Literatura specjalistyczna

 

 

PEDAGOGIKA SZKOLNAPED. OŚWIATOWAPED. PORÓWNAWCZA


(Anty)edukacja wczesnoszkolna, red. Dorota Klus-Stańska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.

(Bez)radność wychowania…? red. Zbigniew Marek SJ, Magdalena Madej-Babula, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum 2007

„Gorące” problemy edukacji w Polsce, red. Tadeusz Lewowicki, Warszawa: KNP PAN, WSP ZNP 2007

15-lecie Katedry UNESCO UWM w Olsztynie, wybór opracowań red.  Józef Górniewicz , Olsztyn: Uniwersytet warmińsko-Mazurski 2006

6-latki w szkole. Rozwój i wspomaganie rozwoju, red. Anna I. Brzezińska, J. Matejczuk, P. Jankowski i M. Rękosiewicz, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora 2014.

A -J

Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, red. Ewa Kozdrowicz, Anna Przecławska, Wydawnictwo Akademickie Żak, warszawa 2006

Adamska-Staroń M., Piasecka M., Łukasik B., Inny sposób myślenia o edukacji. Mateaforryczne narracje, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Aksjologia w kształceniu pedagogów, red. Janina Kostkiewicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania, Sylwia Jakubiec (red.)Impuls, Kraków 2004

Aktywny w szkole- aktywny w życiu. Kształtowanie kompetencji kluczowych w gimnazjum, red. Eugenia Rostańska, Tomasz Huk, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2012

Albański Ł., Spory wokół imigracji. Polscy i niemieccy imigranci w Winnipeg, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Almanach Antropologiczny. Communicare. Szkoła/Pismo, red. Tarzycjusz Buliński, Marta Rakoczy, Warszawa: Wydawnictwo UW 2015

Analiza transakcyjna w edukacji. Dwudziestolecie istnienia Zakładu Pedagogiki Społecznej i Terapii Pedagogicznej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie (1990-2010), red. Jarosław Jagieła, Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2011.

Andrzejewska A., Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych. Aspekty teoretyczne i empiryczne, Warszawa: Difin 2014.

Asbury K., Plomin R., Geny i edukacja, przeł. Małgorzata Guzowska Warszawa: PWN 2015

Bałachowicz J., Style działań edukacyjnych nauczycieli klas początkowych. Między uprzedmiotowieniem a podmiotowością, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2009

Bałachowicz J., Witkowska-Tomaszewska A., Edukacja wczesnoszkolna w dyskursie podmiotowości. Studium teoretyczno-empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo APS 2015

Bauer J., Co z tą szkołą? Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców, przeł. Andrzej Lipińskim, Słupsk: Wydawnictwo Dobra  Literatura 2015.

Bąbka J., Zachowania kooperacyjne w sytuacjach zadaniowych u młodzieży w okresie wczesnej adolescencji. Analiza porównawcza młodzieży pełnosprawnej i z różnymi ograniczeniami sprawności, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2012.

Bednarkowa W., O talentach w szkole czyli 7 wspaniałych. SPE (Specjalne Potrzeby Edukacyjne), Warszawa: Fraszka Edukacyjna 2010

Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Bereźnicki F., Dydaktyka. Wybrane zagadnienia, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2007.

Bereźnicki F., Podstawy dydaktyki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Berg H.K., Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi. Odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne, Wydawnictwo Jedność Herder, Kielce 2007   

Bielecka-Prus J., Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina, WN PWN, Warszawa 2010

Bielska E., Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii, Gdańsk: GWP 2006

Błażejewski W., Kanon skuteczności i efektywności kształcenia ogólnego w Polsce, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013.

Bojarska L., Samorząd uczniowski nie bibleot. Ściągawka dyrektora gimnazjum, Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business, 2011

Bortnowski S., Przewodnik po sztuce uczenia literatury, Wydawnictwo STENTOR, Warszawa 2005

Boryszewska J.K., Źródła sukcesu szkolnego młodzieży licealnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Borzucka-Sitkiewicz K., Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Przewodnik dla edukatorów zdrowia, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Brameld T., Edukacja jako siła, przeł. Piotr Kostyło, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2014

Brezinka W., Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, tłum. Henryk Machoń, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007.

Bruner J., Kultura edukacji. Przeł. Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz, wstęp Anna Brzezińska, Kraków: TAiWPN Universitas 2006.

