Literatura specjalistyczna

 

BIBLIOGRAFIA O OPIECE NAD DZIECKIEM


 

 1. ABC pedagoga szkolnego - wyd. pod kier. Zbigniewa Zielińskiego, KOiW, Poznań 87,

 2. BaIcerek M.: Prawa dziecka. PWN, Warszawa 1986.

 3. Balandynowicz A.: Style postępowania z recydywistami w warunkach probacji. Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1992.

 4. Balcerek M.: Rozwój opieki nad dzieckiem Polsce w latach 1918-1939. PWN. Warszawa 1978.

 5. Blabock H. M.: Statystyka dla socjologów. PWN, Warszawa 1977.

 6. Blażejewski Z.: Środowiskowe uwarunkowania ucieczek dzieci z domu. PWN. Warszawa - Poznań 1979. 

 7. Chałasiński J.: Społeczeństwo a wychowanie. NK. Warszawa 1948. 

 8. Cyprian T.: Chuligaństwo wśród młodzieży. Problem społeczny i prawny. PWN. Warszawa 1956.

 9. Czajkowski K.: Wychowanie zespołowe w domach dziecka. PZWS. Warszawa 1964. 

 10. Czapów Cz. Jedlewski S.: Pedagogika resocjalizacyjna. PWN, Warszawa 1971.

 11. Czapów Cz.: Rodzina a wychowanie. Nasza Księgarnia 1968

 12. Czapów Cz.: Wychowanie resocjalizacyjne. PWN, Warszawa 1978.

 13. Daroszewska J.: Pedagogika specjalna. Ossolineum. Wrocław -Warszawa - Kraków - Gdańsk 1981.

 14. Doroszewski W.: Słownik języka polskiego. PWN, Warszawa 1965.

 15. Gałkowski T.: Dzieci specjalnej troski. WP. Warszawa 1979.

 16. Gałkowski T.: Dziecko autystyczne. Wvd. TWK. Warszawa 1979.

 17. Gamulczak F.: Praca dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi i młodzieżą kaleką. WSiP. Warszawa 1986.

 18. Godlewski M., Krawowicz S.. Wujek T.: Pedagogika. PWN. Warszawa 1977.

 19. Grzegorzewska M.: Pedagogika specjalna. PIPS. Warszawa 1964. 

 20. Grzybowski S.: Prawo rodzinne. PWN. Warszawa 1980.

 21. Han-Ilgiewicz N.: Dziecko w konflikcie z prawem. PZWS. Warszawa 1965.

 22. Han-Ilgiewicz N.: W naszej szkole. PZWS, Warszawa 1962.

 23. Han-Ilgiewicz N.: W postukiwaniu dróg resocjalizacji. PWN. Warszawa 1967.

 24. Han-Ilgiewicz N.: Wielorodzinna w aspekcie pedagogiki specjalnej. PWN. Warszawa 1966.

 25. Hołyst B.: Kryminologia. PWN. Warszawa 1979.

 26. Hołyst B.: Przestępczość drugiej potowy XX wieku. WP. Warszawa 1978.

 27. Hulek A.: Pedagogika rewalidacyjna. PWN, Warszawa 1977.

 28. Hulek A.: Teoria i praktyka w rehabilitacji inwalidów. PZWL. Warszawa 1969.

 29. Izdebska H.: Funkcjonowanie rodziny a zadania opieki nad dzieckiem. Ossolineum. Wrocław 1967.

 30. Jasiński M.: Proces społecznego wykolejenia młodocianych dziewcząt. PWN, Warszawa 1967.

 31. Jedlewski S.: Analiza pedagogiczna systemu dyscyplinarno-izolacyjnego resocjalizacji nieletnicli. WP. Warszawa 1966.

 32. Jedlewski S.: Nieletni w zakładach poprawczych. Wiedza Powszechna. Warszawa 1962.

 33. Kamiński A.: Czas wolny i jego problematyka społeczno wychowawcza. Ossolineum. Wrocław 1965.

 34. Kamiński A.: Funkcje pedagogiki społecznej. PWN. Warszawa 1975

 35. Kamiński A.: Podstawowe pojęciu pedagogiki społecznej w pracy socjalnej. IWCRZZ, Warszawa 1976.

 36. Kamiriski A., Kulpiriski F., Skalska Z.: Pedagogika opiekuńcza Józefa Czesława Babickiego. WSiP, Warszawa 1980.

 37. Kołakowska-Przetomiec H.: Środowisko rodzinne w świetle badań kryminologicznych Praca zbiorowa. Ossolineum. 25.Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1975.

