Literatura specjalistyczna

 

Komparatystyka pedagogiczna


 

1. Adamski W., Baethge M., Bertrand O., Grootgings P., Józefowicz A., Edukacja w okresie transformacji. Analiza porównawcza i propozycje modernizacji kształcenia zawodowego w Polsce, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1993. 
2. Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Wybór tekstów pod red. Z. Kwiecińskiego, IBE, Warszawa 2000 
3. Ambrozik W., Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Wyd. Eruditus, Toruń 1997. 
4. Badura-Strzelczyk G., Pomóż mi zrobić to samemu. Jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności, Impuls, Kraków 1998.  
5. Ball S. J., Foucoult i edukacja, Impuls, Kraków 1994.  
6. Barański A., Rozwadowska-Skrzeczyńska J., Szkoły niepubliczne. Przepisy i wyjaśnienia, WSiP, Warszawa 1996. 
7. Bernardin P., Machiavel Nauczycielem. Manipulacje w szkolnictwie. Reformy czy plan zniszczenia?, Wyd. Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1997. 
8. Bliskie i dalekie cele wychowania, PWN, Warszawa 1987. 
9. Bogaj A., Kwiatkowski S.M., Szymański M.J., Edukacja w procesie przemian społecznych, IBE, Warszawa 1998 
10. Bogaj A., Liceum ogólnokształcące w Polsce, WSiP, Warszawa 1992. 
11. Bogaj A., Realia i perspektywy reform oświatowych, IBE, Warszawa 1997. 
12. Bonstingl J.J., Szkoły Jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, CODN, Warszawa 1995. 
13. Bronfenbrenner U., Dwa światy wychowania. USA i ZSRR, PWN, Warszawa 1988. 
14. Brühlmeier A., Edukacja humanistyczna, przekład Iwona Pańczakiewicz, red. naukowa B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993, ss. 226. 
15. Burow O.A., Synergia jako naczelna zasada pedagogiki humanistycznej [w:] Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1992, s. 113- 129. 
16.  Burow O.A.,, Czym jest pedagogika Gestalt? (w:) Nieobecne dyskursy, cz.I. pod red. Z. Kwiecińskiego, UMK Toruń 1991, s. 133 - 143. 
17. Chałas K., W poszukiwaniu pedagogii szkoły wiejskiej, Wyd. Uczelniane Politechnika Lubelska,Lublin 1997. 
18. Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, Zysk i S-ka, Poznań 1999. 
19. Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wyd. edytor Toruń 1997 
20. Demokracja a oświata, kształcenie i wychowanie. Materiały z II Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, pod red. H. Kwiatkowskiej i Z. Kwiecińskiego, PTP, Wyd. Edytor, Toruń 1996 
21. Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, pod red. Elżbiety Dubas i Olgi Czerniawskiej, Biblioteka  Edukacji dorosłych tom 27, Warszawa 2002 
22. Dróżka W., Młode pokolenie nauczycieli, WSP Kielce 1997 
23. Dylematy przemian oświatowych, red. naukowa A. Zając, WSP w Rzeszowie, WSP ZNP w Warszawie, Kuratorium Oświaty w Krośnie, tom. I-II, Rzeszów 1997. 
24. Dzierzgowska I., Rodzice w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, CODN, Warszawa 1999 
25. Dzierzgowska I., Rościszewska-Woźniak M., Mierzenie jakości pracy przedszkola. Poradnik, Wyd. CODSN, Warszawa 1998 
26. Dziewulak D., Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wyd. Żak, Warszawa 1997. 
27. E. Siarkiewicz, Ostatni bastion. Jawne i ukryte wymiary pracy przedszkola, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 200?
28. Edmunds F., Pedagogika Rudolfa Steinera. szkoły waldorfskie na świecie i w Polsce, Wyd. Spektrum, Warszawa 1996. 
29. Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1992, ss. 360 (Wyd. II zmienione, Kraków 1993), ss. 278
30. Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki. red. B. Śliwerski, Oficyna Wyd. IMPULS Kraków 1992. 
31. Edukacja dla Europy. Raport Komisji Europejskiej, tłum. I. Wojnar, J. Kubin, Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawa 1999. 
