Literatura specjalistyczna

 

HISTORIA WYCHOWANIA


A -J

Ablewicz K., Cipar M., Jagielska D., Kostkiewicz J., Szkice z pedagogiki 20-lecia międzywojennego, Bratislava: Univerzita Komenskeho 2015

Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą drugiej połowy XX wieku i początków XXI wieku, red. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2013

Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczpospolitej, red. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2013

Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą XIX i początków XX wieku, red. Iwonna Michalska i Grzegorz Michalski, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2013

Andrukowicz W., Szlachetny pożytek. O filozoficznej pedagogice Bronisława F. Trentowskiego, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i Studia t. (DCCX) 636, 2006.

Bednarska-Ruszajowa K., Uczyć – bawić – wychowywać. Książka i jej funkcja społeczna w Polsce w okresie Oświecenia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004 

Biernakiewicz T., Starsze harcerstwo a instruktorzy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1922 r.

Bogdański A., ks., Podstawy Harcerstwa. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1928 r.

Chełmecki T., Wspomnienie Rarańczy (Gawędy harcerskie osnute na tle życia legionowego II-giej Żelaznej Brygady), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1933.

Chmielewski W.J., Polskie osiedle Santa Rosa w Meksyku 1943-1946, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2015

Chmielewski W.J., Stanisław Skrzeszewski wobec ludzi nauki w świetle własnych notatek, listów i pism (1944-1950), Warszawa: Instytut Historii Nauki im. L.i A. Birkenmajerów PAN 2014.

Ciążela A., Filozofia kultury i wychowania Bogdana Suchodolskiego w latach Drugiej Rzeczypospolitej, WSSE w Warszawie, Instytut Technologii i Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, Radom 2005

Cyrzan H., O potrzebie utopii. Z dziejów  utopii stosowanej XX wieku,  Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004

Czyżewski A., Na tropie wodza harcerskiego. Z cyklu „Wyścig pracy”, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1936 r.

Dobroczyński B., III Rzesza Popkultury i inne stany, IW Znak, Kraków 2004

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2015, Kraków: Wydawnictwo Znak Horyzont 2015.

Edukacja i jej historiografia. W poszukiwaniu płaszczyzny twórczego dialogu, red. Sławomir Sztobryn, Jerzy Semkow, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Sekcja 3-5 „Teraźniejszość w dialogu z edukacyjną przeszłością”, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne, red. Mirosław Piwowarczyk, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007.

Folkierska A., Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005

Gawędy przyrodnicze Książeczka pierwsza. Opracował Kazimierz Świrtun-Rymkiewicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1922 r.

Gentile E., Początki ideologii faszystowskiej (1918-1925), przeł. Tomasz Wituch, Warszawa: Wydawnictwo UW 2015

Gromkowska-Melosik A., Kobieta epoki wiktoriańskiej. Tożsamość, ciało i medykalizacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Harcerstwo Polskie , red, S. Sedlaczek i L. Grabowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1925 r.

Harcerstwo, red. Stanisław Sedlaczek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1922 r.

Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej, red. Jan Piskurewicz, Dariusz Stępkowski SDB, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2006.  

Heret R., Prawo Harcerskie. Komentarz według Świętego Tomasza z Akwinu, Słowo wstępne: J.Em. August Kardynał Hlond, Prymas Polski, przeł. Stanisław Sedlaczek , Witold Sawicki , Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1939 r.

Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, red. Alicja Szerląg, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Januszewska-Warych M., W poszukiwaniu nowoczesnej, demokratycznej i narodowej wizji reformy szkolnictwa. Ogólnopolski Zjazd Oświatowy (Łódź, 18-122 czerwca 1945 roku), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

Jasiński Z., Czeska szkoła w protektoracie Czech i Moraw. Rozprawy i Monografie nr 363, Opole: Uniwersytet Opolski 2006

K -P

Kahl E., Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944-1989). Uwarunkowania. Przejawy. Konsekwencje, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls” 2008

Kasáčová B., Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007

Kawalec  R., Peowiacy i harcerze. Powieść, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1922.

Kąkolewski Z., Opowiadania harcerskie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1921.

Kiersch Johannes, Pedagogika waldorfska. Wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera, tłum. Barbara Kowalewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Komisja Edukacji Narodowej. Kontekst historyczno-pedagogiczny, red. K. Dormus, B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, R. Ślęczka, Kraków: Wydawnictwo Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 2014.

Korpała J., Ideowość dzisiejszej młodzieży akademickiej a starsze harcerstwo, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1927 r.