Brzywca A. L., Być dyrektorem szkoły. Poradnik dla tych, którzy nie wiedzą w co ręce włożyć, Gdynia: Wydawnictwo Innowacyjne Novae Res s.c. 2013

Budajczak M.: Edukacja domowa. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004 

Buehl D.: Strategie aktywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się. - (tłum. z jęz. ang. Piątek B.). - Kraków: Wydawnictwo Edukacyjne, 2004 

Buregren S., Mała książka o demokracji, tłum. Iwona Jędrzejewska, Warszawa: Jacek Santorski&CO Agencja Wydawnicza 2007

Całek G., Poraj A., Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu, Warszawa: Instytut Inicjatyw Pozarządowych 2011

Chłodna I., Edukacja amerykańska. Drogi i bezdroża, Lublin: Wydawnictwo KUL 2008

Chomczyńska-Rubacha M., Płeć i szkoła. Od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju, Warszawa: WN PWN 2011

Chowanna. Moralne aspekty treści kształcenia, Tom  Jubileuszowy Katowice: UŚl 2009

Chromiec E., Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej. Z inspiracji naukowych obszaru niemieckojęzycznego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Churches R., Terry R., NLP dla nauczycieli. Szkołą efektywnego nauczania, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010

Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary napięć, red. J. Surzykiewicz i M. Kulesza, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010

Cierzniewska R., Wokół przemian akademickiego środowiska pedagogów w Polsce, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2011

Claxton G., Rozwijanie potencjału uczenia się. Jak pomóc młodym ludziom, aby stawali się lepszymi uczniami, część 1 tłum. Lidia Wollman, Katowice: Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 2013

Codzienność szkoły. Nauczyciel, red. J.M. Łukasik, I. Nowosad, M.J. Szymański, Kraków Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014

Codzienność szkoły. Uczeń, red. Ewa Bochno, Inetta Nowosad, Mirosław J., Szymański, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.

Covington M.V., Motywacja do nauki, GWP, Gdańsk  2004

Cudowska A., Kształtowanie twórczych orientacji życiowych w procesie edukacji, Trans Humana , Białystok 2004 

Cudowska A., Twórcze orientacje życiowe w dialogu edukacyjnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Białystok: Trans Humana 2014

Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków: Wydawnictwo ”Impuls” 2013.

Cywilizacja. O nauce, moralności, sztuce i religii. Szkoła, nauczyciel, edukacja, 2005 nr 14

Czarnecki K.M., Gondzik E., Kraus E., Metoda pomiaru, oceny i samooceny autorytetu nauczycieli akademickich, Sosnowiec: Wyższa Szkołą Humanistyczna Humanitaa 2011

Czelakowska D., Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji. Rozpoznawanie  i kształcenie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Ćwikliński A., Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006

Dambach K.E., Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej, przeł. Ubertowska Aleksandra, Gdańsk: GWP 2008 

Dambach K.E., Odwaga cywilna a przemoc w szkole. Scenariusze godzin wychowawczych, tłu,. Olga i Wojciech  Kubińscy, Gdańsk: GWP 2008

Danielewicz W.J., Nie ma dzieci niezdolnych muzycznie, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2013

Dąbrowska-Bąk M., Pawełek M., Opresja w szkole, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2014.

Debata edukacyjna. Wolność i równość, Rocznik nr 1, 2005

Denek K., Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, Poznań: Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu 2011

Denek K.,, XX lat Edukacji jutra. U stóp Giewontu, Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas 2014

Dittfeld B., Spróbujmy mówić razem. Program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego), Impuls,  Kraków 2004

Dmochowska H., Współczesne modele kształcenia nauczycieli przedszkola, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Dobrołowicz J., Obraz edukacji w polskim dyskursie prasowym, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Dobrowolska B., Postawy nauczycieli wobec edukacji międzykulturowej a kultura szkoły. Studium społeczno-pedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015

Dolata R., Jakubowski M., Pokropek A., Polska oświata w międzynarodowych badaniach umiejętności uczniów PISA OECD. Wniki, trendy, kontekst i porównywalność, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013.

Dolata R., Szkoła – segregacje – nierówności, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008

Domagała-Zyśk E., Autonomia czy o dołączenie? Rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2004

Doświadczenia szkolne pierwszego rocznika reformy edukacji. Studium teoretyczno-empiryczne, tom 1, red. Maria Dudzikowa i Renata Wawrzyniak-Beszterda, Kraków:  Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010.

