Literatura specjalistyczna

 

NAUKI POGRANICZA:SOCJOLOGIA - EKONOMIA

ZARZĄDZANIENAUKI POLITYCZNE


„Dzisiejsze czasy” – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, red. Witold Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006

A -J

Adam B., Czas, przeł.  Małgorzata Dera, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2010

Afeltowicz Ł., Pietrowicz K., Maszyny społeczne. Wszystko ujdzie, o ile działa, Warszawa: WN PWN 2013

Aleksander J.C., Znaczenia społeczne. Studia z socjologii kulturowej, tłum. Stanisław Burdziej i Jacek Gądecki, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS” 2010

Alexy R., Teoria praw podstawowych, tłum., Bożena Kwiatkowska i Jerzy Zajadło, Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe  2010

Archer M.S., Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, tłum. Agata Dziuban, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS” 2013

Arcimowicz K., Dyskursy o płci i rodzinie w polskich telesagach. Analiza seriali obyczajowych najpopularniejszych na początku XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK” 2013

Arendt H., Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła, tłumaczył Adam Szostkiewicz, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004

Assange J., Appelbaum J., Mǘller-Maguhn A., Zimmermann J., Cypherpunks. Wolność i przyszłość internetu, tłum. Marcin Machnik Gliwice: Wydawnictwo HELION 2013

Avineri, Gray, Krastew, Lash, Manent, Sloterdijk, Styaniszkois, Vattimo, Solidarność i kryzys zaufania, red. Jacek Kołtan, współpraca naukowa Marcin Król, tłum z języka angielskiego Marcin Moskalewicz, z języka niemieckiego Jacek Kołtan, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności 2014

Babbie E., Istota socjologii. Krytyczne eseje o krytycznej nauce, tłum. Mirosław Aleksander Miernik, Warszawa: WN PWN 2007.

Baert P., da Silva F.C., Teorie społeczne w XX wieku i dzisiaj, tłum. Stanisław Burdziej, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS” 2013

Bakan J., Dzieciństwo w oblężeniu. Łatwy cel dla wielkiego biznesu, tłum. Hanna Jankowska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo  Literackie MUZA SA 2013

Baldwin E., Longhourst B., Mccracken S., Ogborn M., Smith G., Wstęp do kulturoznawstwa, przekład:  M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2007 

Barber B.R., Skonsumowani. Jak rynek psuje dzieci, infantylizuje dorosłych i połyka obywateli, tłu,. Hanna Jankowska, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA 2008

Barczykowska A., Kapitał społeczny a zjawiska patologii społecznej w wielkim mieście, Witkowski L., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011.

Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita  władzy i życie po kapitalizmie, tłum. Piotr Cypryański, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa  2006

Barker Ch., Studia kulturowe. Teoria i praktyka, tłum. Agata Sadza, Wydawnictwo UJ, Kraków  2005

Batko R., Golem. Awatar. Midas. Złoty cielec. Organizacja publiczna w płynnej nowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO 2013.

Baudrillard J., Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, przeł. Sławomir Królak, Warszawa: Wydawnictwo Sic! S.c., 2006

Baudrillard J., W cieniu milczącej większości, albo kres sfery społecznej, Sic! Warszawa 2006

Bauman Z., Kultura w płynnej nowoczesności, Warszawa: Narodowy Instytut Audiowizualny 2011

Bauman Z., Lyon D., Płynna inwigilacja, przeł. Tomasz Kunz, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2013.

Bauman Z., Praca. Konsumpcjonizm i nowi ubodzy, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006

Bauman Z., Społeczeństwo w stanie oblężenia, tłum. Janusz Margasiński, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2006

Bauman Z., Żyjąc w czasie pożyczonym,. Rozmowy z Citlali Rovirosa – Madrazo, przeł. Tomasz Kunz, Warszawa: Wydawnictwo Literackie 2010 

Beck U., Beck-Gernsheim E., Całkiem zwyczajny chaos miłości, przeł. Tomasz Dominiak, Wrocław: WN DSW 2013.

Beck U., Społeczeństwo światowego ryzyka. W poszukiwaniu utraconego bezpieczeństwa, przeł. Bogdan Baran, Warszawa: WN Scholar 2012

Benda J., Zdrada klerków, przeł. Marek J. Mosakowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyka Polityczna 2014

Berger P., Zijderveld A., Pochwała wątpliwości. Jak mieć przekonania i nie stać się fanatykiem, tłum. Stefan Baranowski, Wydawnictwo vis-á-vis , Kraków 2010

Bieliński J., Między anomią a fatalizmem. Regulacja społeczna w Polsce w okresie zmiany systemowej, Kraków: NOMOS 2013

Boellstorff T., Dojrzewanie w second life. Antropologia człowieka wirtualnego, tłum. Agata Sadza, Kraków: Wydawnictwo UJ 2012

Bokszański Z., Indywidualizm a zmiana społeczna. Polacy wobec nowoczesności – raport z badań, Warszawa: WN PWN 2007

Boniecka E., Podzielone pokolenia, MAW, Warszawa 1989

Boudon R., Efekt odwrócenia, tłum. Agnieszka Karpowicz, Warszawa: Oficyna Naukowa 2008

Boudon R., Logika działania społecznego. Wstęp do analizy socjologicznej,  tłum. Krzysztof Kowalski, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2009

Bourdieu P., Dystynkcja. Społeczna krytyka władzy sądzenia, tłum. Piotr Biłos, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006

Bourdieu P., Medytacje pascaliańskie. Tłum. Krzysztof Wakar, Warszawa: Oficyna Naukowa 2006

Bourdieu P., Szkic teorii praktyki poprzedzony trzema studiami na temat etnologii Kabylów, tłum. Wiesław Kroker, Kety: Wydawnictwo Marek Derewiecki 2007

Brynjolfsson E., McAfee, Wyścig z maszynami. Jak rewolucja cyfrowa napędza innowacje, zwiększa wydajność i w nieodwracalny sposób zmienia rynek pracy? Przeł. Maksymilian Sielicki, Warszawa: Kurhaus 2015.

