Literatura specjalistyczna

 

Wychowanie w szkole


 

 1. Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

 2. Berry S. R., 100 wypróbowanych sposobów. Dyscyplina w klasie, przekład Joanna Kaniewska, Colorado Springs 1994

 3. Bortnowski S., Spór ze szkołą. Zapis z lat siedemdziesiątych, Wyd. Literackie Kraków  1982

 4. Borowska T., Perspektywy pomiaru wychowawczego w Polsce [w:] Przemiany w kształceniu i wychowaniu (Materiały pokonferencyjne), oprac. W. Puślecki, Warszawa 1993

 5. Brhlmeier A.,  Edukacja humanistyczna, Impuls, Kraków 1991.

 6. Danilewska J., Psychologia humanistyczna a pedagogika szkolna, czyli siła „romantycznej utopii”: na usługach szkoły w teorii i praktyce {w:]  Pogranicze pedagogiki i nauk pomocniczych, red. S. Palka, Wyd. UJ, Kraków 2004

 7. Dróżdż A., Mity i utopie pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000

 8. Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia. Eseje etnopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001, II wyd. poszerzone, 2004

 9. Dziecko w kręgu wychowania, red. Bogusława Jodłowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002

 10. Dziewiecki M., Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Wydawnictwo RUBIKON, Kraków 2003

 11. Edukacja i Dialog 1997 nr 7 (90) Konferencja naukowa „Wychowanie dzisiaj“.

 12. Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, pod red. F. Adamskiego i A.M.de Tchorzewskiego, Wyd. UJ, Kraków 1999.

 13. Edukacja wobec wyzwań demokracji. Lech Witkowski rozmawia z Henry Girouxem, Kwartalnik Pedagogiczny  1992 nr 3-4

 14. Gałkowski S., Celowość a wychowanie [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, pod red. A. Gały, WAM, Wrocław 1994.

 15. Gęsicki J., Jak nie zwariować w szkole? (Niepedagogiczny  poradnik dla nauczycieli i uczniów), Wydawca Interium S.C., Warszawa 1992

 16. Gogacz M., Podstawy wychowania, Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 1993

 17. Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, IW PAX, Warszawa  1995

 18. Granice wolności i przymusu w edukacji szkolnej, pod red. Joanny Danielewskiej, Wydawnictwo UJ, Kraków  2001

 19. Gurycka A., Błąd w wychowaniu, PWN, Warszawa 1990.

 20. Gurycka A., O sztuce wychowania dla wychowawców i nauczycieli, CODN, Warszawa 1997.

 21. Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego, PWN, Warszawa 1979.

 22. Gurycka A., Korczakowskie inspiracje..., Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002

 23. Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, wstęp i red. naukowa  Bogusław Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

 24. Hammer H., Bliżej siebie. Scenariusze. Lekcje wychowawcze, Wydawnictwo Veda, Warszawa 2001

 25. Homplewicz J., Polskie prawo szkolne, WSiP, Warszawa  1985.

 26. Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, Wyd. UAM, Poznań 1994.

 27. Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1999;

 28. Jak tworzyć program? red. J. Kropiwnicki, Wyd. Nauczycielskie, Jelenia Góra 1998

 29. Jak wychowywać? W poszukiwaniu dróg wychowania. Systemy wychowawcze, Materiały z konferencji, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin 2000

 30. Jankowski B., Wychowanie w szkole. Tworzenie programu wychowawczego, Wyd. ARKA, Poznań 2000

 31. Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, WSiP, warszawa  1989

 32. Komorowska H., O programach prawie wszystko, WSiP, Warszaw 1999

 33. Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, PWN, Warszawa  1982

 34. Korczakowskie dialogi, red. naukowa J. Bińczycka, Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1999.

 35. Kosińska E., Rodzice a szkoła. Krótki poradnik psychologiczny, Wyd. Rubikon, Kraków  1999

 36. Kosińska E., Wychowawca w szkole. Krótki poradnik psychologiczny, Wyd. Rubikon, Kraków  1999

 37. Kosiński K., O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2000

 38. Koszewska K., Tołwińska-Królikowska E., Szkolny program wychowawczy. Materiały dla rad pedagogicznych i edukatorów, Wydawnictwa CODN, Warszawa  2001

