Literatura specjalistyczna

 

 

Antypedagogika lub o antypedagogice w Polsce


 

Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Wybór tekstów pod red. Z. Kwiecińskiego, IBE, Warszawa 2000

Aries P., Historia dzieciństwa. dziecko i rodzina w dawnych czasach, Wyd. Marabut, Gdańsk 1995

Awerianow A., Antypedagogika (Bibliografia), "Nowa Szkoła" 1992 nr 9. 


 

Balcerek M., Międzynarodowa ochrona praw dziecka, WSiP, Warszawa 1988

Balcerek M., Prawa dziecka, PWN, Warszawa 1986

Ball S.J., Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza, Wyd. I poprawione i poszerzone, Impuls Kraków 1999; 

Bińczycka J., Dziecko i tolerancja, "Nowa Szkoła" 1991 nr 8, s. 484-491. 

Bińczycka J., Janusz Korczak a pedagogika humanistyczna, "W Korczakowskim Kręgu" 1989 nr 25, s. 69-84. 

Blusz K., Edukacja i wyzwolenie, IMPULS, Kraków 1992; rec. J. Górniewicz [w:] "Kultura i edukacja" 1993 nr 1, s. 99-104. 

Blusz K., Edukacja i wyzwolenie, Oficyna IMPULS, Kraków 1992.

Brągiel J., Walka o prawach dziecka, [w:] Oświata: tradycje i współczesność. Prace ofiarowane profesorowi dr hab. Stanisławowi Gawlikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.


 

Czerny J., Filozofia wychowania, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1999 (r. VIII.3. Imperatywy wychowawcze w koncepcjach antypedagogiki)


 

Dróżdż A., Mity i utopie pedagogiczne, WN Akademii Pedagogicznej Kraków 2000 (r.IX - Antypedagogiczny świat na opak)

Dylewski M.,Antypedagogika w służbie pedofilii, Fronda nr 19/20, 2000, s. 366-379

Dziecko jako obiekt badań pedagogicznych. Konteksty teoretyczne i empiryczne, red. M. Błędowska, J. Michalak, Katedra Teorii Wychowania Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000.

Dziecko wśród dorosłych, pod red. J. Bińczyckiej, WSPS, IBE, Warszawa 1990, ss. 94. 


 

Edukacja alternatywna, red. B. Śliwerski, Oficyna IMPULS, Kraków 1992.

Eichelberger W., Wysłuchała i napisała E. Szperlich, O co pytają dzieci? O miłości i wychowaniu, Wyd. Iskry, Warszawa 1999

Elwich B., Łagodzka A., Piłat R., Filozofia dla dzieci, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Warszawa 1996

Ewolucja Tożsamości Pedagogiki, red. Henryka Kwiatkowska, PTP, Warszawa 1994Ewolucja Tożsamości Pedagogiki, red. Henryka Kwiatkowska, PTP, Warszawa 1994


Fatyga B., Dzicy z naszej ulicy. Antropologia kultury młodzieżowej, Ośrodek Badań Młodzieży. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski. Warszawa 1999

Forward S., Toksyczni rodzice, J. Santorski and Co. Agencja Wydawnicza, Warszawa 1992. 

Furman E., Jak wspierać dziecko w rozwoju. Podręcznik psychoanalizy dla rodziców, Oficyna J. Santorskiego, Warszawa 1994


 

Gałkowski S., Ku dobru. Aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego, Wydawnictwo WSP, Rzeszów 1998

Gałkowski S., Założenia, implikacje i konsekwencje antypedagogiki, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1993 nr 3, s. 23 - 34. 

Gałkowski S., Założenia, implikacje i konsekwencje antypedagogiki [w:] W świecie dziecka, red. B. Lachowska, M. Grygielski, RW KUL, Lublin 1999 

Gęsicki J., Gra o nową szkołę, PWN, Warszawa 1993, s. 8-11. 

Gęsicki J., Jak nie zwariować w szkole? (niepedagogiczny poradnik dla nauczycieli i uczniów), Interium S. C., Warszawa 1992, s. 33-34. 

Górniewicz J., Rubacha K., Droga do samorealizacji czyli w poszukiwaniu tożsamości, "C&T", Toruń 1993, s. 114-115. 

Górniewicz J., Współczesne problemy teorii wychowania. Podsumowanie dyskusji [w:] Stare i nowe dylematy teorii wychowania. Materiały z konferencji naukowej - Toruń 1992, red. J. Górniewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1993,

Gronowska B., Jasudowicz T., Mik C., O prawach dziecka, Wyd. Comer, Toruń 1994.