Brzeziński D., Myślenie utopijne w teorii społecznej Zygmunta Baumana, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2015

Bukraba-Rylska I., W stronę socjologii ucieleśnionej, Warszawa: Wydawnictwo UW 2013

Bukraba-Rylska I., W stronę socjologii ucieleśnionej, Warszawa: Wydawnictwo UW 2013

Bunt i reforma. Red. Grażyna Osika, Kraków: Homini 2011

Burges J., Green J., Youtube. Wideo online a kultura uczestnictwa, tłum. Tomasz Płudowski, Warszawa: WN PWN  2011

Burszta W., Kotwice pewności. Wojny kulturowe z popnacjonalizmem w tle, Warszawa: ISKRY 2013

Burszta W.J., Kuligowski W., Sequel. Dalsze przygody kultury w globalnym świecie, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza SA, Warszawa  2005

Burszta W.J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2004

Cataluccio F., Niedojrzałość. Choroba naszych czasów,  przeł. Stanisław  Kasprzysiak, Kraków: IW ZNAK 2006

Chaciński B., Totalny słownik najmłodszej polszczyzny, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2007

Chmielewski K., Estetyka intermedialności, Kraków: Wydawnictwo rabid 2008

Chomsky N., Zysk ponad ludzi. Neoliberalizm a ład globalny, przełożyła  Marcelina Zuber, Wydawnictwo Dolnośląskie Wrocław 2000

Chromiec E., Dziecko wobec obcości kulturowej, GWP, Gdańsk 2004

Croll A., Yoskovitz B., Metoda Lean Analytics. Zbuduj sukces startupu w oparciu o analizę danych, Gliwice: Wydawnictwo HELION 2014.

Czapliński P., Resztki nowoczesności, Kraków: WL 2011

Czaputowicz J., Suwerenność, Warszawa: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych 2013

Czarniawska B., Trochę inna teoria organizacji. Organizowanie jako konstrukcja sieci działań, Warszawa: Wydawnictwo Poltext 2010

Czech F., Spiskowe narracje i metanarracje, Kraków: NOMOS 2015

Człowiek-Społeczeństwo- Gospodarka. Perspektywa odpowiedzialności społecznej, red. Adam Zadroga, Konrad Sawicki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013.

Czykwin E., Wstyd, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Dahl R.A., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007

Dahrendorf R., Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym,  Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS” 2013.

Daniecki W., Strategie zmian. Refleksje nad praktyką, Academica, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa 2004

Demokracja spektaklu? Kondycja polskiego życia publicznego 15 lat po zmianie systemowej. - (red. Żuk P.). - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004

Diagnoza Internetu 2009, red. Krzysztof Krejtz, Warszawa: WAiP 2009

Domański H., Czy są w Polsce klasy społeczne? Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2015.

Dopierała R., Prywatność w perspektywie zmiany społecznej, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2013

Douglas M., Jak myślą instytucje, tłum. Olga Siara, Warszawa : WN PWN 2011

Drelich S., Populistów ethos zmanipulowany, Toruń: WN UMK 2010

Dybel P., Wróbel S., Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa: Fundacja Aletheia, IFiS PAN2008

Dymarczyk W., Temporalny wymiar karier menedżerskich, Wydawnictwo „Śląsk” Katowice 2008

Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007. 

Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007.

Efekty oczekiwań interpersonalnych. Wybór tekstów, red. Sławomir Trusz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR  2013

Eliot T.S., Uwagi do definicji kultury, przeł. Jarosław Rybski, Kraków: vis-a-vis Etiuda 2016

Elliott A., Współczesna teoria społeczna, tłum. Paweł Tomanek, WN PWN, Warszawa 2011

Etnografia organizacji. Badania polskich firm  i instytucji, red. Monika Kostera, Gdańsk: GWP  2011.

Etyka i polityka, red. Dorota  Probucka, Akademia Pedagogiczna im. KEN, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2006

Etzioni A., Aktywne społeczeństwo, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS” 2013.

Fair Play w europejskiej kulturze i edukacji, red. Zofia Żukowska i Ryszard Żukowski, Wydawnictwo Polski Komitet Olimpijski. Klub Fair Play, Warszawa 2004

Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten. Ein Vergleich Krakau – Frankfurt am Main, Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej I społecznej. Studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, November 2005, red. Józefa Grodecka, Marta Chechelska-Dziepak, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Filipowicz S., Galimatias. Zaprzepaszczony sens Oświecenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2014

Filipowicz S., Galimatias. Zaprzepaszczony sens Oświecenia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2014

Fleischer M., Polska symbolika kolektywna, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2003

Fleischer M., Teorie kultury i komunikacji, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2004

Frank R.H., Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, tłum, Ewa i Tadeusz Wojtych, Gdańsk: GWP 2007

Freeman M., Prawa człowieka, przeł. Marcin Fronia, Warszawa: Wydawnictwo sic! 2007

Fundamentalizm i kultury, red. M. Szulakiewicz , Z. Karpus, Toruń: Wydawnictwo UMK 2005.