32. Edukacja i rozwój. Jaka szkoła, jaki nauczyciel, jakie wychowanie, praca zbiorowa pod red. A. Jopkiewicza, WSP Kielce 1995. 
33. Edukacja i wyzwolenie, red. K. Blusz, Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków 1992. 
34. Edukacja narodowym priorytetem. Raport o stanie i kierunkach rozwoju edukacji narodowej w PRL, PWN, Warszawa 1989. 
35.  Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, red. naukowa A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski, Wyd. "Żak" , Warszawa 1998. 
36.  Edukacja w procesie przemian społecznych, pod red. A. Bogaja, S.M. Kwiatkowskiego, M.J. Szymańskiego, IBE, Warszawa 1998. 
37. Edukacja w społeczeństwie obywatelskim i system wartości, pod red. J. Żebrowskiego, GTN, Wyd. Gdańskie, Gdańsk 1996. 
38. Edukacja w świecie współczesnym. Wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym, red. R. Leppert, Impuls, Kraków 2000
39. Edukacja w warunkach zagrożenia. Podstawowe tezy raportu Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej, PWN, Warszawa-Kraków 1990. 
40. Edukacja w wolności, pod red. B. Śliwerskiego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1992, ss. 168. 
41. Edukacja wobec zmiany społecznej, pod red. J. Brzezińskiego i L. Witkowskiego, Edytor, Poznań - Toruń 1994. teksty: 
42.  Elsner D., Kierowanie placówką oświatową. Wokół nowych pojęć i znaczeń, Wyd. Mentor, Chorzów 1999. 
43. Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki, red. K. Kaszynski, L. Żuk-Łapińska, WSP Zielona Góra 1995 
44. Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych. Projekt polsko-niemiecki, red. E. Dubas, H.M. Griese, Wyd. "Adam Marszałek, Toruń 1998 
45. Ewaluacja w edukacji, red. naukowy L. Korporowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997. 
46. Ewaluacja w szkole. wybór tekstów pod red. H. Mizerka i A. Hildenbrandt, Wyd. MG, Olsztyn 1997. 
47. Feinberg W., Soltis J.F., Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa 2000 
48. Frątczak J., Pedagogika porównacza, WSP Bydgoszcz, 1995
49. Fudali J., Kształtowanie europejskiej świadomości uczniów w szkole ogólnokształcącej,. Raport z badań, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1997. 
50. Fuhr R.,, Pedagogika Gestalt. Dostęp do wiedzy osobistej, (W:) Nieobecne dyskursy, cz.I pod red. Z. Kwiecińskiego, UMK Toruń 1991, s. 144-152
51. Gęsicki J., Gra o nową szkołę, PWN 1993. 
52. Gęsicki J., Po co gminom szkoły? IBE Warszawa 1994. 
53. Giza T., Pedagogika twórczości w pracy indywidualnej, WSP, Kielce 1998 
54. Giza T., Przygotowanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej, WSP, Kielce 1999 
55. Głażewski M., O witalności szkoły. WSP Zielona Góra 1996. 
56.  Gołębniak B. D., Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza-biegłość-refleksyjność, Wydawnictwo "Edytor" Toruń-Poznań 1998. 
57. Grochulska J., Wspomaganie rozwoju społecznego dziecka, Ossolineum, Wrocław 1992. 
58. Hejnicka - Bezwińska T., Zarys historii wychowania (1944 - 1989). Oświata i pedagogika pomiędzy dwoma kryzysami, Wyd. ZNP Kielce 1996. 
59. Hejnicka-Bezwińska T., O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2000 
60. Homo eligens. Społeczeństwo świadomoego wyboru. Księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego, red. naukowy Dariusz Gawin, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999 
61. Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Wyd. Salezjańskie, Warszawa 1996. 
62. Horyzonty pedagogicznej wyobraźni. Nauczyciel wobec własnych kreacji, red. J. Kędzierska, K. Polak, Kolegium Nauczycielskie w Krośnie, Kraków 1998. 
