Literatura specjalistyczna

 

OCENIANIE


 • Arends R.I., Uczymy się nauczać, WSiP, Warszawa  1994
 • Baumgartner-Schaffner M., Brudnik E., Fijałkowska A., Kędracka – Feldman E., Owczarska B., Zielińska M., Autoewaluacja w szkole, pod red. Elżbiety Tołwińskiej-Królikowskiej, Wydawnictwo CODN, Warszawa 2002
 • Bednarkowa W., O! Słoń przed stopniami. Osłoń przed stopniami. O szkolnym ocenianiu, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 2000
 • Bednarkowa W., Wlazło S. "Mierzenie jakości pracy szkoły. Część druga.", Wrocław 1998  
 • BOGAJ Andrzej: Jakość kształcenia - dylematy teorii i praktyki oceniania, ,,Edukacja" 1996, nr 4 s. 5-20.
 • BONECKI Henryk: Wybrane elementy reformy systemu edukacji, ,,Fizyka w Szkole" 1999 ,nr 8 s. 12-30.
 • Borowska T., Perspektywy pomiaru wychowawczego w Polsce [w:] Przemiany w kształceniu i wychowaniu, CMDN, Warszawa 1993
 • Borzym I., Uczniowie zdolni. Psychologiczne i społeczne determinanty osiągnięć szkolnych, PWN, Warszawa 1979
 • Brzana M. (1997). Rodzice, nie pytajcie o stopnie. Życie Szkoły nr 3 
 • Brzezińska A. Edukacja przez aktywne uczestnictwo. Edukacja i Dialog 1994 nr 9 
 • Brzezińska A. Wspomaganie rozwoju. Edukacja i Dialog 1993 nr 2 
 • Brzezińska A.(1993). Szkoła twórcza- autorskie klasy, programy, nauczyciele. Kwartalnik Pedagogiczny nr 2 
 • Brzezińska A., Misiorna E. (1998). Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej. Poznań, Wydawnictwo WOM 
 • Chodnicki J., Grondas M., Kołodziejczyk A., Królikowski J. (1999). Program Nowa Szkoła. Materiały szkoleniowe dla rad pedagogicznych. Ocenianie. Warszawa, CODN 
 • Chruściel M., Szkoła bez klasy, Frustracja. Młodzi o Nowym Wspaniałym Świecie, red.Piotr Marecki, Jan Sowa, Krakowska Alternatywa, Kraków 2003 
 • Cohen L., Manion L., Morrison K., Wprowadzenie do nauczania, Wyd. Zysk i S-ka,  Poznań 1999 (r. IV. 16. Ocenianie)
 • Czarnecki K.M., Gondzik E., Hrapkiewicz H., Kowolik P., Podstawy psychologii edukacyjnej dla studentów wyższych szkół zawodowych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001,
 • Dembo M.H., Stosowana psychologia wychowawcza, WSiP, Warszawa 1997 [cz. 5 Pomiar i ocena].
 • DENEK Kazimierz: Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć ucznia, ,,Edukacja Medialna" 2000, nr 1 s.8-13.
 • Diagnostyka edukacyjna, red. B. Niemierko, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk  1994
 • Dyrda B., Syndrom nieadekwatnych osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych, Impuls, Kraków 2000
 • Dziecko w kręgu wychowania, red. Bogusława Jodłowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002 
 • Ewaluacja procesu kształcenia w szkole wyższej, red. naukowa A. Brzezińska, J. Brzeziński, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2000
 • Gaul D. (1991). Dziecko w sytuacji startu szkolnego. Psychologia Wychowawcza 4 
 • GIERMAKOWSKI Marian: Ocena wspierająca ucznia, ,,Nowe w Szkole" 1998/1999, nr 3 s. 16-17.
 • GIERMAKOWSKI Marian: WewnątrzszkoIny system oceniania, ,,Nowe w Szkole" 1998/99, nr 7 s.26-28.
 • HARAJDA Ryszard: Za Co i jak oceniać?, ,,Nowe w Szkole" 1998/1999, nr 5 s.9-11.