Doświadczenia zawodowe w narracjach pamiętnikarskich nauczycielek wczesnej edukacji, red. Aneta Soroka-Fedorczuk, Mirosława Nyczaj-Drąg,  tom I- II, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2015

Dubis M., Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu. Na przykładzie licealistów z Podkarpacia, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne, wyd. 2 poszerzone, Impuls, Kraków 2004 

Dudzikowa M., Pomyśl siebie… Minieseje dla wychowawcy klasy, Gdańsk: Pedagogika GWP 2007

Dumowska B., Edukacja autorska w szkołach publicznych w Polsce, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003 

Dydaktyczne „tropy” zrównoważonego rozwoju w edukacji, red. Ewa Szadzińska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Dydaktyka akademicka – wybrane obszary badawcze, red. Anna Karpińska, Walentyna Wróblewska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”  2014

Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające. Studia dedykowane Profesorowi Franciszkowi Bereźnickiemu z okazji 70-lecia urodzin i 52-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. Janina Świrko-Pilipczuk, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2007.

Dydaktyka refleksyjna o edukacyjnych priorytetach, red. Anna Karpińska, Monika Zińczuk, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”  2014.

Dydaktyka twórczości. Koncepcje – problemy – rozwiązania, red. Krzysztof J. Szmidt, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003 

Dylematy edukacji artystycznej. Tom 1. Edukacja artystyczna wobec przemian w kulturze, red. Wiesława Limont i Kamila Nielek-Zawadzka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Dylematy współczesnej edukacji, red. Józef Górniewicz, Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne „Akapit” 2007.

Dyrda B., Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych. Rozpoznawanie i przeciwdziałanie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Dziadzia B., Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Dzieci i inicjacja uniwersytecka. Integralna próba akademicka, red. Monika Jaworska-Witkowska, Urszula Anna Domżał, Kraków-Łódź: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydawnictwo WSEZiNS 2010

Dzieciństwo i wczesna edukacja: Kontrowersje, problemy i poszukiwania,  red. Dorota Klus-Stańska, Dorota Szyling, Studia Pedagogiczne. Komitet Nauk Pedagogicznych PAN  LXVIII 2015.

Dziecko – uczeń w systemie edukacyjnym. Teraźniejszość i przyszłość, red. Irena Adamek, Bożena Muchacka, Kraków: WN Uniwersytetu Pedagogicznego 2010

Dziecko sześcioletnie i jego rozwój, red. Marian Lelonek, Pabianice: WSH-E w Pabianicach, Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach,  2013

Dziecko w sytuacjach uczenia się. Konteksty i przestrzenie edukacyjne, red. Elżbieta Jezierska-Wiejak, Joanna Malinowska, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2014

Dziecko w sytuacjach uczenia się. Stan i perspektywy badań, red. Joanna Malinowska, Elżbieta Jezierska-Wiejak, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2014

Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, red. Halina Sowińska, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2011

Dziecko w świecie współczesnym, red. Bożena Muchacka i Krzysztof Kraszewski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Dziecko-uczeń a wczesna edukacja, red. Irena Adamek i Zuzanna Zbróg, Kraków: Wydawnictwo LIBRON 2011

Dzierzgowska A., Rutkowska E., Raport krytyczny. Ślepa na płeć edukacja równościowa po polsku, Warszawa: Fundacja Feminoteka 2008

Edukacja alternatywna XXI wieku, red. Bogusław Śliwerski, Zbyszko Melosik, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Edukacja demokratyczna, red. Karolina M. Cern, Piotr W. Juchacz, Ewa Nowak, UAM w Poznaniu, WN Instytutu Filozofii , Poznań 2009

Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka, red. Marzena i Paweł Zakrzewscy, Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam” 2009

Edukacja elementarna jako strategia zmian rozwojowych dziecka, red. Halina Sowińska i Renata Michalak, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004

Edukacja jutra. Aspekty edukacji szkolnej. Red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz, Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas 2014

Edukacja jutra. Od tradycji do nowoczesności. Aksjologia w edukacji jutra, red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz, Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas 2014

Edukacja jutra. Od uniwersytetu do starości. Aspekty edukacji osób dorosłych, red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz, Sosnowiec: Wyższa Szkoła Humanitas 2014

Edukacja małego dziecka. Konteksty rozwojowe i wychowawcze, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Jadwiga Oleksy, tom 4, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Edukacja małego dziecka. Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Małgorzata Zalewska-Bujak, tom 5, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Edukacja małego dziecka. Przedszkole – przemiany instytucji i jej funkcji, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Aleksandra Minczakowska, tom 8, Cieszyn-Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wydział Etnologii i Nauk  o Edukacji UŚl  2015.