63. Inspiracje edukacyjne. Polsko-niemieckie  prolegomena do  studium nad współczesną szkołą. Bildungsinspirationen. Polnisch-deutsche  Prolegomena  zum Studium  der zeitgenőssischen Schule, red. Michał Głażewski, Lech Sałaciński, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004
64. Inspracje. Otwarcia. Krytyki w edukacji, red. E. Rodziewicz, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1995 
65. Jak opracować plan rozwoju szkoły, WSiP, Warszawa 1997. 
66. Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole? Red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1999
67. Jakość edukacji w nowej strukturze administracyjnej kraju, pod red. M. Piotrowskiego, Instytut Technologii Eksploatacji, WCDN i KP w Łodzi, Radom 1999 
68. Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą, red. D. Ekiert-Grabowska, D. Elsner, Radom 1997
69. Jodłowska B., refleksja pedagogiczna jako warunek rozwoju zawodowego i doskonalenia pracy nauczyciela [w:} Podstawy edukacji, red. A. Łukawska, Kolegium Nauczycielskie w Krośnie, Krosno 1994. 
70. Joyce B., Calhoun E., Hopkins D., Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WsiP, Warszawa 1999 
71. Jung-Miklaszewska J., Rusakowska D., Szkoły społeczne in statu nascendi, IBE, Warszawa 1995. 
72. Kaczor S., Kształcenie i doskonalenie zawodowe w okresie przemian, Radom 1993.
73. Karpińska A., Drugoroczność. Pedagogiczne wyzwanie dla współczesności, Trans Humana, Białystok 1999 
74. Kawecki I., Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych, PWSSP w Łodzi, Łódź 1994. 
75. Kawka Z., Między misją a frustracją. Społeczna rola nauczyciela, Wyd. UŁ, Łódź 1998 
76. Kayser M., Wagemann P.A., Uczyliśmy w szkole waldorfskiej. O historii i praktyce pewnej pedagogicznej utopii, WSiP, Warszawa 1998. 
77. Kiciński K., Wizje szkoły w społeczeństwie posttotalitarnym, Warszawa 1993. 
78. Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, M. Szybisz, Studia Pedagogiczne LXII, KNP PAN, Warszawa 1997
79. Konarzewski K., Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004 
80. Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. Tadeusz Jałmużna, Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004
81. Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993. 
82. Kościelniak M., Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa, Impuls, Kraków 2004
83. Krause A., Integracyjne złudzenia ponowoczesności (sytuacja ludzi niepełnosprawnych), Impuls, Kraków 2000 
84. Krawczyk B., Czy polska oświata niezatapialną jest? Warszawa 1992.
85. Kształcenie wczesnoszkolne na przełomie tysiącleci, pod red. Władysława Puśleckiego, KNP PAN, Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, Warszawa 2000
86. Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, UMK Toruń 1990. 
87. Kubiak M.J., Wirtualna edukacja. Szkoła, internet, intranet, Wyd. MIKOM, Warszawa 2000 
88. Kuhn F.J., Dziecko w drodze ku samodzielności, "Edukacja i Dialog" 1991 nr 3 - 4, s. 22 - 29; 
89. Kupisiewicz Cz., Koncepcje reform szkolnych w wybranych krajach świata na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, Wyd. Żak, Warszawa 1995. 
90. Kupisiewicz Cz., O reformach szkolnych. Wybór rozpraw i artykułów z lat 1977-1999, Żak, Warszawa 1999. 
91. Kupisiewicz Cz., Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej na progu XXI wieku, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych  i Zarządzania w Rykach, Warszawa 2003
92. Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia. O wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, WON, Wrocław 1994. 
93. Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty. Kategorie. Praktyki, IBE, Warszawa 1997 
94. Kwiatkowska H., Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli, PWN, Warszawa 1988
95. Kwiatkowska H., Pewność i wątpliwość w działaniu pedagogicznym w: Tradycja i wyzwania. Księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego UJ 1921-1996, red. K. Pacławska, Universitas, Kraków 1996. 
96. Kwieciński Z., Tropy-ślady - próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, Wyd. Edytor, Poznań-Toruń 2000
97. Lewowicki T., Przemiany oświaty, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1994.
98. Lindenberg Ch., Szkoła bez lęku, Oficyna J. Sanotrskiego, Warszawa 1993. 
99. Łatacz E., Recepcja teorii pedagogicznej M. Montessori w Polsce do roku 1939, Wyd. UŁ, Łódź 1996. 
100. Łukaszewicz R., "Leczenie głupoty" i ... czyli Salon Edukacji Ekologicznej NATURAmy, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1996. 
