Literatura specjalistyczna

 

 

Pedagogika szkolna w czeskiej literaturze


 

 • Bittnerová D., Doubek D., Levínská M., Funkce kulturních modelu ve  vzdělávání, Praha: UK v Praze 2011.

 • Cach J., Počátky nových škol v českých zemích, Pardubice: Univerzita Pardubice 1999.

 • Čapek R., Třídní klima a školní klima, Praha: Grada  2010.

 • Člověk a vzdělání v informační společnosti, red. P. Sak a kol., Praha: portal 2007.

 • Člověk, výchova, školství, společnost, vzdělání, red. I. Moravcová, A. Sychrová, J. Myslivec, K. Rýdl, Pardubice: Univerzita Pardubice 2017

 • Diverzita a diferenciacie v základním vzdělávání, red. H. Kasiková, J. Straková, Praha:  Karolinum 2011.

 • Dudová I., Ekonómia vzdelávania, Bratislava: IURA Edition  2013.

 • Dvořák D., Starý K., Urbánek P., Škola v globální době. Proměny pěti českých základních škol, Praha:  Karolinum 2015.

 • Dvořák D., Starý K., Urbánek P.,Chvál  M., Walterová E., Česká základní škola. Vícepřípadová studie, Praha: Karolinum  2010.

 • Feřtek T., Co je nového ve vzdělávání, Praha: Nová beseda 2015.

 • Fischer W.A., Schratz M., Vedení a rozvoj školy. Do budoucnosti s novou kulturou řízení: Brno : Pajdo 1997.

 • Fuller R.B., O vzdělání, Dolni Kounice: Mox nox 2014.

 • Hloušková L., Proměna kultury školy v pedagogických diskurzech, Brno: Masarykova univerzita 2008.

 • Illich I., Odškolnění společnosti, Praha: SLON 2001.

 • Intelektuál ve veřejném prostoru. Vzdělanost, společnost, polityka, Praha: Academia 2012.

 • Jarkovská L., Gender před tabuli. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy, Praha: SLON  2013.

 • Kasíková H., Kooeprativní učení, kooperativní škola, Praha: portal 1997.

 • Kasper T., Výchova či polityka? Úskalí německého reformně pedagogického hnutí v Československu v letech 1918-1933, Praha: Karolinum  2007.

 • Kaščák O., Škola ako rituálny priestor, Bratislava: VEDA  2010.

 • Kaščák O.,, Pupala B., Škola zlatých golierov. Vzdelávanie v ére neoliberalizmu, Praha: SLON 2012

 • Katrňák T., Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině, Praha: SLON 2004.

 • Keller J., Tvrdý L., Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna, Praha: Slon  2008.

 • Kolář Z., Šikulová R., Vyučování jako dialog, Praha: Grada  2007.

 • Kolář Z., Šikulová R., Hodnocení žáků, Praha: Grada  2005.

 • Kopecký M., Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v eře globálnľho kapitalismu, Praha: Humanitas  2013.

 • Kultura školy. Příspěvek k výzkumu a rozvoji, red. M.Pol, L. Hloušková, J. Zounek, Brno: Masarykova univerzita  2005.

 • Kvalita (ve) vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky, red. T. Janík, Brno: Masarykova univerzita  2013.

 • Liessmann K.P., Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění, Praha: Academia 2008.

 • Lorenzová J., Kontexty vzdělávání  v postmoderní situaci, Praha: Humanitas 2016.

 • Lukáč M., Rómovia a vzdelanie. Sociálne a edukačné kontexty, Prešov: Vydavatelstvo Prešovskej univerzity 2015.

 • Lukavská E., Pozor, děti! Didaktickě otázky vyučování orientovaného na dítě, Dobrá Voda 2013.

 • Málková G., Umění zprostřédkovaného učeníPraha: Togga 2008.

 • Maňák-Švec-Janík, O vzdělávání. O učitelství a tak trochu i o pedagogice. Brno 2017.

 • Matulčíková M., Reformno/pedagogické a alternatívne školy a ich prínos pre reformu, Bratislava: MUSICA LITURGICA, s r.o.  2007

 • Mentoring v učitelství, red. Píšová M., Duschinská K. , a kol. Praha: UK v Praze 2011

 • Mikoška P., Vzdělávání zaměřené na studenta,  Praha: Pavel Mervart 2016

 • Moree D., Učitelé na vlnách transformace. Kultura školy před rokem 1989 a po něm, Praha: Karolinum  2013.

 • (Ne)rovné šance na vzdělání. Vzdělánostní nerovnosti v České Republice, red. P. Matějů, J. Straková,  Praha: Academia  2006.

 • Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení, red. P. Matějů, J. Straková, A. Veselý,  Praha: SLON 2010.

 • Petlák E., Inovácie v edukačnom procese, Dubnica nad Váhom 2012.