Edukacja małego dziecka. Wybrane obszary aktywności, red. Ewa Ogrodzka-Mazur, Urszula Szuścik, Arkadiusz Wąsiński, tom 6, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Edukacja matematyczna w klasie I. Książka dla nauczycieli i rodziców. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz opisy zajęć z dziećmi, red. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Kraków:  CEBP 2014

Edukacja polska w jednoczącej się Europie, red. Stefan M. Kwiatkowski, ZNP, Warszawa 2006

Edukacja projakościowa – krok trzeci, red. Barbara Sujak-Cyrul, Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe , Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 2008

Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości, red. Mirosław Kowalski, Agnieszka Olczak, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Edukacja w warunkach zniewolenia i autonomii (1945-2009). Tom III. Szkoła - państwo - społeczeństwo - red. Elżbieta Gorloff, Romuald Grzybowski, Andrzej Kołakowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2010

Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, red. Jolanta Szempruch, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006.

Edukacja. Jakość czy równość? Red. Ewa Kobyłecka, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010

Edukacja. Konteksty historyczno-pedagogiczne, red. Mirosław Piwowarczyk, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007.

Edukacja. Przewodnik Krytyki Politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2013

Edukacja: Równość czy jakość? red./ Joanna Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek  2011

Egzaminy zewnętrzne w polityce i praktyce edukacyjnej. Raport o stanie edukacji 2014, Warszawa; IBE 2015

Elbanowscy K. i T., Ratuj maluchy. Rodzicielska rewolucja, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka  2015.

Elkonin D., Jak uczyć dzieci czytania. Tłum. I wstęp Anna Jurek, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2015.

Epstein P., Z notatek pedagoga Montessori. Poradnik, tłum. Magdalena Madej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.

Erenc-Grygoruk G., Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej,  Kraków: Wydawnictwo ”Impuls” 2013.

Etos nauczyciela w jednoczącej się Europie, red. Alicja A. Kotusiewicz, Wydawnictwo Trans Humana, Białystok 2004 

Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej,  Antoni Rumiński (red.) Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Ewaluacja i innowacje w edukacji. Pomiar i ewaluacja jakości kształcenia, red. Jan Grzesiak, Kalisz-Konin: Wydawnictwo UAM w Poznaniu. Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu oraz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 2011

Fabryki dyplomów czy universitas? Red. Maria Czerepaniak-Walczak. O „nadwiślańskiej” wersji przemian w edukacji akademickiej,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Falkiewicz-Szult M., Przemoc symboliczna w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006

Familie unter den demographischen, wirtschaftlichen und sozialen Gesichtspunkten. Ein Vergleich Krakau – Frankfurt am Main, Rodzina w perspektywie demograficznej, ekonomicznej I społecznej. Studium porównawcze, Kraków - Frankfurt nad Menem, November 2005, red. Józefa Grodecka, Marta Chechelska-Dziepak, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Famuła-Jurczak A., Szkoła miejsce (nie) (do) rozwoju. Studium empiryczne na przykładzie gimnazjum „wirtualnego”, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Fucke E., Zarys pedagogiki wieku dojrzewania. O alternatywnej koncepcji programu nauczania klas VI-X szkół waldorfskich, tłum. Michał Głażewski, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2006

Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, red. Joanna Danilewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005

Gajdzica A., Piechaczek-Ogierman G., Hruzd-Matuszczyk A., Edukacja postrzegana z perspektywy uczniów, rodziców i nauczycieli ze szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.

Gajdzica A., Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych między zaangażowaniem a oporem wobec zmian, Cieszyn-Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2013

Gajdzica A., Reforma oświaty a praktyka edukacji wczesnoszkolnej, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006

Gajdzica Z., Kategorie sukcesów w opiniach nauczycieli klas integracyjnych jako przyczynek do poszukiwania koncepcji edukacji integracyjnej, Kraków-Katowice: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Gajewska G., Wsparcie dziecka w rozwoju. Konteksty opieki i edukacji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra  2009

Gańko-Karwowska M., Działania społeczności akademickiej w wirtualnej  uniwersyteckiej sferze publicznej, Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.