 • Harwas-Napierała B., Trempała J. (2000). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 
 • Homplewicz J., Polskie prawo szkolne, WsiP, Warszawa 1984
 • JANUKOWICZ Maria: Oceniać inaczej, ,,Nowe w Szkole" 1998/1999, nr 5 s.7-9.
 • KAMlŃSKA Jolanta: Ocena opisowa w edukacji wczesnoszkolnej - interpretacje rodziców, ,Życie Szkoły" 1999,
  nr 1 s.23-24, 57-59.
 • Konarzewski K., Dylematy oceniania osiągnięć szkolnych, Kwartalnik Pedagogiczny 2000 nr 2
 • Konarzewski K., Ocenianie oświatowe. Uwagi na marginesie książki B. Niemierki, Kwartalnik Pedagogiczny  1993 nr 1
 • Konarzewski K., Problemy i schematy. Pierwszy rok nauki szkolnej dziecka, Akademos, Poznań 1991
 • Konarzewski K., W jakich warunkach inteligencja i stopnie uczniów są współzależne? Kwartalnik Pedagogiczny 1993 nr 1
 • Korzeniewski Z. , Ocenianie zreformowane, Kurenda 1999, nr 7/8 s. 6-7.
 • Kopaczyńska I., Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004 
 • Kosiński K., O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, Wyd. TRIO, warszawa  2000,
 • Kryszewska H., Ocena opisowa w kl. I-III, Nowe w Szkole 2000 nr 3(33) listopad
 • Lewin A., System wychowawczy a twórczość pedagogiczna, PWN, Warszawa 1983
 • Lewowicki T., Indywidualizacja kształcenia. Dydaktyka różnicowa, PWN, Warszawa  1977
 • Lisiecka Z. (2001). Jak oceniać, by wspierać ucznia. Edukacja i Dialog nr 5 
 • Łobuńko B., Małolepsza K., Poczucie kompetencji uczniów klas V i VI szkoły podstawowej, Edukacja 2004 nr 2 
 • MEN o ocenianiu pod red. Wojciecha Książka, “Biblioteczka Reformy” 1999. Nr 17.
 • Mieszalski S., O przymusie i dyscyplinie w klasie szkolnej, WSiP, Warszawa  1997
 • Misiorna E. (1994). Kontrowersje wokół oceny szkolnej. Życie Szkoły nr 8 
 • Moroz D. (2001 ). Ocenianie opisowe – dobre czy złe? Edukacja i Dialog nr 5 
 • Myron H. Dembo (1997). Stosowana psychologia wychowawcza. Warszawa, WSiP
 • Niemierko B. (1997). Między oceną szkolną a dydaktyką. Bliżej dydaktyki. Warszawa, WSiP  
 • Niemierko B. , Rozwój teorii pomiaru dydaktycznego w świecie w latach 1960-1980, Kwartalnik Pedagogiczny 1981 nr 1. 
 • Niemierko B., Chłodne oblicze egzaminu zewnętrznego, Edukacja 2001 nr 3 
 • Niemierko B., Drogi i bezdroża ewaluacji, Kwartalnik Pedagogiczny 1996 nr 3-4
 • Niemierko B., Jaki pomiar dydaktyczny jest nam potrzebny? Edukacja 2004 nr 2
 • Niemierko B., Między oceną szkolną a dydaktyką, WSiP, Warszawa  1991 (wyd. II zmienione Warszawa  1997) 
 • Niemierko B., Ocenianie osiągnięć uczniów, pomiar dydaktyczny i skala stopni szkolnych. W odpowiedzi K. Konarzewskiemu, Kwartalnik Pedagogiczny 1993 nr 1
 • Niemierko B., Ocenianie szkolne bez tajemnic, WSiP, Warszawa 2002
 • Niemierko B., Skala stopni szkolnych jako podstawa pomiaru sprawdzającego, Kwartalnik Pedagogiczny 1986 nr 2
 • Niemierko B., Studium porównawcze teorii i praktyki oceniania osiągnięć szkolnych w polskim szkolnictwie ogólnokształcącym, Edukacja 1993 nr 3
 • Niemierko B., W poszukiwaniu teorii stopni szkolnych, Edukacja 1995 nr 1
 • NIEMIERKO Bolesław: Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 1999.
