Literatura specjalistyczna

 

RADY RODZICÓW – RADY SZKOŁY – RADY OŚWIATOWE, czyli USPOŁECZNIENIE EDUKACJI


 1. Animacja współpracy środowiskowej, red. Maria Mendel, z wstępem Jana Żebrowskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2002

 2. Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami “tych” uczniów? WSiP, Warszawa 2002

 3. Bochwic T., Uspołecznienie oświaty – co to miało być? Res Publica 1988 nr 4

 4. Brzezińska A., Psychologia a edukacja: pomoc psychologiczna wobec transformacji systemu edukacji, Edukacja. Studia. Badania. Innowacje,  2003 nr 1

 5. Budajczak M., Edukacja domowa. Spoleczne konteksty kształcenia się w rodzinnym gronie, poza instytucjonalnym środowiskiem szkoły, Studio, Poznań 2002  

 6. Człowiek. Szkoła. Wspólnota. W kręgu edukacji społecznej, pod red. Marii Mendel, Wyd. Adam Marszałek, Toruń  2000

 7. Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne, wyd. 2 poszerzone, Impuls, Kraków 2004 

 8. Dzierzgowska I., Rodzice w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, Wyd. CODN, Warszawa 1999 

 9. Edukacja i rozwój. Jaka szkoła? Jaki nauczyciel? Jakie wychowanie? pod red. A. Jopkiewicza, WSP Kielce 1995

 10. Fabiś A., Ocena funkcjonowania szkoły przez rodziców uczniów szkół publicznych i niepublicznych, Kwartalnik Pedagogiczny 2000 nr 3-4

 11. Guerin S., Hennessy E., Przemoc i prześladowania w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, GWP, Gdańsk  2004

 12. Henke Z., Rada szkoły z perspektywy samorządu lokalnego, Nowe w Szkole 4/1998-1999

 13. Hessen S., Struktura i treść szkoły współczesnej, Ossolineum, Wrocław  1959

 14. Iwanicka I., Rada szkoły – potrzebna czy nie? Nowa Szkoła 1999 nr 5

 15. Iwanicka I., Rada szkoły – potrzebna czy nie? Nowa Szkoła 1999 nr 5

 16. Jakubczak W., Rada Szkoły w publicznych szkołach artystycznych, Nowa Szkoła 1996 nr 4

 17. Janke A.W., Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła. Dylematy czasu przemian, WSP Bydgoszcz 1995.

 18. Janke A.W., Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XX wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz  2002

 19. Jeżowski A., Po co komu rada rodziców? Dyrektor Szkoły 2002 nr 1

 20. Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, OW Impuls, Kraków 2003

 21. Klim J., Rada szkoły decentralizacja zarządzania oświatą, Nowe w Szkole 2/1997-1998

 22. Koroblowska A., Rada oświatowa – nieodzowny partner samorządu, Nowe w Szkole  1/1999-2000

 23. Kotowska J., Dyrektor nie musi być sam, Nowe w Szkole 1/1997-1998

 24. Kowalczyk-Szymańska M., Socjodemograficzne uwarunkowania wspierania potrzeb i aspiracji dzieci w środowisku rodzinnym, DKW, Łódź 2001

 25. Kropiwnicki J., Rodzice – szkołą: trzecia droga? Nowe w Szkole 2/2000-2001

 26. Krypa J., Czy potrzebne są rady oświatowe? Powiązać z samorządami, Przegląd Oświatowy 1998 nr 1

 27. Ku partnerstwu. Szkoła-rodzice, red. Jan Kropiwnicki, Wyd. Nauczycielskie, Jelenia Góra  1999.

 28. Kubiczek B., Po co szkole rada szkoły? Nowe w Szkole 8/1998-1999

 29. Kukołowicz T., Rodzina wychowuje, Zagadnienia wybrane, Stalowa Wola 2001

 30. Kumon S., Osiągnięcia i problemy Rady Szkoły, Wychowawca 2000 nr 9

 31. Lulek B., Rodzina i szkoła wobec rozwoju osobowości dziecka, Impuls, Kraków  2000

 32. Łopatkowa M., Dziecko a polityka, czyli walka o miłość, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001

 33. Meighan R., Socjologia edukacji, Wyd. UMK, Toruń  1993

 34. Mencel M., Rada szkoły – szansa na urzeczywistnienie, Nowa Szkoła 1996 nr 9

 35. Mendel M., Rodzice i szkoła. Jak współuczestniczyć w edukacji dzieci, Wyd. A. Marszałek, Toruń 1998

 36. Mendel M., Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000

 37. Mendel M., Kontekst reformy – wzajemność, partnerstwo, przezroczysta szkoła, Kwartalnik Pedagogiczny 2000 nr 3-4

 38. Mendel M., Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2000

 39. Nauczyciele i rodzice. Współpraca w wychowaniu. Red. naukowa Inetta Nowosad, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2001

 40. Nauczyciele i rodzice. Inicjowanie procesu współpracy i doskonalenie warsztatu, cz. II, red. naukowa Inetta Nowosad, Halina  Jerulank, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 2002

 41. Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Zielona Góra – Kraków 2004

 42. Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001

 43. Olubiński A., Konflikty rodzice-dzieci. Dramat czy szansa? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001

 44. Pawelski L., Powiatowa polityka oświatowa, Nowe w szkole 2000 nr 3(33)

 45. Pedagogiczna relacja rodzina-szkoła. Dylematy czasu przemian, pod red. A.W. Janke, WSP Bydgoszcz 1995.

 46. Pedagogika społeczna w Polsce. Między stagnacją a zaangażowaniem, tom 1-2, pod red. E. Górnikowskiej-Zwolak i A. Radziewicza- Winnickiego, Wyd. UŚl., Katowice 1999.