Garbula J.M., Znaczenie historyczne w edukacji początkowej. Narracyjne konstruowanie historii rodzinnych, Olsztyn: Wydawnictwo UW-M 2010

Gierlich R., Wychowawczy program autorski dla uczniów gimnazjum – problemy i ich rozwiązania,. Klasa humanistyczna, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Glasser W., Każdy uczeń może osiągnąć sukces, tłum. Agnieszka Alster, Pracownia Alternatywnego Wychowania, Łódź 2005

Gmerek T., Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii, Studia i Monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Poznań-Leszno 2007

Gnitecki J., Przemiany informatyki oraz cywilizacji i edukacji informacyjnej, WN PTP Oddził w Poznaniu, Poznań 2005

Gopnik A., Meltzoff A.N., Kuhl P.K. Naukowiec w kołysce. czego o umyśle uczą na małe dzieci. - (tłum. z jęz. ang. Haman E., Jackowski P.). - Poznań: Harbor Point Media Rodzina, 2004

Gozdowska E., Uryga D., Rada szkoły – między ideą a społeczną praktyką, Warszawa: Wydawnictwo APS 2014.

Grabowski H., Notatki akademickie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Grabowski H., Uwagi krytyczne o wychowaniu fizycznym i kształceniu nauczycieli, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004

Gribble D., Edukacja w wolności. W poszukiwaniu idealnego systemu kształcenia, tłum. Zofia Grudzińska, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2005

Grodzka-Mazur E., Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007

Groenwald M., Etyczne aspekty egzaminów szkolnych, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego  2011

Gromkowska – Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS” 2011

Gromkowska-Melosik A.,  Elitarne szkolnictwo średnie. Między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Poznań: WN UAM 2015. 

Grusiewicz M., Wkład czasopisma „Wychowanie Muzyczne” w rozój praktyki i teorii powszechnej edukacji muzycznej w Polsce, LKublin: Wydawnictwo UMCS 2015.

Gruszczyk-Kolczyńska E., Zielińska E., Nauczycielska diagnoza edukacji matematycznej dzieci. Metody, interpretacje i wnioski, warszawa: Nowa Era 2013.

Grzybowski P.P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2007.

Grzybowski P.P., Śmiech w edukacji. Od szkolnej  wspólnoty śmiechu po edukację międzykulturową, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

Guerin S., Hennessy E., Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, przeł. Jarosław Rybski, Gdańsk: GWP 2008

Gurnik G., Szkoła szans, Warszawa: IBE 2006

Guszkowska M., Osobowość studentek pedagogiki (na przykładzie Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP), Wydawnictwo WSP TWP w Warszawie, Warszawa  2003

Guz S., Metoda Montessori w przedszkolu i szkole. Kształcenie i osiągnięcia dzieci, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2006

Hall H., Marketing w szkolnictwie, Warszawa: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. 2007

Hamulczyk-Pawluk T., Edukacja teatralna w szkole podstawowej, Oficyna Wydawnicza „Impuls” Kraków 2006.

Hattie J., Widoczne uczenie się dla nauczycieli. Jak maksymalizować siłę oddziaływania na uczenie się, Warszawa: Centrum Edukacji Obywatelskiej 2015

Hejnicka- Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008 

Herbart J. F., Pedagogika ogólna wywiedziona z celu wychowania, tłum. Teodor Stera, przedmowa i opracowanie Dariusz Stękowski SDB, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2007

Heyne D., Rollings S., Niechęć do szkoły. Jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje, przekład Monika Gajdzińska, GWP, Gdańsk 2004 

Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, przekłada M. Habura, N. Orłowska, D. Stasiak, Warszawa: WN PWN 2007

Hłobił A., Działalność szkoły we wspomaganiu rozwoju ucznia zdolnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Huk T,. Komputer w procesie kształtowania umiejętności kluczowych, Warszawa: Difin  2008.

Huk T., Media w wychowaniu, dydaktyce oraz zarządzaniu informacyjną edukacyjną szkoły, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Huk T., Pedagogika medialna. Aspekty społeczne, kulturowe i edukacyjne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.

Idee- diagnozy – nadzieje. Szkoła polska a idee równości, red. Astrid Męczkowska-Christiansen, Piotr Mikiewicz, Wrocław: WN DSW 2009

Illeris K., Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, przeł.: A. Jurgiel, E. Kurantowicz, M. Malewski, A. Nizińska, T. Zarębski, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP 2006.