 38. Konarski L.. Markocki Z.: Teoretyczne problemy skuteczności praktyki dyscyplinarnej w wojsku. AON. Warszawa 1991

 39. Konopnicki J.: Zaburzenia w zachowaniu się dzieci szkolnych i środowisko. PWN. Warszawa 1957.

 40. Kosyrz Z., Markocki Z.. Jarmołkowicz J.: Wybrane problemy przezwyciężania niepowodzeń wychowawczych w wojsku. WAP. Warszawa 1979.

 41. Kowalski S.: Socjologia wychowaniu w zarysie. PWN, Warszawa 1979.

 42. Krawczyk M.: Metody wychowaniu moralnego. PZWS, Warszawa 1965.

 43. Krupiński A.: Pogotowie opiekuńcze w systemie opieki nad dzieckiem. WSiP, Warszawa 1990.

 44. Któl Ireneusz, Józef Pielachowski, wyd. Poznań 1985,

 45. Kupisiewicz Cz.: Podstawy dydaktyki ogólnej. PWN, Warszawa 1978.

 46. Kwiatkowski S.: Kultura kierowania w wojsku. PWN, Warszawa 1979.

 47. Lewicki A.: Jak powstają trudności wychowawcze. WP. Warszawa 1957.

 48. Lewicki A.: Jednostka i grupa w systemie wychowania kolektywnego. PWS. Warszawa 1967.

 49. Lewicki A.: O systemie wychowania. NK. Warszawa 1972.

 50. Lewicki A.: System wychowania a twórczość pedagogiczna. PWN. Warszawa 1983.

 51. Lipka M.: Przestępczość nieletnich w Polsce. PWN, Warszawa 1971.

 52. Lipkowski A.: Dziecko społecznie niedostosowane i jego resocjalizacja. PZWS, Warszawa 1971. 

 53. Lipkowski O.: Pedagogika specjalna. PWN. Warszawa 1979. 

 54. Lipkowski O.: Resocjalizacja. WSiP. Warszawa 1980.

 55. Lipkowski O.: Wychowanie dzieci społecznie niedostosowanych PZWS, Warszawa 1966.

 56. Luszkiewicz A.: Statystyka ogólna. PWE. Warszawa 1973.

 57. Łobocki M.: Metody badań pedagogicznych. PWN, Warszawa 1962.

 58. Malewska H.. Muszyński H.: Kłamstwo dzieci. PZWS. Warszawa 1962.

 59. Markocki Z.: Społeczno-wychowawcze problemy ruchu przewodnictwa i współzawodnictwu w wojsku. WAP. Warszawa 1987.

 60. Markocki Z.: Wpływ atmosfery psychicznej na aktywność procesu wychowania w wojsku. [w:| Biomedyczne podstawy wychowania w wojskowych naukach pedagogicznych. WAP 1983.

 61. Markocki Z.: Wybrane problemy przezwyciężania niepowodzeń wychowawczych w wojsku. WAP. Warszawa 1979.

 62. Mika S.: Skuteczność kar w wychowaniu. PWN, Warszawa, 1969.

 63. Muszyński H.: Podstawy wychowania społeczno-moralnego. PZWS, Warszawa 1967.

 64. Muszyński H.: System wychowawczy szkoły podstawowej. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 1970.

 65. Muszyński H.: Teoretyczne podstawy systemu wychowawczego szkoły podstawowej. PWN, Poznań 1972.

 66. Muszyński H.: Wstęp do metodologii pedagogiki. PWN. Warszawa 1971.

 67. Muszyński H.: Zarys teorii wychowania. PWN. Warszawa 1978.

 68. Nauczyciel i jego warsztat pracy,

 69. Norris G., Haringa i Richard L. Schiefelbusch: Nauczanie specjalne. PWN. Warszawa 1982.

 70. Okoń W.: Słownik pedagogiczny. PWN, Warszawa 1981.

 71. Ostrihańska Z.: Psychologiczne determinanty niedostosowania i przestępczości. Zagadnieniu przestępczości w Polsce. Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1975.

