Literatura specjalistyczna

METODOLOGIA BADAŃ


A -J

Ablewicz K., Hermeneutyczno -fenomenologiczna perspektywa badań w pedagogice, UJ, Kraków 1994

Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003

Afeltowicz Ł., Modele, artefakty, kolektywy. Praktyka badawcza w perspektywie współczesnych studiów nad nauką, Toruń: Wydawnictwo UMK 2012.

Afeltowicz Ł., Sojak R., Arystokraci i rzemieślnicy. Synergia stylów badawczych, Toruń: WN UMK  2015

Analiza danych zastanych. Przewodnik dla studentów, red. Marta Makowska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2013

Analiza porównawcza metod stosowanych w pedagogice empirycznej, prakseologicznej i hermeneutycznej.

Anastasi A., Urbina S., Testy psychologiczne, Pracownia Testów Psychologicznych PTP Warszawa 1999

Andreski S., Czarnoksięstwo w naukach społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2002

Angrosiono M., Badania etnograficzne i obserwacyjne, tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska, WN PWN, Warszawa 2010

Aumont J., Marie M., Analiza filmu, tłum. Maria Zawadzka, Warszawa: WN PWN  2013

Babbie E., Badania społeczne w praktyce, tłum. Witold Betkiewicz, WN PWN, Warszawa 2003 

Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, tłum. Mirosław Aleksander Miernik, Warszawa: WN PWN 2007.

Badania pedagogiczne w zarysie. Skrypt dla studentów pedagogiki, oprac. W. Goriszowski, Wyd. WSP TWP, Warszawa 1997.

Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. Hana Červinková, Bogusława Gołębniak, Wrocław: WN DSW 2010

Baldwin E., Longhourst B., Mccracken S., Ogborn M., Smith G., Wstęp do kulturoznawstwa, przekład:  M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2007 

Barbour R., Badania fokusowe, tłum. Barbara Komorowska, Warszawa: WN PWN 2011

Bereźnicki F., Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Bereźnicki F., Prace magisterski z pedagogiki, Kraków: oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Białecka-Pikul M., Narodziny i rozwój refleksji nad myśleniem, Kraków: Wydawnictwo UJ 2012

Bieluga K., Nauczycielskie rozpoznawanie cech inteligencji i myślenia twórczego, Impuls, Kraków 2003 

Bińczyk E., Technonauka w społeczeństwie ryzyka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK  2012

Bogaj A., Kwiatkowski S.M., Piwowarski R., Wskaźniki edukacyjne: Polska 2000, IBE, Warszawa 2001

Brożek B., Granice interpretacji, Kraków: Copernicus Center Press Sp. z o.o. 2014

Całek A., Biografia naukowa: od koncepcji do narracji. Interdyscyplinarność, teorie, metody badawcze, Kraków: Wydawnictwo UJ  2013

Ciczkowski W., Strukturalizm genetyczny w badaniach nad rozwojem myśli pedagogicznej, w: Stan i perspektywy historii wychowania, pod red. W. Majorek, UAM Poznań, Bałtycka WSH w Koszalinie, Poznań 1995

Clark A.M., Dzierzgowska I., Thompson M., Wlazło S., Mierzenie jakości pracy szkoły, TERM-IAE, 1996

Czarnocka M., Podmiot poznania a nauka, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2012

Czerepaniak – Walczak M., Badanie w działaniu akademickim; możliwości zastosowań w procesie podnoszenia jakości pracy uczelni, Rocznik  Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001

Dajek W., Drzewo, Wydawnictwo Erola, Warszawa 1996 (testy projekcyjne, rysunkowe)

Danek D., Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza, IBL Warszawa 1997.

Dążenie do mistrzostwa. Z doświadczeń warsztatu naukowego dużych, średnich i małych badaczy, Red. Bartosz  Dąbrowski, Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2012.

