Literatura specjalistyczna

 

 

Andragogika - Gerontologia


 

Aktywność ludzi starszych na przykładzie polskich i francuskich stowarzyszeń społecznych, red. M. Dzięgielewskiej i O. Czerniawskiej, Wydawnictwo WSHE,  Łódź  2000

Alheit P., „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji”, Teraźniejszość. Człowiek.  Edukacja 2002 nr 2

Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa  1994


 

Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1999

Czerniawska O., Edukacja dorosłych we Włoszech, Wyd. UŁ, Łódź 1996

Czerniawska O., Poradnictwo jako wzmacnianie środowiska wychowawczego, Warszawa 1977


 

Demetrio D., Zabawa na tle życia. Gra autobiograficzna w edukacji dorosłych, Impuls, Kraków 1999

Demetrio D., Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Impuls, Kraków 2000

Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, pod red. Elżbiety Dubas i Olgi Czerniawskiej, Biblioteka  Edukacji dorosłych tom 27, Warszawa 2002

Dzięgielewska M., Andragogika H. Sieberta w Polsce – w 60 rocznicę urodzin, Edukacja Dorosłych 1999, nr 4,

Dzięgielewska M., Wiodące nurty andragogiki Horsta Sieberta w Niemczech, Forum Oświatowe 2000, nr 1(22),

Dzięgielewska M., Przybysz R., Sytuacja zdrowotna ludzi starszych – pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej, w: Sytuacja zdrowotna osób w starszym wieku w Polsce. Aspekt medyczny i społeczno-demograficzny, II, .red. A. Kowaleskiego i P. Szukalskiego, Łódź 2000, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. prof.dr med. J. Nofera,

Dzięgielewska M., Człowiek starszy w internecie, w: Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych, p.red. Małgorzaty Dzięgielewskiej, Łódź 2000,  Biblioteka Edukacji Dorosłych

Dzięgielewska M., Celowe grupy w kształceniu dorosłych, Edukacja Dorosłych 2000, nr 4,

Dzięgielewska M., Stowarzyszenia dla osób starszych jako projekt edukacyjny w perspektywie starzenia się społeczeństwa ( na przykładzie stowarzyszenia religijnego w dużym mieście), w: Edukacja dorosłych w perspektywie integrowania się Europy (red.Z.Wołk), Zielona Góra 2000,

Dzięgielewska M., Człowiek dorosły wobec wyzwań codzienności, w:  Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, p. red. Jana Sarana, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2000


 

Edukacja dorosłych w sytuacji przemian na tle porównawczym, pod red. O. Czerniawskiej, Wyd. UŁ, Łódź 1993

Edukacja dorosłych. Teoria i praktyka w okresie przemian, red. J. Saran, Lublin 2000

Egan G., Kompetentne pomaganie. Model pomocy oparty na procesie rozwiązywania problemów, przekład J. Gilewicz i E. Lipska, Wydawnictwo  Zysk i S-ka, Poznań 2002

Erikson E.E., Dopełniony cykl życia, przekład Aleksander Gomola, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002

Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych, red. E. Dubas, H.M. Griese, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998


 

Funkcjonowanie systemu oświaty dorosłych w Polsce w latach osiemdziesiątych, Lublin 1988


 

Gałdowa A., Powszechność i wyjątek. Rozwój osobowości człowieka dorosłego, Wyd. UJ, Kraków 2000

Garwin C.D., Seabury B.A., Działania interpersonalne w pracy socjalnej, Śląsk 1998

Gordon T., Wychowanie bez porażek szefów, liderów, przywódców, PAX 1996

Grzesiku L., Umiejętności menadżerskie, Warszawa 1994


 

Indywidualne potrzeby i oczekiwania edukacyjne uczestników oświaty dorosłych i ich uwarunkowania, Lublin 1988


 

Juraś-Krawczyk B., Edukacyjny  i społeczny wymiar bezrobocia (na przykładzie dużego miasta), Wyd. UŁ, Łódź 2000


 

Kargul J., Od upowszechnienia kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1996

Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych, Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2001

Kowalska-Dubas E., Wydarzenia osobiste jako stymulatory edukacji w wieku starszym [W:] Uczący się dorosły w świetle badań /red./ O. Czerniawska, Łódź 1987, s. 135-145.

Kowalska-Dubas E., Indywidualne potrzeby i oczekiwania edukacyjne [W:] Funkcjonowanie systemu oświaty dorosłych w Polsce w latach osiemdziesiątych. Diagnoza stanu- wersja syntetyczna /red./ M. Marczuk, Lublin 1988, s. 30-39.

Kowalska-Dubas E., Samokształcenie dorosłych. Wydarzenia życiowe jako stymulatory samokształcenia [W:] Indywidualne potrzeby i oczekiwania edukacyjne uczestników oświaty dorosłych i ich uwarunkowania /red./ O. Czerniawska, E. Dubas, B. Juraś – Krawczyk, K. Zawadzki., Lublin 1988

Kowalska-Dubas E.,  Potrzeby edukacji dorosłych – pojęcie i kategoryzacja, „Oświata Dorosłych”, 1990 nr 6, s. 208-213.

