Literatura specjalistyczna

 

FILOZOFIAFILOZOFIA WYCHOWANIA


A -J

Agamben G., Homo Sacer. Suwerenna władza  i nagie życie, przeł. Mateusz Salwa,, Warszawa: Prószyński S-ka 2008

Aksjologia w kształceniu pedagogów, red. Janina Kostkiewicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Alexy R., Teoria praw podstawowych, tłum., Bożena Kwiatkowska i Jerzy Zajadło, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2010

Andrukowicz W., Szlachetny pożytek. O filozoficznej pedagogice Bronisława F. Trentowskiego, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t. (DCCX) 636, 2006.

Arendt H., Odpowiedzialność i władza sądzenia, red. i wprowadzenie Jerome Kohn, przeł. Wojciech Madej i Mieczysław Godyń, posłowiem opatrzył Piotr Nowak, Warszawa: Prószyński  i S-ka SA 2006

Auge M., Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności, tłum. Roman Chymkowski, przedmowa Wojciech J. Burszta, WN PWN, Warszawa 2010

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, przełożyli: Witold Betkiewicz, Marta Bucholc, Przemysław Gadomski, Jacek Haman, Agnieszka Jasiewicz-Betkiewicz, Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, Michał Kowalski, Maja Mozga, red. naukowa Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, WN PWN, Warszawa 2003

Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, tłum. Mirosław Aleksander Miernik, Warszawa: WN PWN 2007.

Baggini J., Macaro A., Filozof na kozetce. Przewodnik po dobrym życiu, przeł.  Dominika Cieśla-Szymańska, Warszawa: Wydawnictwo wab 2014.

Baggini J., Macaro A., Filozof na kozetce. Przewodnik po dobrym życiu, przeł.  Dominika Cieśla-Szymańska, Warszawa: Wydawnictwo wab 2014.

Bagrowicz J., Jankowski S., „Pan Bóg twój, wychowuje ciebie“ (Pwt.8,5). Studia z pedagogiki biblijnej, Wydawnictwo UMK< Toruń 2005

Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży, Scripta Theologica Thoruniensia, Toruń: Wyd. UMK 2006.

Baldwin E., Longhourst B., Mccracken S., Ogborn M., Smith G., Wstęp do kulturoznawstwa, przekład:  M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2007

Baluch W., Po – między – nami. Słaby dyskurs w polskim dramacie współczesnym, Kraków: Księgarnia Akademicka  2011

Bańka J., Krytyka rozumu cyfrowego. Recentywizm i wielka metamorfoza XXI wieku, Katowice: Śląsk” 2014

Bańka J., Krytyka rozumu cyfrowego. Recentywizm i wielka metamorfoza XXI wieku, Katowice: Śląsk” 2014

Bartoś T., Jan Paweł II. Analiza krytyczna, Warszawa: Wydawnictwo sic! S.c. 2008

Baudrillard J., Słowa klucze, tłum Sławomir Królak, Warszawa: Wydawnictwo Sic! s.c. 2008

Baudrillard J., Symulakry i symulacja. Rzeczywistość nie istnieje , tłum., Sławomir Królak, Wydawnictwo Sic! S.c. Warszawa 2005 

Bauman Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, przeł. Janusz Margański, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008

Bąbel P., Suchowierska M., Ostaszewski P., Analiza zachowania od A do Z., Gdańsk: GWP 2010

Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Bogdan Suchodolski w Stulecie urodzin – trwałość inspiracji, red. Irena Wojnar, Jerzy Kubin, Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN 2004

Bonowicz W., Gawędy o Księdzu Tischnerze, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2010

Borowska T., Emocje dzieci i młodzieży. Zasoby – rozwijanie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006.

Boudon R., Efekt odwrócenia, tłum. Agnieszka Karpowicz, Warszawa: Oficyna Naukowa 2008

Bourdieu P., Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. Wiesław Kroker, Kety: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2007

Brożek A., Teoria imperatywów i jej zastosowania, Warszawa: Copernicus Center PRESS 2012

Chutorański M., Pojęcie i konteksty wychowania w pracach Michela Foucaulta, Wrocław: WN DSW 2013.

Ciążela A., Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodolskiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej, WSSE w Warszawie, Instytut Technologii i Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005

Ciszek  M., Filozofia ekologii rodziny ludzkiej w systemie środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego. Studium społeczno-filozoficzne z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego, Siedlce: Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach 2013

Czas ciekawy. Czas niespokojny. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2007.