Kosiorek M., Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kostkiewicz J., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Kostkiewicz J., Krankus M., Podmanicky I., Potocarova M., Wychowanie-rodzina-społeczny rozwój osoby. Studia ze spotkań krakowsko-bratysławskich, Kraków:   Wydawnictwo UJ 2015.

Krajewski M., Dzieje wychowania i doktryn pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe „Novum”,  Płock 2005

Kraus J., Terlecki R., Historia wychowania. Wiek XIX i XX, Wydawnictwo WAM, WSFP „Ignatianum”, Kraków 2005

Król J., Magiera E., Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego (1985-2015), Szczecin: WN Wydziału Humanistycznego  US MINERWA 2015

Król M., Bezradność liberałów. Myśl liberalna wobec konfliktu i wojny, Prószyński i S-ka, Poznań 2005

Letnie obozy i kolonje. Instrukcja obowiązująca  opracowaniu Harcmistrza Rzeczypospolitej Tadeusza Maresza, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1930.

Lutosławski K., Skauting jako system wychowania moralnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1913 r.

Michalski J., Kurjerki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1928 r.

Mioduszewski J., Cztery szkice z przeszłości matematyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Muszalski E., Harcerstwo (skauting) a wychowanie człowieka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1913 r.

Muszalski E., Harcerstwo niepodległe. Gawędy  Harcmistrzowskie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1922 r.

Nasze Pieśni, zebrała i opracowała Jadwiga Zwolakowska, ,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1934.

Nawrot – Borowska M., Nauczanie domowe na ziemiach polskich w II połowie XIX i początkach XX wieku – zapatrywania teoretyczne i praktyka, Bydgoszcz: WN UKW 2011

Niepodległościowe koncepcje i programy wychowania przełomu XIX i XX wieku. I Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej. Myśl o wychowaniu dla Polski niepodległej 1863-1914/18, red. Beata Gola, Dominika Jagielska, Janina Kostkiewicz, Kraków: Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej IP Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 2015.

Nowacki T., Młodzież tworzy historię. Zwycięska walka młodzieży o szkołę polską 1901-1917, Lublin: WN UMCS 2011

Nowe Horyzonty Harcerstwa. Listy do Starszych Harcerzy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1921 r.

Odrodzenie harcerstwa i walka  o jego oblicze ideowe w latach 1956-1959. Materiały z konferencji naukowej odbytej w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 grudnia 2006 roku, red. Andrzej Pankowicz i Janusz Wojtycza, Kraków: Instytut Studiów Regionalnych UJ, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP 2007

Odrodzenie ruchu harcerskiego, trudne lata demokracji (1989-2014) . Wybór źródeł do dziejów ZHP, red. Katarzyna Marszałek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku, red. Stefania Walasek, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls” 2008

Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej,  Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2008.

Organizacja Harcerstwa Polskiego. Na podstawie zarządzeń Ministra W.R.i O.P., Statutu i Regulaminów Z.H.P. opracował Stanisław Sedlaczek, Naczelnik Głównej Kwatery Miejskiej Z.H.P. i Sekretarz Do Spraw Harcerstwa w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1920 r.

Pawełek A., Gawędy Instruktorskie. Zbiór tematów przeznaczonych dla starszej młodzieży harcerskiej i kierowników, wyd. drugie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1920.

Pawełek A., Harcerstwo na martwym tropie. Harcerstwo oniemiałe, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1922 r.

Pawełek A., Hasła współczesnej pracy harcerskiej. Gawędy obozowe Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1922 r.

Pawełek A., Odbudowa Pracy w Drużynach Harcerskich, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1923 r.

Philipps R.E., System zastępowy dla dziewcząt, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1944 r.

Początki Uniwersytetu  Marii Curie Skłodowskiej we wspomnieniach studentów i pracowników 1944-1955, red. Ryszard Szczygieł, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015

Polska Myśl Pedagogiczna 2015 nr 1

Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939. Parerga, wstęp Sławomir Sztobryn, opracowanie Sławomir Sztobryn i Małgorzata Świtka,, GWP, Gdańsk 2006

Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia, red. Tomasz Gąsowski, Warszawa: IPN. Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 2015

Prawo dziecka do zdrowia, red. J. Bińczycka, Kraków: Oficyna Wyakrzewska A., Związek Strzelecki 1919-1939. Wychowanie obywatelskie młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007dawnicza „Impuls” 2007

Próby harcerskie. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1932 r.

Przełomy edukacyjne. Dziedzictwo polskiej teorii i praktyki,. Red. Władysława Szulakiewicz, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011

Przybylski A., Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007

Przykład ułożenia Planu Pracy Drużyny, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1936 r.