Desperak I., Ankieta w szkole, Kwartalnik Pedagogiczny 2000 nr 3-4

Diagnoza psychologiczna dla celów wychowawczych, (red.) M. Tyszkowa, Poznań 1981

Dominice P., Historia życia jako proces kształcenia, Łódź 1994

Dominicé P., Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, ze słowem wstępnym do wydania polskiego prof. Olgi Czerniawskiej, tłum. Monika Kopytowska, Łódź: WSHE 2006

Dudzikowa M., Badania nad młodzieżą Edukacja 1999 nr 4

Durkheim E., Zasady metody socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000

Dylematy metodologiczne pedagogiki, pod red. T. Lewowickiego, Wydz. Pedagogiczny UW, IP UŚl., Warszawa-Cieszyn 1995.

Dziecko w szkole. Aspekty poznawcze i wychowawcze, WSiP, Warszawa 1981

Dzierzgowska I., Kalinowska M., Poradnik mierzenia jakości pracy szkoły, TERM-IAE, Radom 1997

Dzierzgowska I., Rodzice w szkole, CODN, Warszawa 1999

Dzierzgowska I., Wlazło S., Mierzenie jakości pracy szkoły podstawowej, CODN, Warszawa 1999

Edukacja i jej historiografia. W poszukiwaniu płaszczyzny twórczego dialogu, red. Sławomir Sztobryn, Jerzy Semkow, V Zjazd Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. Sekcja 3-5 „Teraźniejszość w dialogu z edukacyjną przeszłością”, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007. 

Edukacyjne badania w działaniu, red. Hana Červinková,  Dorota Gołębniak

Embree L., Analiza refleksyjna. Wprowadzenie do badań fenomenologicznych, przekład Anna Łagodzka, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2006.

Etyczne dylematy psychologii, red. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004 

Europa jako temat jakościowych badań pedagogicznych, red. E. Dubas, H.M. Griese, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.

Feldwork jest sztuką. Jako dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, red. P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński, Warszawa: Wyd. IFiS PAN 2005

Feldwork jest sztuką. Jako dobrać respondenta, skłonić do udziału w wywiadzie, rzetelnie i sprawnie zrealizować badanie, red. P.B. Sztabiński, Z. Sawiński, F. Sztabiński, Warszawa: Wyd. IFiS PAN 2005

Fenomenologia i hermeneutyka, pod red. P. Dybla i P. Kaczorowskiego, Wyd. UW, Warszawa 1991.

Francuz P., Mackiewicz R., Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce . Nie tylko dla psychologów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2005

Frankfort-Nachmias Ch., Nachmias D., Metody badawcze w naukach społecznych, przekład Elżbieta Hornowska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2001 

Gnitecki J., Metodologiczne problemy pedagogiki prakseologicznej, WSP Zielona Góra 1996

Gnitecki J., Przemiany metodologii badań pedagogicznych, Rocznik  Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001

Gnitecki J., Struktura teorii pedagogicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu 2007.

Gnitecki J., Wprowadzenie do metod badań w naukach pedagogicznych, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Poznań 2006.

Gnitecki J., Zarys metodologii badań w pedagogice empirycznej, Zielona Góra 1993.

Gorzko M., Typ doskonały materiału socjologicznego. O niektórych zastosowaniach metody biograficznej w socjologii polskiej, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2004

Grabowski H., Wykłady z metodologii badań empirycznych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Groble A., Metodologia nauk, Kraków: Wydawnictwo AUREUS, Wydawnictwo ZNAK 2006.

