Literatura specjalistyczna

 

 

Aksjologia – Teoria wartości a pedagogika


 

 • Adamski F., Człowiek. Wychowanie. Kultura. Wybór tekstów, Wyd. WAM, Kraków 1993.
 • Aksjologia edukacji dorosłych, red. Janina Kostkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004
 • Aksjologiczne aspekty relacji interpersonalnych w edukacji", Urszula Ostrowska (red.), Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2002
 • Arendt H., Kondycja ludzka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000
 • Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, NOWA, Warszawa 1989
 • Arendt H., Między czasem minionym a przyszłym. Osiem ćwiczeń z myśli politycznej,  Fundacja ALETHEIA, Warszawa 1994
 • Arendt H., Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłumaczył Adam Szostkiewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004
 • Aspekty aksjologiczne w edukacji, pod red. Urszuli Ostrowskiej, Wydawnictwo Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn 2000

 • Bastek A., Mit homo creatora. Rzecz o złudzeniach nowożytnego humanizmu, Wydawnictwo Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn 2000
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przełożyła Ewa Klekot, PIW, Warszawa 2000
 • Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2000
 • Bauman Z., Razem osobno, WL, Warszawa  2003
 • Berger P.L., Etyka społeczna w postsocjalistycznym świecie, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja, 2000 Nr 3
 • Bielik-Robson A., Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Universitas, Kraków 2000
 • Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Impuls, Kraków 2000
 • Bourdieu P., Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego, przekład Andrzej Zawadzki, Universitas, Karków 2002

 • Chałas K., Wychowaniu ku wartościom. Elementy teorii i praktyki. tom 1, Godność. Wolność. Odpowiedzialność. Tolerancja, Wydawnictwo Jedność, Lublin-Kielce 2003
 • Chmielewski A., Czy możliwa jest etyka postmodernistyczna? Uwagi o ponowoczesnej filozofii moralności Zygmunta Baumana, Kwartalnik Pedagogiczny 1997 nr 1-2
 • Chyrowicz B. SSpS, Zamiar i skutki. Filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku, TN KUL Lublin 1997
 • Cichocki W., Wartości. Człowiek. Wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno – wychowawczej,  Wyd. UJ Kraków 1996
 • Czerny J., Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie, Wyd. „Śląsk” Katowice 1999
 • Człowiek. Wartości. Sens. Studia z psychologii egzystencji, red. K. Popielski, KUL Lublin 1996.

 • Denek K., Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej, Wyd. Adam Marszałek Toruń 2000
 • Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, Edukacja 2000 nr 3
 • Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R., Aksjologiczne podstawy edukacji, Wydawnictwo „Edytor” Poznań-Toruń 2001
 • Duchowy rozwój człowieka. Fazy życia, osobowość, wiara, religijność. Stadialne koncepcje rozwoju w ciągu życia, pod red. Pawła Sochy, Wydawnictwo UJ, Kraków 2001
 • Dybowski M., Szkic o globalizmie, rewolucji psychopedagogicznej i technikach manipulacji, Fundacja Pomocy Antyk, Warszawa 2002

 • Edmüller A., Wilhelm T., Metody manipulacji, tłumaczenie Agnieszka Naremska, Kursor Multimedia s.c., Wrocław 2001
 • Edukacja aksjologiczna. T.1. Wymiary. Kierunki. Uwarunkowania,  red. K. Olbrycht, Katowice 1994; 
 • Edukacja aksjologiczna. T.2. Odpowiedzialność pedagoga, red. K. Olbrycht, Katowice  1995.
 • Edukacja aksjologiczna. T.3. O tolerancji, ,  red. K. Olbrycht, Katowice 1995. 
 • Edukacja aksjologiczna. T.4, Wybrane problemy przekazu wartości, red. K. Olbrycht, Katowice, 1999.
 • Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, pod red. F. Adamskiego i A.M.de Tchorzewskiego, Wyd. UJ, Kraków 1999. 
 • Etos edukacji w XXI wieku. Zbiór studiów pod red. Ireny Wojnar, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, Warszawa 2000
 • Edukacja. Kultura. Teologia. Studia ofiarowane Księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi z okazji 65. rocznicy urodzin, pod red. ks. Krzysztofa Koneckiego i ks. Ireneusza Werbińskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003 