Giddens A., Przemiany intymności. Seksualność, miłość i erotyzm we współczesnych społeczeństwach, przeł. Alina Szulżycka, Warszawa: WN PWN 2006.

Giddens A.,. Konsekwencje nowoczesności, tłum. Ewa Klekot, Kraków: EJDOS,  Wydawnictwo  UJ 2008

Giza-Poleszczuk A., Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005

Goffman E., Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, tłum. Stanisław Burdziej, Kraków:  Zakład Wydawniczy NOMOS 2010

Goffman E., Instytucje totalne, tłum. Olena Waśkiewicz i  Jacek Łaszcz, Gdańsk: GWP 2011

Goffman E., Rytuał interakcyjny, tłum. Alina Szulżycka, WN PWN, Warszawa  2006

Goldberg J., Tyrania komunałów. O oszustwach lewicowych liberałów w wojnie idei, przeł. Mateusz Kotowski,  Kobierzyce: Wydawnictwo „Wektory” 2013

Goldsmith M., Greenberg C.L., Robertson A., Hu-Chan M., Globalni liderzy – kolejna generacja, tłum. Grzegorz Łuczkiewicz, MT Biznes Sp. Z o.o., Warszawa 2010.

Goldthorpe J.H., O socjologii. Integracja badań i teorii, tłum. Jerzyna Słomczyńska, Wstęp. Kazimierz M. Słomczyński i Henryk Domański, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2012

Golka M., Aparycje współczesności, Warszawa: Oficyna Naukowa 2015

Golka M., Pamięć społeczna i jej implanty, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2009.

Golka M., Samotność i sława, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2015.

Gospodarka za sto lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość, red. Ignacio Palacios-Huerta, tłum. Biuro tłumaczeń VeroLing sp. z o.o., Kurhaus Publishing Warszawa: Kurhaus 2014.

Górska-Olesińska M., Słowo w sieci, Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 2009

Grondin J., Wprowadzenie do hermeneutyki filozoficznej, tłum. Leszek Łysień, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007

Grzybowski P.P., Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Haeske U., Konflikty w życiu zawodowym. Mediacja i trening w rozwiązywaniu problemów, przeł.  Ryszard Zajączkowski, Kielce: Wydawnictwo „Jedność”, 2005.

Hajduk E., Układy społeczne – przestrzenie procesu socjalizacji, Żary: Łużycka Wyższa Szkoła  Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach 2008

Hałas E., Konwersja. Perspektywa socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2007

Hałas E., Przez pryzmat kultury. Dylematy badań nad współczesnością, Warszawa:  UW 2015

Hangsheng Z., Yingsheng Li, Historia chińskiej socjologii, Wydawnictwo  Adam Marszałek, Toruń 2010

Hardt M., Negri A., Imperium, , tłum. Sergiusz Ślusarski, Adam Kołbaniuk, Wydawnictwo W.A.B. , Warszawa 2005

Hartman J., Polityka filozofii. Eseje, Universitas, Kraków 2010

Hatch M.J., Kostera M., Koźmiński A.K., Trzy oblicza przywództwa. Menedżer. Artysta. Kapłan, WAiP, Warszawa 2010

Heath J., Potter A., Bunt na sprzedaż. Dlaczego kultury nie da się zagłuszyć? Tłum. Hanna Jankowska, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA, Warszawa 2010.

Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, przekłada M. Habura, N. Orłowska, D. Stasiak, Warszawa: WN PWN 2007

Hoffmann B., Perfumy. Uwarunkowania kulturowo-społeczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Hostyński L., Karnawał czy post? O moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji, Warszawa: WN PWN 2015.

Huk T., Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacyjną edukacyjną szkoły, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Idea Uniwersytetu. Reaktywacja, red. Piotr Sztompka, Krzysztof Matuszek, wyd. II, Kraków: Wydawnictwo UJ 2015

Iwińska K., Być i działać w społeczeństwie. Dyskusje wokół teorii podmiotowego sprawstwa, Kraków: NOMOS 2015

Jabłoński D., Ustasz L., Mapa wzorców kulturowych, Olsztyn: Adiafora 2006

Jak badać społeczeństwo obywatelskie? Doświadczenia praktyków. Red./ Marek Nowak, Michał Nowosielski, Poznań: WN UAM 2008

Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać? Red. Maciej Woźniczka i Marek Rembierz, Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie 2013

Jawor A., Wojna kultur. Czy „flaga tęczowa” wypiera „biało-czerwoną”? Warszawa: WN PWN  2014.

Johnson M.B., Reynolds H.T., Mycoff J.D., Metody badawcze w naukach politycznych, przeł. Agnieszka Kloskowska-Dudzińska, Warszawa: WN PWN 2010

Jones E.M., Libido dominandi. Seks jako narzędzie kontroli społecznej, tłum. Jerzy Marka, Wrocław: Wydawnictwo „WEKTORY” 2013.

Judt T., Kiedy zmieniają się fakty. Eseje 1995-2010, Przygotowała do wydania i poprzedziła wstępem  Jennifer Homans, przel. Andrzej Jankowski, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS 2015

K -P

Kacprzak M., Pułapki poprawności politycznej, Radzymin: Wydawnictwo von Borowiecky 2012

Kaczmarek J., Podejście geobiograficzne w geografii społecznej. Zarys teorii i podstawy metodyczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005

Kaczmarek J., Zobaczyć społeczeństwo. Film i wideo w badaniach socjologicznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014.