Grondin J., Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, tłum. Leszek Łysień, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007

Grzybowski P.P., Sawicki K., Pisanie prac i sztuka ich prezentacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

Hałas E., Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2007

Hartman J., Techniki metafilozofii, Wydawnictwo Aureus, Kraków 2001 Hermeneutyka a psychologia, pod red. A. Gałdowej, Wyd. UJ, Kraków 1997

Heller M., Krajewski S., Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne? Kraków: Copernicus Center Press 2014

Horney K., Autoanaliza, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000

Howarth D., Dyskurs, tłum. Anna Gąsior-Niemiec,  Warszawa: Oficyna Naukowa 2008

Istota pomiaru i przetwarzania wyników badań. Strategie zbierania danych - metody interakcyjne i nieinterakcyjne. Analiza danych. Statystyka w pracy badawczej nauczyciela.

Jabkowski P., Reprezentatywność badań reprezentatywnych. Analiza wybranych problemów metodologicznych oraz praktycznych w paradygmacie całkowitego błędu pomiaru, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM  2015.

Jacyna-Onyszkiewicz Z., Wszechwiedza, Wydawnictwo Sorus, Poznań 2002 

Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać? Red. Maciej Woźniczka i Marek Rembierz, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 2013

Jakościowa analiza dyskursu w naukach społecznych, red. Ruth Wodak, Michał Krzyżanowski, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Łośgraf – Wiesław Łoś 2011.

Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych. Studia i materiały, red. Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2001 

Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Red. Jerzy Wilkin, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2013.

Jarosz E., Wybrane obszary diagnozowania pedagogicznego, Wydawnictwa Uśl., Katowice 2001

Johnson M.B., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, przeł. Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, Warszawa: WN PWN 2010

Juszczyk S., Badania jakościowe w naukach społecznych. Szkice metodologiczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013.

K -P

Kaufmann J-C., Wywiad rozumiejący. Przekład Alina Kapciak, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010

Kawecki I., Etnografia i szkoła, Łódź 1993

Kawecki I., Metoda etnograficzna w badaniach edukacyjnych, Łódź 1994

Kehily M.J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, przeł.  Ks. Marek Kościelniak, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008

Kolman R., Poradnik dla doktorantów i habilitantów, TNOIK, Bydgoszcz 2000

Kolman R., Zdobywanie wiedzy. Poradnik podnoszenia kwalifikacji (magisteria, doktoraty, habilitacje), Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Gdańsk 2004 

Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP S.A., Warszawa 2000

Konceptualizacje przedmiotu badań pedagogiki, red. Krzysztof Rubacha, Kraków: Seminaria Metodologii Pedagogiki PTP, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, WN PWN, Warszawa  2000

Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. Tadeusz Jałmużna, Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Kopciewicz L., Polityka kobiecości jako pedagogika różnic, Impuls, Kraków 2003 

Kozinets R.V., Netnografia. Badania etnograficzne online, tłum. Maja Brzozowska-Brywczyńska, Warszawa: WN PWN 2012

Kreissl R., Dlaczego wiara w naukę nas ogłupia? Przeł.  Juliusz Zychowicz, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012

Krűger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, przekład  Dorota Sztobryn GWP, Gdańsk 2005

Krűger H.-H., Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu, przekład  Dorota Sztobryn GWP, Gdańsk 2005

Kruk J., Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008

Kruk J., Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu, Impuls, Kraków 1998

Kruszelnicki W., Zwrot refleksyjny w antropologii kulturowej, Wrocław: WN DSW 2012

Kubinowski D., Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia. Metodyka. Ewaluacja, Wydawnictwo UMCS, Lublin  2010

Kubinowski D., Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku, Lublin: Wydawnictwo Makmed 2013.

Kuligowski W., Antropologia refleksyjna. O rzeczywistości tekstu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001

Kultura organizacji. badania etnograficzne polskich firm, red. Monika Kostera, Gdańsk: GWP 2007

Kwiecińska-Zdrenka M., Badacz w działaniu – opisywać czy zrozumieć, czy też zmieniać zastaną rzeczywistość? Acta Universitatis Nicolai Copernici , Socjologia Wychowania XIV, Zeszyt 339, 2000.

Kwieciński Z., Dynamika funkcjonowania szkoły, Warszawa 1990. 

