Literatura specjalistyczna

 

Samowychowanie


 

Dąbrowski K., Sens życia jako rozwiązanie problemu ludzkiej egzystencji, „Studia Filozoficzne” 1981 nr 4.

Dudzikowa M., Praca młodzieży nad sobą. Z teorii i praktyki, Terra, Warszawa 1993.

Dudzikowa M., O trudnej sztuce tworzenia samego siebie, NK, Warszawa 1985.

 

Gielarowska D., Procesy samowychowania młodzieży studenckiej, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1975 nr 4.

Grzywak – Kaczyńska M., Samorealizacja – samowychowanie, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1978 nr 1.

 

Horney K., Nerwica a rozwój człowieka, Warszawa 1978, PIW.

 

Jundziłł I., O samowychowaniu, NK, Warszawa 1975.

Jundzi, NK, Warszawa 1975.

Jundziłł I. Stosunek młodzieży do samowychowania, „Nauczyciel i Wychowanie” 1974 nr 3.

Jundziłł I., Osobowość i zawód nauczyciela akademickiego, „Ruch Pedagogiczny” 1976 nr 4.

Jundziłł I. Samowychowanie w szkole wyższej, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1977 nr 1.

 

Klimowa M., Pomóżmy młodzieży w samopoznaniu i pracy nad sobą, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1982 nr 1.

Kofta M., Samokontrola a emocje, Warszawa 1979, PWN.

Kopiec H., Aktywność samowychowawcza studentów, w: Prace Pedagogiczne nr 18, Praca zbior. pod red. Bińczycka J., Katowice 1983 Uniwersytet Śląski.

Kowalewska F. Samorealizacja a wychowanie, „Życie Szkoły” 1982 nr 11/12.

Kukołowicz T., Pomagamy w samowychowaniu, Warszawa 1978, NK.

 

Łobocki M., Samowychowanie podstawową funkcją heteroedukacji, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1978 nr 1.

Łukaszewski W., Szanse rozwoju osobowości, Warszawa 1984, KiW.

 

Maziarz Cz., Czym jest samowychowanie, „Oświata dorosłych” 1965 nr 3.

Mellibruda J., Możliwości rozwoju osobistego, PTP, Warszawa 1995.

Mellibruda J., Poszukiwanie samego siebie, NK, Warszawa 1977.

Mellibruda J., W poszukiwaniu samego siebie, NK, Warszawa 1982.

Muszyński H., Proces samowychowania i jego struktura, „Życie Szkoły” 1975 nr 3.

Muszyński H., Proces samowychowania i formy jego realizacji, w: Prace Pedagogiczne nr 18, Praca zbior. pod red. Bińczycka J., Katowice 1983, Uniwersytet Śląski.

 

Niebrzydowski L., Poziom rozwoju samoświadomości studentów a ich działalność samowychowawcza, w: Prace Pedagogiczne 18, Praca zbior. pod red. Bińczycka J., Katowice 1983, Uniwersytet Śląski.

Nowak I., Samowychowanie w toku pracy zawodowej, „Oświata dorosłych” 1971 nr 5.

 

Pacek S., Aktywność samopoznawcza studentów, PWN, Warszawa 1982.

Pacek S., Jak kierować samowychowaniem uczniów?, WSiP, Warszawa 1984.

Pacek S., Samowychowanie studentów, PWN, Warszawa 1977.

Pacek S., Wybrane problemy teorii samowychowania, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1976 nr 3.

Paleski Z., O niektórych powiązaniach między samowychowaniem z zdrowiem psychicznym, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1976 nr 2.

Pietrasiński Z., Kierowanie własnym rozwojem, Warszawa 1977, Iskry.

Pietrasiński Z., Czego dowiedziałeś się zbyt późno, Warszawa 1979, Iskry.

Pietrasiński Z., Sam sięgaj do psychologii, Warszawa 1983, WSiP.

Piotrowska W., Myśli o samowychowaniu, Na podstawie psychologii indywidualnej, Warszawa 1934, Drukarnia „Antiqua”.

 

Rachańska J., Samowychowanie w poglądach Janusza Tarnowskiego, „Paedagogia Christiana” 2004 nr 2 (14)

Rachańska J., Aktywność samowychowawcza człowieka w kontekście paradygmatu humanistycznego, [w:] Człowiek dorosły istota (nie) znana?, E. Dubas (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004 (w druku)

Suchodolski B., Wychowanie i strategia życia, Warszawa 1983, WSiP.

Sujak E., Sprawy ludzkie, Kraków 1972, PAX.

Sujak E. Rozważania o ludzkim rozwoju, Kraków 1978, PAX.

Sujak E., Życie jako zadanie, Kraków 1982, PAX.

Szczepański J., Sprawy ludzkie, Warszawa 1978, Czytelnik.

Szczepański J., Zapytaj samego siebie, Warszawa 1983, NK.

Schenebeck H. v., Kocham siebie takim, jakim jestem. Droga od nienawiści, bezsilności i egoizmu ku miłości wobec samego siebieści i egoizmu ku miłości wobec samego siebie, Impuls, Kraków 1994.

Szyszko – Bohusz A., Funkcja ćwiczeń odprężających w nowoczesnym procesie kształcenia, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1979, Ossolineum.

Śliwerski B., Samowychowanie w poglądach pedagogicznych Sergiusza Hessena, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica" 8, 1984, s. 75-84.

Śliwerski B., O jedności wychowania i samowychowania, AUL, Folia Paedagogica et Psychologica, Łódź 1990 nr 26, s. 113 - 131.

Śliwerski B., Istota samowychowania w poglądach pedagogicznych Jana Henryka Pestalozziego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica, Łódź 1990 nr 26, s. 3 - 9.

Śliwerski B., Wstęp, Zebra celów samowychowawczych; O duchowym samodoskonaleniu metodą Vladimira Levi'ego; Powiedz mi, jaki jestem?; Zagraj samego siebie - czyli gimnastyka ról [w:] I.G. Michalscy, Siła jest w Tobie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1994.

Śliwerski B., Zwyciężaj sam siebie, HOW, Kraków 1987

Śliwerski B., Samowychowanie jako dominanta uniwersyteckiego kształcenia pedagogów (w:) Uniwersytet – między tradycją a wyzwaniami współczesności, red. Andrzej Ładyżyński, Jacek Raińczuk, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

Śliwerski B., Teoretyczne przesłanki i metodologiczne wątpliwości badań nad samowychowaniem w podejściu Ireny Jundziłł, Problemy Wczesnej Edukacji 2005 nr 2, s. 72-79

Śliwerski B., Wychowanie. Pojęcie – znaczenia – dylematy, w: Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, red. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak, tom 1, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne 2007, s. 25-76.

 

Tatarowicz J., Aktywność samowychowawcza młodzieży szkolnej. „Nowa Szkoła” 1978 nr 3.

Tchorzewski A., Rozwijanie aktywności samowychowawczej młodzieży, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze” 1972 nr 2.

Tchorzewski A., Aktywność samowychowawcza w aspekcie świadomości zawodowej studentów, „Dydaktyka Szkoły Wyższej” 1983 nr 2.

 

Urbańczyk F., Potrzeba samowychowania, „Oświata Dorosłych” 1971 nr 5.

Urbańczyk F., Poznawanie siebie w samowychowaniu, „Oświata Dorosłych” 1971 nr 6.

 

Walesa Cz., Samowychowanie a rozwój człowieka, „Zagadnienia Wychowawcze a Zdrowie Psychiczne” 1974 nr 4.