Literatura specjalistyczna

 

SOCJALIZACJA


 

 1. Pankalla A., Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność, ENETEIA, Warszawa 2000.

 2. Aries P., Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina w dawnych czasach, Wyd. Marabut, Gdańsk 1995

 3. Banasiak J., Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania, Wyd. Uniwersytetu Wrszawskiego, warszawa 1996.

 4. Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przełożyła Ewa Klekot, PIW, Warszawa 2000

 5. Borowicz R., Socjalizacja - czym jest? Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania XIII, UMK Toruń 1997.

 6. Bruehlmeier A., Edukacja humanistyczna, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1993. 

 7. Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie, Wyd. UJ, Kraków 1996

 8. Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1995.

 9. Dudzikowa M., Praca młodzieży nad sobą, Sp. Wyd. TERRA, Warszawa 1993.

 10. Dziecko w kręgu wychowania, red. Bogusława Jodłowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002

 11. Erikson E.E., Dopełniony cykl życia, przekład Aleksander Gomola, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002

 12. Gała A.E., Wspomaganie rozwoju moralnego, [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, pod red. A. Gały, WAM, Wrocław 1994.

 13. Górniewicz J., Rubacha K., Droga do samorealizacji czyli w poszukiwaniu tożsamości, C&T Toruń 1993.

 14. Gurycka A., Błąd w wychowaniu, PWN, Warszawa 1990.

 15. Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego, PWN, Warszawa 1979.

 16. Hajduk E., Kulturowe uwarunkowania procesu socjalizacji, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2002 nr 3.

 17. Harris J.R., Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego, Wyd. Jacek Santorski &Co, Warszawa 2000

 18. Hirigoyen M.-F., Molestowanie moralne. Perwersyjna przemoc w życiu codziennym, przełożyła Jolanta Cackowska-Demirian, Wydawnictwo  W drodze, Poznań 2002

 19. Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, Wyd. UAM, Poznań 1994.

 20. Juszczyk S., Człowiek w świecie elektronicznych mediów - szanse i zagrożenia, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000

 21. Kopciewicz L., Przemoc symboliczna i kobiecy habitus – badanie efektów urodzajowionej socjalizacji, Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 2001 nr 2

 22. Kultura. Osobowość. Polityka. Księga dedykowana Profesor Aleksandrze Jasińskiej – Kanii, pod red. Piotra Chmielewskiego, Tadeusza Krauzego, Włodzimierza Wesołowskiego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002

 23. Młodzież a dorośli. Napięcia między socjalizacją a wychowaniem, red. Roma Kwiecińska, Mirosław J. Szymański, Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie, Kraków 2001

 24. Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002

 25. Tarnowski J., Jak wychowywać? Wyd. ATK, Warszawa 1993.

 26. Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1993.

 27. Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, UMK Toruń 1990.

 28. Kwiek M., Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej, Wyd. Naukowe IF UAM , Poznań 1999.

 29. Łopatka A., Dziecko. Jego prawa człowieka, Polskie Wydawnictwo Prawnicze  Sp. Z o.o., Warszawa 2000

 30. Matwijów B., Samokształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach XX wieku, Wyd. UJ, Kraków 1994.

 31. Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, UAM Poznań, Wyd. Edytor, Poznań 1995

 32. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza, UAM Poznań, Wyd. Edytor, Poznań - Toruń 1996

 33. Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002

 34. Miller R., Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, PWN, Warszawa 1981.

 35. Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Universitas, Kraków  2000

 36. H. Muszyński, Wokół definicji wychowania, Człowiek i Społeczeństwo, tom VIII, Wychowanie we współczesnym społeczeństwie, UAM, Poznań 1992

 37. Nalaskowski S., Humanizm i podmiotowość w wychowaniu, WOM Toruń 1991.

 38. Nowoczesność i tradycja, pod red. T. Szkołuta, UMCS Lublin 1995.

 39. Obszary zainteresowań pedagogów społecznych. Księga poświęcona pamięci Wiesława Andrzeja Ciczkowskiego, pod red. Doroty Zaworskiej-Nikoniuk, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2002

 40. Osińska K., Choroby moralne, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1995.

 41. Oyster C.K., Grupy. Psychologia społeczna, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002

 42. Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, red. F. Adamski, UJ, PAT, Kraków 1993.

 43. Pytanie. Dialog. Wychowanie, red. J. Rutkowiak, PWN Warszawa 1992.

 44. Racjonalność pedagogiki , pod red. T. Hejnickiej-Bezwińskiej, WSP Bydgoszcz 1995.

 45. Sack B., Zakres autonomii drużyn harcerskich, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1999

 46. Sieradzan Cz., Jak wychować dziecko na człowieka sukcesu? Wydawnictwo NINIWA, Łódź 1999

 47. Sośnicki K., Teoria środków wychowania, NK, Warszawa 1973.

 48. Sloterdijk P., Pogarda mas, Czytelnik, Warszawa 2003

 49. Suchodolski B., Wychowanie mimo wszystko, WSiP, Warszawa 1990.

 50. Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków 1993.

 51. Szymański M.J., Studia i szkice z socjologii edukacji, IBE, Warszawa 2000

 52. Tchorzewski A., Wychowanie i jego właściwości [w:] Wychowanie w kontekście teoretycznym, pod red. Andrzeja Tchorzewskiego, WSP, Bydgoszcz 1993

 53. Tillmann K.J., Teorie socjalizacji. społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1996.

 54. Touhy D., Dusza szkoły. O tym, co sprzyja zmianie i rozwojowi, WN PWN, Warszawa 2002

 55. Schoenebeck H., Antypedagogika - być i wspierać zamiast wychowywać, Agencja Wyd. J. Santorski, Warszawa 1994.

 56. Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, przełożyła i wstępem opatrzyła Dorota Lachowska, WN PWN, Warszawa 2002

 57. Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa  2002

 58. Wychowanie w kontekście teoretycznym, red. A. Tchorzewski, WSP Bydgoszcz 1993.