Literatura specjalistyczna

Zarządzanie placówką oświatową w okresie transformacji


1. Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Wybór tekstów pod red. Z. Kwiecińskiego, IBE, Warszawa 2000
2. Barbie E., Badania społeczne w praktyce, przełożyli: Witold Betkiewicz, Marta Bucholc, Przemysław Gadomski, Jacek Haman, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, Michał Kowalski, Maja Mozga, red. naukowa Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, WN PWN, Warszawa 2003 
3. Bogaj A., Kwiatkowski S.M., Szymański M.J., Edukacja w procesie przemian społecznych, IBE, Warszawa  1998
4. Bogaj A., Realia i perspektywy reform oświatowych, IBE, Warszawa 1997.
5. Bonstingl J.J., Szkoły Jakości. Wprowadzenie do Total Quality Management w edukacji, CODN, Warszawa 1995. 
6. Czerepaniak-Walczak M., Aspekty i źródła profesjonalnej refleksji nauczyciela, Wyd. edytor Toruń 1997
7. Denek K., Przyszczypkowski K., Urbański-Korż R., Aksjologiczne podstawy edukacji, Wydawnictwo „Edytor” Poznań-Toruń 2001
8. Dróżka W., Młode pokolenie nauczycieli, WSP Kielce 1997
9.  Dzierzgowska I. i  Wlazło St.: “Rola zawodowa wizytatora.”
10. Dzierzgowska I. i Wlazło S. “Mierzenie jakości pracy szkół. Poradnik dla wizytatorów”
11. Dzierzgowska I., Rościszewska - Woźniak M ”Mierzenie jakości pracy przedszkola"
12. Dzierzgowska I.,Wlazło S. Poradnik dla wizytatorów, inspektorów, dyrektorów, 
13. Dzierzgowska I.,Wlazło S.: "Wizytator. Doskonalenie roli zawodowej"
14. Edukacja w wolności, pod red. B. Śliwerskiego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1992, ss. 168. 
15. Edukacja alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1992, ss. 360 (Wyd. II zmienione, Kraków 1993, ss. 278). 
16. Edukacja alternatywna. Nowe teorie, modele badań i reformy, współred. Jacek Piekarski, Oficyna Wydawnicza  Impuls, Kraków 2000, ss.555
17. Edukacja i rozwój. Jaka szkoła, jaki nauczyciel, jakie wychowanie, praca zbiorowa pod red. A. Jopkiewicza, WSP Kielce 1995. 
18. Edukacja nauczycielska w perspektywie wymagań zmieniającego się świata, red. naukowa A. Siemak-Tylikowska, H. Kwiatkowska, S.M. Kwiatkowski, Wyd. „Żak” , Warszawa 1998. 
19. Edukacja przedszkolna w Polsce – szanse i zagrożenia, pod red. Marty Zahorskiej. Ekspertyzy, rekomendacje, raporty z badań, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2003 
20. Edukacja w świecie współczesnym. Wybór tekstów z pedagogiki porównawczej wraz z przewodnikiem bibliograficznym i przewodnikiem internetowym, red. R. Leppert, Impuls, Kraków 2000
21. Ekiert - Grabowska D.: "Kierowanie zmianą"- Przewodnik dla edukatora.
22. Elsner D., Knafel K., Jak organizować wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli?” CODN, Warszawa 1998 
23. Elsner D., Ekiert - Grabowska D., Kożusznik B., Jak doskonalić pracę dyrektora szkoły, 
24. Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki, red. K. Kaszynski, L. Żuk-Łapińska, WSP Zielona Góra 1995
25.  Ewaluacja w edukacji, red. naukowy L. Korporowicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 1997. 
26. Feinberg W., Soltis J.F., Szkoła i społeczeństwo, WSiP, Warszawa  2000
27. Figiel M., Szkoły autorskie w Polsce. Realizacje edukacyjnych utopii, Impuls, Kraków 2001
28. Frąckowiak T., Edukacja, demokracja i sumienie (Studium pedagogiczne), Wydawnictwo Eruditus, Poznań 1998 
29. Gick A., Tarczyńska M., Motywowanie pracowników, Warszawa 1999.
30. Giza T., Pedagogika twórczości w pracy indywidualnej, WSP, Kielce 1998
31. Giza T., Przygotowanie studentów do twórczej pracy pedagogicznej, WSP, Kielce 1999
32. Gnitecki J., Zarys metodologii podejmowania decyzji menedżerskich w oświacie, PTP, Poznań 2000
33. Gołębniak B. D., Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza-biegłość-refleksyjność, Wydawnictwo „Edytor” Toruń-Poznań 1998. 
34. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 1999. 
35. Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, GWP, Gdańsk 2003
36. Hejnicka-Bezwińska T., O zmianach w edukacji. Konteksty, zagrożenia i możliwości, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz 2000
37. Homplewicz J., Etyka pedagogiczna, Wyd. Salezjańskie,   Warszawa 1996. 
38. Horyzonty pedagogicznej wyobraźni. Nauczyciel wobec własnych kreacji, red. J. Kędzierska, K. Polak, Kolegium Nauczycielskie w Krośnie, Kraków 1998. 
39. Jak opracować plan rozwoju szkoły, WSiP, Warszawa 1997. 
40. Jak planować rozwój placówki oświatowej? Teoria i praktyka, pod red. Danuty Elsner, Mentor, Chorzów 2001
41. Jakość edukacji w nowej strukturze administracyjnej kraju, pod red. M. Piotrowskiego, Instytut Technologii Eksploatacji, WCDN i KP w Łodzi, Radom 1999
42. Jakość, planowanie i doskonalenie kwalifikacji zawodowych w zarządzaniu oświatą, red. D. Ekiert-Grabowska, D. Elsner, Radom 1997
43. Janke A.W., Transformacja w stosunkach rodziny i szkoły na przełomie XX i XX wieku. Perspektywy zmiany społecznej w edukacji, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz  2002
44. Jodłowska B., refleksja pedagogiczna jako warunek rozwoju zawodowego i doskonalenia pracy nauczyciela [w:} Podstawy edukacji, red. A. Łukawska, Kolegium Nauczycielskie w Krośnie, Krosno 1994. 
45. Joyce B., Calhoun E., Hopkins D., Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WsiP, Warszawa  1999
46. Jodłowska B., Refleksja pedagogiczna jako warunek rozwoju zawodowego i doskonalenia pracy nauczyciela [w:} Podstawy edukacji, red. A. Łukawska, Kolegium Nauczycielskie w Krośnie, Krosno 1994. 
47. Johnson S., Blanszard K.: “Jednomiutowy menedżer”  Katowice, WOM 1995
48.  Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, OW Impuls, Kraków 2003 
49.  Kawka Z., Między misją a frustracją. Społeczna rola nauczyciela, Wyd. UŁ, Łódź 1998
50. Komunikacyjne kompetencje zawodowe nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, M. Szybisz, Studia Pedagogiczne LXII, KNP PAN, Warszawa 1997
51. Kostera M.  Postmodrrnizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa 1996
52. Kubiak M.J., Wirtualna edukacja. Szkoła, internet, intranet, Wyd. MIKOM, Warszawa 2000
53. Kupisiewicz Cz., O reformach szkolnych. Wybór rozpraw i artykułów z lat 1977-1999, Żak, Warszawa 1999.
54. Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia. O wspomaganiu nauczycieli w rozwoju, WON, Wrocław 1994. 
55. Kwiatkowska H., Edukacja nauczycieli. Konteksty. Kategorie. Praktyki, IBE, Warszawa 1997
56. Kwiatkowska H., Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli, PWN, Warszawa  1988
57. Kwiatkowska H., Pewność i wątpliwość w działaniu pedagogicznym w: Tradycja i wyzwania. Księga pamiątkowa na 75-lecie założenia Studium Pedagogicznego UJ 1921-1996, red. K. Pacławska, Universitas, Kraków 1996.
58. Kwieciński Z., Tropy-ślady – próby. Studia i szkice z pedagogiki pogranicza, Wyd. Edytor, Poznań-Toruń 2000
59. Kwieciński Z., Wykluczanie. Badania dynamiczne i porównawcze nad selekcjami szkolnymi na pierwszym progu szkolnictwa, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002
60. Kwieciński Z., Nieuniknione? Funkcje alfabetyzacji w dorosłości, Wydawnictwo UMK, Toruń-Olsztyn 2002
61. Leksykon PWN – Pedagogika, współred. z B. Milerskim, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2000.
62. Lewowicki T., Przemiany oświaty, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa  1994.
63. MEN “Biblioteczka reformy “ Nr 28 i 29, Warszawa 2000
64. Mendel M., Edukacja społeczna. Partnerstwo rodziny, szkoły i gminy w perspektywie amerykańskiej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001
65. Mierzenie jakości w szkole (placówce), red. Jan Kropiwnicki, Wydawnictwo Nauczycielskie, jelenia Góra 2002
66. Milerski B., Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 1998
67. Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela, red. A. Kotusiewicz, G.Koć-Seniuch, J. Niemiec, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa-Białystok 1997.