101. Łukaszewicz R., Edukacja dialektyczna i szkoła przyszłości, Ossolineum, Wrocław 1991.
102. Łukaszewicz R., Edukacja z wyobraźnią czyli jak podróżować bez map, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1994. 
103. Łukaszewicz R., Procesy alienacji wykształcenia. Doświadczenia polskie, PWN, Warszawa 1989. 
104. Mader W., Walka "Solidarności" o społeczny kształt oświaty w Polsce, Londyn 1988. 
105. Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wyd. Edytor, Toruń - Poznań 1995. 
106. Melosik Z.,, Współczesne amerykańskie spory edukacyjne, Wyd. UAM, Poznań 1994.
107. Mendel M., Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000 
108. Mierzenie jakości w szkole (placówce), red. Jan Kropiwnicki, Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 2002 
109. Mikołejko A., Z dziejów oświaty niezależnej w Polsce, STO Warszawa 1997. 
110. Mikrosystem wychowawczy klasy autorskiej. Nowa Wspólnota, pod red. K. Chałas, Lublin 1997
111. Miksza M., Zarys pedagogiki M. Montessori, Impuls, Kraków 1997. 
112. Milerski B., Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1998 
113. Mizerek H., Dyskursy współczesnej edukacji nauczycielskiej. Między tradycjonalizmem a ponowoczesnością, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 1999 
114. Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, red. A. Kotusiewicz, G.Koć-Seniuch, J. Niemiec, Wydawnictwo "Żak", Warszawa-Białystok 1997. 
115. Nadzieja na zmianę. Szanse edukacyjne młodego pokolenia ze środowiska wiejskiego, red. Danuta Waloszek i Krzysztof Wąż, ODN, Zielona Góra 2002
116. Nakoneczna D., Jakim być? Kim być? Czyli o samorządności w Szkołach Twórczych, Warszawa 1993. 
117. Nakoneczna D., Klasy autorskie w szkołach twórczych, Warszawa 1993.
118. Nalaskowski A., Edukacja, która nie chce przeminąć, Impuls, Kraków 1999. 
119. Nalaskowski A., Edukacyjny show, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1998 
120. Nalaskowski A., Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997.
121. Nalaskowski A., Niepokój o szkołę, Impuls Kraków 1995. 
122. Nalaskowski A., Szanse szkoły z wyboru, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1993. 
123. Nalaskowski A., Szkoła twórcza. Szkoła uspołeczniona, Wyd. SLO i Przedsiębiorstwa "Poltech", Toruń 1990. 
124. Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów, red. K. Duraj-Nowakowa, Impuls, Kraków 1999 
125. Nauki pedagogiczne w Polsce. Dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy, (red.) Tadeusz Lewowicki, Mirosław J. Szymański, Roma Kwiecińska, Stanisław Kowal, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004 
126. Neill A.S., Nowa Summerhill, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1994. 
127. Neill A.S., Summerhill, Almaprint, Katowice 1991.
128. Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia zawodowego, Warszawa 1997 
129. Nieobecne dyskursy, pod red. Z. Kwiecińskiego, część IV, UMK, Toruń 1994. 
130. Nieobecne dyskursy, pod red. Z. Kwiecińskiego, część V, UMK Toruń 1997 
131. Nieobecne dyskursy, red. Z. Kwieciński, cz. II, UMK Toruń 1992. 
132. Nieobecne dyskursy, red. Z. Kwieciński, cz. III, UMK Toruń 1993. 
133. Nieobecne dyskursy, red. Z. Kwieciński, cz. I, UMK Toruń 1991. 
134. Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. Bogusław Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001
135. Nowe uwarunkowania edukacji szkolnej, pod red. S.M. Kwiatkowskiego, IBE, Warszawa 1997 
136. Nowoczesność w kształceniu i wychowaniu, red. Cz. Kupisiewicza, WSiP, Warszawa 1989. 
137. O stanie Rzeczypospolitej i drogach wiodących do jej naprawy, Instytut Lecha Wałęsy, Warszawa 28 lutego 1997 roku 
138. Odmiany myślenia o edukacji, pod red. J. Rutkowiak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1995. 
139. Okoń W., Dziesięć szkół alternatywnych, WSiP Warszawa 1997. 
140. Okoń W., Rzecz o edukacji nauczycieli, WSiP, Warszawa 1991. 
141. Organizacja i funkcjonowanie współczesnych systemów edukacyjnych, cz. III. Wybrane problemy organizacji systemów edukacyjnych na świecie, Antologia dokumentów i materiałów, wybór i oprac. T. Gumuła, J. Krasuski, S. Majewski, Dom Wyd. Strzelec, Kielce 1994. 
