Literatura specjalistyczna

 

PEDAGOGIKA SPOŁECZNAANDRAGOGIKA


(Bez)radność wychowania…? red. Zbigniew Marek SJ, Magdalena Madej-Babula, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum 2007.

„Dzisiejsze czasy” – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, red. Witold Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006

„Gorące” problemy edukacji w Polsce, red. Tadeusz Lewowicki, Warszawa: KNP PAN, WSP ZNP 2007

A -J

Andragogiczny wymiar wydarzeń osobistych i globalnych w badaniach biograficznych, red. Olga Czerniawska, Łódź: Wydawnictwo AHE 2011

Andrzejewska A. , Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa: Difin SA 2014.

Bartoszewska E., Formy pomocy dziecku nieuleczalnie choremu i jego rodzinie w hospicjum, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 

Bauman Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, przeł. Janusz Margański, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008

Bera R., Emigranci polscy w nowym środowisku pracy, Lublin: Wydawnictwo UMKCS 2011

Biedroń M., Funkcja opiekuńcza rodziny wielkomiejskiej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Borzucka-Sitkiewicz K., Środowiskowe uwarunkowania agresywnych zachowań młodzieży (jako wyznacznik oddziaływań profilaktycznych i  interwencyjnych), Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010

Być doradcą. Doświadczenia i refleksje, red. Elżbieta Siarkiewicz i Bożena Wojtasik, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW 2008

Całek G., Radość i satysfakcja. Artykuły z prasy harcerskiej 1997-2014, Warszawa: Warszawska Fundacja Skautowa 2014

Całek G., Stowarzyszenie rodziców. Tworzenie. Rozwój. Wolontariat kompetencji, Warszaw: Instytut  Inicjatyw Pozarządowych 2014

Całożyciowe uczenie się jaklo wyzwanie dla teorii i praktyki edukacyjnej, red. Ewa Solarczyk-Ambrozik, Poznań: WN UAM  2013

Carr A., Depresja i próby samobójcze młodzieży. Sposoby przeciwdziałania i reagowania, GWP, Gdańsk 2004

Cervinkova H., Jesteśmy sobie potrzebni. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej w ramach projektu „Sprawni w pracy”, Wrocław: Urząd  Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego,  WN DSW 2014

Charkowska K., Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków  2010

Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J., Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Chowanna 2008 nr 2(31) Psychospołeczne Konteksty problemów zdrowia rodziny w perspektywie edukacji zdrowotnej

Cichocki P., Sieć przyjaciół. Serwis społecznościowy oczami etnografa, Warszawa: Wydawnictwo UW 2012

Coaching społeczny. W poszukiwaniu efektywnych form wsparcia osób w trudnych sytuacjach życiowych, red. Janusz Surzykiewicz i Marek Kulesza, Warszawa: Diffin 2013.

Kowalska M., Crowdsourcing internetowy. Pozytywny wymiar partycypacji społecznej, Warszawa: Wydawnictwo SBP  2015.

Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Czas społeczny akademickiego uczestnictwa w rozwoju i doskonaleniu civil society. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Radziewiczowi-Winnickiemu w 65. rocznicę  urodzin, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2010.

Czechowska-Bieluga M., Poczucie zadowolenia z życia pracowników socjalnych w socjopedagogicznej perspektywie uwarunkowań pełnionej roli zawodowej, Lublin: Wydawnictwo UMCS  2013.

Człowiek dorosły istota (nie)znana?, red. Elżbieta Dubas, Biblioteka Edukacji Dorosłych , tom 34, Wydawnictwo Naukowe Novum sp z o.o., Łódź – Płock 2005

Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, red. Marek Podgórny, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Człowiek u progu Trzeciego Tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, tom 1, red. Mieczysław Plopa, Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno – Ekonomicznej, Elbląg 2005 

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, red. Józef Bednarek, Warszawa: Difin SA 2014.

Człowiek w obliczu szans cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, red. Józef Bednarek, Warszawa: Difin SA 2014.

Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, red. Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014

Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej. Konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, red. Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko, Jolanta Suchodolska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014

Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej osób starszych, red. Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014

Człowiek w przestrzeni lokalnej – dobre praktyki wspierania rozwoju, aktywizacji i integracji społecznej. Konteksty teoretyczne i społeczno-polityczne, red. Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko, Jolanta Suchodolska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014

Człowiek w systemie pomocy. Konteksty i rozwiązania edukacyjne, red. Adela Kożyczkowska, Maria Szczepska-Pustkowska, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2010

Człowiek w trudnej sytuacji życiowej, red. Barbara Kałdon, Irena Kurlak, Sandomierz-Warszawa: Wydawnictwo Diecezjalne  i Drukarnia w Sandomierzu 2011

Dakowicz A., Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego, Białystok: Trans Humana  2014.

Dakowicz A., Powodzenie małżeństwa. Uwarunkowania psychologiczne w perspektywie transgresyjnego modelu Józefa Kozieleckiego, Białystok: Trans Humana  2014.

Delecka-Bury A., Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadków, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

Delecka-Bury A., Źródła sukcesu pedagogicznego animatorów kultury muzycznej. Studium przypadków, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

Denek K., Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, WSPiA, Poznań 2009

Deptuła M., Odrzucenie rówieśnicze. Profilaktyka i terapia, Warszawa: WN PWN 2013.

Dominicé P., Uczyć się z życia. Biografia edukacyjna w edukacji dorosłych, ze słowem wstępnym do wydania polskiego prof. Olgi Czerniawskiej, tłum. Monika Kopytowska, Łódź: WSHE 2006

Dudak A., Radzenie sobie ojców ubiegających się o prawo do dziecka a ich zasoby osobiste, Lublin: Wydawnictwo UMCS  2013.

Dudak A., Samotne ojcostwo, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające. Studia dedykowane Profesorowi Franciszkowi Bereźnickiemu z okazji 70-lecia urodzin i 52-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. Janina Świrko-Pilipczuk, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2007

Dyrda M.J., Pedagogika społeczna. O aspiracjach jakości i sensie życia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009

Dziadzia B., Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych, red. Alicja Szerląg, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007.

Gajewska G., Rodzinna opieka zastępcza z perspektywy województwa lubuskiego, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2009

Gierszewski J., Organizacja systemu bezpieczeństwa społecznego,. Warszawa: Difin SA 2013.

Giza-Poleszczuk A., Rodzina a system społeczny. Reprodukcja i kooperacja w perspektywie interdyscyplinarnej, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2005

Godzwon M., Call girl i video sex chat – praca dla seksualnie wyzwolonych kobiet czy forma współczesnej prostytucji? Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009

Grochalska M., Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Grochmal-Bach B., Knobloch-Gala A., Kryzysy rozwojowe wieku dziecięco – młodzieżowego a możliwości społecznego wsparcia, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005 

Grochowski K., O drogę harcerstwa Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1924 r.

Grosicki A.J., Radomskie szkolnictwo powszechne w latach 1918-1939, Radom: Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego , tom XLII 2008 zeszyt 1-4

Gruca-Miąsik U., Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa, Rzeszów:  Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2011.

Grzyb B., Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Grzybek G., Etos życia. Wychowanie do małżeństwa w założeniach etyki rozwoju, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014

Grzybowski P.P., Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Hajduk B., Hajduk E., O pomocy  skutecznej i nieskutecznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008

Hajduk B., Hajduk E., O rodzajach pomocy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Harcerstwo. Próby. Zarys podstaw ideowych i organizacji, red. Sas, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1939 r.

Heidrich A., Przysposobienie wojskowe w harcerstwie Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1926 r.

Herbert M., Kiedy dziecko i jego rodzice potrzebują pomocy, Gdańsk: GWP 2007

Hoffmann B., Narkotyki w kulturze młodzieżowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.

Hope J., Zastęp i zastępowy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1921 r.

Jakubowski Witold, Edukacja w świecie kultury popularnej, Impuls, Kraków 2006

Jaros P., Rzecznik Praw Dziecka. Rys historyczny. Ustanowienie. Porównania Międzynarodowe. Instytucja. Funkcjonowanie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza łośgraf 2006.