 72. Pawełczyńska A.: Przestępczość grup nieletnich. NK, Warszawa 1964.

 73. Pilch T.: Zasady badań pedagogicznych. Ossolineum, Wrocław 1977.

 74. Podgórecki A. (red.): Zagadnienia patologii społecznej. PWN-Warszawa 1976.

 75. Podgórecki A.: Zasady socjotechniki. WP. Warszawa 1966.

 76. Pospiszył K.. Żabczyńska E.: Psychologia dziecka niedostosowanego społecznie. PWN, Warszawa 1981.

 77. Przetacznikowa M., Włocławski Z. : Psychologia wychowawcza PWN. Warszawa 1979.

 78. Rudzińska R.: Bibliografia pracy społecznej 1900- 1928. Warszawa 1929.

 79. Ryszard Borowski, wyd. Warszawa 1995 

 80. Sala W.: Praca w zakładach opiekuńczo- wychowawczych w okresie 1918-1939). PZWS. Warszawa 1964.

 81. Sękowska Z.; Pedagogika specjalna. PWN. Warszawa 1982.

 82. Słownik języka polskiego. PWN. Warszawa 19S2.

 83. Spionek H.: Analiza procesu społecznego wykolejania się dziecka. PWN. Warszawa 1965.

 84. Spionek H.: Zaburzenia rozwojowe uczniów a niepowodzenia szkolne. PWN. Warszawa 1973.

 85. Strelau J., Jurkowski A., Putkiewicz Z.: Podstawy psychologii dla nauczycieli. PWN, Warszawa 1975

 86. Suchodolski B. (red.): Pedagogika. PWN. Warszawa 1980.

 87. Suchodolski B.: Wychowanie dla przyszłości. PWN, Warszawa 1967.

 88. Suchodolski B.: Wychowanie dla przyszłości. PWN. Warszawa 1959.

 89. Szczepański J.: Elementarne pojęcia socjologii. PWN. Warszawa 1963.

 90. Szczerba W.: O wychowaniu przez pracę. PZWS. Warszawa 1963.

 91. Sztumski J.: Społeczeństwo a wartość. UŚ. Katowice 1992.

 92. Szymańska Z.: Dziecko trudne. PZWL. Warszawa 1957.

 93. Tomaszewski T. (red.): Psychologia. PWN, Warszawa 1978.

 94. Tomaszewski T.: Wstęp do psychologii. PWN. Warszawa 1971.

 95. Totti G.: Czas wolny. Książka i Wiedza. Warszawa 1963.

 96. Urbańska Z.: Problemy działania żołnierzy w sytuacjach trudnych. WAP. Warszawa 1979.

 97. Urlock E. B.: Rozwój młodzieży. PWN. Warszawa 1965.

 98. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26.10.1982 wraz ze zmianami

 99. Wall W. D.: Wychowanie i zdrowie psychiczne. PWN. Warszawa 1960.

 100. Wroczyński R.: Od filantropii do pedagogiki opiekuńczej. "Studia Pedagogiczne". Ossolineum. Wrocław 1964.

 101. Wroczyński R.: Pedagogika społeczna. PWN. Warszawa 1974.

 102. Wroczyński R.: Wprowadzenie do pedagogiki społeczna}. PWN, Warszawa 1966.

 103. Wujek F.: Praca domowa i czynny wypoczynek uczniów. PZWS, Warszawa 1969.

 104. Wychowanie i resocjalizacja młodzieży oddziałów izolacyjnych w pogotowiach opiekuńczych, 

 105. Zaborowski Z.: O rodzinie. Rodzina jako grupa społeczno - wychowawcza. NK. Warszawa 1980.

 106. Zaborowski Z.: Psychologia społeczna a wychowanie. PZWS. Warszawa 1962.

 107. Ziemska M. (red.): Rodzina i dziecko. PWN. Warszawa 1986.

 108. Żebrowska M. (red.): Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży. PWN. Warszawa 1986.

 


ARTYKUŁY:

 

 1. Babicki J. Cz.: Formy opieki społecznej. "Opiekun Społeczny'' nr 4,1937.

 2. Babicki J. Cz: Przygotowanie wychowanków w zakładach zamkniętych. "Opieka nad Dzieckiem". 1925.

 3. Balcerek M.: System opieki nad dzieckiem i próby jego badania., Problemv Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 10. 1979

 4. Barcikowska D., Józefowicz. L.: Ucieczki z zakładów opiekuńczo - wychowawczych. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr4. 1975.