Kampka A., Debata publiczna. Zmiany norm komunikacji, Warszawa: Oficyna Naukowa 2014.

Kardaszewski J., Neoliberalizm jest schizofrenią społeczeństwa, Łódź: Wydawnictwo „Piktor” 2012

Karkowska M., Skalski T., Kultura, socjalizacja, tożsamość, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Karuzela z mężczyznami. Problematyka męskości w polskich badaniach społecznych, red. Katarzyna Wojnicka, Ewelina Ciaputy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Karwat M., Akredytacja w życiu społecznym i politycznym, Warszawa: Instytut Nauk Politycznych UWE 2009

Karwat M., O demagogii, Warszawa: Wyd. Sejmowe  2006.

Karwat M., O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, Warszawa: WN  PWN 2006.

Kaufmann J.-C., Ego. Socjologia jednostki. Inna wizja człowieka i konstrukcji podmiotu, przełożył Krzysztof Wakar, Oficyna Naukowa, Warszawa 2004

Kilias J., Jak socjologowie opowiadali o socjologii. Dwa studia, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UW 2012

Kluszczyński R.W., Sztuka interaktywna. Od dzieła-instrumentu do interaktywnego spektaklu, Warszawa: WAiP 2010

Knasiecka-Falbierska K., Codzienność szkolna w doświadczeniach anarchistów. Analiza przypadków, Poznań: WSE UAM  2007

Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim, red. Robert Fudali i Mirosław Kowalski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Kobieta w kulturze – kultura w kobiecie. Studia interdyscyplinarne, red. Aneta Chybicka, Maria Kaźmierczak, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Koczanowicz L., Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce, Wrocław: WN DSW 2009

Koczanowicz L., Polityka dialogu. Demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna, przeł. Katarzyna Liszka, Warszawa: WN PWN 2015

Koczanowicz L., Wspólnota i emancypacje. Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław  2005

Komunikowanie się w mediach elektronicznych. Język, edukacja, semiotyka,. Red. Mirosław Filciak, Grzegorz Ptaszek, Warszawa: WAiP 2009

Korporowicz L., Socjologia kulturowa. Kontynuacje i poszukiwania, Kraków: Wydawnictwo UJ 2011

Kosewski M., Wartości, godność i władza. Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem, Warszawa: Vizja Press&IT 2008

Kotarbiński J., Sztuka rynkologii, Gliwice: Wydawnictwo HELION 2014.

Kowalski M., Gaweł A, Zdrowie. Wartość. Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Kowalski P., Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Wydawnictwo UJ, Kraków  2004

Krimsky S., Nauka skorumpowana? O niejasnych związkach  nauki i biznesu, tłum.  Beata Biały, PIW, Warszawa  2006

Krywult-Albańska M., Imigranci polscy w Kanadzie. Socjologiczna analiza procesów adaptacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

Krzemiński I., Solidarność. Niespełniony projekt polskiej demokracji, Gdańsk: Europejskie Centrum Solidarności 2013.

Krzynówek A., Rozum a porządek polityczny. Wokół sporu o demokrację deliberatywną,. Dyskurs politologiczny. Monografie, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, WAM 2010

Kuehnelt-Leddihn E., von , Demokracja – opium dla ludu, przeł. Małgorzata Gawlik Warszawa: Wydawnictwo PROHIBITA 2012

Kultura grup mniejszościowych i marginalizowanych , red. Leon Dyczewski , Lublin: Wydawnictwo KUL,  2005

Kultura i edukacja, (konteksty i kontrowersje), red,. Witold Jakubowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Kultura organizacji. badania etnograficzne polskich firm, red. Monika Kostera, Gdańsk: GWP 2007

Kultura popularna – tożsamość – edukacja, red. Daria Hejwosz, Witold Jakubowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Kultura popularna i (Re)konstrukcje tożsamości, red. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Studia i monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Poznań-Leszno 2007.

Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Zbyszko Melosik, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Kultury kontestacji. Dziedzictwo kontrkultury i nowe ruchy społecznego sprzeciwu, red. Tomasz Maślanka, Rafał Wiśniewski, Warszawa: Instytut Socjologii UW 2015.

Kurowska A., Wskaźniki społeczne w polityce społecznej. Historia, teoria i zastosowanie w praktyce, Warszawa: Diffin 2011

Kvale S., Interview. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, przekład i red. naukowa Stanisław Zabielski, Trans Humana, Białystok 2004

Kwiatkowski M., Nieprzejrzystość. Bariery merytokracji kadrowej w sektorze publicznym, Zielona Góra: Oficyna Naukowa Uniwersytetu Zielonogórskiego 2011

Kwiecińska-Zdrenka M. , Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości? Młodzież wiejska na tle ogółu młodzieży,  Wyd. UMK, Toruń  2004

Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna, tłum. A. Pawelec,  Fundacja ALETHEIA, Warszawa 2009

Laermer R., Prichinello M., Public Relations, GWP, Gdańsk 2004 

Lakoff G., Nie myśl o słoniu! Jak język kształtuje politykę, tłum. Anna Ewa Nita i Jacek Wasilewski, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf 2011 

Laloux F., Pracować inaczej. Nowatorski model organizacji inspirowany kolejnym etapem rozwoju ludzkiej świadomości, tłum. Marek Konieczniak, Warszawa: Studio emka 2015

Landreth H., Colander D.C., Historia myśli ekonomicznej, przekł. Adam Szewarski, WN PWN, Warszawa  2005, wyd. II uzupełnione