R -Z

R. Wroczyński. Żyć w ludziach i dziełach, red. Ewa Kozdrowicz, Tadeusz Pilch, Warszawa: Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie 2007.

Radziszewska M.J., Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Raś D., Rodziny ubogie i przestępczość  od XVI do XX wieku. Warunki życia, badania psychologiczno-społeczne, dobroczynność i wychowanie młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Ricoeur P., Pamięć, historia, zapomnienie, przeł. Janusz  Margański, Kraków: Universitas 2006.

Rutkowski J., Filozofia polityczna arystotelizmu i neoliberalizmu a wychowanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003

Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studium dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, red. Jarosław Michalski, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006.

Schulz D.P., Schulz S.E., Historia współczesnej psychologii, tłum. Robert Andruszko, Kraków: Wydawnictwo UJ 2008  

Sedlaczek S., Harcerstwo na Rusi i w Rosji 1913-1920, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1936 r.

Sedlaczek S., Kilka myśłi o zadaniach harcerstwa. W Polsce będzie lepiej!, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1924 r.

Sedlaczek S., Kształcenie starszyzny harcerskiej, Bertier G., Wychowanie wodzów, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1928 r.

Sedlaczek S., Obóz harcerski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1927 r.

Sedlaczek S., Szkołą harcerza. Na podstawie dzieła jen. Baden – Powella „Scouting for Boys” i polskiej literatury harcerskiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1921 r.

Sedlaczek S., Wytyczne metodyki harcerskiej. Prawa przyzwyczajania a harcerstwo, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1931 r.

Sikorski W., Krzyż Harcerski 1913-2013, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2014

Sosnowski J., Polska w wychowaniu harcerskim, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1934.

Sosnowski J., Wytyczne programowe,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1934.

Stojanowski K., Zarys metodyki Prawa Harcerskiego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1928 r.

Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989., red. Marek Wierzbicki, IPN, Warszawa 2009

Swirtun – Rymkiewicz K., Rozwój idei harcerskiej w Polsce, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1922 r.

Stieber Z., Indywidualizm i posłuszeństwo w wychowaniu harcerskim, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1925.

System zastępowy podług Rolanda E. Philippsa „The Patrol System”, oprac. Stanisław Sedlaczek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1922 r.

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk: Pedagogika GWP 2007

Świat idei edukacyjnych. Zbiór studiów ofiarowanych księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. Rocznicę urodzin, red. Władysława Szulakiewicz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008

Talmon J.L., Źródła demokracji totalitarnej, przeł. Andrzej Ehrlich, Kraków: Universitas  2015.

Terror i konspiracja. Młodzież wobec indoktrynacji komunistycznej 1945-1956, red. Elwira Jolanta Kryńska, Trans Humana, Białystok 2004

W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, red. Krzysztof Jakubiak, Tomasz Maliszewski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011.

W służbie nauki, wychowania i wartości. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. Ryszard Skrzyniarz, Małgorzata Łobacz , Barbara Borowska, Lublin: Wydawnictwo Episteme 2015.

Wartość harcerstwa, red. Kazimierz Grochowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1925 r.

Wiesława Korzeniowska, Urszula Szuścik (red.), Rodzina. Historia i współczesność. Studium monograficzne, Impuls, Kraków 2006

Wolne Harcerstwo. Listy Do Starszych Harcerzy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1921 r.

Wołoszyn J.W., Szkoła jako instrument politycznej legitymizacji władzy partii komunistycznej w Polsce (1944-1989), Lublin: IPN 2015 

Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007

Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red, Franciszek Adamski, Wydawnictwo  WAM, Kraków  2005

Wychowanie w Rodzinie. Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku, red. Stefania Walasek i Anna Haratyk, Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 2015.

Wychowanie w zreformowanej szkole. Kierunki rozwoju, red. Leszek Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2007

Wywiadowcy. Sceny z życia młodzieży według dzieła Gen. Baden-Powella, Oprac. E. Jezierski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1913 r.

Z dziejów bytomskiej edukacji, red. Henryka Andrzejczak i Piotr Obrączka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006 

Zając W., Filozoficzno-ideologiczny kontekst oświaty polskiej w okresie międzywojennym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007.

Zawada J. x. Jak prowadzić pracę skautową. Wskazówki dla instruktorów skautowych oraz program pracy skautowej zastosował do potrzeb młodzieży szkolnej,, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015. Reprint wydania z 1913 r.

Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, red. Władysława Szulakiewicz, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003


04.11.2017