Illich I., Odszkolnić społeczeństwo, tłum. Łukasz Mojsak, Warszawa: Wydawnictwo bęc zmiana 2010

Innowacje pedagogiczne w praktyce edukacyjnej. Z prac Zespołu Postępu Pedagogicznego, red. Janusz Moos, Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Łódź 2006 

Innowacyjność w zarządzaniu edukacją, red. Leszek Pawelski, Szczecinek: PSNT 2015

Inspiracje edukacyjne. Polsko-niemieckie  prolegomena do  studium nad współczesną szkołą. Bildungsinspirationen. Polnisch-deutsche  Prolegomena  zum Studium  der zeitgenőssischen Schule, red. Michał Głażewski, Lech Sałaciński, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004 

Inspiracje pedagogią freinetowską. Tom 1 - Studia,  Źródła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, Semenowicz Aleksandra, Solarczyk-Szwec Hanna, Szwech Agata (red.) Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014

Instytut Pedagogiki UMCS – wczoraj i dziś, red. Janusz Kirenko, Małgorzata Samujło, Wojciech Bobrowicz, Lublin: Oficyna Wydawnicza VERBA 2010

Integracja nauczania i wychowania. Praca zbiorowa pod red. Franciszka Bereźnickiego i Janiny Świrko-Pilipczuk, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2007

Istota uczenia się. Wykorzystanie wyników badań w praktyce, Ze wstępem Andrzeja Janowskiego,  tłum. Zofia Janowska, red. Hanna Dumont, David Instance, Francisco Benavides, Warszawa: ABC a Wolters Kluwer business, OECD 2013.

Iwanowska A., Januszek C., Kwiatkowska-Łozińska M., Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10 letnich doskonalący sprawność językową, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Jaffke Ch., Maier M., Języki obce dla wszystkich dzieci. Doświadczenia szkół waldorfskich w nauczaniu najmłodszych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Jagieła J., Gry psychologiczne w szkole, Oficyna Wydawnicza Nauczycieli,  Kielce 2004

Jak reagować na cyberprzemocy. Poradnik dla szkół, red. Łukasz Wojtasik, Warszawa: Fundacja Dzieci Niczyje 2009

Jakość życia i jakość szkoły. Wprowadzenie w zagadnienia jakości i efektywności pracy szkoły, red. Inetta Nowosad, Iris  Mortag, Jana Ondráková, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2010

Jakość życia studentów, red. Antoni Rumiński, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004 

Jakubiec S., Aktywność estetyczna dziecka w zintegrowanym systemie nauczania, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004

Janicka-Panek T., Transformacja celów wychowania w(z/dez)integrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Radom: WNITE-PIB 2015

Jasikowska K., Pająk-Ważna, Klarenbach M., Edukacja globalna w Małopolsce. Podmioty-praktyki-konteksty, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015

Jasiński Z., Czeska szkoła w protektoracie Czech i Moraw. Rozprawy i Monografie nr 363, Opole: Uniwersytet Opolski 2006

Jaskulska S., Ocena zachowania w doświadczeniach gimnazjalistów, WN UAM, Poznań 2010

Jastrzębska E., Strategie psychodydaktyki twórczości w nauczaniu/ uczeniu się języków obcych (na przykładzie języka francuskiego), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Jopkiewicz A., Przychodni A., Jopkiewicz A., Krzystanek K., Pozytywne wskaźniki zdrowia dzieci i młodzieży kieleckiej,, Radom-Kielce Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy Radom – Wydział Pedagogiczny i Artystyczny UJK Kielce, 2011.

Juul J., Kryzys szkoły. Co możemy zrobić dla uczniów , nauczycieli i rodziców? Przeł. Dariusz Syska Warszawa: Podkowa Leśna: Wydawnictwo MIND 2014

K -P

Kahl E., Związkowe doskonalenie nauczycieli w Polsce (1944-1989). Uwarunkowania. Przejawy. Konsekwencje, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls” 2008

Kaliszewska M., Funkcje eseju pedagogicznego w dydaktyce akademickiej na tle procesów inkluzji społecznej, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 2011

Kaliszewska M., Ruch Freinetowski w Polsce w latach 1957-2014, Kielce: Wydawnictwo UJK w Kielcach 2015.