Czy sprawiedliwość jest możliwa? Red. Dorota Probucka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Dawne idee, nowe problemy, red. Paweł Śpiewak, Warszawa: Instytut Socjologii UW, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego  2010

de Bono E., Mieć piękny umysł, Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA 2009

Droit R.P., 101 zabaw filozoficznych. Doświadczanie codzienności, przekład Elżbieta Urscheler, GWP, Gdańsk 2004 

Drożdż A., Permisywizm moralny, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005

Dybel P., Dylematy  demokracji. Kontekst polski, Kraków: Universitas  2015.

Dybel P., Dylematy  demokracji. Kontekst polski, Kraków: Universitas  2015.

Dybel P., Oblicza hermeneutyki, Kraków: Universitas 2012

Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające. Studia dedykowane Profesorowi Franciszkowi Bereźnickiemu z okazji 70-lecia urodzin i 52-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. Janina Świrko-Pilipczuk, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2007

Dziewiecki M., Kochać i wymagać. Pedagogia Ewangelii, Kraków: Wydawnictwo ESPE 2006

Eco U., Wymyślanie wrogów i inne teksty okolicznościowe, tłum. Agnieszka Gołębiowska i Tomasz Kwiecień, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS 2011

Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, red. Irena Wojnar, Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN 2006

Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007

Edukacyjna kultura przyszłości, Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, red. Irena Wojnar, Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN 2006

Embree L., Analiza refleksyjna. Wprowadzenie do badań fenomenologicznych, przekład Anna Łagodzka, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2006.

Emerson R.W., Wybór pism filozoficznych w tłumaczeniu Zofii Koenig, wyd. drugie, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2015

Emerson R.W., Wybór pism filozoficznych w tłumaczeniu Zofii Koenig, wyd. drugie, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2015

Filek J., Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne, Kraków: Homini 2010

Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, red. Piotr Dehnel i Piotr Gutowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław  2005

Filozofia amerykańska dziś, red. Tomasz Komendziński, Andrzej Szahaj, UMK, Toruń 1999

Filozofia i edukacja. Materiały z sympozjum z cyklu :Przyszłość cywilizacji Zachodu“ zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Wyd. Fundacja „Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej“, Lublin 2005

Fize M., Kłamcy. Dlaczego boją się prawdy, Klub Dla Ciebie, Warszawa: 2009

Foucault M., Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych, tłum. Tadeusz Komendant, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2006

Frank D.H., Leaman O., Historia filozofii żydowskiej, tłum. Paweł Sajdek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2009

Freeman M., Prawa człowieka, przeł. Marcin Fronia, Warszawa: Wydawnictwo sic! 2007

Fundamentalizm i kultury, red. M. Szulakiewicz , Z. Karpus, Toruń: Wydawnictwo UMK 2005.

Gadamer H.G., Teoria, etyka, edukacja. Eseje wybrane, tłum. Paweł Dybel, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008

Gallagher S., Zahavi D., Fenomenologiczny umysł, przeł. Marek Pokropski, Warszawa: WN PWN 2015.

Gallagher S., Zahavi D., Fenomenologiczny umysł, przeł. Marek Pokropski, Warszawa: WN PWN 2015.

Gałecki S., Spór o sumienie – źródła i konsekwencje etyki Johna Henry’ego Newmana, Kraków: Universitas 2012.

Gałkowska-Jakubik M., Mieć czy być? Empiryczna weryfikacja  koncepcji Ericha Fromma, TN KUL, Lublin 2007

Gara J., Człowiek i wychowanie, Warszawa: Wydawnictwo APS 2007

Gara J., Od filozoficznych podstaw wychowania do ejdetycznej filozofii wychowania, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2009

Głąb A., Rozum w świecie praktyki. Poglądy filozoficzne Marthy C. Nussbaum, WAiP, Warszawa 2010

Gołaszewska M., Estetyka możliwości. Eseje filozoficzne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2005

Gorzko M., Typ doskonały materiału socjologicznego. O niektórych zastosowaniach metody biograficznej w socjologii polskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004  

Gowin J., Religia i ludzkie biedy. Ks. Tischnera spory o Kościół, IW Znak, Kraków 2003

Grondin J., Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, tłum. Leszek Łysień, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007

Grzybowski P.P., Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa  2005

Habermas J., Uwzględniając Innego. Studia do teorii politycznej, tłum. Adam Romaniuk, Warszawa: WN PWN 2009

Haddad P., Mądrości rabinów, tłum. Ewa Burska, Warszawa: Wydawnictwo Cyklady 2012.