 • NIEMIERKO Bolesław: Ewolucja pojęcia obiektywizmu oceniania osiągnięć szkolnych (i parę wskazówek praktycznych), ,,Język Polski w Szkole - gimnazjum" 1999/2000, nr 1 s. 93-99.
 • Nowa Szkoła 2000 nr 7
 • OCHENDUSZKO Julian: Trudna sztuka oceniania, ,,Wieści Oświatowe" 1998, nr 8 s. 8-10.
 • Osuch M., Dzieci i ryby... czyli nie tylko o prawach ucznia,...Górnośląska Oficyna Wydawnicza, Katowice 2000
 • Perrott E., Efektywne nauczanie, WSiP, Warszawa  1995
 • Potyrała B., Szkoła Podstawowa w Polsce 1944-1984, WsiP, Warszawa  1987
 • Raczko M., Plusy i minusy oceny opisowej, Gazeta Szkolna 2001 nr 4
 • Rau K., Chodoń I. (1999). Ocenianie opisowe a rozwój dziecka. Poznań, G & P Oficyna Wydawnicza 
 • RAU Krystyna, CHODOŃ Irena: Ocenianie opisowe a rozwój dziecka, Poznań 1999.
 • RAUCH Małgorzata, STEC-ŚWIDERSKA Bogumiła: Jak oceniać?, ,,Nowa Polszczyzna" 1999, nr 1 s. 14-16.
 • Reuttowa N., Dziecko w szkole, WsiP, Warszawa  1981 
 • Roszkowska-Przetacznik M., Sztuka motywowania ucznia. Materiały dla nauczycieli klas 1-3 do oceny opisowej, Kraków 1999
 • Roszkowska-Przetacznik M.. L. Wtorkiewicz, Ocenianie opisowe – diagnoza i motywacja, Wydawca Superstudium Magdalena Przetacznik, Kraków 2000
 • SKARZYŃSKA Jadwiga: Arkusz obserwacyjny ucznia klasy I, “Życie Szkoły” 1994, nr 8 s. 501 502.
 • Stróżyński K., Stawiarska L., Zmysłowska M. (2000): Jak oceniać i uczyć samooceny. Wydawnictwo Nauczycielskie, Jelenia Góra 
 • STRÓŻYŃSKI Klemens i in.: Jak oceniać? Przewodnik Nauczyciela, Jelenia Góra 1999
 • STRÓŻYŃSKI Klemens: Małe kompendium oceniania (Cz. I-X), ,,Nowe w Szkole" 1997/1998, nr 3 s. 24-25, nr 5 s.12-13, nr 6 s.12-13, nr 7 s. 16-17, nr 8 s.7-8, nr 9 s.19-20, nr 10 s. 24-25, 1998/99, nr 2 s.23-25, nr 3 s. 18-19, nr 4 s.17-18.
 • STRÓŻYŃSKI Klemens: Narzędzia aktywizacji oceniania (Cz. 1-3), ,,Nowe w Szkole" 1998/99, nr 6 s.18-19,
  nr 7 s. 12-13, nr 8 s. 14-15.
 • STRÓŻYŃSKI Klemens: Zasady oceniania wewnątrzszkoInego. Jelenia Góra 1999
 • STRÓŻYŃSKI Klemens:Kryteria ocen z zachowania, ,,Nowe w Szkole" 1997/1998, nr 5 s. 10-11.
 • STRUGAŁA Ewa: Ocena osiągnięć uczniów, ,,Fizyka w Szkole" 1999, nr 4 s.238-241.
 • Szyling G., Trafność scenariusza jako narzędzia badań nad drugim układem wymagań programowych, Edukacja 2004 nr 2 
 • Szymański M., Procesy selekcyjne w szkolnictwie ogólnokształcącym, PWN, Warszawa 1988.