Kałuszyński M., Nauczyciel i uczeń. Problemy etyczne wychowania i nauczania, Wydawnictwo Atla 2, Wrocław 2002

Kamińska K., Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2007

Kamińska K., W stronę wielokulturowości w edukacji przedszkolnej, WSiP, Warszawa 2005

Kapłon M., Spotkania z Małym Księciem. Wykorzystanie sztuki w pracy pedagogicznej z dziećmi, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Kargul J., Słowińska S., Gancarz M., Z prądem i pod prąd. Lubuskie instytucje kultury w nowym ładzie społecznym, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra  2004

Karkowska M., Nauczyciel i uczeń. Interakcje a wartości w klasie szkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2005

Karwasz G., Kruk J., Idee i realizacje – dydaktyki interaktywnej – wystawy, muzea i centra nauki, Toruń: WN UMK 2012

Karwatowska M., Tymiakin L., Światy uczniowskie. Język-media-komunikacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014

Kasáčová B., Edukacja dzieci w wieku przedszkolnym. Wybrane problemy teoretyczne i praktyczne, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007

Kawecki I., Wiedza praktyczna nauczyciela, OW Impuls, Kraków 2004 

Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, OW Impuls, Kraków 2003 

Kehily M.J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, przeł.  Ks. Marek Kościelniak, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008

Khan S., Akademia Khana. Szkoła bez granic, tłum. Maciej Potulny, Poznań: Media Rodzina  2013.

Kiersch Johannes, Pedagogika waldorfska. Wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera, tłum. Barbara Kowalewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Klim-Klimaszewska A., Pedagogika przedszkolna. Nowa podstawa programowa, Instytut Wydawniczy ERICA, Warszawa 2010

Kłakówna Z.A., Jakoś i jakość. Subiektywna kronika wypadków przy reformowaniu szkoły (1989-2013), Kraków: Universitas  2014

Kobierski K., Ściąganie w szkole. Raport z badań, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Kobylarek A., Sytuacja społeczno-zawodowa absolwentów uniwersytetu. Na przykładzie Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2004.

Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2005 

Kolaż w myśleniu pedagogicznym. Inkantacje studenckie, red. Monika Jaworska-Witkowska, Maciej Natanek, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011

Kompetencje absolwentów szkół wyższych na miarę czasów. Wybrane ujęcia, red. Alicja Szerląg, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2009

Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji, red. Irena Adamek i Józefa Bałachowicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2013.

Kompetencje wychowawcze nauczycieli. Wybrane zagadnienia, red. Janina Minkiewicz-Najtkowska, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003

Kompetencje zawodowe nauczycieli i jakość kształcenia w dobie przemian edukacyjnych, red. Ryszard Gmoch i Anna Krasnodębska, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005

Konarzewski K., Kształcenie i wychowanie w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku szkolnym 2002/2003, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004 

Koncepcje nauki, szkoły i wychowania w ujęciu Deng Xiaopinga. Fragmenty przemówień z lat 1938-1992. Wybór, tłumaczenie i opracowanie Joanna Marszałek-Kawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2013.

Konieczna E., Filmowe obrazy szkoły. Pomiędzy ideologią, edukacją a wychowaniem, Kraków-Katowice: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Uniwersytet Śląski 2011

Konieczna E.J., Arteterapia w teorii i praktyce, Impuls, Kraków 2003

Konstruowanie autorskich programów kształceni stymulujących i wspierających uczniów we współczesnej edukacji, red. Janusz Gnitecki, Biuletyn PTP Oddział w Poznaniu, Poznań 2005

Konstruowanie autorskich programów kształcenia stymulujących i wspierających rozwój uczniów we współczesnej szkole, red. Janusz Gnitecki, Biuletyn PTP Oddział w Poznaniu, Poznań 2004 

Kopaczyńska I., Ocenianie szkolne wspierające rozwój ucznia, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004 

Kopciewicz L., Nauczycielskie poniżanie. Szkolna przemoc wobec dziewcząt, Warszawa: Diffin SA 2011

Kopeć E., Wiedza pedagogiczna rodziców dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Na podstawie badań w powiecie kolbuszowskim, Lublin: Wydawnictwo KUL Jana Pawła II 2012

Kopik A., Zatorska M., Wielorakie podróże – edukacja dla dziecka, Kielce:  Europejska Agencja Rozwoju Sp. J. 2010

Korczyński S., Stres w pracy zawodowej nauczyciela. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej  2014

Kosiorek M., Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kowalczuk M., Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń ożywiania się u młodzieży szkolnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Kowalczyk M. Determinanty zagrożeń procesu wychowania we współczesnej rodzinie polskiej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004 

Kowalska E., Zmiana w szkolnictwie wyższym. Studium przypadków, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Kowalski M., Gaweł A, Zdrowie. Wartość. Edukacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Kowalski R.M., Limber S.P., Agatston P.W., Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, tłum. Adam Wicher, Kraków: Wydawnictwo UJ 2010

Kozak E., Miejsce wypoczynku wśród zajęć ucznia klasy piątej i jego środowiskowe uwarunkowania, OW Impuls, Kraków 2004 

Kozak M., Edukacja na rzecz praw dziecka w szkole wyższej. Zarys dydaktyki szczegółowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.