Lalak D., Życie jako biografia . Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2010

Lebiedziński W., Metodologia filozoficzna. Zarys i krytyka głównych nurtów, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

Lewowicki T., Szkic do dziejów metodologii pedagogiki, Rocznik  Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001

Lilienfeld S.O., Wood J.W., Garb H.N., Status naukowy technik projekcyjnych, Wyd. UJ, Kraków  2002

Lippitz W., Studia fenomenologiczne w obrębie nauki o wychowaniu, przekład Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Lippitz W., Studia fenomenologiczne w obrębie nauki o wychowaniu, przekład Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Lisowska – Magdziarz M., Analiza tekstu w dyskursie medialnym,. Kraków: Wydawnictwo UJ  2006.

Liternet.pl, red. Piotr Marecki, Wydawnictwo RABID, Kraków 2003

Łobocki M., Metody i techniki badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 2000

Łobocki M., Niektóre kontrowersje wokół badań pedagogicznych, Rocznik  Pedagogiczny t. 24, KNP PAN, Radom 2001

Łobocki M., Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Impuls, Kraków 1999

Majka J., Metodologia nauk teologicznych, Wrocław 1981.

Malewski M., Andragogika w perspektywie metodologicznej, Prace Pedagogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1990

Malewski M., Metody ilościowe i jakościowe w badaniach nad edukacją, Kultura i Edukacja 1997 nr 1-2

Malewski M., Teorie andragogiczne. Metodologia teoretyczności dyscypliny naukowej, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław  1998. 

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  2004

Maszorek-Szymala A., Podstawy statystyki dla studentów i nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

McRunyan W., Historie życia a psychobiografia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa  1992

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Metoda biograficzna w socjologii, pod red. J. Włodarka i M. Ziółkowskiego,  Warszawa 1990. 

Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie. Dariusz Kubinowski, Marian Nowak (red. nauk.), Seminaria Metodologii Pedagogiki - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne, Impuls, Kraków 2006

Metodologiczne problemy tworzenia wiedzy w pedagogice. Oblicza akademickiej praktyki, red. Jacek Piekarski, Danuta Urbaniak-Zając, Krzysztof Szmidt J., Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Metody badawcze w zarządzaniu humanistycznym, red. Monika Kostera, Warszawa: SEDNO. Wydawnictwo Akademickie 2015.

Miles M.B., Huberman A.M., Analiza danych jakościowych, przekład Stanisław Zabielski, Wydawnictwo Trans Humana Białystok 2000

Mokrzycki E., Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2007

Morawski R.Z., Etyczne aspekty działalności badawczej w naukach empirycznych, Warszawa: UW 2011

Morrison M., Pey J., Pisanie esejów z socjologii. Poradnik dla studentów,  Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1999. 

Myślenie historyczne. Nadawanie historycznego sensu, red. Robert Traba, Holger Thünemann, przeł. Rafał Żytyniec, Część I, Jőrn Rüsen, Poznań: Wydawnictwo Nauka i Innowacje 2015.

Niemierko B., ABC testów osiągnięć szkolnych, Warszawa 1975. 

Niemierko B., Pomiar sprawdzający w dydaktyce, Warszawa 1990. 

Nowaczyk C., Podstawy metod statystycznych dla pedagogów, Warszawa 1985. 

Nowak G., Metodologia nauk społecznych, Warszawa 1985. 

Orientacje jakościowe w badaniach pedagogicznych. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów. Zeszyt 15, red. Anna Gajdzica, Aleksandra Minczanowska, Małgorzata Stokłosa, Cieszyn-Kraków:  Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji  UŚl w Katowiciach, Oficyna Wydawnicza „Impuls" 2011

Orientacje w metodologii badań pedagogicznych, pod red. S. Palki, Wydawnictwo UJ, Kraków 1998

Ostasz L., Homo methodicus. Między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi, Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 1999.