 • Szymański M., Selekcyjne funkcje szkolnictwa a struktura społeczna, IBE, Warszawa  1996
 • Śliwerska W., B. Śliwerski, Edukacja w wolności, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1991 (II wyd. Kraków 1993). 
 • Śliwerski B., Aporia oceny zachowania uczniów, „Edukacja i Dialog” 1997 nr 8 s. 10-16.
 • Śliwerski B., Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996
 • Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001
 • Śliwerski B., Kiedy zniknie ze szkół ocena zachowania? Nowe w Szkole 8/2000-2001
 • Śliwerski B., Kontrowersje oceniania  w edukacji wczesnoszkolnej, Miesięcznik "Wychowanie na co dzień" 1994 nr 1-2
 • Śliwerski B., O różnorodności oceniania w edukacji wczesnoszkolnej, "Życie Szkoły" 1994 Nr 8 
 • Śliwerski B., Ocena opisowa w edukacji szkolnej, „Edukacja i Dialog” 1997 nr 8
 • Śliwerski B., Ocenianie pracy pedagogicznej nauczyciela, „Dyrektor Szkoły” 1999 nr 9
 • Śliwerski B., Wyspy oporu edukacyjnego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1993  (II wyd. 2000)
 • Śliwerski B., Iluzje oceniania nauczyciela, „Edukacja i Dialog” 1998 Nr 6, s. 59-63.
 • Śliwerski B., Integralne ocenianie uczniów w Szwajcarii, Nowa Szkoła 1998 nr 1
 • Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998 
 • Śliwerski B., Odpad i odsiew czyli rzecz o stratach szkolnych, Nowe w Szkole, luty 1999, Nr 6 (16)/ 98-99
 • Teoria i praktyka oceniania zewnętrznego, red. Bolesław Niemierko i Maria K. Szmigiel, Wyd. PANDIT, Kraków 2001  
 • TOKAR Joanna: O różnych sposobach oceniania, ,,Biologia w Szkole" 1996, nr 2 s.97-100.
 • Trafność pomiaru jako podstawa obiektywizacji egzaminów szkolnych. IX Krajowa Konferencja z cyklu Diagnostyka Edukacyjna Łódź, 24-26 września 2003 roku, red. Bolesław Niemierko, współred. Janina Sygniewicz, Wojciech Walczak, WSHE w Łodzi, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, Fundacja Rozwoju Nauki, Łódź 2003  
 • TRELIŃSKI Gustaw: Podstawy programowe i ocena opisowa, ,,Nauczanie Początkowe" 1997/1998, nr 2 s. 5-11.
 • Tyszka T., Psychologiczne pułapki oceniania i podejmowania decyzji, GWP, Gdańsk 1999.
 • Walczak W., Jak oceniać ucznia? Teoria i praktyka, Wydawnictwo Galaktyka, Łódź 2001
 • Wasilewska M., Selekcje szkolne w latach przemian, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2003
 • WIĘCKOWSKI Ryszard: Założenia a rzeczywistość w systemie oceniania dzieci klas początkowych, ,'Życie Szkoły" 1998, nr 5.s 259-265.
 • Wlazło S. "Mierzenie jakości pracy szkoły. Część pierwsza.", Wrocław 1999   
 • Wlazło S. "Mierzenie jakości pracy szkoły. Jak pełnić nowy nadzór pedagogiczny, część trzecia.", Wrocław 1999
 • Wlazło S. "Mierzenie jakości pracy szkoły. Jak tworzyć księgę jakości pracy szkoły? Część czwarta.", Wrocław 2001
 • Wojciechowska K., Kowalik E., Szkolny system oceniania oparty na pomiarze dydaktycznym, Podkowa Bis, Gdańsk 2000
 • Wojewnik A., Wszyscy wola stopnie, Gazeta Szkolna 2001 nr 20
 • Wołowik B., Historia polskiej terminologii szkolnej, WSP, Opole 1979