Literatura specjalistyczna

 

 

PEDAGOGIKA SPECJALNA


 (Bez)radność wychowania…? red. Zbigniew Marek SJ, Magdalena Madej-Babula, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum 2007

„Nie głos, ale słowo...“. Przekraczanie barier w wychowaniu osób z uszkodzeniami słuchu, red. Kazimiera Krakowiak i Amelia Dziurda-Multan, Wydawnictwo KUL, Lublin 2006

A -J

Aktualne osiągnięcia w naukach społecznych a teoria i praktyka resocjalizacyjna, red. Bronisław Urban, Mysłowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna imienia Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach 2010

Aktywny w szkole- aktywny w życiu. Kształtowanie kompetencji kluczowych w gimnazjum, red. Eugenia Rostańska, Tomasz Huk, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012

Al.-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warszawa: Wydawnictwo APS 2013.

Alternatywna i wspomagające metody komunikacji, red. Jacek Błeszyński, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2006

Antoszewska B., Dziecko z chorobą nowotworową – problemy psychopedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Baranowicz K., Pozadydaktyczne efekty edukacji integracyjnej dzieci niepełnosprawnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006

Bartnikowska U., Ćwirynkało K., Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością, Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”  2013.

Bartnikowska U., Małżeństwa mieszane (osoba z uszkodzonym  słuchem  - osoba słysząca), Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004 

Bernasiewicz M., Interakcjonizm symboliczny w teorii i praktyce resocjalizacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Błeszyński J.J., Niepełnosprawność intelektualna. Mowa, język, komunikacja. Czy iloraz inteligencji wyjaśnia wszystko? Gdańsk: Harmonia Universali 2013

Błeszyński Jacek Jarosław, Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Wydanie II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Bobeł B., Świat wartości młodzieży sprawnej i niepełnosprawnej ruchowo w latach dziewięćdziesiątych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Bobrowicz-Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii,  Oficyna Wydawnicza Impuls , Kraków 2005

Boruc D.M., Poziom satysfakcji z życia i poziom inteligencji emocjonalnej wśród skazanych mężczyzn odbywających karę pozbawienia wolności w polskich zakładach karnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

Całek G., Łuszczak H., Jankowska H., Mam dziecko z zespołem Aspergera: ) . Poradnik dla rodziców, Warszawa: Polskie Towarzystwo  Zespołu Aspergera 2014. 

Cervinkova H., Jesteśmy sobie potrzebni. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Sprawni w pracy”, Wrocław: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  WN DSW 2014

Chęciek M., Jąkanie. Diagnoza – terapia – program, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Ciągłość i zmiana w obszarze profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

Cytowska Beata , Barbara Winczura (red. nauk.) Dziecko z zaburzeniami w rozwoju. Konteksty diagnostyczne i terapeutyczne, Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2005

Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej, tom 11, red. Zenon Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009

Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, red. Zenon Gajdzica, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną. Wybrane problemy osobowości, rodzin i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2003

Dąbrowska M., Zjawisko wypalenia wśród matek dzieci niepełnosprawnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Dąbrowska-Jabłońska Iwona (red. nauk.), Terapia dzieci i młodzieży. Metody i techniki pomocy psychopedagogicznej, Impuls, Kraków 2006

Dell C.W. jr, Terapia jąkania u dzieci w młodszym wieku szkolnym. Podręcznik dla logopedów, Kraków; Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Dittfeld B., Spróbujmy mówić razem. Program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Domagała-Zyśk E., Karpińska-Szaj K., Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Domeradzka-Kowalkowska J., Przewodnicy w świecie ciszy. Poradnik dla rodziców dzieci z wadą słuchu, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls” 2008

Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, red. Krystyna D. Rzedzicka, Anna Kobylańska, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2003

Dykcik W., Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych, UAM Poznań, Poznań 2005

Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki społecznej. Osiągnięcia naukowe i praktyka (z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością), Poznań: WN PTP 2010.

Dziecko z trudnościami w rozwoju, red. Stanisława Mihilewicz,  Oficyna Wydawnicza Impuls , Kraków 2005

Dziecko z zaburzeniami w rozwoju, red. B. Cytowska i B. Wilczura, Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2005

Edukacja i wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością w wybranych krajach europejskich, red. Janina Wyczesany i Zenon Gajdzica, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, red. Jolanta Szempruch, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006.

Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007.

Florczykiewicz J., Terapia  przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych, Kraków: IMPULS 2011

Florczykiewicz J., Terapia przez kreację plastyczną w resocjalizacji recydywistów penitencjarnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”  2013

Gajdzica Z., Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Gajdzica Z., Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Gajdzica Z., Uczniowie i studenci z obszaru pogranicza wobec sytuacji osób niepełnosprawnych w środowisku lokalnym – nastawienia i opinie. Raport z badań, Cieszyn: Wydawnictwo ARKA 2013.

Gardian R., Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Gunia G., Terapia logopedyczna dzieci z zaburzeniami słuchu i mowy. Wybrane problemy teorii i praktyki surdologopedycznej, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2006

Healer J.M., Leworęczność. Jak wychować leworęczne dziecko w świecie ludzi praworęcznych, GWP, Gdańsk 2004

Hillenbrand C., Pedagogika zaburzeń zachowania, tłum. Elżbieta Cieślik, Gdańsk: Pedagogika GWP 2007

Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną – w ujęciu pedagogicznym, red. J.J. Błeszyński, D. Baczała, J. Binnebesel, Łódź: WSEZ 2008

Huk M.,  Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, Kraków-Katowice: Oficyna Wydawnicza „Impuls” , Uniwersytet Śląski 2014

Huk T,. Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych, Warszawa: Difin 2008.

Huk T., Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacją edukacyjną szkoły, Kraków-Katowice: Oficyna Wydawnicza „impuls”, Uniwersytet Śląski 2011

Integracja w edukacji. Jubileusz 20-lecia kształcenia integracyjnego w Katowicach, red. Tomasz Huk, Anna Brosch, Monika Frania, Marcin Musioł, Katowice: Katedra Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Pedagogiki Mediów UŚl 2014

Jakość życia w niepełnosprawności. Mity a rzeczywistość, red. Maria Flanczewska-Wolny, Gliwice-Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2007.

K -P

Kamińska D., Wspomaganie płynności mowy dziecka. Profilaktyka, diagnoza i terapia jąkania wczesnodziecięcego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków  2006

Karwowska M., Wspieranie rodziny dziecka niepełnosprawnego umysłowo (w kontekście społecznych zmian), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003 

Kierunki rozwoju pedagogiki specjalnej, red. Katarzyna Ćwirynkało, Czesław Kosakowski, Agnieszka Żywanowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Kijak R.J., Seks i niepełnosprawność. Doświadczenia seksualne osób z niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków  2009

Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowania człowieka, red. Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Beata Pastwa-Wojciechowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kompetencje pedagoga w kontekście teorii i praktyki edukacji specjalnej, red. Piotr Majewicz, Adam Mikrut, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji czy(li) sukces działań pozornych. Refleksje wokół polskiej rzeczywistości resocjalizacyjnej, Warszawa: Wydawnictwo Pedagogium 2013.

Kowalczuk M., Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń ożywiania się u młodzieży szkolnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Krause A., Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Kulisiewicz B., Dogoterapia we wspomaganiu nauki i usprawnianiu techniki czytania, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2009

Kurzępa J., Zagrożona niewinność. Zakłócenia rozwoju seksualności współczesnej młodzieży, „Falochron”, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kwame Anthony Appiah, Kosmopolityzm. Etyka w świecie obcych, tłum. Joanna Klimczyk, Warszawa: Prószyński i S-ka 2008

Lewicka-Zelent A., Uwarunkowania gotowości nieletnich do zadośćuczynienia w paradygmacie sprawiedliwości naprawczej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015.

Litzke S. M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, tłum. Magdalena Wojdak – Piatkowska, Gdańsk: GWP 2007

Łakomski M., Pomóż uzależnionym. Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Kraków: Oficyna Wydawnicza” Impuls” 2006.

Łockiewicz M., Bogdanowicz K.M., Dysleksja u osób dorosłych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Machel H., Sens i bezsens resocjalizacji penitencjarnej – casus polski. Studium penitencjarno-pedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, red. Bogusława Beata Kaczmarek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014

Mattis S.G., Ollendick T.H., Lęk i fobie nastolatków. Jak pomóc dzieciom przezwyciężyć napady paniki, GWEP, Gdańsk  2004 

Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu, red. Beata Jachimczak, Barbara Olszewska, Dorota Podgórska-Jachnik, Łódź: SATORIdruk.pl  2007

Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu. Inny w przestrzeni społecznej, red. Beata Jachimczak, Katarzyna Pawelczak i Aneta Wojciechowska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2014.