Jaroszewska A., Nauczanie języków obcych seniorów w Polsce. Analiza potrzeb i możliwości w aspekcie międzykulturowym, Kraków:  Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

JP II. Pokolenie czy mozaika wartości? Red. Paweł Ruszkowski, Jacek Bieliński, Agnieszka Figiel, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Collegium Civitas Press, Poznań 2006

K -P

Kacprzak K., Leppert R., Związki miłosne w sieci. Poszukiwanie partnera życiowego na portalach randkowych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Kamińska K., Dobro dziecka – w dyskursie państwo-rodzina, inaczej o przemocy domowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009

Kantowicz E., Pedagogika (w) pracy socjalnej, Olsztyn: Wydawnictwo UW-M w Olsztynie 2013

Kargulowa A.: O teorii i praktyce poradnictwa. Odmiany poradoznawczego dyskursu: podręcznik akademicki. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004 

Kawula S., Mozaikowość rodziny. Szkic do portretu współczesnych form rodzinno-małżeńskich, Wydawnictwo Epistheme, Olsztyn 2003

Kawula S., Pedagogika społeczna dziś i jutro, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit 2012.

Kawula S., Pedagogika społeczna w społeczeństwie ryzyka, Wydawnictwo Epistheme, Olsztyn 2004

Kehily M.J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, przeł.  Ks. Marek Kościelniak, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008

Kiedrowicz G., Technologia informacyjna w turystyce i rekreacji, Radom: WN ITE 2009

Kłodkowska J., Radzenie sobie pracowników ze zmianami w organizacji, Wrocław: WN DSW  2014 

Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim, red. Robert Fudali i Mirosław Kowalski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Konwencja o Prawach Dziecka. Wybór zagadnień (artykuły i komentarze), red. S.L. Stadniczeńko , Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Dziecka 2015.

Kopciewicz L., Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Wrocław: Wydawnictwo DSWE TWP 2007

Kościelska M., Odpowiedzialni rodzice. Z doświadczeń psychologa, Kraków: IMPULS 2011

Kowal Orczykowska A., W niewoli reklamy? Percepcja ukrytych przesłań reklamy prasowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Krakowiak P., Wolontariat w opiece u kresu życia, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2012.

Krzychała S., Projekty życia. Młodzież w perspektywie badań rekonstrukcyjnych, Wrocław: Wydawnictwo DSWE TWP 2007

Krzychała S., Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wrocław: Wydawnictwo DSWE TWP 2007

Kultura i edukacja, (konteksty i kontrowersje), red,. Witold Jakubowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Kultura jako przestrzeń edukacyjna. Współczesne obszary uczenia się osób dorosłych,  red. Witold Jakubowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012.

Kurantowicz E., O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP  2007

Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP 2007

Lindenmeyer J., Ile możesz wypić? O nałogach i ich leczeniu. Wstęp do wydania polskiego Ewa Woydyłło, przekłada: Jan Chodkiewicz, Gdańsk: GWP 2007

Lutosławski K. x. dr, Letniska młodzieży szkolnej. Podręcznik dla kierowników, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1915 r.

Łęcka D., Postawa 3x wśród młodzieży – coś więcej niż abstynencja. Studium psychokulturowe, Kraków: IMPUSL 2011

Maj B., Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, WN DSW we Wrocławiu, Wrocław 2010

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, tom 1, WN PWN, Warszawa 2006

Mason P., Skąd ten bunt? Nowe światowe relacje, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2013.

Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2008.

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, wyd. II poprawione, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2006

Młode pokolenie w zderzeniu cywilizacyjnym. Studia-Badania-Praktyka, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne AKAPIT 2014.

Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną, red. Maria Chodkowska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010

Motywy, cele, wartości. Przyczynek do zrozumienia stanu ducha i stanu umysłu współczesnych Polaków, red. Emilia Martynowicz, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004 

Muchacki M., Cywilizacja informatyczna i Internet. Konteksty współczesnego konsumenta TI, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.

Mudrak E., Fenomen sekt. Diagnoza stanu wiedzy studentów z regionu warmińsko-mazurskiego na temat sekt i stosowanych przez nie technik manipulacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Nalaskowski A., Dzikość i zdziczenie jako kontekst edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Natura. Edukacja. Kultura. Pedagogia źródeł, red. Beata Przyborowska, Toruń: Wyd. UMK w Toruniu i WSIiE TWP w Olsztynie 2006.