 • Folkierska A., „Wartości” a dobro i zło, Kwartalnik Pedagogiczny 1999 nr 1

 • Gajda J., Honor, godność, człowieczeństwo, Lublin 2000
 • Gałaś M., Wartości kultury w epoce współczesnej, Wyd. Edukacyjne AKAPIT, Toruń 2000.
 • Gałkowski S., Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1998
 • Gałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Wyd. KUL, Lublin 2003  
 • Gnitecki J., Globalistyka, Wyd. Naukowe PTP Oddział w Poznaniu, Poznań 2000
 • Górnicka-Kalinowska J., Idea sumienia w filozofii moralnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999
 • Griffin J., Sąd wartościujący, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000
 • Grzegorczyk A., Etyka w doświadczeniu wewnętrznym, IW PAX, Warszawa 1989  
 • Grzegorczyk A., Życie jako wyzwanie, Wyd. IfiS, Warszawa 1993.

 • Hałas E., Symbole w interakcji, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001
 • Hołówka J., Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001
 • Humanistyka przełomu wieków, pod red. J. Kozieleckiego, Wyd. Akad. „Żak” Warszawa 1999. 

 • Idee pedagogiki filozoficznej. Pedagogika filozoficzna I, red. Sławomir Sztobryn, Bogusław Śliwerski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003 
 • Indywidualne i społeczne wyznaczniki wartościowania, red. J. Reykowski, N. Eisenberg, E. Staub, Ossolineum, Wrocław 1990.

 • Kałuszyński M., Obojętność jako cierpienie, Kwartalnik Pedagogiczny 1997 nr 1-2 
 • Karwat M., O perfidii, Warszawskie Wyd. Literackie MUZA S.A., Warszawa 2001
 • Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych. Szkice o współczesnym wychowaniu, Wyd. Akapit, Toruń 1999
 • Koczanowicz L., Dialog i odpowiedzialność. Koncepcja jaźni i odpowiedzialności w pracach G.H. Meada i M.M. Bachtina, Kwartalnik Pedagogiczny  1997 nr 1-2
 • Kopka J., Społeczny wymiar postrzegania moralnego. Studium socjologiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000
 • Kościuch J., Hierarchie wartości w nerwicach i w psychopatii oraz ich zmiany pod wpływem psychoterapii, ATK, Warszawa 1984
 • Kotłowski K., Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego, Wrocław  1976.
 • Kotłowski K., Filozofia wartości  a zadania pedagogiki, Wrocław 1968.
 • Kowalczyk S.,  Wolność, naturą i prawem człowieka. Indywidualny i społeczny wymiar wolności, Wydawnictwo Diecezjalne Sandomierz 2000.
 • Kultura. Osobowość. Polityka. Księga dedykowana Profesor Aleksandrze Jasińskiej – Kanii, pod red. PiotraChmielewskiego, Tadeusza Krauzego, Włodzimierza Wesołowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002 
 • Kunowski Stefan, „Wartości w procesie wychowania” Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2003

 • Lebiedziński W., Metodologia filozoficzna. Zarys i krytyka głównych nurtów, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000
 • Lewartowska-Zychowicz M., Między pojęciem a kategorią. Perspektywa  dynamicznego ujmowania  wiedzy o wychowaniu, Impuls, Kraków 2001