Lasch Ch., Kultura narcyzmu. Amerykańskie życie w czasach malejących oczekiwań, przeł. Grzegorz Ptaszek, Aleksander Skrzypek, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO 2015

Latour B., Nigdy nie byliśmy nowocześni. Studium z antropologii symetrycznej, Warszawa: Oficyna Naukowa 2011

Lessig L., Wolna kultura . Wstęp Ewa Bendyk, WSiP, Warszawa 2005

Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Warszawa: Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas 2008

Liternet.pl, red. Piotr Marecki, Wydawnictwo RABID, Kraków 2003

Luhmann N., Systemy społeczne,. Zarys ogólnej teorii, tłum. Michał Kaczmarczyk, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS” 2007 

Łętowska E., Pawłowski K., O prawie i mitach, Warszawa: LEX a Wolters Kluwer business 2013.

Maison D., Zogniskowane wywiady grupowe. Jakościowa metoda badań marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001

Małe struktury społeczne, Wybór i wstęp Ireny Machaj, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004

Manipulacja w języku, red. Piotr Krzyżanowski, Paweł Nowak, Wyd. UMCS, Lublin 2004

Manterys A., Sytuacje społeczne, Kraków: NOMOS, Collegium Civitas, Instytut Studiów Politycznych PAN 2008

Marody M., Jednostka po ponowoczesności. Perspektywa socjologiczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR  2014.

Masłyk T., Obywatel w społeczeństwie informacyjnym, Kraków: Nomos 2010

Maszorek-Szymala A., Podstawy statystyki dla studentów i nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Matczak M., Summa iniuria. O błędzie formalizmu w stosowaniu prawa,  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007

Mattelart A., Społeczeństwo informacji. Wprowadzenie, tłum.  Jerzy Mikuiłowski Pomorski, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2004

Matyszkowicz M., Śmierć rycerza na uniwersytecie, Warszawa: Teologia Polityczna 2010

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Kraków: Wydawnictwo UJ  2011

Mcmahan J., Sztuka zabijania,  tłum. Joanna Bednarek, Katrzyna Kuś, Warszawa: WN PWN 2011.

Mcmahan J., Sztuka zabijania,  tłum. Joanna Bednarek, Katrzyna Kuś, Warszawa: WN PWN 2012.

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, wyd. II poprawione, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2006

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Michalik S., Przemoc i mowa w nowoczesnej myśli społecznej. Przyczynek do pojęcia negatywności politycznej, , Warszawa: PWN 2014

Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje, red. Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010

Młodość i oświata za burtą przemian, red. Krystyna Szafraniec, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek  2008

Młyniec E., Opinia publiczna. Elementy teorii i praktyki politycznej, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015

Modi Memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. M. Saryusz-wolska, R. Traba, współpraca: J. Kalicka, Warszawa: WN SCHOLAR 2014

Modrzewski J., Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Poznań: WN UAM 2007

Mokrzycki E., Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2007

Mouffe Ch., Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, przeł. Barbara Szelewa, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej  2015.

Mudrak E., Fenomen sekt. Diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko-mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Muggleton D., Wewnątrz subkultury. Ponowoczesne znaczenie stylu, przekład Agata Sadza,  Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  2004

Nalaskowski A., Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Natura. Edukacja. Kultura. Pedagogia źródeł, red. Beata Przyborowska, Toruń: Wyd. UMK w Toruniu i WSIiE TWP w Olsztynie 2006.

Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym, red. Maria Jarosz, Warszawa: Oficyna Naukowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008

Newton I., Matematyczne zasady filozofii przyrody, tłum. Jarosław Wawrzycki, przedmowa Michał Heller, Posłowie Andrzej Kajetan Wróblewski, Kraków: Copernicus Center Press 2011

Niemczyk F., Obowiązek polityczny jako dylemat moralny, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN  2015

North D.C., Zrozumieć przemiany gospodarcze, Wstęp do wydania polskiego Leszek Balcerowicz, tłum,. Janusz Stawiński, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business 2014.

Nowe kierunki w organizacji i zarządzaniu. Organizacje, konteksty, procesy zarządzania, red. Beata Glinka i Monika Kostera, Warszawa: Oficyna  a Wolters Kluwer business  2012.

Nowotniak J., Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikono sfery Internetu, red. Tomasz Ferenc, K. Olechnicki, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2008

Odmiany współczesnej nauki o polityce, tom I, red. Piotr Borowiec, Robert Kłosowicz, Paweł Ścigaj, Kraków: Wydawnictwo UJ  2014.

Olcoń-Kubicka M., Indywidualizacja a nowe formy wspólnotowości, Warszawa: WN Scholar 2009

Ollivier B., Nauki o komunikacji. Teoria i praktyka, tłum., Iwona Piechnik, Warszawa: Oficyna Naukowa 2010.

Oppenheim A.N., Kwestionariusze, wywiady, pomiary, postawy, tłum. Stefan Amsterdamski, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004

Oprogramowanie rzeczywistości społecznej, red. Maciej Gdula, Lech M. Nijakowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej  2014

Ornacka K., Ewaluacja między naukami społecznymi i pracą socjalną. Zeszyty Pracy Socjalnej (zeszyt ósmy), Wyd. UJ, Kraków 2003

Osiatyński W., Rzeczpospolita obywateli, Wydawnictwo Szklane Domy, Warszawa 2004 

Osoba w społeczeństwie informacyjnym, Etos 2005 nr 1-2

Ostrowicka-Miszewska H., „Jak porcelana rzucona o beton…”. Dyskursu o młodzieży, polityce i polityce młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Pachociński R., Oświata i praca w erze globalizacji, Warszawa: IBE 2006.