Oster G.D., Gould P., Rysunek w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1999. 

Ostrowicka-Miszewska H., Zastosowania techniki dyferencjału semantycznego w badaniach nad orientacjami społeczno-politycznymi młodzieży, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2002 nr 3.

Palka S., Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna, GWP, Gdańsk 2006

Paluchowski W.J., Diagnoza psychologiczna. Podejście ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001

Pavkov T. W. , Pierce K.A. , Wprowadzenie do SPSS dla Windows, GWOP. Gdańsk 2005

Pavkov T. W. , Pierce K.A. , Wprowadzenie do SPSS dla Windows, GWOP. Gdańsk 2005

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński i Bogusław Śliwerski, t. 1-2. WN PWN, Warszawa 2003 

Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007

Piekot T., Dyskurs polskich wiadomości prasowych, Kraków: Universitas 2006

Pilch T., Zasady badań pedagogicznych. Wyd. drugie poprawione i rozszerzone, Wyd. Żak, Warszawa 1995

Podręcznik ankietera, pod red. Z. Sawińskiego, P.B. Sztabińskiego, F. Sztabińskiego, SMG/KRC Poland Media S.A., Wydawnictwo IFiS PAN Warszawa 2000

Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, red. Stanisław Palka, Wyd. UJ, Kraków 2004

Prace promocyjne z pedagogiki. Skrypt dla uczestników seminariów: licencjackiego, magisterskiego i doktoranckiego, pod red. Wiesława Ciczkowskiego, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000

Praktyka psychologiczna w świetle standardów etycznych, red. Jerzy Brzeziński, Małgorzata Toeplitz-Winiewska, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004

Problemy, antynomie, dylematy i kontrowersje w myśleniu o pedagogice i edukacji (na dziesięciolecie Zespołu Problemowego Pedagogiki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk),  red. Teresa Hejnicka-Bezwińska, Akademia Pedagogiczna im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2003 

Pułapki metodologiczne w badaniach empirycznych z zakresu psychologii klinicznej, red. Małgorzata Fajkowska, Krystyna Drat-Ruszczak, Magdalena Marszał-Wiśniewska, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004 

Pyżalski J., Plichta P., Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP). Podręcznik, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2007

R -Z

Rapley T., Analiza konwersacji, dyskursu i dokumentów, tłum. Anna Gąsior-Niemiec Warszawa: WN PWN 2010

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, tłum. Magdalena Wojdak-Piątkowska, wstęp i opracowanie Bogusław Śliwerski, GWP, Gdańsk 2005

Rodzaje wiedzy o świecie, red. Piotr Madejski, Marek Sikora, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej 1999

Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Universitas, Kraków  2003

Rubacha K., Badania etnograficzne w edukacji, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2001 nr 1

Rubacha K., Metodologia badań nad edukacją, Warszawa: WAiP 2008

Rüsen J.,  Nadawanie historycznego sensu. Myślenie historyczne. Część I. red. R. Traba, H. Thünemann, przeł. Rafał Żytyniec, Poznań: Wydawnictwo Naukowe i Innowacje 2015. 

Sady W., Spór o racjonalność naukową, Toruń: Wydawnictwo UMK  2013

Schuman H., Metoda i znaczenie w badaniach sondażowych, tłum Agata Grabowska, red. naukowa Antoni Sułek, Warszawa: Oficyna Naukowa 2013

Semkowicz W., Encyklopedia nauk pomocniczych historii, Kraków: Universitas 2011.

Sikora M., Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych, Wyd. Naukowe IF UAM, Poznań 1997

Sitek W., Między rynkiem a civil society. Konteksty badań socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007

Smolińska-Theiss B., Badanie przez działanie w pedagogice społecznej, Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 1.