Hałas E., Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2007

Hartman J., Polityka filozofii. Eseje, Universitas, Kraków 2010

Hejnicka- Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008

Heller M., Sens życia i sens wszechświata. Szkice z teologii współczesnej, Warszawa: Copernicus Center Press Sp. z o.o., 2013

Hellinger B., Sumienie miał czyste… Wykłady i opowieści, tłum. Zenon Mazurczak,  Wydawnictwo Jacek Santorski i Co., Warszawa 2006

Hellinger B., Sumienie miał czyste… Wykłady i opowieści, tłum. Zenon Mazurczak,  Wydawnictwo Jacek Santorski i Co., Warszawa 2006

HerbartJ. F. , Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, tłum. Teodor Stera, przedmowa i opracowanie Dariusz Stękowski SDB, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warsza wa 2007

Hernas A., Czas i obecność, Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera 2005.

Hochschild A.R., Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć, tłum. Jacek Konieczny,  Warszawa: WN PWN 2009

Homo experimentator. Pisma filozoficzne, tom LXXXVIII, red. naukowa Danuta Sobczyńska, Paweł Seidler, UAM Poznań 2003

Horyzont dialogu i rozumienia. W kręgu myśli Józefa Tischnera, red. Krystyna Pietrych, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2015

Horyzont dialogu i rozumienia. W kręgu myśli Józefa Tischnera, red. Krystyna Pietrych, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2015

Horyzonty Wychowania. Iluzje i absurdy wolności 2006 nr 5 (10)

Howarth D., Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec,  Warszawa: Oficyna Naukowa 2008

Idee pedagogiki filozoficznej. Pedagogika filozoficzna I, red. Sławomir Sztobryn, Bogusław Śliwerski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003

Innego końca świata nie będzie. Z Barbarą Skargą rozmawiają Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2007

Internet a psychologia. Możliwości i zagrożenia, red. Władysław Jacek Paluchowski, WN PWN , Warszawa  2009

Jabłoński D., Ustasz L., Mapa wzorców kulturowych, Olsztyn: Adiafora 2006

Jaworska M., Witkowski L., Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencjalne w prozie Hermanna Hessego (tropy i kategorie pedagogiczne),  Bydgoszcz/ Kraków/ Szczecin: Instytut Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, Instytut Spraw Publicznych  UJ w Krakowie,  WSH TWP w Szczecinie 2007

Jedynak B., Jedynak S., Krusiński L., Filozofia i wychowanie, Lublin: Wydawnictwo UMCS  2010

Johnson M., Znaczenie ciała. Estetyka rozumienia ludzkiego, Łódź: Wydawnictwo UŁ  2015.

K -P

Kamińska K., Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2007

Karolczuk E., O wrogu. Szkice filozoficzno-historyczne,  Warszawa: Książka i Prasa 2010

Karwat M., O demagogii, Warszawa: Wyd. Sejmowe  2006.

Kiersch Johannes, Pedagogika waldorfska. Wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera, tłum. Barbara Kowalewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Kilanowski M., Ku wolności jako odpowiedzialności. Dewey, Rorty, Habermas o nowej jakości w demokracji, Toruń: WN UMK 2013

Kleszcz L., Boczne drogi. Z genealogii filozofii hermeneutycznej, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2004

Koczanowicz L., Włodarczyk R.,  Współczesna filozofia społeczna. Rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji, Sopot: GWP 2011

Kołakowski L. , Herezja, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2010

Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko, Kraków: Wydawnictwo ZNAK  2011

Kołakowski L., Niepewność epoki demokracji, Kraków: ZNAK 2014

Kołakowski L., Ułamki filozofii, najbardziej wysłużone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komentarzem, Warszawa: Prószyński i S-ka 2008

Kopciewicz L., Polityka kobiecości jako pedagogika różnic, Impuls, Kraków 2003 

Kosiorek M., Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kossecki J., Metacybernetyka, Warszawa: Narodowa Akademia Informacyjna 2015

Kościelska M., Sens odpowiedzialności. Perspektywa psychologa klinicznego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kowalczyk K., Człowiek w poszukiwaniu wartości. Elementy aksjologii personalistycznej, Lublin: WN KUL 2006

Kowalewska B., O antropozofii Rudolfa Steinera. Moje ścieżki między Amsterdamem, Samatraką, Chartres a Warszawą, Kraków: Universitas 2015.