 5. Bohdanowicz. S.: Opieka nad dzieckiem osieroconym w polityce opiekuńczej naszego państwa. "Problemy Opiekuńczo - wychowawcze nr 9. 1979.

 6. Borowski R.: Nauczanie resocjalizujące w Oddziale Izolacyjnym Państwowego Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Warszawie. KKWR TPD, Warszawa 1991. nr 3-4 (7-8).

 7. Borowski R.: Środowisko rodzinne młodzież przebywającej w Oddziale Izolacyjnym Państwowego Pogotowia Opiekuńczego nr 2 w Warszawie. KKWR TPD. Warszawa 1992. nr 1

 8. Czapów Cz.: O osobliwości nieletniego przestępcy. ..Kwartalnik Pedagogiczny" nr 2. 1960.

 9. Doroszewski W.: Sprawy terminologicznie. ..Szkoła Specjalna". 1968.

 10. Filipczuk H.: 60 lat w służbie warszawskich dzieci. Pogotowie Opiekuńcze nr 2 w Warszawie. Warszawa 1981.

 11. Filipczuk H.: Dom dziecka i pogotowie opiekuńcze. , Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 6. 1970.

 12. Filipczuk H:. O pracy w pogotowiu opiekuńczym. "Psychologia Wychowawcza" nr 3. 1959.

 13. Han-Ilgiewicz N.: O możliwościach zastosowania Lewinowskiej teorii konfliktu w akcji rewalidacji i profilaktyki w zakresie przestępczości nieletnich. Biuletyn Sadownictwa dla Nieletnich" nr 3.1964.

 14. Jedlewski S.: 0 znaczeniu więzi uczuciowej z rodziną wychowanków przebywających w zakładach poprawczych. "Ruch Pedagogiczny" nr 2. 1960.

 15. Jedlewski S.: O reedukacji intelektualnej nieletniego w warunkach zakładu zamkniętego. "Kwartalnik Pedagogiczny" nr 3, 1965.

 16. Jedlewski S.: Spaczony ideał życiowy wychowanków zakładów zamkniętych. "Kwartalnik Pedagogiczny" nr 2. 1959.

 17. Jedlewski S.: Wychowawca autokratyczny w resocjalizacji nieletnich., .Nauczyciel i Wychowanie" nr 5/6. 1965.

 18. Jedlewski S.: Zagadnienie kary i dyscypliny w procesie resocjalizacji nieletnich. "Kwartalnik Pedagogiczny" nr 2. 1965.

 19. Kamiński A.: Metoda, technika, procedura badawcza w pedagogice empirycznej. ..Studia Pedagogiczne". 1962.

 20. Korytowska M.: Pogotowie opiekuńcze dla dzieci w Warszawie. "Opiekun Społeczny" nr K. 1937.

 21. Kryczyńska I.: Pogotowie opiekuńcze - ważne ogniwo nad dzieckiem. "Przegląd Zagadnień Socjalnych" nr 1-2. 1952.

 22. Kryczyńska I.: Pogotowie opiekuńcze. "Dom Dziecka" nr 5. 1957.

 23. Maliszewska D.: Poznawanie i selekcja dzieci z pogotowia opiekuńczego w Szczecinie. "Nowa S/koła" nr 6. 1969.

 24. Małacka J.: Socjalizacyjna i wychowawcza działalność pogotowia opiekuńczego. "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 1.1978.

 25. Moskal F.: Przyjęcie wychowanka do pogotowia opiekuńczego. "Dom Dziecka" nr l. 1956.

 26. Ochotnicki J.:W krakowskim pogotowiu. "Dom Dziecka" nr 12 1959.

 27. Raczkowska J.: Niektóre uwarunkowania działalności zakładów opieki całkowitej w dwudziestoleciu międzywojennym "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 3, 197S.

 28. Tarkowski Z.: Diagnostyczna funkcja pogotowia opiekuńczego "Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze" nr 3. 1979.

 29. Walewska H.: Pogotowie opiekuńcze w Sopocie. Dzieci i wychowawca" nr 3. 1950.