Pankowski R., Rasizm a kultura popularna, Warszawa: Wydawnictwo Trio 2006

Parsons T., System społeczny, tłum. Michał Kaczmarczyk, Zakład Wydawniczy „NOMOS”, Kraków 2009

Patel R., Wartość niczego. Jak przekształcić społeczeństwo rynkowe i na nowo zdefiniować demokrację,  tłum. Hanna Jankowska, Warszawa:  Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA 2010

Perszon J., ks. Kaszubi . Tożsamość. Rodzina, Gdańsk: Zrzeszenie Kaszubsko – Pomorskie 2015

Pietrzyk-Reeves D., Idea społeczeństwa obywatelskiego, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK  2012

Piwowarski R., Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej, Warszawa: IBE 2006.

Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego, red. Tadeusz Szawiel, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008

Porębski L., Między przemocą a godnością. Teoria polityczna Harolda D. Lasswella, Kraków: Księgarnia Akademicka  2007.

Potulski J., Współczesne problemy badawcze w politologii Gdańsk: Wydawnictwo UG 2015.

Praktyki cielesne, red. Jacek Maria Kurczewski,, Warszawa: Trio 2006

Prejs B., Subkultury młodzieżowe, Wydawnictwo KOS, Katowice 2005

Profesorowi w hołdzie. Publikacja poświęcona setnej rocznicy urodzin Profesora Jana Szczepańskiego, red. Daniel Kadłubiec, Cieszyn: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza ASKANT S.C., 2014.

Prǘfer P., Wyobraźnia, terapia, społeczeństwo. Analiza socjologiczno-etyczna, Kraków: NOMOS 2013

Przybyliński S., Podkultura więzienna - wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

Przychodzień J. Ekoinnowacje w przedsiębiorstwie. Zarządzanie, pomiar i wpływ na wyniki finansowe, Warszawa: Wydawca CeDeWu.Pl 2015

Pyszczek G., Nadnormalność jako zjawisko społeczne. Wokół klasycznej koncepcji Floriana Znanieckiego,. Warszawa: Wydawnictwo APS 2013.

Pyżalski J., Plichta P., Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP). Podręcznik, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2007

R -Z

Raczkowski K., Zarządzanie publiczne. Teoria i praktyka, Warszawa: WN PWN  2015.

Radkiewicz P., Autorytaryzm a brzytwa Ockhama, Warszawa: WN Scholar 2012

Rand A., Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2015

Rau Z., Zapomniana wolność. W poszukiwaniu historycznych podstaw liberalizmu, tłum.  Marek Przychodzeń, Warszawa: Wydawnictwo SCHOLAR 2008

Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie – wybrane konteksty, red. Anna Nowak, tom 2 (27), Chowanna 2006.

Rogall H., Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, tłum. Joanna Gilewicz, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2010.

Rosanvallonb P., Kontrdemokracja. Polityka w dobie nieufności,  przeł. Agata Czarnacka, Wrocław: WN DSW 2011

Rotengruber  P., Perspektywy społecznego porozumienia. Pragmatyka dyskursu władzy, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM  2006.

Rothbard M.N., Egalitaryzm jako bunt przeciw ludzkiej naturze, Warszawa: Fijorr Publishing Company 2009

Rothert A., Cybernetyczny porządek polityczny, Instytut Nauk Politycznych  Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005

Rozmowy o socjologii. Zygmunt Bauman w rozmowie z Michaelem – Hviidem Jacobsenem i Keithem Testerem, przeł. Paweł Tomanek, Warszawa: WPN 2014

Rudnicki P., Oblicza buntu w biografiach kontestatorów. Refleksyjność – wyzwalające uczenie się – zmiana, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009

Rudnicki S., Ciało i tożsamość w internecie. Teoria-dyskurs-codzienność, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2014.

Ryk A., Pokolenie zmiany. Studium porównawcze wartości i perspektyw życiowych młodzieży włoskiej i polskiej, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004

Rynek i kultura neoliberalna a edukacja, red. Alicja Kargulowa, Stefan M. Kwiatkowski i Tomasz Szkudlarek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski, WAiP< Warszawa 2010.

Sadowski R.F., Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2015

Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studium dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, red. Jarosław Michalski, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006.

Senett R., Razem, rytuały, zalety i zasady współpracy, tłum. Jan Dzierzgowski, Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA SA 2013.

Sfera publiczna. Kondycja – przejawy – przemiany, red. J.P. Hudzik, W. Woźniak, Lublin: Wyd. UMCS 2006.

Siatkowski A., Kompetencje obywatelskie a aktywność w sferze publicznej, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2014

Simmel G., Pisma socjologiczne. Wybór, opracowanie i wprowadzenie Heinz-Jűrgen Dahme i Otthein Rammstedt , tłum. M.  Łukasiewicz, Wstęp do wydania polskiego Jerzy Szacki, Warszawa: Oficyna Naukowa 2008

Simmel G., Socjologia, przełożyła Małgorzata Łukaszewicz, WN PWN, Warszawa 2005

Sitek W., Między rynkiem a civil society. Konteksty badań socjologicznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007

Skarzyński R., Mobilizacja polityczna. Współpraca i rywalizacja człowieka współczesnego  w wielkiej przestrzeni i długim czasie, Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa 2011

Słowik A., Trzy fale powojennej emigracji. O doświadczeniach biograficznych polskich emigrantów z Newcastle Upon Tyne, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2013.