 39. Kształtowanie umiejętności wychowawczych, pod red. Teresy Sokołowskiej – Dzioby, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002

 40. Kozłowski W., Uczeń, szkoła, poczucie sensu, IBE, Warszawa 1996

 41. Kruszewski K., Zrozumieć szkołę, MAW, Warszawa 1987

 42. Krzywosz-Rynkiewicz  B., Nowicki D., Dyscyplina w szkole. Prohram kursu dla nauczycieli, Wyd./ CODN, Warszawa 1996

 43. Kunowski S., „Wartości w procesie wychowania” Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2003

 44. Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Łódź 1981 (1996).

 45. Kunowski S., Problematyka współczesnych systemów wychowania, Impuls, Kraków 2000

 46. Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, UMK Toruń 1990.

 47. Kuzma K., Łatwe posłuszeństwo. Ucząc dzieci dyscypliny z miłością, Fundacja Źródła Życia, Mszczonów 2000

 48. Lewin A., System wychowania a twórczośc pedagogiczna, PWN, Warszawa  1983 (s. 158 i n.)

 49. Loba P., Współczesne rozumienie wychowania człowieka w świetle pedagogiki chrześcijańskiej, [w:] Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, red. Tadeusz Frąckowiak, Fundacja Innowacja, Warszawa 2001

 50. Łobocki M., Wychowanie w klasie szkolnej, WsiP, warszawa 1974  (r. Skala ocen)

 51. Łobocki M., ABC wychowania, WSiP, Warszawa 1992.

 52. Łobocki M., W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WSiP, Wrszawa  1990

 53. Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Impuls, Kraków  2001

 54. Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

 55. Łobocki M., Minimum wiedzy o współczesnej teorii wychowania, Chowanna 2003 nr 1

 56. Łobocki M., Wybrane problemy wychowania nadal aktualne, Wydawnictwo UMCS, Lublin  2004

 57. Łopatkowa M., Pedagogika serca, WSiP, Warszawa 1992.

 58. Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Impuls, Kraków 1998.

 59. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza, UAM Poznań, Wyd. Edytor, Poznań - Toruń 1996

 60. Michalski J., Wychowanie do wartości – wychowaniem do „poczucia sacrum“, Forum Oświatowe 2001 nr 1

 61. Mierzenie jakości w szkole (placówce), red. Jan Kropiwnicki, Wydawnictwo Nauczycielskie, jelenia Góra 2002

 62. Mieszalski S., O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa 1997

 63. Miller A., Mury milczenia. Cena wyparcia urazów dzieciństwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991.

 64. Miller A., Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii, przeł. B. Przyborowska, Media Rodzina Poznań 1999.

 65. Miller A., Dramat udanego dziecka, Wyd. J. Santorski, Warszawa 1995.

 66. Miller A., Ścieżki życia. Historie, w których każdy odnaleźć może własne losy, przełożyła Anna Gierlińska, Media Rodzina Poznań 2000

 67. Miller R., Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, PWN, Warszawa 1981.

 68. Muszyńska E., Swoboda, przymus i przemoc w relacjach dziecko-dorosły, Wyd. Naukowe UAM, Poznań  1997

 69. Muszyński H., Teoretyczne podstawy systemu wychowawczego szkoły, Instytut Pedagogiki UAM w Poznaniu, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Warszawa – Poznań 1972

 70. Muszyński H., Wokół definicji wychowania, Człowiek i Społeczeństwo. tom VIII, Wychowanie we współczesnym społeczeństwie, UAM, Poznań 1992

 71. Neill A.S., Nowa Summerhill, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1994.

 72. Neill A.S., Summerhill, Almaprint, KAtowice 1991.

 73. O wychowaniu w szkole. Biblioteczka Reformy. MEN, Warszawa 1999

 74. Osuch M., Żyć w szkole i przetrwać, czyli rzecz o prawach ucznia, Górnośląska Oficyna Wydawnicza,  Katowice 1998

 75. Osuch M., Dzieci i ryby, czyli nie tylko o prawach ucznia... Górnośląska Oficyna Wydawnicza,  Katowice 2000

 76. Pedagogiczne drogowskazy, red. B. Juraś-Krawczyk, B. Śliwerski, Impuls, Kraków 2000

 77. Pedagogika. Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, WN PWN, Warszawa 2000

 78. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, tom 1-2, WN PWN, Warszawa 2003