Naumiuk A., Edukacja – partycypacja – zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych), Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014.

Naumiuk A., Edukacja i aktywizacja społeczna  w organizacjach pozarządowych. Przykład ruchu United Way, Warszawa: Wydawnictwo  Edukacyjne ORTHOS 2003.

Naumiuk A., Uczestnictwo społeczne młodzieży. Możliwości działań – opinie i postawy, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit 2007

Naznaczeni i napiętnowani. O wykluczeniu politycznym, red. Maria Jarosz, Warszawa: Oficyna Naukowa, Instytut Studiów Politycznych PAN, 2008

Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznyn, red. Marta Czachowska-Bieluga, Anna Kanios i Lucyna Adamowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Nowotniak J., Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Odrodzenie harcerstwa i walka  o jego oblicze ideowe w latach 1956-1959. Materiały z konferencji naukowej odbytej w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 grudnia 2006 roku, red. Andrzej Pankowicz i Janusz Wojtycza, Kraków: Instytut Studiów Regionalnych UJ, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP 2007

Odrowąż-Coates A., Fata Morgana. Saudyjskiej przestrzeni społeczno-kulturowej kobiet. Płynne horyzonty socjalizacji, edukacji i emancypacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

Ostrouch-Kamińska J., Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów. Studium socjopedagogicznej narracji rodziców przeciążonych rolami, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Ostrowicka-Miszewska H., „Jak porcelana rzucona o beton…”. Dyskursu o młodzieży, polityce i polityce młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Palamer-Kabacińska E., Pełnić służbę całym życiem? Ruch harcerski jako przykład działań organizacji pozarządowych wdrażających do życia w społeczeństwie obywatelskim, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014 

Pedagogika małego dziecka. Wybrane zagadnienia, red. M. Karwowska- Struczyk, E. Słodownik-Rycaj, Warszawa: Wydawnictwo IBE 2007

Pedagogika miejsca,  red. Maria Mendel, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP 2006.

Pedagogika pracy i andragogika w konstelacji europejskiej i globalnej, red. Zygmunt Wiatrowski, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek 2006

Piekarski J., U podstaw pedagogiki społecznej. Zagadnienia teoretyczno-metodologiczne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007

Piskorski T, W przededniu ofenzywy harcerskiej młodzieży. Wytyczne pracy Głównej Kwatery Harcerzy na rok 1934, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1933 r.

Piskorski T., Krąg starszoharcerski,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1935 r.

Plopa W., Wartości a politycy. Perspektywa młodzieży akademickiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2009

Pluskota A., Inkluzja czy iluzja? Praktyki całożyciowego uczenia się w modelach interwencji społecznych, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2015

Podróże między kobiecością a męskością, red. Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka, Paulina Pawlicka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012

Poradnictwo między etyką a techniką, red. Violetta Drabik-Podgórna, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Poradnik Edukatora, red. Marzena Owczarz, Warszawa: CODN 2005

Poradnik metodyczny dla wychowawców, red. Zenon Zieja, Kolegium Karkonoskie, Jelenia Góra 2003

Praca socjalna. Kształcenie – działanie – konteksty, red. Anna Kanios, Marta Czachowska-Bieluga, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Prawa Dziecka. Dokumenty Organizacji Narodów Zjednoczonych, Zbiór i opracowanie Paweł J. Jaros, Marek Michalak, Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka 2015 

Prawo dziecka do zdrowia, red. J. Bińczycka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja w nurtach inkluzji. Doświadczenia, problemy, perspektywy międzynarodowe, red. Barbara Jezierska, Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak i Adam Szecówka, Warszawa: Uniwersytet Warszawski. IPSiR 2013.

Przysposobienie wojskowe harcerek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014. Reprint wydania z 1929 r.

Pyrzyk I. J., Wprowadzenie do pedagogiki opiekuńczej, WSHE we Włocławku, Włocławek 2006

R -Z

R. Wroczyński. Żyć w ludziach i dziełach, red. Ewa Kozdrowicz, Tadeusz Pilch, Warszawa: Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie 2007.

Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych, red. Iwona Janickiej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? tom II serii: Dialog bez granic powstałej z inicjatywy pracowników Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz Katedry Pedagogiki Nauczania Początkowego i Kształcenia Alternatywnego Uniwersytetu w Ostrawie, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukášová-Kantorková, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2006

Rodzina wobec wyzwań współczesności, red. Andrzej Cudo, Natalia Kopeć, Konrad Sawicki, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013

Roter A., Proces socjalizacji dzieci  w warunkach ubóstwa społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2005  

Rudnicki P., Oblicza buntu w biografiach kontestatorów. Refleksyjność – wyzwalające uczenie się – zmiana, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2009

Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studium dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, red. Jarosław Michalski, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006.

Segiet W., O związku edukacji z rodziną. Społeczne konteksty i jednostkowe biografie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2013

Sfera publiczna. Kondycja – przejawy – przemiany, red. J.P. Hudzik, W. Woźniak, Lublin: Wyd. UMCS 2006.

Siarkiewicz E., Przesłonięte obszary poradnictwa. Realia – iluzje – ambiwalencje, Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra  2010

Sikorski W., Krzyż Harcerski 1913-2013, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2014

Silberman M., Uczymy się uczyć, tłum. Jarosław Rybski, GWP, Gdańsk 2005

Skałbania B., Poradnictwo pedagogiczne. Przegląd wybranych zagadnień, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, II wyd. poprawione i poszerzone, Kraków 2009

Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo jako status społeczny. Edukacyjne przywileje dzieci klasy średniej, Warszawa: Wydawnictwo APS 2014

Sokal Urszula, Więzi uczuciowe dorosłych dzieci z rodzicami w rodzinach rozwiedzionych, Wydanie I, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Społeczeństwo. Opieka. Wychowanie. Prace dedykowane  Irenie Jundziłł w osiemdziesięciolecie urodzin, red. Jan Żebrowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk  2004

Stochmiałek Jerzy, Przezwyciężanie kryzysów życiowych przez osoby dorosłe, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2009

Studia z dziejów harcerstwa 1944-1989., red. Marek Wierzbicki, IPN, Warszawa 2009

Suchodolski B., Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003

Szatr-Jaworska  B., Błędowski P.,  Dzięgielewska M., Podstawy gerontologii społecznej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR 2006.

Szewczyk A., Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa: WN PWN 2006.

Szkoła naukowa pedagogiki społecznej Edmunda Trempały inspiracją zmiany społecznej dzieł i życiorysów, red. Krystyna Marzec-Holka, Halina Guzy-Steinke, Anna Rutkowska, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2015.

Szkoły pedagogiki społecznej wobec nowych wyzwań. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, red. Ewa Kantowicz, Bożena Chrostowska, Małgorzata Ciczkowska-Giedziun,  Wyd. Edukacyjne AKAPIT, Toruń  2010

Sztuka w edukacji i terapii, Mirosława Knapik, Wiesława A. Sacher (red.) Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Śliwerski W., Różne oblicza harcerstwa. Ślady wydarzeń ujęte w formie felietonów, reportaży i innych form dziennikarskich, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Środowisko, młodzież, zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży, red. Jan A. Malinowski, A. Zandecki, Toruń: Wydawnictwo  Edukacyjne „Akapit”  2007.

Świda – Ziemba H., Młodzi w nowym świecie, Wydawnictwo Literackie sp. z o.o., Kraków 2005

Świdrak E., Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013

Tapscott D., Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, tłum. Piotr Cypryański,  Warszawa: WAiP 2010

Tkacz J., Bliźnięta. Poradnik dla rodziców, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

To, co przetrwa… Wspomnienia słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku, red. Beata Bugajska., Ilona Kość, Katarzyna Seredyńska, Szczecin: WN Uniwersytetu Szczecińskiego 2015.

Tuchmacher G., Zdrowe odżywianie i higiena kobiety ciężarnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „impuls” 2010

Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów – kandydatów na nauczycieli. Raport z badań, red. Jan A. Malinowski przy współpracy Grzegorza Kasprzyckiego, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005

Walulik A., Modernizacyjne i synergiczne kształtowanie dorosłości. Propozycja typologii modeli znaczeń wiedzy religijnej na przykładzie Korespondencyjnego Kursu Biblijnego, Kraków: WSF-P „Ignatianum” Wydawnictwo WAM 2011.