Słownik socjologii i nauk społecznych, red. Gordon Marshall, red. Naukowa polskiego wydania Marek Tabin, WN PWN, Warszawa 2004

Socjologia a przemiany współczesnego świata. - (red. Krzemiński I.). - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2004 Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, przekład Hanna Jankowska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004 

Socjologia codzienności, red. Piotr Sztompka, Małgorzata Bogunia – Borowska, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2008

Socjologia humanistyczna Floriana Znanieckiego. Przesłanie dla współczesności, red. Elżbieta Hałas,  Andrzej Kojder, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2010

Socjologia literatury. Antologia, red. Grzegorz Jankowicz, Michał Tabaczyński, Kraków: Korporacja Halart 2015.

Socjologia uspołecznienia. Księga dedykowana Profesor Mirosławie Marody, red. M. Lewicki, S. Mandez, A. Przybylska, M. Sikorska, C. Trutkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2015.

Socjologia. Lektury, red. Piotr Sztompka i Marek Kuci, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005

Soin M., Wartość i fakt. Etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2013

Sojak R., Paradoks antropologiczny. .Socjologia wiedzy jako perspektywa ogólnej teorii społeczeństwa, Wrocław: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004.

Sorel G., Rozważania o przemocy. Ze wstępem Igora Stokfiszewskiego, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014.

Sorokin P.A., Ruchliwość społeczna, tłum. Jerzyna Słomczyńska, przedmowa Henryk Domański, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2009

Społeczeństwo i codzienność. W stronę nowej socjologii? red. Seweryn Rudnicki, Justyna Stupińska, Katarzyna Wojnicka, WAiP, Warszawa 2009

Społeczne przestrzenie doświadczenia. Metoda interpretacji dokumentacji. Red. Sławomir Krzychała, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław 2004

Społeczności lokalne. Przestrzeń  dla współpracy i rozwoju, red. Mieczysław Adamczyk., Andrzej Chmiel, Polkowice-Wrocław: DSW 2014

Sprawstwo. Teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych, red. Adam Mrozowiecki, Olga Nowaczyk, Irena Szlachcic, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2013

Standing G., Prekariat. Nowa niebezpieczna klasa, przeł. Krzysztof Czarnecki, Paweł Kaczmarski, Mateusz Karolak, red. naukowa Maciej Szlinder, słowo wstępne Jacek Żakowski, Warszawa: WN PWN 2014.

Stiglitz J.E., Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Przeł. Robert Mitoraj, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2015.

Strauss A. L., Zwierciadło i maski. W poszukiwaniu tożsamości, Kraków: Zakład Wydawniczy „NOMOS” 2013.

Sunstein C.R, Sprzeciw! Sprzeciw w życiu społeczeństw, tłum. Jerzy S. Kugler, Warszawa: 2006

Sylwestrzak A., Historia doktryn politycznych i prawnych, wyd.7, Podręcznik LexisNexis Sp. z o.o., Warszawa 2009

Szara strefa przemocy – szara strefa transformacji? Przestrzenie przymusu, red. Radosław Sojak, Toruń: Wydawnictwo UMK 2007

Szatr-Jaworska  B., Błędowski P.,  Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2006

Szczęście w wymiarze pedagogiczno-socjologicznym., red. Ewa Kowalska, Paweł Prǘfer, Mirosław Kowalski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014

Szczurkiewicz T., Socjologia naukowa a socjologia popularna,. Wstęp i dobór tekstów  Andrzej Przestalski, Jan Wlodarek, Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk  UAM 2008

Sześciło D., Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR  2015

Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany. Ekspertyza Komitetu Socjologii PAN, red. Marek S. Szczepański, Krystyna Szafraniec, Anna Śliz, Warszawa: PAN. Komitet Socjologii 2015.

Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, red. Bożena Muchacka, tom 1-2, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Szlendak T., Socjologia rodziny. Ewolucja, historia, zróżnicowanie, Warszawa: WN PWN 2010

Sztandar-Sztanderska K., Teoria praktyki i praktyka teorii. Wstęp do socjologii Pierre’a Bourdieu, Wyd. UW, Warszawa 2010

Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, przekład Jacek Konieczny, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005

Szymański J.M., Socjologia edukacji. Zarys problematyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Świat po 11 września 2001 roku. Red. Krzysztof Gładkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2003

Świda – Ziemba H., Młodzi w nowym świecie, Wydawnictwo Literackie sp. z o.o., Kraków 2005

Taleb N.N., Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym, przeł. Jolanta Bartosik, Gdańsk: GWP 2006.

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, tłum. Piotr Cypryański, WAiP, Warszawa 2010

Teorie i metody w naukach politycznych, red. David Marsh, Gerry Stoker, tłum. Joanna Tegnerowicz  Kraków: Wydawnictwo UJ  2006

Teorie wywrotowe. Antologia przekładów, red. Agnieszka Gajewska, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie 2012

Tittenbrun J., Kolonizacja nauki i świata przez kapitał. Teoria światów równoległych w wydaniu socjologii wiedzy, Poznań: Zysk i S-ka 2014.