Kowgier A., Życie intymno-emocjonalne osób starszych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Kozielecki J., Moje wzloty i upadki. Autobiografia z psychologią w tle, Gdańsk: GWP 2010

Krąpiec M.A., Ludzka wolność i jej Granice, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004

Kulturowa teoria literatury. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. Teresa Walas,  Ryszard Nycz, Kraków: Universitas 2012

Kuryś K., Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Laclau E., Emancypacje, wstęp Lotar Rasiński, red. naukowa Leszek Kochanowicz, Andrzej Orzechowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2004

Lapidarium mistrzów, wybór cytatów Aleksandra Klich, Warszawa: Biblioteka Gazety Wyborczej 2011

Lekka-Kowalik A., Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008.

Leśniak A., Topografie doświadczenia Maurice Blanchot i Jacques Derrida, Wyd. Aureus, Kraków 2003 

Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Radom: Wydawnictwa Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB 2007

Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Warszawa: Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas 2008

Lippitz W., Studia fenomenologiczne w obrębie nauki o wychowaniu, przekład Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Lipszyc A., Międzyludzie. Koncepcja podmiotowości w pismach Harolda Blooma z nieustającym odniesieniem do podmiotoburstwa, Universitas , Kraków 2004

Luhmann N., Systemy społeczne,. Zarys ogólnej teorii, tłum. Michał Kaczmarczyk, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS” 2007 

Łukaszewski W., Doliński D., Maruszewski T., Ohme R., Manipulacja, Wydawnictwo Smak Słowa,  Sopot 2009

Łukaszewski W., Udręka życia. Jak ludzie radzą sobie z lękiem przed śmiercią, Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa 2010

Macmillan M., Freud oceniony. Analiza krytyczna dzieła, przekład Michał Zagrodzki, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007

Macnaghten P., Urry J., Alternatywne przyrody. Nowe myślenie o przyrodzie i społeczeństwie, przełożył Bogdan Baran, Wydawnictwo NAukowe Scholar, Warszawa 2005

Marek A., Podstawy wychowania moralnego, Wyższa Szkoła  Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005

Melanie Klein. Pisma – tom 1, Miłość, poczucie winy i reparacja oraz inne prace z lat 1921 – 1945, przekład Danuta Golec, Anna Czownicka (rozdział 20), Gdańsk: GWP 2007

Metodologia: tradycja i perspektywy, red. Monika Walczak, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010

Michalak U., Sens bycia człowiekiem. W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy  życia osobowego, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2006

Michalski M., Filozof jako pisarz. Kołakowski – Skarga - Tischner, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2010

Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu, red. Beata Jachimczak, Barbara Olszewska, Dorota Podgórska-Jachnik, Łódź: SATORIdruk.pl  2007

Między wiedzą a indoktrynacją. Między wychowaniem a manipulacją, Problemy Wczesnej Edukacji 2007 nr 1-2

Miś A., Filozofia współczesna. Główne nurty, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006

Murzyn A., Filozofia nauczania wychowującego J.F. Herbarta, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Natura. Edukacja. Kultura. Pedagogia źródeł, red. Beata Przyborowska, Toruń: Wyd. UMK w Toruniu i WSIiE TWP w Olsztynie 2006.

Newton I., Matematyczne zasady filozofii przyrody, tłum. Jarosław Wawrzycki, przedmowa Michał Heller, Posłowie Andrzej Kajetan Wróblewski, Kraków: Copernicus Center Press 2011

Nussbaum M.C., W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, przeł. Astrid Męczkowska, Wrocław: Wydawnictwo DSW 2008

O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, red. Ks. Jarosław Jagiełło, Kraków: Wydawnictwo ZNAK Wydział filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie 2008.

Oby wszyscy tak milczeli o Bogu! Z ks. Józefem Tischnerem rozmawia Anna Karoń-Ostrowska, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2015.