142. Ornstein A., Hinkins F.P., Program szkolny. Założenia, zasady, problematyka, WSiP, Warszawa 1998. 
143. Osuch M., Żyć w szkole i przetrwać czyli rzecz o prawach ucznia, Górnośląska Oficyna Wyd. S.A., Katowice 1998. 
144. Oświata w nowej rzeczywistości, red. naukowa A. Zając, UW, WSP w Rzeszowie, WOM w Przemyślu, Przemyśl 1995. 
145. Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie, IBE, Warszawa 2004 
146. Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999. 
147. Pachociński R., Pedagogika porównawcza, Trans Humana, Białystok 1995.
148. Pachociński R., Zarys pedagogiki porównawczej, IBE, Warszawa 1998 
149. Paris S.G., Ayres L.R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, WSiP, Warszawa 1997. 
150. Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński i Bogusław Śliwerski, t. 1 – 2, WN PWN, Warszawa 2003
151. Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, red. Stanisław Palka, Wyd. UJ, Kraków 2004 
152. Pedagogika - Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000. 
153. Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki, red. K. Baranowicz, Impuls, Kraków 1995. 
154. Pedagogika alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1997. 
155. Pedagogika alternatywna - dylematy teorii, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1995. 
156. Pedagogika i edukacja wobec nowych wspólnot i różnic w jednoczącej się Europie. Materiały z IV Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego pod red. Eugenii Malewskiej i  Bogusława Śliwerskiego, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002 
157. Pedagogika i edukacja. Wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak, PTP, Warszawa-Poznań 1999. 
158. Pedeutologia. Badania i koncepcje metodologiczne, pod red. A. A. Kotusiewicz, H. Kwiatkowska, W.P. Zaczyński, Wyd. UW, Warszawa 1993. 
159. Piaget J., Dokąd zmierza edukacja, PWN, Warszawa 1977. 
160. Pilch T., Spory o szkołę, Żak, Warszawa 1999. 
161. Pituła B., Postrzeganie nauczyciela w wybranych koncepcjach jego kształcenia, Wyd. Uśl., Katowice 1999
162. Piwowarski R., Małe szkoły w Polsce, Edukacja 2000 nr 2 
163. Po co i jak tworzyć radę szkoły? Praca zbiorowa pod red. Jana Kropiwnickiego, Wyd. Nauczycielskie Jelenia Góra 1999.
164. Podmiotowość w wychowaniu między ideą a realnością, red. E. Kubiak-Szymborska, Wyd. WERS, Bydgoszcz 1999. 
165. Podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących, MEN Warszawa 1997. 
166. Polak K., Nauczyciel, twórczość, promocja. Wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty, Wyd. UJ Kraków 1997. 
167. Polityka społeczna, służby socjalne i kształcenie pracowników socjalnych w Europie, red. M. Kolankiewicz, A. Zielińska, Żak , Warszawa 1998 
168. Polska'96. Habitat a rozwój społeczny, Fundacja Zabezpieczenia Społecznego, Warszawa 1996. 
169. Potrzeby edukacyjne, Informacje i opracowania Statystyczne GUS, Warszawa 1995
170. Potulicka E., Nowa Prawica a edukacja, cz. I., Wyd. Edytor, Poznań - Toruń 1993 
171. Potulicka E., Nowa Prawica a edukacja, cz. II., Wyd. Edytor, Poznań - Toruń 1996.
172. Prawo dla nauczycieli. Karta Nauczyciela. Ustawa o systemie oświatowym. Podstawowe akty wykonawcze, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1996. 
173. Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. naukowa D. Fic, A. Kardasz, WSP, Zielona Góra 1997. 