Wąsiński A., Dziecko. Rodzice. Adopcja. Ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Wiatrowski Z., Podstawy pedagogiki pracy, wyd. czwarte, zmienione, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2005

Wiedza. Doświadczenie. Praktyka. Interdyscyplinarne spojrzenie na problemy społeczne. Prace dedykowane Panu Profesorowi Henrykowi Machelowi, red. Monika Marczak, Beata Pastwa-Wojciechowska, Magdalena Błażek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, red. Alicja Szerląg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Wierzejska J., Karpenko O., Wizja kariery zawodowej młodzieży polskiej i ukraińskiej kończącej studia pedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015

Wilk T., Rewitalizacja społeczna poprzez współczesną sztukę teatralną w ocenie reprezentantów (twórców i odbiorców) sztuki dramatycznej Legnicy, Nowej Huty i Wałbrzycha, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010

Witkowski L., Praca socjalna i profesjonalizm pedagogiczny. O zarządzaniu humanistycznym: między filozofią edukacji i pedagogiką społeczną, Łódź: Wydawnictwo WSEZiNS 2010

Wokół problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej. Podejście interdyscyplinarne, red. Barbara Kałdon, Irena Kurlak, Sandomierz-Warszawa: Wydawnictwo Diecezjalne  i Drukarnia w Sandomierzu 2011

Wróblewska M., Kompetencje twórcze w dorosłości. Uwarunkowania. Rozwój., Indywidualizacja, Białystok: Trans Humana  2014

Wrzesień W., Jednostka – rodzina – pokolenie. Studium relacji  międzypokoleniowych w rodzinie, WN UAM, Poznań 2003

Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych, red. Grażyna Durka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Współczesne środowiska wychowawcze. Stan obecny i kierunki przemian, red. Mariusz Cichosz i Roman Leppert, Bydgoszcz: Wydawnictwo Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 2011

Wybrane zagadnienia pomocy społecznej i opieki w Polsce w okresie ponowoczesności, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogiki rodziny. Pamięci Księdza Profesora Józefa Wilka SDB (1937-2003), red. Barbara Kiereś, ks. Marian Nowak,, Danuta Opozda, Katedra Pedagogiki Rodziny KUL, Lublin 2006

Wychowanie w Rodzinie. Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku, red. Stefania Walasek i Anna Haratyk, Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 2015.

Wychowanie w rodzinie. Rodzina w polityce państwa. Instytucjonalne wsparcie i dyskusja na łamach czasopism, red. Stefania Walasek, Ewa Jurczyk-Romanowska,  Wrocław-Jelenia Góra: Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej  Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 2014.

Wychowanie w rodzinie. Tożsamość rodzin na przestrzeni XIX i XXI wieku, red. Stefania Walasek, Alicja Szerląg, Wrocław-Jelenia Góra: Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej  Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze 2014.

Wychowanie w Rodzinie. Trajektorie więzi rodziny współczesnej, red. Ewa Jurczyk-Romanowska, Kamila Gandecka, Wrocław: Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 2015.

Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, red. Maria Jarosz, Warszawa:  Instytut Studiów Politycznych PAN 2008

Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego, red. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska, Warszawa: Difin SA 2014

Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, red. Tadeusz Pilch, Tomasz Sosnowski, V Zjazd Pedagogów Społecznych, tom 1, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK” 2013

Zając A., Pedagogika społeczna i pedagogika pracy wobec przemian cywilizacyjnych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014.

Zawada A., Aspiracje młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym, Kraków-Katowice: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Zielińska-Pękał D., Iluzje – interpretacje – iluminacje. O przekazie telewizyjnym – badacze i gimnazjaliści, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Zierkiewicz E., Poradnik – oferta wirtualnej pomocy? Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Zych A.A., Leksykon gerontologii, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Żukiewicz A., Wprowadzenie do epistemologii pracy społecznej, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2015.


04.11.2017