 79. Pellegrino G., Jak wychowywać? Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1994

 80. Pilch T., Spory o szkołę, Wyd. Akademickie „Żak“, Warszawa 1999

 81. Potyrała B., Szkoła podstawowa w Polsce 1944-1984, WsiP, Warszawa 1987

 82. Procesy komunikacyjne w szkole. Wyznaczniki, tendencje, problemy, pod red. Wojciecha Kojsa przy współudziale Łucji Dawid, Wydawnictwo UŚl., Katowice 2001

 83. Program wychowania. Refleksje, problemy, dylematy, pod red. A.J. Sowińskiego , ks. A. Dymera, Oficyna Wydawnicza ROKP ZCE, Szczecin 2000

 84. Program wychowawczy instytucji edukacyjnej. Tworzenie, struktura, przykłady, pod red. naukową Krzysztofa  Antoniaka i Anny Wiłkomirskiej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa  2001

 85. Przyszłość polskiej edukacji, Zeszyty Edukacji Narodowej przy Radiu Maryja, Zeszyt 5, Lublin 1998

 86. Radziewicz J., Działalność wychowawcza szkoły. Wstęp do badań systemowych, WSiP, Warszawa 1983

 87. Radziewicz J., Edukacja alternatywna.O innowacjach mikrosystemowych, WSiP, warszawa 1992

 88. Radziewicz J., O planowaniu pracy wychowawczej, WSiP, Warszawa 1989

 89. Radziewicz J., Szkoła uspołeczniona i uspołeczniająca, Zespół Oświaty Niezależnej, Zeszyty Edukacji Narodowej, Warszawa 1989

 90. Reuttowa N., Dziecko w szkole. Aspekty poznawcze i wychowawcze, WSiP, Warszawa 1981

 91. Robertson J., Jak zapewnić dyscyplinę, ład  i uwagę w klasie, przekład Krzysztof Kruszewski, WSiP, Warszawa  1998

 92. Ruciński S., Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, Wyd. drugie zmienione, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988

 93. Rylke H., W zgodzie z sobą i z uczniem, WSiP, Warszawa 1993

 94. Sakowska J., Szkoła dla rodziców i wychowawców, Opracowana w oparciu i koncepcję Wychowanie bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elaine Mazlish z cyklu Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa 1999

 95. Schoenebeck H., Antypedagogika - być i wspierać zamiast wychowywać, Agencja Wyd. J. Santorski, Warszawa 1994.

 96. Schoenebeck H., Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozmyślania antypedagogiczne, UMK Toruń 1991.

 97. Schoenebeck H., Kocham siebie takim jakim jestem. Antypedagogiczna filozofia życia, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1994.

 98. Sieradzan Cz., Jak wychować dziecko na człowieka sukcesu? Wydawnictwo NINIWA, Łódź 1999

 99. Simm M., Węgrzyn- Jonek E., Budowanie programu wychowawczego szkoły, Wyd. Rubikon, Kraków 2000

 100. Sławiński S., Spór o wychowanie w posłuszeństwie, Warszawa 1991 (IW PAX 1994)

 101. Szmyd J., Wyzwania i poszukiwania edukacyjne. Szkice z pogranicza filozofii wychowania, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2002

 102. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę. Studia z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Impuls, Kraków 1998

 103. Śliwerski, B., Klinika szkolnej demokracji, Impuls, Karków 1996

 104. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998.

 105. Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Impuls, Kraków 2001

 106. Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001

 107. Śliwerski B., Teorie wychowania (w: ) Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, t.2., WN PWN, Warszawa 2003

 108. Sobczak S., Celowość wychowania. Propozycja tomistyczna, NAVO, Warszawa 2000

 109. Socjologia Wychowania XIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne, AUNC Zeszyt 339, Toruń 2000

 110. Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967.