Toeplitz K.T., Dokąd prowadzą nas media, Warszawa: Iskry 2006

Touraine A., Myśleć inaczej, tłum. Maciej Byliniak, Warszawa: PIW 2011

Touraine A., Po kryzysie, przeł. Marcin Frybes, Warszawa: Oficyna Naukowa  2013

Trejderowski T., Socjotechnika. Podstawy manipulacji w praktyce, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury , Warszawa 2009

Tuziak B., Autorytet władz gminnych a rozwój społeczności lokalnych. Studium socjologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR 2014

Tworzenie iluzji społecznych. Wiedza w sferze publicznej, red. Jan Szymczyk, Mariusz Zemło, Arkadiusz Jabłoński, Lublin: WN KUL 2012

Urry J., Socjologia mobilności, tłum. Janusz Stawiński, Warszawa: WN PWN 2009

Vaneigem R., Rewolucja życia codziennego, tłum., Mateusz Kwaterko, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004

W kręgu myśli Profesora Jana Szczepańskiego, red. D. Kadłubiec, E. Ogrodzka-Mazur, A. Kasperek, tom 1, Cieszyn: Oficyna Drukarsko-Wydawnicza AKANT 2015

Wajda A., Globalizacja. Społeczeństwo i jego rozwój, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa” , Warszawa 2011.

Walzer M., Polityka i namiętność. O bardziej egalitarny liberalizm, tłum. Hanna Jankowska,  Warszawskie Wydawnictwo  Literackie MUZA SA, Warszawa 2006.

Wasilewski J., Retoryka dominacji, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2006

Weber M.: Racjonalność, władza, odczarowanie. - (wyb. i tłum. z jęz. ang. Holona M.). - Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2004

Westen D., Mózg polityczny, przeł. T. Bieroń, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka  2014

Węc K., Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistycznych teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek  2007

Wierzbicki M., Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Warszawa: IPN, ISP PAN 2013

Wierzbicki M., Ostatni bunt. Młodzieżowa opozycja polityczna u schyłku PRL 1980-1990. Fakty, konteksty, interpretacje, Warszawa: IPN, ISP PAN 2013

Wilk T., Bukowno. Między Małopolską a Górnym Śląskiem. Przestrzeń egzystencji i aktywizacji społeczności lokalnej (studium socjopedagogiczne), Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006

Wizja przyszłości Polski. Studia i analizy. Tom I, Społeczeństwo i państwo, red. Jerzy Kleer, Andrzej P/. Wierzbicki, Zbigniew Strzelecki, Leszek Kuźnicki, Warszawa: PAN. Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” 2011.

Wnuk-Lipiński E., Granice wolności. Pamiętnik polskiej transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa  2003

Wojna pokoleń, red. Piotr Nowak, Poznań: Prószyński i S-ka 2006

Woroniecka G., Działanie polityczne. Próba socjologii interpretatywnej, WARSZAWA: Oficyna Naukowa 2001

Woźniak R.B., U podstaw socjoglobalistyki. Koncepcje i zagrożenia, Szczecin: 2009

Wróbel A., Wychowanie a manipulacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Współczesne społeczeństwo polskie, red. Anna Giza, Małgorzata Sikorska, Warszawa: WN PWN 2012

Współczesne teorie socjologiczne, wybór i opracowanie A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski, tom 1-2;  Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2006

Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, red. M. S. Szczepański, A. Śliz, Opole: Uniwersytet Opolski 2014.

Wstyd. Krytyka Polityczna 31-32, Warszawa 2013.

Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, red. Maria Jarosz, Warszawa:  Instytut Studiów  Politycznych PAN 2008

Z myśli hiszpańskiej i iberoamerykańskiej. Filozofia. Literatura. Mistyka, red. Mieczysław Jagłowski, Dorota Sepczyńska, Olsztyn:  Instytut Cervantesa w Warszawie, Instytut Filozofii UWM w Olsztynie, Katedra UNESCO UWM w Olsztynie, Wydział Socjologii i Pedagogiki WSIiE TWP w Olsztynie 2006.

Zaltman G., Zltman L., Metafora w marketingu. Jak przeniknąć umysły klientów dzięki metaforom głębokim,  tlum. Jacek Środa, Poznań: Dom Wydawniczy REBIS 2010

Zańko P., „Zabijemy was słowami”. Prowokacje kulturowe w przestrzeni miejskiej i w internecie, Warszawa: Wydawnictwo UW 2012

Zarządzanie humanistyczne, red. Bogusław Nierenberg, Roman Batko, Łukasz Sułkowski, Kraków: Wydawnictwo UJ 2015

Zielińska-Pękał D., Iluzje – interpretacje – iluminacje. O przekazie telewizyjnym – badacze i gimnazjaliści, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Zielona Góra. Socjologiczne studium miasta i jego mieszkańców, red. Irena Machaj, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2001 

Zierkiewicz E., Prasa jako medium edukacyjne. Kulturowe reprezentacje raka piersi w czasopismach kobiecych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Ziółkowski J., Socjotechnika autorytetu politycznego, Warszawa: Instytut Nauk Politycznych UW 2007

Ziółkowski M., Teoria socjologiczna a transformacja społeczeństwa polskiego, Warszawa: WN SCHOLAR  2015

Znaniecki F., Metoda socjologii, tłum. Elżbieta Hałas, Warszawa: WN  PWN 2008

Zorde K., Metafizyczne wątki w ekonomii, WN PWN, Warszawa 2004

Zrozumieć nowoczesność. Księga Jubileuszowa Zygmunta Baumana, Łódź: Wydawnictwo Oficyna 2010

Zybertowicz A., Gurtowski M., Sojak R., Państwo Platformy. Bilans zamknięcia, Warszawa: Wydawnictwo FRONDA 2015

Żuk P., Struktura a kultura. O uwarunkowaniach orientacji emancypacyjnych w społeczeństwie polskim, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007.