 

Hess K., Kapitalizm do lat osiemnastu czyli jak stać się panem własnego losu, Oficyna Wydawnicza Interim, Warszawa 1991, ss.238. 


 

Jacyno M., Szulżycka A., Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Oficyna Naukowa , Warszawa 1999 

Jawłowska A., Drogi kontrkultury, PIW, Warszawa 1975

Jundziłł I., Dziecko - ofiara przemocy, WSiP, Warszawa 1993


 

Korczakowskie dialogi, red. naukowa J. Bińczycka, Wyd. Akademickie "Żak" Warszawa 1999.

Kostka M., Słowicka D., Janusz Korczak a antypedagogika, "Nowa Szkoła" 1992 nr 6. 

Kwieciński Z., Socjopatologia edukacji, Wyd. Edytor, Warszawa 1992. 

Kwieciński Z., Ukryta przemoc jako podstawa racjonalności funkcjonowania szkoły, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania IX, Z. 222-1990, s. 101-126. 


 

Laing R., Mistyfikacja przeżyć [w:] op cit., s. 160-178.

Laing R., Rozszczepione ja [w:] Przełom w psychologii, red. K. Jankowski, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1978, s. 125-149. 

Laing R., Scenariusze rodzinne [w:] op cit., s. 149-160.

Leboyer F., Narodziny bez przemocy, IW PAX, Warszawa 1986, ss. 120. 

Lewin A., Czy dziecko ma prawa? "W Korczakowskim Kręgu" 1989 nr 22, s. 45-56. 

Łobocki M., Teoria wychowania "in statu nascendi", "Edukacja. Studia-Badania-Innowacje" 1991 nr 4, s. 6-20. 

Łopatka A., Dziecko. Jego prawa człowieka, Polskie Wydawnictwo Prawnicze Sp. Z o.o., Warszawa 2000

Łopatkowa M., Pedagogika serca, WSiP, Warszawa 1992. 

Łopatkowa M., Wywiozłam na taczkach? "Gazeta Wyborcza" 1993 nr 37, s. 11. 


 

Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978.

Meighan R., Edukacja elastyczna. Jutro twojego dziecka decyduje się dzisiaj, przekład A. Nalaskowski, Wydawnictwo Stowarzyszenie Nasza Szkoła, Toruń 1991, ss. 76. 

Mikołajewicz W., Antypedagogiczność pedagogiki społecznej [w:] Pedagogika alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1998

Miller A., Dramat udanego dziecka, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa 1994

Miller A., Mury milczenia. Cena wyparcia urazów dzieciństwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991. 

Miller A., Ścieżki życia. Historie, w których każdy odnaleźć może własne losy, przełożyła Anna Gierlińska, Media Rodzina Poznań 2000

Miller A., Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii, przeł. B. Przyborowska, Media Rodzina Poznań 1999. 


 

Nakoneczna D., Wychowanie - jako zadanie. Wspomaganie młodych w samowychowaniu, Towarzystwo Szkół Twórczych, Warszawa 1992, s. 69-71. 

Neill A. S., Summerhill, tłumaczyła B. Białecka, Wydawnictwo Almaprint, Katowice 1991, ss.252. 

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, RW KUL, Lublin 1999


 

Oelkers J., Lehmann T., Antipaedagogik: Herausforderung und Kritik, Beltz Verlag, Weinheim und Basel 1990; rec. S. Palka, [w:]"Edukacja. Studia-Badania-Innowacje" 1991 nr 3, s. 103-105. 

Olszewska A., Moje spotkanie z antypedagogiką, "W Korczakowskim Kręgu" 1990 nr 28, s. 49-52. 

Osuch M., Dzieci i ryby, czyli nie tylko o prawach ucznia, Górnośląska Oficyna Wydawnicza, Katowice 2000

Osuch M., Żyć w szkole i przetrwać, czyli rzecz o prawach ucznia, Górnośląska Oficyna Wydawnicza, Katowice 1998


 

Pacewicz A., O nadużyciach seksualnych wobec dzieci, IPZiT, PTP, Warszawa 1992. 

Pedagogika alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1998

Piechowiak M., Filozofia praw człowieka, TN KUL, Lublin 1999

Podmiotowość w wychowaniu między ideą a realnością, red. E. Kubiak-Szymborska, Wyd. WERS, Bydgoszcz 1999.

Polak K., Indywidualne teorie nauczycieli. Geneza, badanie, kształtowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1999

Prawa Dziecka - deklaracje i rzeczywistość. Materiały z Konferencji Rembertów 19-21 czerwca 1992, red. J. Bińczycka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993 (II wyd. zmienione, 1999). 