68. Nakoneczna D., Jakim być? Kim być? Czyli o samorządności w Szkołach Twórczych, Warszawa 1993. 
69. Nalaskowski A., Edukacja, która nie chce przeminąć, Impuls, Kraków 1999. 
70. Nalaskowski A., Nauczyciele z prowincji u progu reformy edukacji, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1997. 
71. Nalaskowski, S., O kierowaniu szkołą, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001
72. Nauczyciele akademiccy w procesie kształcenia pedagogów, red. K. Duraj-Nowakowa, Impuls, Kraków 1999
73. Nowa Szkoła. Prawo i organizacja, Raabe, Warszawa 2000
74. Nowa Szkoła. Skuteczne zarządzanie w praktyce, Raabe, Warszawa 2000
75. Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. Bogusłąw Śliwerski, , Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2001, ss. 664. 
76. Nowoczesne tendencje w kształceniu oświatowych kadr kierowniczych w Polsce i Wielkiej Brytanii, red. D. Ekiert-Grabowska i D. Oldroyd,  Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1998
77. Okoń W., Rzecz o edukacji nauczycieli, WSiP, Warszawa 1991.
78. Pachociński R., Oświata XXI wieku. Kierunki przeobrażeń, IBE Warszawa 2000
79. Paris S.G., Ayres L.R., Stawanie się refleksyjnym uczniem i nauczycielem, WSiP, Warszawa 1997.
80. Pedagogika. Podręcznik akademicki, tom 1-2, WN PWN, red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003
81. Pedagogika alternatywna - dylematy praktyki, red. K. Baranowicz, Impuls, Kraków 1995.
82. Pedagogika alternatywna - dylematy teorii i praktyki, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1998.
83. Pedagogika alternatywna - dylematy teorii, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1995 (II wyd. 2000).
84. Pedeutologia. Badania i koncepcje metodologiczne, pod red. A.A. Kotusiewicz,  H. Kwiatkowska, W.P. Zaczyński, Wyd. UW, Warszawa 1993. 
85. Penc J., Motywowanie w zarządzaniu, Kraków 1998
86. Pielachowski J. ”Organizacja i zarządzanie oświatą i szkołą.”
87. Pilch T., Spory o szkołę, Żak, Warszawa 1999. 
88. Polak K., Nauczyciel, twórczość, promocja. Wybrane uwarunkowania modernizacji oświaty, Wyd. UJ Kraków 1997. 
89. Poradnik Nauczyciela, Raabe, Warszawa 2001
90. Poradnik Wychowawcy, Raabe, Warszawa 2001
91. Problemy zarządzania w instytucjach edukacyjnych w okresie transformacji systemowej w Polsce, red. naukowa D. Fic, A. Kardasz, WSP, Zielona Góra 1997.
92. Przemiany zawodu nauczycielskiego, red. J. Nowak, PTP, Wrocław, Warszawa, Kraków 1991. 
93. Radziewicz-Winnicki A., Modernizacja niedostrzeganych obszarów rodzimej edukacji , Wyd. drugie poszerzone, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1999
94. Raport COMSN w WSP w Krakowie - Edukacja nauczycielska w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych w roku akademickim 1994/1995, Kraków 1996
95. Rozwój nauczyciela w okresie transformacji, red. W. Prokopiuk, Trans Humana Białystok 1998
96. Rusakowska D., W stronę edukacyjnego dyskursu nowoczesności, IBE, Warszawa 1995.
97. Sawisz A., Szkoła a system społeczny. WSiP Warszawa  1989. 
98.  Schulz R., Nauczyciel jako nowator, WSiP, Warszawa 1989. 
99. Schulz R., Studia z innowatyki pedagogicznej, UMK Toruń 1996.
100. Schulz R., Szkoła - instytucja, system, rozwój, Wyd. Edytor, Toruń 1992.
101. Skuteczne Zarządzanie Szkołą podstawową i gimnazjum, Vyd. Verlag Dashőfer, Warszawa 2000
102. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert Jr. D.R., Kierowanie, Warszawa 1998.