174. Przedszkole i szkoła dla dziecka - podmiotowość wychowanka, pod red. D. Klus-Stańskiej, WSP w Olsztynie, Olsztyn 1996 
175. Przemiany w edukacji, red. naukowa A. Zając, UW, WSP w Rzeszowie, WOM w Przemyślu, Przemyśl 1995. 
176. Przemiany zawodu nauczycielskiego, red. J. Nowak, PTP, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991. 
177. Przyborowska B., Szkoły niepubliczne w Polsce. Oczekiwania i rzeczywistość, UMK, Toruń 1997 
178. Przyszczypkowski K., Opozycja polityczna w Polsce - wyzwania dla edukacji, Poznań 1993.
179. Psychologiczno-edukacyjne aspekty przesilenia systemowego, red. J. Brzeziński, Z. Kwieciński, Wyd. UMK, Toruń 2000 
180. Putkiewicz E., Wiłkomirska A., Zielińska A., Szkoły państwowe a szkoły społeczne. dwa światy socjalizacji, STO, Warszawa 1997.
181. Rabczuk W., Szkolnictwo prywatne w Europie Zachodniej i w Polsce, WSiP Warszawa 1992. 
182. Radziewicz J., Edukacja alternatywna, O innowacjach mikrosystemowych, WSiP, Warszawa 1992. 
183. Radziewicz J., Szkoła uspołeczniona i uspołeczniająca, Warszawa 1989. 
184. Radziewicz-Winnicki A., Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji , Wyd. drugie poszerzone, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1999 
185. Radziwiłł A., O szkole, wychowaniu i polityce, WSiP, Warszawa 1992. 
186. Ramseger J., Szkoły sprzeciwu. Szkoły radykalnie zreformowane w praktyce, "Forum Oświatowe" 1992 nr 5, s. 87 - 101. 
187. Raport COMSN w WSP w Krakowie - Edukacja nauczycielska w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych w roku akademickim 1994/1995, Kraków 1996 
188. Raport na temat polityki edukacyjnej w Polsce. Raport i pytania wizytatorów, Biuletyn Informacyjny CODNCOMSN, Kraków 1997Realia i perspektywy reform oświatowych, red. A. Bogaj, IBE Warszawa 1997. 
189. Reformy edukacyjne w Polsce. Tradycje i współczesność, red. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, Skierniewice 2001
190. Rozwój nauczyciela w okresie transformacji, red. W. Prokopiuk, Trans Humana Białystok 1998 
191. Rusakowska D., W stronę edukacyjnego dyskursu nowoczesności, IBE, Warszawa 1995. 
192. Sawisz A., Szkoła a system społeczny. WSiP Warszawa 1989. 
193. Schulz R., Nauczyciel jako nowator, WSiP, Warszawa 1989. 
194. Schulz R., Studia z innowatyki pedagogicznej, UMK Toruń 1996. 
195. Schulz R., Szkoła - instytucja, system, rozwój, Wyd. Edytor, Toruń 1992. 
196. Skrzypczak J., Konstruowanie i ocena podręczników, UAM Poznań 1996. 
197. Sławiński S., Reforma szkolna w III Rzeczypospolitej, WSiP Warszawa 1996. 
198. Socjologia Wychowania XII. Nauki Humanistyczno - Społeczne. Zeszyt 285, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Toruń 1994 teksty: 
199. Sokołowski K., Metajęzyk a podmiotowość, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 2004
200. Sowell T., Amerykańskie szkolnictwo od wewnątrz, Wyd. WSP Rzeszów 1996. 
201. Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, IBE, Wyd. Edytor, Toruń 1993. 
202. Strzemieczny J., Szeniawski A., Polityka oświatowa samorządu terytorialnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 1998. 