Kowalska-Dubas E.,  Potrzeby edukacyjne osób starszych w wymiarze życia egzystencjonalno – religijnego /na przykładzie badań diagnostycznych/, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 30”, 1993, s. 149-171.

Kowalska-Dubas E.,  Edukacja w wymiarze życia estetycznego jako przykład aktywności kulturalnej ludzi starszych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 35”, Łódź 1995, s. 279-288.

Kowalska-Dubas E.,  Biograficzność w oświacie dorosłych – wybrane stanowiska, „Edukacja Dorosłych”, 1998 nr 3, s. 33-48.

Kowalska-Dubas E., Edukacja dorosłych w sytuacji samotności i osamotnienia, Łódź 2000,

Klonowicz S., Oblicza starości, PWN, Warszawa 1979


 

Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej, Prace Pedagogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990

Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław  1998.

Maxwell j., Być liderem czyli jak przewodzić ludziom, Studio Emka 1995

Maziarz Cz., Elementy teorii oświaty dorosłych, Warszawa 1971.

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002

Myśl pedagogiczna przełomu wieków (Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26-27 września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim), pod red. Tadeusza Aleksandra, Wyd. UJ, Kraków 2001


 

Ocalić od niepamięci,  (red.) Jolanta Szablicka-Żak Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2002

Oświata dorosłych jako ruch społeczny, pod red. K. Ferenz, Wyd. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1992


 

Pedagogiczne drogowskazy, red. Barbara Juraś – Krawczyk, Bogusław Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000

Pedagogika społeczna w Polsce. Między stagnacją a zaangażowaniem, tom 1-2, pod red. E. Górnikowskiej-Zwolak i A. Radziewicza-Winnickiego, Wyd. UŚl., Katowice 1999.

Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, WP, Warszawa 1990.

Pietrasiński Z., Rozwój ludzi dorosłych, w: Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, red. Wujek T., PWN 1992

Podróż jako projekt edukacyjny, red. O. Czerniawska, B. Juraś-Krawczyk, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, 2000

Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej, red. A. Kargulowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1995

Półturzycki J., Dydaktyka dorosłych, Warszawa 1991

Problemy i dylematy andragogiki, pod red. M. Marczuka, Wyd. UMCS Lublin, Lublin - Radom 1994

Przestrzeń życiowa i społeczna ludzi starszych /red./ M. Dzięgielewska, Łódź 2000

Przybylska E., System edukacji dorosłych w Republice Federalnej Niemiec, Instytut Współpracy Międzynarodowej Niemieckiego Związku Uniwersytetów Powszechnych, Radom 1999.

Przygotowanie do starości, red. M. Dzięgielewska, Wyd. uŁ, Łódź 1997

Przyszczypkowski K., Solarczyk-Ambrozik E., Zmiana społeczna a kompetencje edukacyjne dorosłych, Koszalin 1995


 

Refleksje nad starością. Aspekty społeczne, edukacyjne i etyczne /red./ M. Dzięgielewska, Łódź 1992


 

Samokształcenie jako istotny czynnik aktywności współczesnego człowieka, pod red. J. Semkowa, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 1984

Społeczne aspekty starzenia się i starości /red./ J. Staręga – Piasek, B. Synak, Warszawa 1990

Starzenie się i starość w badaniach gerontologicznych w Polsce, Roczniki Gerontologiczne, Warszawa - Wrocław 1978

Style życia w starości, red. O. Czerniawska, Wyd. WSEH, Łódź 1998

Susułowska M., Psychologia starzenia się i starości, PWN< Warszawa 1989

Szewczuk W., Psychologia człowieka dorosłego, PWN, Warszawa 1983

Szymański M.S., „Ruch Uniwersytetów Ludowych” w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 3-4


 

Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej?, CODN 1992

„Trzeci wiek”, Szanse – możliwości – ograniczenia /red,/ A. M. de Tchorzewski, A. Chrapkowska-Zielińska, Bydgoszcz 2000

Turos L., Andragogika ogólna, Siedlce 1993


 

Weinstein-Fitzgerald K.,  Action learning, Petit, Warszawa 1999.

Wiśniewska-Roszkowska K., Starość jako zadanie, IW PAX, Warszawa  1989

Wprowadzenie do pedagogiki dorosłych, pod red. T. Wujka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1992

Wybrane problemy edukacji i wychowania dorosłych w okresie przekształceń ustrojowych, /red./ T. Aleksander, Impuls, Kraków 1996


Czasopisma naukowe:

  1. Edukacja Dorosłych

  2. Roczniki Andragogiczne

  3. Pedagogika Pracy

  4. Gerontologia. Zeszyty Naukowe WSEH w Łodzi