 • Matusewicz Cz., Psychologia wartości, PWN, Warszawa  1975.
 • Meyer M., Hierarchie wartości jako wyznaczniki zachowań sprzecznych z prawem. Polsko – niemieckie studium porównawcze, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003 
 • Miałkowska-Rejmer Z., Preferencja celów wychowania. Przesłanki psychologiczne, Wyd. UW, Warszawa 1981. 
 • Michalak J.M., Nauczyciel wobec powinności i obowiązków zawodowych, Edukacja 2002 nr 1
 • Michałowski S., Pedagogika wartości, Wydawnictwo „Debit” Bielsko Biała 1993
 • Młodzież a wartości, red. H. Świda, WSiP, Warszawa  1979.
 • Moń R., Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości. Potrzeba i możliwości koncepcji E. Levinasa, Wyd. ATK, Warszawa 1999. 
 • Muszyński H., Wstęp do metodologii pedagogiki, PWN, Warszawa 1973.
 • Myśl pedagogiczna przełomu wieków (Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26-27 września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim), pod red. Tadeusza Aleksandra, Wyd. UJ, Kraków 2001

 • Nauki pedagogiczne w Polsce. Dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy, (red.)Tadeusz Lewowicki, Mirosław J. Szymański, Roma Kwiecińska, Stanisław Kowal, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004
 • Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999.
 • Nysler Ł., Problem jaźni w filozofii Richarda Rorty’ego, Kwartalnik Pedagogiczny 1997 nr 1-2

 • O nowy humanizm w edukacji. Materiały nadesłane na ogólnopolską konferencję naukową (Puławy, 18-20 września 2000), red. Janusz Gajda, Impuls, Kraków 2000
 • Ostasz L., Potencjał ludzki a wychowanie. Z antropologicznych podstaw pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001
 • Ostasz L., Czym jest altruizm identyfikacyjny? Wydawnictwo Adiaphora Olsztyn 2003 
 • Ostrowska U., Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją, OW Impuls, Kraków 2004 

 • Pankalla A., Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność, ENETEIA, Warszawa 2000
 • Pedagogika kultury – wychowanie do wyboru wartości, red. Bogusław Żurakowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003
 • Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, pod red. T. Kukołowicz i M. Nowaka, Wyd. KUL, Lublin 1997. 
 • Pedagogika współczesna w dyskursie humanistycznym, red. Tadeusz Lewowicki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa - Kraków 2004
 • Piechowiak M., Filozofia praw człowieka, TN KUL, Lublin  1999
 • Pieter J., Oceny i wartości, Wyd. Śląsk, Katowice  1973.
 • Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy, red. naukowa M. Nowicka-Kozioł, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2000
 • Problemy, antynomie, dylematy i kontrowersje w myśleniu o pedagogice i edukacji (na dziesięciolecie Zespołu Problemowego Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk),  red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Akademia Pedagogiczna im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003
 • Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, (red.) Wiesława Korzeniowska, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2002

 • Rand A., Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, Zysk i S-ka, Poznań 2000
 • Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, tłum. Magdalena Wojdak-Piątkowska, wstęp i opracowanie Bogusław Śliwerski, GWP, Gdańsk 2005 
 • Romanowska-Łakomy H., Droga do człowieczeństwa. Usłysz wewnętrzny nakaz bycia człowiekiem, Wydawnictwo A, Kraków 2001 
 • Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Bogaja, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Warszawa - Kielce 2001
 • Rużyłło E., MyśLi o wychowaniu człowieka, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2000