Minczakiewicz E.M., Grzyb B., Gajewski Ł., Elementarz dla rodziców. Dziecko ryzyka a Wychowanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

Minczakiewicz Elżbieta Maria. Zabawa w rozwoju poznawczym i emocjonalno-społecznym dzieci o zróżnicowanych potrzebach i możliwościach, Impuls, Kraków 2006

Miozga Lucyna, Pomóż mi być, Komunikacja i stymulacja zmysłowa osób ze znaczną i głęboką niepełnosprawnością umysłową, Impuls, Kraków 2006

Murzyn A., Community college. Humanizacja kulturowo-edukacyjnej przestrzeni, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Nordoff P., Robbins C., Terapia muzyką w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. Historia, metodyka i praktyka. Książka z płytą DVD zawierającą 50 krótkich filmów ilustrujących różnorodność możliwości zastosowania muzykoterapii kreacyjnej w praktyce,  tłum,. Agnieszka Bryndal, Elżbieta Masiak, Kraków; Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

O trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Osoba niepełnosprawna w społeczności akademickiej, red. Helena Ochonczenko i Grażyna Miłkowska, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata. In memoriam Doktor Grażyna Tkaczyk, red. Maria Chodkowska i Danuta Osik-Chudowolska, Kraków: IMPULS 2011

Osoba z upośledzeniem umysłowym w realiach współczesnego świata. In memoriam Doktor Grażyny Tkaczyk, red. Maria Chodkowska i Danuta Osik-Chudowolska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym, red. Anna Klinik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 

Ostafińska-Molik B., Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Kraków: Wydawnictwo UJ  2014.

Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Partnerzy w nauce. Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole ponadgimnazjalnej, red. Jerzy Zioło, Tomasz Huk, Katowice: Uniwersytet Śląski 2012.

Pawlak P., Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Pawłowski Z., Foniatryczna diagnostyka wykonawstwa emisji głosu śpiewaczego i mówionego, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005 

Pedagogika specjalna – tak wiele pozostaje dla nas tajemnicą…. Studia zadedykowane Profesorowi Czesławowi Kossakowskiemu, Wydawnictwo UW-M w Olsztynie, Olsztyn 2010

Peisert M., Formy i funkcje agresji werbalnej. Próba typologii, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2004

Plichta  P., Wypalenie zawodowe i poczucie sensu życia  pedagogów specjalnych, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2015.

Plutecka Katarzyna, Kompetencje zawodowe surdopedagoga z wadą słuchu, Impuls, Kraków 2006

Podgórska-Jachnik D., Głusi. Emancypacje, Łódź: Wydawnictwo Naukowe WSP 2013.

Podręczny słownik terminów AAC (komunikacji wspomagającej i alternatywnej), red. Magdalena Grycman, Bogusława B. Kaczmarek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014

Pomoc postpenitencjarna w kontekście strategii działań resocjalizacyjnych, red. Beata Skafiriak, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Poszukiwanie człowieka w nieegalitarnym świecie - horyzonty resopcjalizacyjne, red. Sławomir Przybyliński, Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie,  tom 5, Kraków: Oficyna Wydawnicza "IMPULS" 2011

Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych, red. Helena Ochonczenko i Agnieszka Nowicka,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Prace naukowe Katedry UNESCO, , Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  2008

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak i Adam Szecówka, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. IPSiR 2013.

Przekraczanie kręgu zagubionego człowieczeństwa na resocjalizacyjnej niwie, red. Sławomir Przybyliński, Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego, tom 4, Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Przybiliński Sławomir, Podkultura więzienna – wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Przybyliński S., „Dziara”, „Cynkówka”, „Kolka” – zjawisko tatuażu więziennego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Psychologiczno-pedagogiczne problemy wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych, red. Stanisława Mihilewicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

R -Z

Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych, red. Anna Klinik, Kraków-Katowice: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2013

Radziwiłłowicz W., Depresja u dzieci i młodzieży. Analiza systemu rodzinnego – ujęcie kliniczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „impuls” 2010

Raś D., Rodziny ubogie i przestępczość  od XVI do XX wieku. Warunki zycia, badania psychologiczno-społeczne, dobroczynność i wychowanie młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Resocjalizacja młodzieży niedostosowanej społecznie – wybrane konteksty, red. Anna Nowak, tom 2 (27), Chowanna 2006.

Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce. Red. Jerzy Rottermund, Ilona Fajfer-Kruczek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014

Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce. Red. Jerzy Rottermund, Ilona Fajfer-Kruczek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014

Rudek I., Od niechęci do akceptacji. O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Rzeczywistość. Perswazyjność. Falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji, red. Mirosław Kisiel, Tomasz Huk, Katowice: Oficyna Wydawnicza WW 2009

Sadowska S., Jakość życia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006

Sakowicz T., Systemy normatywne w świadomości osób uwięzionych. Studium socjopedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Sekułowicz M., Wypalanie się sił rodziców dzieci z niepełnosprawnością, Wrocław: WN DSW 2013.

Skorek E. M., Z logopedią na ty. Podręczny słownik logopedyczny, II wyd., Impuls, Kraków 2004

Skórczyńska M., Współczesne tendencje we wczesnej interwencji u dzieci zagrożonych niepełnosprawnością lub niepełnosprawnych. Perspektywa edukacyjna, Oficyna Wydawnicza „Impuls“ Kraków 2006

Smykowska D., Materiały metodyczne do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim, Oficyna Wydawnicza „Impuls“ Kraków 2006

Smykowska D., Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym – działania stosowane i postulowane, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Sołtys-Chmielowicz A., Zaburzenia artykulacji. Teoria i praktyka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009

Soroka-Fedorczuk A., Osoby niepełnosprawne w opiniach dzieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Speck O., Niepełnosprawni w społeczeństwie. Podstawy ortopedagogiki, przekład Włodzisław Seidler, Anita Skrzypek, Dagmara Gącza, Dorota Szarkowicz, Przedmowa Włodzisław Zeidler, GWP, Gdańsk 2005

Starzomska M., Anoreksja. Trudne pytania, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2006

Szczygieł B., Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym? Konstruowanie programu zajęć. Organizowanie klasy integracyjnej. Konspekty zajęć, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2003 

Szerszeńska A., Jąkanie to nie wyrok! Poradnik dla rodziców dzieci jąkających się, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Święcicka J., Uczeń z zespołem Aspergera. Praktyczne wskazówki dla nauczycieli, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

Terapia pedagogiczna. Wybrane zagadnienia, tom 1, red. Ewa M. Skorek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Terapia pedagogiczna. Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, tom 2, red. Ewa M. Skorek, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Toroń B., Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn w perspektywie biograficznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Toroń B., Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna, red. Anna Kieszkowska, Kraków: IMPULS 2011

W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych, red. Anna Klinik, tom 4, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Walczowska-Dutka Maria, Program nauki komunikacji dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Impuls, Kraków 2006

Walthes R., Tyflopedagogika, przekład Joanna Mink, . Gdańsk: Pedagogika GWP 2007

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka, red. Beata Cytowska, Barbara Wilczura, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Wiatrowska L. Pokonywanie trudności w uczeniu się dzieci z dysleksją,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Wiącek Renata   Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć, Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2005

Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, red. Alicja Szerląg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Wlazło M., Proste myśli i trudne słowa. Z perspektywy socjopedagogicznej o wizerunku osób z niepełnosprawnością intelektualną w literaturze pięknej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Woynarowska A., Niepełnosprawność intelektualna w publicznym i prywatnym dyskursie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010 

Wójcik M., Wybrane aspekty społecznego funkcjonowania młodzieży niesłyszącej i słabo słyszącej, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2008

Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria. Metodyka. Przykłady, red. Jacek Błeszyński, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi, red. Jerzy Rottermund, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Wybrane problemy osób starszych, red. Agnieszka Nowicka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006. 

Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Zaorska M., Niepełnosprawność sprzężona – wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej, Olsztyn: Wydawnictwo UW-M w Olsztynie  2015

Żółkowska T., Zaufanie. Szkice teoretyczne, Warszawa: PWN 2014.

Żyta A. , Życie z zespołem Downa. Narracje biograficzne rodziców, rodzeństwa i dorosłych osób z zespołem Downa, Kraków: IMPULS 2011

Żyta A., Rodzeństwo osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną, Oficyna  Wydawnicza Impuls, Kraków 2004