Psychologia humanistyczna a wychowanie, red. M. Łobocki, Wyd. UMCS, Lublin 1994


 

Relacje między ludźmi jako przedmiot badań pedagogicznych,. Studia z pedagogiki społecznej, praca zbiorowa pod red. Anny Przecławskiej, Uniwersytet Warszawski. Wydział Pedagogiczny, Warszawa 1993 [A. Przecławska, Wychowanie jako spotkanie - Kilka pytań zamiast wstępu]

Robaczewski A., O cnotach i wychowaniu, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999 (r. Wychowanie czy antywychowanie?)

Rogers C. R., Uczyć się, jak być wolnym [w:] Przełom ...op cit., s. 289-303. 

Ruksza T., "Z nimi tak trzeba". Rozstanie się ze szkołą. Moja droga od pedagogiki do antypedagogiki, Gestalt 1997 nr 5


 

Samson A., Mit szczęśliwego dzieciństwa, Wyd. Książkowe Twój Styl, Warszawa 2000

Schoenebeck H., Antypedagogika - być i wspierać zamiast wychowywać, Agencja Wyd. J. Santorski, Warszawa 1994. 

Schoenebeck H., Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozmyślania antypedagogiczne, UMK Toruń 1991. 

Schoenebeck H., Kocham siebie takim jakim jestem. Antypedagogiczna filozofia życia, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1994.

Schoenebeck H., Po tamtej stronie wychowania. Życie w wolności od psychicznej przemocy, Impuls, Kraków 1999

Schoenebeck H., Szkoła z ludzką twarzą. Wizja i rzeczywistość, tłumaczenie i słowo wstępne: Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2001 

Siarkiewicz E., Ostatni bastion. Jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola, Impuls, Kraków 2000 

Smolińska -Theiss B., Dziecięcy obraz szkoły "Edukacja" 1992 nr 3.

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo w małym mieście, Uniwersytet Warszawski, Wydział Pedagogiczny, Warszawa 1993, s. 150- 153. 

Sobolewska Z., Odebrane dzieciństwo, IPZiT, PTP, Warszawa 1992. 

Szczęsny W.W., Poglądy pedagogiczne Immanuela Kanta. Trakta o filozofii edukacji, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2000

Szczypiński G., Człowiek i jego prawa w myśli antypedagogicznej, cz. I.,"Scholasticus" 1992 nr 3/4 s. 23-30; cz. II."Scholasticus" 1993 nr 1 s. 23-27. 

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Oficyna Wydawnicza "Impuls", wyd.2, Kraków 1992 (wyd. 3, 2000). 

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, NWH "Impuls", Kraków 1991; rec. W. Komar [:] "Edukacja. Studia-Badania-Innowacje" 1991 nr 4, s. 104-110. 

Szybisz M., Relacja nauczyciel-uczeń jako obszar badań pedeutologicznych [w:] Pedeutologia...jw., s. 55.

Szymański M.S., Podstawowe kierunki myślenia pedagogicznego w Niemczech, Kwartalnik Pedagogiczny 1998 nr 3-4.

Śliwerski B., Antypedagogika - rewolucja w naukach o wychowaniu, "Społeczeństwo otwarte" 1992 nr 4. 

Śliwerski B., Antypedagogika [w:] Materiały pomocnicze do ćwiczeń z pedagogiki. Przemiany w myśli i praktyce pedagogicznej, pod red. Małgorzaty Feiner i Andrzeja Szyszko-Bohusza, Podręczniki i Skrypty nr 3, AWF , Kraków 1998, s. 137-150 

Śliwerski B., Antypedagogika a wyzwolenie (z) pedagogiki, "Forum Oświatowe" 7, 1992, s. 29-35. 

Śliwerski B., Antypedagogika jako alternatywna koncepcja radykalnej zmiany wychowania, (w:) Ku pedagogii pogranicza, pod red. Z. Kwiecińskiego i L. Witkowskiego, UMK Toruń 1990 s. 192 - 214. 

tenże, [w:] Alternatywy myślenia o/dla edukacji alternatywnej. Wybór tekstów pod red. Zbigniewa Kwiecińskiego, IBE, Warszawa 2000 

Śliwerski B., Antypedagogika, "Kwartalnik Pedagogiczny" 1990 nr 1, s. 75 - 88.

Śliwerski B., Emancypacja dzieci antypedagogicznym wyzwaniem dla dorosłych. [w:] Prawa dziecka - deklaracje i rzeczywistość. Materiały z Konferencji Rembertów 19-21 czerwca 1992, red. J. Bińczycka, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993, s. 108-122. 