 • Schulz R., Nauka a wartości wychowawcze, PAN, Wrocław 1974.
 • Sobczak S., Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania, przedmową opatrzył prof. Mieczysław Gogacz, NAVO, Warszawa 2000
 • Sokołowski K., Metajęzyk a podmiotowość, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 2004 
 • Speck O., Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych. Przekład Elżbieta Cieślik. Wstęp Bogusław Śliwerski, GWP, Gdańsk 2005 
 • Stare i nowe dylematy teorii wychowania, red. J. Górniewicz, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1993
 • Stróżewski W., O wielkości. Szkice z filozofii człowieka, Wyd. Znak, Kraków 2002
 • Szafraniec K., Człowiek wobec zmian społecznych, PAN IRWiR, Warszawa  1990. 
 • Szkice o edukacji i kulturze, red. A. Pluta, Wyd. Humaniora , Poznań 1999.
 • Szołtysek A. E., Filozofia wychowania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998
 • Szymański M.J., Młodzież wobec wartości. Próba diagnozy, IBE, Warszawa 1998
 • Szymański M.J., Wartości młodzieży, jej nauczycieli i rodziców, Edukacja 2002 nr 1
 • Szymański M.J., Kryzys i zmiana. Studia nad przemianami edukacyjnymi w Polsce w latach dziewięćdziesiątych, wydanie drugie poszerzone, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2002
 • Świat w zabawie – „zabawa światem”. Ludyczne koneksje literatury, pod red. Danuty Ossowskiej i Anny Rzymskiej,  Wydawnictwo Warmińsko-Mazurskie, Olsztyn 2001
 • Świeżawski S., Święty Tomasz na nowo odczytany, Wydawnictwo W Drodze, Poznań 2002 
 • Świda-Ziemba H., Człowiek wewnętrznie zniewolony. Mechanizmy i konsekwencje minionej formacji – analiza psychosocjologiczna, Uniwersytet warszawski, Warszawa 1997
 • Świda-Ziemba H., Wartości egzystencjalne młodzieży lat dziewięćdziesiątych, UW, Warszawa 1999.

 • Tańczuk R., Tożsamość jako horyzont moralny. Charles’a Taylora refleksje nad tożsamością osoby, Kwartalnik Pedagogiczny 1997 nr 1-2
 • Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, red. Andrzej M. Tchorzewski i Wiesława M. Wołoszyn-Spirka, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2000

 • Viorst J., To, co musimy utracić czyli miłość, złudzenia, zależności i niemożliwe do spełnienia oczekiwania, których każdy z nas musi się wyrzec, by móc wzrastać, przekład  Aleksander Gomola, Zysk i S-ka, Poznań 2000
 • Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. Andrzej Tyszczyk, Edward Fiała, Ryszard Zajączkowski, Wyd. KUL, Lublin 2003 
 • Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, IBE, Warszawa 2000.
 • Witkowski L., Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce Michała Bachtina w kontekście edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000
 • Wodziński C., Światłocienie zła, Monografie Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 1998
 • Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa  2000
 • Wolność jako wartość i problem edukacyjny, pod red. A. M.de Tchorzewskiego, Wydawnictwo „WERS” s.c., Bydgoszcz 1999 [adres Wydawnictwa: 85-651 Bydgoszcz, ul. Kilińskiego 19/2]. 
 • Wychowanie. Interpretacja jego wartości i granic, red. B. Gawlina, Zeszyty Naukowe UJ MCCXIV. Prace Pedagogiczne, Zeszyt 26, Wyd. UJ, Kraków  1998
 • Wychowanie dla przyszłości, Materiały z konferencji Słupsk 19 VI – 20 VI 1997 r., red. naukowa Adam Karpiński, Józef Kwapiszewski, Ewa Bilińska-Suchanek, WSP w Słupsku, Słupsk 1998 

 • Z problematyki metodologicznej teorii wychowania, red. A. Tchorzewski, WSP Bydgoszcz 1992. 
 • Zasępa T., Media. Człowiek. Społeczeństwo. Doświadczenia europejsko-amerykańskie, Wyd. Święty Paweł, Częstochowa 2000
 • Zavalloni R., Psychologia nadziei. Aby poczuć się zrealizowanym, Wydawnictwo Jedność, Kielce 1999
 • Zwierzchowski P., Myślenie mityczne w pedagogice w świetle koncepcji mitu Ernsta Cassirera, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 199