203. Suchora-Olech A., Poszukiwanie alternatywy w edukacji przedszkolnej, WSP w Słupsku, Słupsk 1992.
204. Syfrig A., Fundacja "Szkoła dla Dziecka" [w:] Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1992, s. 217-223. 
205. System edukacji w Polsce. Osiągnięcia. Przemiany. Dylematy, IBE Warszawa 1995. 
206. Systemy, jakość i standardy kształcenia zawodowego, pod red. H. Bednarczyka, Radom-Warszawa 1997
207. Szahaj A., Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska", Fundacja Aletheia, Warszawa 2000
208. Szczepański J., Reformy. Rewolucje. Transformacje, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999 
209. Szczepański J., Społeczne uwarunkowania rozwoju oświaty, WSiP, Warszawa 1989. 
210. Szkolnictwo niepaństwowe. Partnerstwo czy konkurencja? pod red. A. Karpińskiej, Olecko 1997. 
211. Szkoła a samorząd lokalny i administracja państwowa, red. W. Kulerski, WSiP Warszawa 1996 
212. Szkoła i pedagogika w dobie przełomu, red. T. Lewowicki, S. Mieszalski, M.S. Szymański, Wyd. Żak, Warszawa 1995. 
213. Szkoła polska u progu nadchodzącego wieku, pr. Zespołowa pod red. P. Kowolika, Impuls, Kraków 1999 
214. Szkoła w rozwoju, red. Jan Kropiwnicki, Wyd. Jelenia Góra 2000 
215. Szkoła: edukacja, dialog, partnerstwo. pod red. J. Kropiwnickiego, Wyd. Nauczycielskie Jelenia Góra 1998. 
216. Szkudlarek T., Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1999 
217. Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków 1993. 
218. Szubański R., Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły, PWN Warszawa 1999 
219. Szymański M., Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym, PWN, Warszawa 1988. 
220. Szymański M., Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna, IBE, Warszawa 1996 
221. Szymański M.J. Dylematy oświatowe środowisk wiejskich, Edukacja 2000 nr 2 
222. Szymczak K., Mikrosystem wychowawczy klasy autorskiej. Nowa Wspólnota, pod red. K. Chałas, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Związku Niewidomych, Lublin 1997 
223. Śliwerska W., Śliwerski B., Edukacja w wolności, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1991, ss. 94 (II wyd. Kraków 1993). 
224. Śliwerski B, Wyspy oporu edukacyjnego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1993 ss. 184. 
225. Śliwerski B., Edukacja alternatywna, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 2002 nr 1
226. Śliwerski B., Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996
227. Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001 
228. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997. 
229. Śliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Impuls, Kraków 1996. 
230. Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001, s. 176 
231. Śliwerski B., Rada szkoły. Rada oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002 
232. Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998 
233. Śliwerski  B., Bariery i możliwości wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w reformowanej szkole, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Łódź 1999
234. Transformacja w oświacie a europejskie perspektywy, pod red. W. Hőrnera i M.S. Szymańskiego, Wyd. "Żak", Warszawa 1998. 
235. W poszukiwaniu lepszej szkoły, pod red. R. Łukaszewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998. 
236. Wewnątrzszkolny system wychowania, red. J. Kropiwnicki, Jelenia Góra 2000 
237. Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, IBE, Warszawa 1998 
238. Wokół szkoły i edukacji. Syntezy i refleksje, red. K. Rubacha, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1997 
239. Wybrane problemy integracji europejskiej, red. M.C. Błaszczyk, J. Świerkocki, Instytut Europejski w Łodzi, Łódź 1998. 
240. Wychowanie bez lęku. Pedagogika Steinerowska, red. J. Prokopiuk, STO, Warszawa 1992. 
241. Z problematyki pedagogiki porównawczej, red. A. Rabczuk, IBE, Warszawa 1998. 
242. Założenia polityki edukacyjnej państwa w zakresie oświaty, październik 1996, Wyd. Nauczycielskie, Jelenia Góra 1997. 
243. Zdrowie młodzież szkolnej w Polsce. Młodzież o szkole. Raport z badań wykonanych w 1988 roku, Opracowanie M. Woynarowska-Sołdan, B. Woynarowska, I. Kokosza, J. Mazur, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000 
244. Zemło M., Nowa socjologia edukacji, Wyd. Trans Humana, Białystok 1996. 
245.

Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, WSP ZNP, PTP, Warszawa 1997


Czasopisma - temat wiodący: edukacja, szkoła
* FORUM OŚWIATOWE. Listy o edukacji, red. L. Witkowski, 1998 NR 2 
* ZNAK. Szkoła. Kształcenie. Wychowanie, 1993 NR 9 
* ZNAK. Dom, szkoła, kościół, 1996 NR 11. 
* ROCZNIK PEDAGOGICZNY, (Uspołecznienie szkoły) T. 15, KNP PAN, Warszawa 1992