Śliwerski B., Kiedy dzieci będą podmiotami prawa, "Edukacja i Dialog" 1992 nr 3, s. 43-46.

Śliwerski B., Kontestacja pedagogiki końca XX wieku (w:) Nieobecne dyskursy, cz.I., pod red. Z. Kwiecińskiego, Studia Kulturowe i Edukacyjne, UMK Toruń 1991, s. 112 - 132. 

Śliwerski B., Ku pedagogice emancypacyjnej, "Wiadomości. Opinie. Myśli", WOM Lublin 1992 nr 2, s. 2-4.  

Śliwerski B., Metateoria "arbitrem" w badaniach teorii wychowania. Na marginesie rekonstrukcji antypedagogiki [w:] Stare i nowe dylematy teorii wychowania. Materiały z konferencji naukowej - Toruń 1992, red. J. Górniewicz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1993, s. 39-47.

Śliwerski B., Pedagogika serca Marii Łopatkowej a antypedagogika, "Gestalt" 1993 nr 11 s. 29-32.

Śliwerski B., Spór z antypedagogiką [w:] Edukacja nauczycielska wobec zmiany społecznej, pod red. H. Kwiatkowskiej, PTP, ZNP Warszawa 1991 s. 112-117.

Śliwerski B., Przekraczanie granic wychowania. Od 'pedagogiki dziecka' do antypedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992

Śliwerski B., Wychowanie między przemocą a wolnością, "Biuletyn Pedagogiczny" Pałacu Młodzieży im. J. Tuwima w Lodzi, 1991 nr 1, s. 6 - 33.

Śliwerski B., Wyzwania antypedagogiki, "Szkoła Zawodowa" 1992 nr 7

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Impuls, Kraków 1998

Śliwerski B., Pedagogika negatywna [w:] Pedagogika u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne, pod red. Aleksandra Nalaskowskiego i Krzysztofa Rubachy, UMK Toruń 2001 


 

Tarnowski J. oraz Dziecięcy Zespół Redakcyjny, Dzieci i ryby głosu nie maja? Pallotinum, Warszawa 1991, t. 2, ss. 132.

Tarnowski J., Janusz Korczak-dzisiaj, ATK, Warszawa 1990, ss. 252.

Tarnowski J., Zrzucić odwieczne brzemię wychowania, "Katecheta" 1991 nr 4, s 212-215.


 

Wasiluk G., Jestem przeciw antypedagogice, "W Korczakowskim Kręgu" 1989 nr 25, s. 29-45.

Witkowski L., Decentracyjne dylematy edukacji [w:] Stare i nowe dylematy teorii wychowania. op cit., s.13 -26.

Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, IBE, Warszawa 1998.

Witkowski L., Podmiot jako humanistyczne wyzwanie dla pedagogiki (przeciw skrajnym podmiotowcom) [w:] Odmiany myślenia o edukacji, praca zb. pod red. Joanny Rutkowiak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1995, s. 141 - 153.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Wyd. Strzelec, Kielce 1998.

Wołoszyn S., Nowe Wychowanie i współczesne alternatywy wychowawcze jako inspiracje dla praktyki edukacyjnej [w:] Odmiany myślenia o edukacji, praca zb. pod red. Joanny Rutkowiak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1995, s.75 - 90.

Wołoszyn S., O niektórych filozoficznych i metodologicznych dylematach w pedeutologii [w:] Pedeutologia, badania i koncepcje metodologiczne, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1993, s. 12-13.

Wołoszyn S., Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia. Studia i szkice, Wyd. ADAM Marszałek, Toruń 1996

Wójcik M., Antypedagogika w świetle niemieckiego manifestu dziecięcego, "Nauczyciel i Szkoła" 1996 nr 1-2.

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej,. Zagadnienia wybrane, red. J. Kostkiewicz, WNS KUL, Filia w Stalowej Woli, 1999


 

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Wybór i opracowanie Wołoszyn S., Tom III - Księga druga, Wyd. Strzelec, Kielce 1998.

Żłobicki W., Autorska koncepcja realizacyjna "nowego wychowania" w RFN [w:] Pedagogika Freineta na dziś. Materiały pokonferencyjne III Ogólnopolskiego Seminarium Animatorów i Sympatyków Pedagogiki Freineta we Wrocławiu 26 - 27 maja 1989 roku, pod red. A. Kargulowej i B. Kollek, Jelenia Góra 1992, s. 131 - 134