Sokołowski K., Metajęzyk a podmiotowość, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 2004

Spendel Z., Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005

Spendel Z., Metodologia badań psychologicznych jako forma świadomości historycznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005

Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentacji. Red. Sławomir Krzychała, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2004

Stemplewska – Żakowicz K., O rzeczach widywanych na obrazach i opowiadaniach o nich histroiach. TAT jako metoda badawcza i diagnostyczna, Wydawnictwo Academica SWPS, Warszawa 2004

Stróżewski W., Logos, wartość, miłość, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2013

Suchańska A., Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej, Warszawa: WAiP 2007

Sułek A., Ogród metodologii socjologicznej, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002

Szkudlarek-Śmiechowicz E., Tekst w radiowej i telewizyjnej debacie politycznej. Struktura. Spójność. Funkcjonalność, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2010

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, WN PWN, Warszawa 2005

Sztompka P., Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza, WN PWN, Warszawa 2005

Trutkowski C., Społeczne reprezentacje polityki, Wydawnictwo Naukowe „Scholar” , Warszawa 2000

Urban M., Orientacje psychologiczne nauczycieli, Psychologia Wychowawcza 1998 nr 5 (skala do badania poziomu autorytaryzmu, wskaźniki przekonań politycznych nauczycieli)

Urbaniak – Zająć D., Kos E., Badania jakościowe w pedagogice, Warszawa: WN PWN 2013

Urbaniak-Zając D., Wywiad narracyjny na tle innych technik wywiadu, „Edukacja” 1999 nr 4.

Usher R., Bryant I., Johnston R., Podmiot poznający w badaniach edukacyjnych (perspektywa postmodernistyczna), Teraźniejszość. Człowiek. Edukacja 2001 nr 2 

Vater H., Wstęp do lingwistyki tekstu. Struktura i rozumienie tekstów, tłum. Edyta Błachut i Adam Gołębiowski, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2009

Walczak B., Antropolog jako Inny. Od pierwszych badań terenowych do wyzwań ponowoczesnej antropologii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2009

Wallon P., Cambier A., Eugelhart D., Rysunek dziecka, WsiP, Warszawa 1993. 

Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, red. Andrzej Tyszczyk, Edward Fiała, Ryszard Zajączkowski, Wyd. KUL, Lublin 2003 

Węc K., Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistycznych teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2007

Węglińska M., Jak pisać pracę magisterską, Impuls, Kraków 1998

Włodarczyk A., Etyka interpretacji tekstu literackiego. Postmodernizm. Humanizm. Dydaktyka, Kraków: Wydawnictwo UJ 2014.

Wokół badań biograficznych w andragogice, red. Olga Czerniawska, Katarzyna Wypiorczyk-Przygoda, Łódź: Wydawnictwo AHE 2015

Woroniecka G.: Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia. - Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003

Woźniak T., Propaganda scjentystyczna. Funkcje społeczne przekazów popularnonaukowych, Wyd. IfiS PAN, Warszawa 2000

Wysocka E., Diagnostyka pedagogiczna. Nowe obszary i rozwiązania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Wysocka E., Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny, Katowice: Wydawnictwo UŚl 2015

Yin R.K., Studium przypadku w badaniach naukowych. Projektowanie i metody, tłum. Joanna Gilewicz, Kraków: Wydawnictwo UJ 2015

Zaczyński W.P., Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995

Zaczyński W.P., Statystyka w pracy badawczej nauczyciela, Wyd. Żak, Warszawa 1997

Zemło M., Socjologia wiedzy w tradycji interakcyjno fenomenologicznej, TN KUL, Lublin 2003

Zjawiska społeczne w badaniach statystycznych. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Barbarze Podolec, Kraków:  Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2013.

Źródła w badaniach naukowych historii edukacji, red. Władysława Szulakiewicz, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003

Życiński J., Struktura rewolucji metanaukowej,. Studium rozwoju współczesnej nauki, Wstęp: Michał Heller, przeł. Michał Furman,  Warszawa: Copernicus Center PRESS 2013