141.
 32. Z. Marek SJ, Nowe dokumenty katechetyczne, Katecheta 46(2002)12, 4-17.
 33. Z. Marek SJ, Hans-Georg Ziebertz, Religijność i wychowanie w świecie pluralistycznym, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna «Ignatianum», Wydawnictwo WAM, Kraków 2001 (rec.), Rocznik Sekcji Pedagogiki Religijnej Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej IGNATIANUM w Krakowie 2002, Wyd. WSFP IGNATIANUM, Kraków 2002, 414-415.
 34. Z. Marek SJ, Teologiczne założenia serii podręczników ze słowem «droga» w tytule, Zeszyty Katechetyczne 8(2002)3(26), 31-42.
 35. Z. Marek SJ, Anna Walulik CSFN, Katecheza inicjacyjna w polskich katechizmach (1945-1990), Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Wyd. WAM, Kraków 2002, ss. 308 (rec.), Horyzonty Wychowania 2/2002(3), 263-264.
 36. Słownik katechetyków polskich XX wieku, pr. zb. pod red. ks. R. Czekalskiego przy współpracy ks. Z. Marka, ks. R. Murawskiego, Wyd. Salezjańskie 2003. Nadto hasła: Hajduk A., Owoc M.
 37. Z. Marek SJ, Przedmowa, w: J. Tarnawa SJ, Cierpienie, umieranie, nadzieja, Wyd. WAM, WSFP IGNATIANUM, Kraków 2003, 3-7.
 38. Z. Marek SJ, Ks. Henryk Łuczak, Geniusze cnoty. Katechezy o świętych (rec.), Katecheta 47(2003)6,72-73.
 39. Z. Marek SJ, Program nauczania religii Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, w: Przesłanie dokumentów katechetycznych Kościoła w Polsce, Verbinum, Warszawa 2003,43-51.
 40. Z. Marek SJ, Teologiczno-wychowawcze akcenty katechezy szkolnej według „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, w: Edukacja, kultura, teologia, Wyd. UMK, Toruń 2003, 145-153.
 41. Z. Marek SJ, Ks. Stanisław Dziekański, Chrztu świętego wielki dar.. Co powinniśmy wiedzieć, przygotowując się do chrztu św. dziecka?, Ed. Świętego Pawła, Częstochowa 2003. (rec.), Katecheta 47(2003)9, 74-75.
 42. Z. Marek SJ, Realizacja założeń programowych w podręczniku « Obdarowani przez Boga», w: Obdarowani przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy V, seria: Drogi przymierza, pr. zb. pod kierunkiem ks. Z. Marka SJ, red. tomu ks. A. Hajduk SJ, s. A. Walulik SCFN, Kraków 2003, z. 1, 1-4.
 43. Z. Marek SJ, Wychowanie do chrześcijańskiej dojrzałości, w: Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, pr. zb. pod kierunkiem ks. Z. Marka SJ, red. tomu ks. A. Hajduk SJ, s. A. Walulik SCFN, Kraków 2003, 3-10.
 44. Z. Marek SJ, Antropologiczne uwarunkowania katechezy młodzieży szkół zawodowych, w: Ze Zmartwychwstałym w rodzinie. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy szkoły zawodowej, seria: Drogi świadków Zmartwychwstałego, Kraków 2003, 1-4.
 45. Obdarowani przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy V, seria: Drogo świadków Zmartwychwstałego, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2003, podr. liczy 7 zeszytów, z których każdy zawiera około 60-70 stron.
 46. Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, pr. zb. pod kierunkiem ks. Z. Marka SJ, red. tomu ks. A. Hajduk SJ, s. A. Walulik SCFN, Kraków 2003,  podr. liczy 9 zeszytów, z których każdy zawiera około 60-70 stron.
 47. Ze Zmartwychwstałym w rodzinie. Podręcznik metodyczny do religii dla II klasy szkoły zawodowej, seria: Drogi świadków Zmartwychwstałego, Kraków 2003, podr. liczy 8 zeszytów, z których każdy zawiera około 60-70 stron.
 48. Obdarowani przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy V, seria: Drogi przymierza, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2003, ss.250. 
 49. Obdarowani przez Boga. Podręcznik metodyczny do religii dla klasy IV, seria: Drogi przymierza, kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2002, podr. liczy 8 zeszytów po około 60-70 stron.
 50. Jestem świadkiem Chrystusa w świecie. Podręcznik do religii dla II klasy liceum oraz II i III klasy technikum, seria: Drogi świadków Chrystusa, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2003, ss. 292.
 51. Ze Zmartwychwstałym w rodzinie. Podręcznik do religii dla II klasy szkoły zawodowej, seria: Drogo świadków Zmartwychwstałego, przewodniczący Komitetu Redakcyjnego i kierownik Zespołu Autorów Z. Marek SJ, Wyd. WAM, Kraków 2003, ss. 175.
 52. Z. Marek SJ, Teologiczno-wychowawcze założenia podręczników do nauki religii ze słowem „droga” w tytule, Katecheta 47(2003)12, 4-11.
 53. Z. Marek SJ, Ks. Tadeusz Panuś, Zasada wierności Bogu i człowiekowi i jej realizacja w polskiej katechizacji. Studium w świetle Ramowego programu katechizacji funkcjonującego w latach 1971-2001, (rec.), Wyd. UNUM, Kraków 2001, ss. 429, Pedagogia Chrystiana 2003/2(12),202-205

Artykuły złożone do druku:

 1. DZIECKO JAKO SACRUM. Sacrum w wychowaniu chrześcijańskim – prof. B. Theiss. 
 2. POLSKIE DOŚWIADCZENIA KATECHETYCZNE – Wydział Teologiczny w Bratysławie. 
 3. WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY – art. do pr. zbiorowej, Przemyśl. 
 4. ZASADY DYDAKTYCZNE W NAUCZANIA TEOLOGII - Śląskie Studia Historyczno Teologiczne, Wydział Teologiczny Katowice. 
 5. KATECHETYCZNA SŁUŻBA KOŚCIOŁA – Studia Teologiczno Praktyczne – Wydział Teologiczny UŚ 
 6. Nauczanie religii w gimnazjum – Atenuem Kapłańskie 
 7. POLSKIE DYREKTORIUM I INNE DOKUMENTY KATECHETYCZNE – artykuł został przyjęty przez redakcję Keryks
 8. MOTYWACJA W PROCESACH WYCHOWANIA - artykuł został przyjęty przez redakcję Pedagogia Chrystiana