103. Stoner J.A.F., Wankel Ch.,  Kierowanie, Warszawa 1994.
104. Strategie reform oświatowych w Polsce na tle porównawczym, red. I. Wojnar, A. Bogaj, J. Kubin, Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” Prezydium PAN, Warszawa  1999
105. Stróżyński K., Groenwald M., Staszak D., Jakość szkoły – jaj planowanie i diagnoza, Wyd. Nauczycielskie Jelenia Góra 2000
106. Szkoła w rozwoju, red. J. Kropiwnicki, Wyd. Nauczycielskie Jelenia Góra 2000
107. Szkoła: edukacja, dialog, partnerstwo. pod red. J. Kropiwnickiego,  Wyd. Nauczycielskie Jelenia Góra 1998.
108. Szkolnictwo w pierwszym roku reformy systemu oświaty, pod red. Krzysztofa Konarzewskiego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa  2001
109. Szubański R., Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora szkoły, PWN Warszawa 1999
110. Śliwerska W., Śliwerski B., Edukacja w wolności, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1991, ss. 94 (II wyd. Kraków 1993).
111. Śliwerski B., Wyspy oporu edukacyjnego, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 1993 ss. 184.
112. Śliwerski B., Klinika szkolnej demokracji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, ss. 169
113. Śliwerski B., Edukacja autorska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996, ss. 263
114. Śliwerski B., Jak zmieniać szkołę? Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998 
115.  Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998, ss. 404.
116. Śliwerski B., Bariery i możliwości wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w reformowanej szkole, Towarzystwo Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Łódź 1999, s. 75.
117. Śliwerski B., Edukacja pod prąd, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001, ss. 303.
118. Śliwerski B., Program wychowawczy szkoły, WSiP, Warszawa 2001, s. 176 
119. Śliwerski B., Rada szkoły. Rada oświatowa. Przewodnik dla samorządowych władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2002, s.91
120. Vademecum menedżera oświaty, pod red. Czesława Plewki i Henryka Bednarczyka, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2000
121. Viktor J. taśma “Dziewięć obliczy przywództwa”, wyd. MMP 00-13
122. Wach T., Motywowanie i ocenianie pracowników, Warszawa 1997
123. Wachowiak J., Organizacje uczące się, Forum Oświatowe 2001 nr 2
124. Witek S., Zarządzanie reformowaną szkołą, WN PWN, Warszawa-Kraków 2000
125. Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, IBE, Warszawa 1998
126. Wlazło S. "Mierzenie jakości pracy szkoły. Część pierwsza.", Wrocław 1999  
127.   Bednarkowa W., Wlazło S. "Mierzenie jakości pracy szkoły. Część druga.", Wrocław 1998   
128. Wlazło S. "Mierzenie jakości pracy szkoły. Jak pełnić nowy nadzór pedagogiczny, część trzecia.", Wrocław 1999
129. Wlazło S. "Mierzenie jakości pracy szkoły. Jak tworzyć księgę jakości pracy szkoły? Część czwarta.", Wrocław 2001   
130. Wokół nowych pojęć i znaczeń. wyd. Mentor Chorzów 2000
131. Yager D. i  Ball R. “ Być milionerem, tajemnice mojego sukcesu”
132. Zahorska M., Szkoła: między państwem, społeczeństwem a rynkiem, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa 2002
133. Zaniewski Z.F., Zarządzanie zasobami ludzkimi  w oświacie w perspektywie społeczeństwa wiedzy, (spojrzenie interdyscyplinarne), Fundacja Studiów i Badań Edukacyjnych, Warszawa 2003
134. Zigler Zig. "Droga na szczyt" Wydawnictwo Medium, Warszawa 1995.
135. Zmiany w powiatowej oświacie, pod red. Krzysztofa Gawrońskiego, Instytut Technologii Eksploatacji, Radom 2001  
136. Źródła inspiracji współczesnej edukacji nauczycielskiej, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, WSP ZNP, PTP, Warszawa 1997 

  • NOWA SZKOŁA 2001 nr 4 
  • ANNALES. Etyka w życiu gospodarczym. Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, Łódź tom 1-6
  • Rocznik „Edukacja Alternatywna” Wyższa Szkoła Kupiecka w Łodzi