 • Petrová Z., Vygotského škola v pedagogikę, Trnava: Vydavateľstvo Trnavskej univerzity  2008.

 • Pol M., Škola v proměnách,  Brno: Masarykova univerzita 2009.

 • Pol M., Hloušková L., Lazarová B., Novotný P., Sedlaček M., Když  se školy učí, Brno: Masarykova univerzita  2013.

 • Porubský Štefan, Školské refrmy  na Slovensku v medzinárodnom historickom kontexte, Banská Bystrica 2012.

 • Pospišilová H., Komínková L., Svět školní družiny. Etnografická studie, Olomouc: Univerzita Palackého 2015.

 • Premeny školy  čiteľskej profesie. Changes in Schools and Teachers Profession, ed. A. Wiegerová, Bratislava: Občianske združenie Výchova-veda-Vzdelávanie-Vyskum 2008.

 • Prokop J., K otázkám srovnávací pedagogiky, Praha: Karolinum 2003.

 • Prudký L., Pabian P., Šima K., České vysoké školství. Na cestě od elitního k univerzálnímu vzdělávání, Praha: Grada 2010.

 • Průcha J., Alternativní školy a inovace ve vzdělávání, Praha: Portál 2001.

 • Průcha J., Alternativní školy, Praha: Portál 1996.

 • Průcha J., Alternativní školy, Hradci Králové: Vysoká Škola pedagogická, Gaudeamus 1994.

 • Průcha J., Multikulturní výchova, Praha: Triton  2006.

 • Průcha J., Česká vzdělanost. Mulitidisciplinární pohled na fenomen národní kultury, Praha: Wolters Kluwer 2015.

 • Reformy školství ve střední a východní Evropě: Průběch a výsledky, Praha: 1996

 • Röhner R., &Wenke H., Daltonské vyučování, Brno: Paido 2003

 • Rýdl K., K vývoji správy a řízení školství v českých zemích  I. (1774-1989), Pradubice: Fakulta filozofickáUniverzity Pardubice 2010.kolských systemu, Praha:  ISV 2003.

 • Rýdl K., Jak dosáhnout spoluzodpovědnosti žáka, Praha: Agentura STROM  1998 . (Plan Daltoński) 

 • Rýdl K., Alternativní pedagogické hnutí v současné společnosti, Praha: 1994.

 • Rýdl K., Inovace školských systemu, Praha: ISV  2003.

 • Schimunek F.-P., Slovní hodnocenžáků, Praha: portal  1994.

 • S genderem na trh. Rozhodování o dalším vzdělání patnáctiletých, red. Jarkovská L., Lišková K., Šmidová I., Praha: SLON  2010,

 • Simonová N., Vzdělánostní nerovnosti v české společnosti. Vývoj od počátku 20. století do současnosti, Praha: SLON  2011.

 • Slavík J., Hodnocení v současné škole, Praha: portal  1999.

 • Šalamounová Z., Socializace do školního jazyka, Brno: Masarykova univerzita  2015.

 • Šeďová K., Humor ve škole, Brno: Masarykova univerzita 2013.

 • Šima K., Pabian P., Ztracený Humboldtův ráj. Ideologie jednoty výzkum u a výuky ve vysokém školství, Praha: SLON  2013.

 • Školní vzdělávání. Zahraniční trendy a inspirace, Praha: Karolinum 2007.

 • Teorie a nastroje vzdělávací politiky, red. Greger D., Ježková V., Praha: Karolinum  2006.

 • Turek I., Kvalita vzdelávania, Bratislava: Iura Edition  2009.

 • Úloha školy v rozoji vzdělanosti, red. W. Walterová a kol., dil 1-2., Brno: Pajdo 2004.

 • Václavík V., Cesta ke svobodné škole, Hradci Králové: Vysoká Škola pedagogická 1995.

 • Vašťatková j., Úvod do autoevaluace školy, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2007.

 • Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny, red M. Kopecký, Praha: VARIA 2013.

 • Labischová D., Gracová B., Zádrapová L. , Vědomí evropanství a jeho proměny v kontextu edukace. Ostrava: Universitas 2013.

 • Veteška J., Tureckiová M., Kompetence ve vzdělávání, Praha: Grada  2008.

 • Výchová, vzdělávání a výzvy  nové doby, red. J. Semrád, a. Vališová, P. Andres, M. Škrabal a kol., Brno: pajdo 2016.

 • Walterová E., Černý K., Greger D., Chvál M., Školství -  věc (ne)veřejná? Názory veřejnosti na školu a vzdelávání, Praha: Karolinum  2010.

 • Walterová E. a ko. Dva světy základní školy? Úskalí přechodu z 1. na 2. Stupeň, Praha: Karolinum  2011.

 • Zelina M., Alternatívne školstvo, Bratislava: IRIS  2000.