 111. Sośnicki K., Teoria środków wychowania, NK, Warszawa 1973.

 112. Stryczniewicz B., Spotkania w klasie szkolnej. Propozycje scenariuszy godzin wychowawczych dla uczniów gimnazjum (i nie tylko!), Impuls, Kraków 2001

 113. Suchodolski B., Wychowanie mimo wszystko, WSiP, Warszawa 1990.

 114. Szkołą – rodzice. Ku partnerstwu, Wyd. Nauczycielskie, Jelenia Góra 1999

 115. Szkoła polska u progu nadchodzącego wieku, red. P.Kowolik, Wyższa Szkoła Edukacji Wczesnoszkolnej z siedzibą w Mysłowicach, Impuls, Kraków 1999

 116. Szkoła wychowująca, red. T.J. Wiloch, WSiP, Warszawa 1978

 117. Szmyd J., Kryzys szkoły i wychowania – niepokój i nadzieja, Edukacja 2001 nr 3

 118. Szmyd J., Wyzwania i poszukiwania edukacyjne. Szkice z pogranicza filozofii wychowania, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2002

 119. Szołtysek A.E., Filozofia wychowania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.

 120. Szuty J., Gdy nauczyciel jest wychowawcą,, Wd. Szkolne PWN, Warszawa – Łódź 2001

 121. Tarnowski J., Jak wychowywać? Wyd. ATK, Warszawa 1993.

 122. Tarnowski J., Jak wychowywać? W ogniu pytań, Apostolicum, Ząbki 2003

 123. Tchorzewski A.M., Refleksje metodologiczne wokół trzech podstawowych pojęć pedagogicznych (w:) Społeczeństwo. Opieka. Wychowanie,

 124. Tillmann K.J., Teorie socjalizacji. społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wyd. Naukowe PWN, Wrszawa 1996.

 125. Tuohy D., Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, WN PWN, Warszawa 2002

 126. Wewnątrzszkolny system wychowania, red. J. Kropiwnicki, Wyd. Nauczycielskie, Jelenia Góra 2000

 127. Wielgus S., O odrodzenie wychowania, [w:] Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, red. Tadeusz Frąckowiak, Fundacja Innowacja, Warszawa 2001

 128. Wołowik B., Historia polskiej terminologii szkolnej, WSP Opole 1979

 129. Wrońska K., Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej teorii wychowania Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Wyd. UJ, Kraków 2000

 130. Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, pod red. Andrzeja M. De Tchorzewskiego, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2002

 131. Wybrane aspekty podmiotowości w wychowaniu, pod red. M. Nowickiej-Kozioł, Wydawnictwo WSPS< Warszawa 1999.

 132. Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000

 133. Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania. pod red. F. Adamskiego, Wyd. UJ, Kraków 1999.

 134. Wychowanie w kontekście teoretycznym, red. A. Tchorzewski, WSP Bydgoszcz 1993.

 135. Wychowanie. Interpretacja jego wartości i granic, red. B. Gawlina, Zeszyty Naukowe UJ MCCXIV. Prace Pedagogiczne, Zeszyt 26, Wyd. UJ,       Kraków  1998

 136. W trosce o integralne wychowanie, red. Marian Nowak, Tomasz Ożóg, Alina Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003

 137. Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego“ Luigi Giussaniego w kształtowaniu osoby, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2001

 138. Wychowanie poprzez sport, red. Zofia Żukowska,  Ryszard Żukowski, MENiS, PTNKF, Warszawa 2003

 139. Wykorzystywanie elementów obrzędowości i tradycji świeckiej, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Lesiaka, WSP, rzeszów 1979

 140. Zubelewicz J., Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm, Wydawnictwo Akademickie „Żak” , Warszawa 2002

 141. Zubelewicz J., Lipmana filozofia dla dzieci – analiza krytyczna, Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 2

 142. Zwierzchowski P., Myślenie mityczne w pedagogice w świetle koncepcji mitu Ernsta Cassirera, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997

 143. Żłobicki W., Pedagogika Gestalt jako nurt pedagogiki humanistycznej [w} Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce, pod red. Małgorzaty Prokosz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2002