 47. Pedagogika. Leksykon, red. B. Milerski, B. Śliwerski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

 48. Po co i jak tworzyć radę szkoły? Praca zbiorowa pod red. Jana Kropiwnickiego, Wyd. Nauczycielskie Jelenia Góra 1999.

 49. Pomianowska M., Na miarę ambicji czy problemów? Rada ds. Oświaty przy Prezydencie Warszawy, Głos Nauczycielski 1995 nr 34

 50. Popławska A., Idea samorządności. Podmiotowość – autonomia – pluralizm, Trans Humana, Białystok 2001

 51. Prawa Rodziców, Wychowawca 2001 nr 9

 52. Prawa rodziców w szkole, red. Wojciech Starzyński, Edward Wieczorek, Witold Kołodziejczyk, Marek Kunicki-Goldfinger, STO, Warszawa 2002

 53. Przedszkole i szkoła dla dziecka - Podmiotowość wychowanka, pod red. D. Klus-Stańskiej, Studia i Materiały WSP Olsztyn, Olsztyn 1996

 54. Przemiany edukacyjne w Polsce i na świecie a modele wychowania, red. Wiesława Korzeniowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2001

 55. Radziewicz J., Działalność wychowawcza szkoły, WSiP, Warszawa 1983

 56. Radziewicz J., O planowaniu pracy wychowawczej, WSiP, Warszawa 1989

 57. Radziewicz J., Szkoła uspołeczniona i uspołeczniająca,  Warszawa 1989.

 58. Radziwiłł A., O szkole, wychowaniu i polityce, WSiP, Warszawa 1992.

 59. Razem tworzymy szkołę, red. Marcin Kowalski, Ewa Rutkowska, Przemysław Stecewicz, Impuls, Kraków 2004

 60. Relvas A.P., Proces komunikacji między szkołą a rodziną, Kwartalnik Pedagogiczny 1998 nr 1-2

 61. Rodzice w szkole. Wrocławskie Forum Oświatowe, Wrocław 1996

 62. Rodzice w szkole. Bezpłatne pismo rodziców – dla rodziców (i nie tylko!) Katowice, wyd. od 2000 r.

 63. Rodzicielska www: http://www.vulcan.edu.pl/rodzice/

 64. Rogala S., Partnerstwo rodziców i nauczycieli, WSP Opole, Warszawa - Wrocław, PWN 1989.

 65. Rogala S., Rafy uspołecznienia, Głos Nauczycielski  1989 nr 24

 66. Sakowska J., Szkoła dla rodziców i wychowawców, Centrum Metodyczne Pomocy  Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa  1999

 67. Samson A., Być uczniem i przetrwać czyli szkoła przeżycia szkoły, Wydawnictwo MCDN, Kraków 2001

 68. Sarzyński P., Rodzice w natarciu, Polityka 1989 nr 14

 69. Schulz A.N., Andrzejewski M.,  Dziecko w rodzinie. Ochrona prawna dziecka, tom I, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2003

 70. Segiet W., Rodzice-nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje, KiW, Poznań 1999.

 71. Słowiński A., Rady szkolne i opiekuńcze, Głos Nauczycielski  1990 nr 8

 72. Smołalski A., Uspołecznienie szkoły,  Forum Oświatowe 1994 nr 2

 73. Smołalski A., Historyczne podstawy teorii organizacji szkolnictwa w Polsce, Impuls, Kraków 1999

 74. Starczewska K., Pierwsze kroki ku uspołecznieniu oświaty, Kultura i Życie 1981 nr 1

 75. Strzemieczny J., Szeniawski A., Polityka oświatowa samorządu terytorialnego, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 1998

 76. Surzykiewicz J., Agresja i przemoc w szkole. Uwarunkowania socjoekologiczne, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, Warszawa 2000

 77. Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty, pod red. Krzysztofa Konarzewskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa  2001

 78. Śliwerski B., Parentokracja czy uspołecznienie szkoły, "Szkoła Zawodowa 1995 nr 1

 79. Śliwerski B., Rodzice na rzecz szkoły publicznej, Głos Nauczycielski" 1995 nr 41

 80. Śliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Impuls, 1996

 81. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1997.

 82. Śliwerski B., Jak powołać radę szkoły? Nowa Szkoła 1998 Nr 6

 83. Śliwerski B., Odwrót od uspołecznienia oświaty, „Wychowanie na co dzień” 1999 nr 9

 84. Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001

 85. Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001

 86. Śliwerski B., Rada szkoły. Rada oświatowa, Impuls, Kraków 2002

 87. Wasilewska L., Udział rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej, Dyrektor Szkoły 2001 nr 10

 88. Wiloch T., Uspołecznienie szkoły. Szansa na postęp, Głos Nauczycielski 1990 nr 41

 89. Winiarski M., Wymiar i znaczenie dialogu w procesie współpracy rodziców i nauczycieli, Ruch Pedagogiczny 2001 nr 3-4

 90. Żłobicki W., Rodzice i nauczyciele w edukacji wczesnoszkolnej, Impuls, Kraków 2000