Paideia starożytnej Grecji i Rzymu. Filozofia i pedagogika tom 1,  red. Andrzej Murzyn, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011

Pałucki A., Osoba w pedagogice ciała. Prawo pokoju olimpijskiego, Gdańsk-Olsztyn:  Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego 2007

Parkin J.C., Filozofia f**k it, czyli jak osiągnąć spokój ducha, tłum. RENTIER-LANG Cezary Welsyng, Gliwice: Wydawnictwo HELION 20 2011

Pedagogika Ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Ignatian Pedagogy for the Challenges of Humanism Today, red. Wit Pasierbek, Kraków:  Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2008

Pedagogika religii, Keryks 2004 nr 2

Pluralizm filozofii. Filozofia wobec pluralizmu, red. Sebastian Richert, Olsztyn: Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Olsztynie 2006.

Podstawy edukacji ignacjańskiej, przekł. Bogusław Steczek SJ, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, wydawnictwo WAM 2006

Pogorzelski W., Pitagorejskie życie badaczy systemowych. Operacyjny wyraz filozofii Nowej Ery, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004 

Popek S.L., Psychologia twórczości plastycznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Porębski L., Między przemocą a godnością. Teoria polityczna Harolda D. Lasswella, Kraków: Księgarnia Akademicka  2007.

Poszukiwanie człowieka w (nie)egalitranym świecie - horyzonty społeczno-filozoficzne, red. Danuta Wajsprych, Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, tom 6, Kraków: Oficyna Wydawnicza "IMPULS" 2011

Przegląd Badań Edukacyjnych 2006 nr 3

Przybylski A., Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007

Puchalska-Wasyl M., Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka, Monografie FNP. Seria Humanistyczna, Wrocław: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 2006

R -Z

Rainko S., Dwa paradygmaty, Warszawa: PIW 2011

Rau Z., Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, tłum.  Marek Przychodzeń, Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR 2008

Reich W., Psychologia MS wobec faszyzmu, tłum. Ewa Drzazgowska, Magdalena Abraham-Diefenbach, Warszawa: Wydawnictwo ALETHEIA 2009

Ricoeur P., Drogi rozpoznania. Wykłady Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, przekład Janusz Margański, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. Janusz  Margański, Kraków: Universitas 2006.

Rousseau J.J., Umowa społeczna, przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Antoni Peretiatkowicz, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewecki 2007

Rupniewski M., Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym. Filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2015

Rutkowski J., Filozofia polityczna arystotelizmu i neoliberalizmu a wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003

Rychlewski M., Zapiski semiotyczne, Gdańsk: WN Katedra 2014

Sadowski R.F., Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015

Sarnowski S., Korzeniowska M., Chlewicki M., O metafilozofii jako filozofii filozofii, Warszawa:  Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007

Sartre J.P., Szkic o teorii emocji, tłum. Rafał Abramciów, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2006

Schulz D.P., Schulz S.E., Historia współczesnej psychologii, tłum. Robert Andruszko, Kraków: Wydawnictwo UJ 2008  

Scruton R., Kultura jest ważna. Wiara i uczucie w osaczonym świecie, tłum. T. Bieroń, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010

Seethaler S., Kłamstwa, przeklęte kłamstwa i nauka. Jak radzić sobie z chaosem informacyjnym XXI wieku? Tłum. Alina Siewior-Kuś, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 2010

Skarga B., Kwintet metafizyczny, Universitas, Kraków  2005

Skarga B., Przeszłość i interpretacje. Z warsztatu historyka filozofii, red. Marcin Pańków, Warszawa: WN PWN 2015

Skłonność serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Seidler A., Tipton S.M., tłum. Dorota Stasiak, Piotr Skurowski, Tomasz Żyto, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2007.

Sloterdijk P., Gniew i czas. Esej polityczno-psychologiczny, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2011

Smilansky S., 10 moralnych paradoksów, tłum. Wiktor Kostrzewski, Wyd.  WAM, Kraków  2009

Sommer T., Wolniewicz. Zdanie własne. Wywiad rzeka z najbardziej prawoskrętnym polskim profesorem filozofii, Warszawa: Wydawca 3S Media Sp. z o.o. 2010

Sprenger R.K., Decyzja należy do ciebie! Wolność wyboru – przejmij odpowiedzialność za swoje życie, przeł. Mieczysław Dutkiewicz, Warszawa: MT Biznes 2009

Stengel R., Dzieje pochlebstw, czyli komplementy na sprzedaż, MUZA SA, Warszawa 2002

Strumska-Cylwik Longina , Pomiędzy otwartością a zamknięciem, Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2005

Studia Pedagogiczno-Artystyczne, tom VI, Uniwersytet . Polityka wiedzy. Przemysł informacyjny. Widowisko  edukacyjne, Kalisz-Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu 2006.

Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu, red. Michał Kruszelnicki, Wojciech Kruszelnicki, Forum Oświatowe, Numer specjalny, Warszawa - Wrocław: PTP, DSW we Wrocławiu 2008

Sumienie w świecie wolności, red. ks. Jarosław Jagiełło, ks. Władysław Zuziak, Kraków: Wydawnictwo ZNAK, Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie 2007

Szahaj A., Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z z filozofii kultury i polityki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2008

Szołtysek A.E., Filozofia człowieka. Biologiczny rozwój a kulturowe kształtowanie , Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015

Szulakiewicz M., Czas i to, co ludzkie. Szkice z chronozofii i kultury, Toruń: WN UMK 2011

Szulakiewicz M., Filozofia jako hermeneutyka, UMK., Toruń 2004 

Szulakiewicz M., Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią, Toruń: WN UMK  2015

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. Tom 1. etyka osobowa, Wydawnictwo WAM,, wyd. II poszerzone, Kraków 2005

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. Tom 2. etyka społeczna, Wydawnictwo WAM,, wyd. II poszerzone, Kraków 2005

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk: Pedagogika GWP 2007

Świat idei edukacyjnych. Zbiór studiów ofiarowanych księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. Rocznicę urodzin, red. Władysława Szulakiewicz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008

Tekst naukowy i jego przekład, red. Anna Duszak, Anna Jopek-Bosiacka, Grzegorz Kowalski, Kraków: Universitas 2015

Thorne B., Carl Rogers, przekład Ewa  Wojtych, GWP, Gdańsk  2006

Tischner J., Idąc przez puste Błonia, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2014.

Tischner J., O człowieku. Wybór pism filozoficznych, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 2003

Torney S., Townshend J., Od teorii krytycznej do postmarksizmu, WN PWN, Warszawa 2010

Truchlińska B., Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2006

Turek J., Filozoficzne interpretacje faktów naukowych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009

Węc K., Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistycznych teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek  2007

Węgrzecki J., Wpływ, autorytet, władza. Teorie władzy i ich struktura, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2011

Wieczorek E. ks., Działalność pedagogiczna biskupa Michała Klepacza, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2007

Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe (Kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, tom 2, wyd. drugie  poprawione i zmienione, Warszawa: IBE 2007

Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, tom 1, wyd. drugie poprawione i zmienione, Warszawa: IBE 2007

Witkowski L., Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice, tom 3, Warszawa: IBE 2007

Wróbel A., Wychowanie a manipulacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Wróbel Sz., Jego oczami, czyli to, co nie zostało dopowiedziane w najnowszym dokumencie o ks. Józefie Tischnerze, Kraków: Wydawnictwo  M 2014.

Wróbel Sz., Lektury retroaktywne. Rodowody współczesnej myśli filozoficznej, Kraków: Universitas  2014.

Wspólnota dziedzictwa kulturowego. Tom I serii: Dialog bez Granic – powstałej z inicjatywy pracowników Zakładu Historii Wychowania Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie oraz Katedry Pedagogiki Nauczania Początkowego oraz Kształcenia Alternatywnego Uniwersytetu w Ostrawie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004 

Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007

Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red, Franciszek Adamski, Wydawnictwo  WAM, Kraków  2005

Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, red. Maria Dudzikowa, Maria  Czerepaniak -Walczak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, tom 1, 2007

Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia. Literatura. Mistyka, red. Mieczysław Jagłowski, Dorota Sepczyńska, Olsztyn:  Instytut Cervantesa w Warszawie, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie, Wydział Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP w Olsztynie 2006.

Zając W., Filozoficzno-ideologiczny kontekst oświaty polskiej w okresie międzywojennym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007.

Zarycki T., Peryferia. Nowe ujęcie zależności centro-peryferyjnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa  2009

Zweiffel Ł., Utopia. Idealna odpowiedź na nieidealną rzeczywistość, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2008


04.11.2017