Kraul W., Zjawiska na niebie gwiaździstym. Jak obserwować i rozumieć ruchy ciał niebieskich, tłum. Irena Semeniuk, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Krawiec B., Konfrontacja mitów oświatowych z kompartystyką pedagogiczną, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kreatywność oporu w edukacji, red. Ewa Bilińska-Suchanek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2009

Królica M., Drama i happening w edukacji przedszkolnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2009

Kruk J., Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008

Krzywisz-Rynkiewicz B., Odpowiedzialność podmiotowa dzieci. Jak rozumieć i inspirować jej rozwój? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Księga Pamiątkowa wydana przez Wyższą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną we Włocławku z okazji 60-lecia pracy nauczycielskiej i 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Profesora Zygmunta Wiatrowskiego, red. Stanisław Kunikowski, Włocławek: WSHE 2011

Kształcenie nauczycieli przyszłej szkoły, red. Bożena Muchacka przy współpracy Wiesławy Kogut, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Ku dobrej szkole skoncentrowanej na uczniach, red. Józef Kuźma, Jolanta Pułka, tom 1,  Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM 2014

Kultura – edukacja. Ciągłość i tendencje zmian, red. Jolanta Szempruch, Mariola Wojciechowska, Joanna Karczewska, Kielce: Wydawnictwo LIBRON 2011

Kupisiewicz Cz., Szkice z dziejów dydaktyki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Kupisiewicz Cz., Szkoła w XX wieku, Warszawa: WN PWN 2006

Kupisiewicz Cz., Wybrane problemy teorii i praktyki pedagogicznej na progu XXI wieku, Wyższa Szkoła Umiejętności Pedagogicznych  i Zarządzania w Rykach, Warszawa 2003

Kurantowicz E., O uczących się społecznościach. Wybrane praktyki edukacyjne ludzi dorosłych, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP  2007

Kwaśnica R., O szkole poza kulturową oczywistością. Wprowadzenie do rozmowy, Wrocław: WN DSW 2015.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008

Kwiatkowska H., Tożsamość nauczycieli. Między anomią a autonomią, GWP, Gdańsk 2005

Kwiatkowska- Łozińska M., Żyj bezpiecznie  i zdrowo. Program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kwieciński Z., Cztery i pół. Preliminaria. Liminaria. Varia,  Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW 2011

Kwieciński Z., Dylematy. Inicjatywy. Przebudzenia. Nad przesłankami odrodzenia edukacji w Polsce, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW 2011

Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wydawnictwo DSWE TWP, Wrocław 2007

Kwieciński Z., Między patosem a dekadencją. Studia i szkice socjopedagogiczne, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP 2007.

Kwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2010

Lebuda I., Kształtowanie poczucia sukcesu nauczycieli, Kraków: NOMOS  2014

Lempert-Pychlau M., Naturalny autorytet w wychowaniu. Poradnik dla rodziców i wychowawców, tłu,. Edyta Panek, Kielce: Jedność Herder 2007

Lewicka-Zelent A., Analiza zasobów osobistych uczestników szkolnego warsztatu mediacyjnego,. Opole: Wydawnictwo SCRIPTORIUM 2014

Lewicka-Zelent A., Klimat szkół gimnazjalnych. Diagnoza weryfikacyjna programu „Mediacje w szkole”, Opole: Wydawnictwo SCRIPTORIUM 2014

Lewowicki T., Problemy kształcenia i pracy nauczycieli, Radom: Wydawnictwa Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB 2007

Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Warszawa: Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas 2008

Litzke S. M., Schuh H., Stres, mobbing i wypalenie zawodowe, tłum. Magdalena Wojdak – Piątkowska, Gdańsk: GWP 2007

Łaguna M., Szkolenia, GWP, Gdańsk 2004

Łakomski M., Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole. Pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli  i wychowawców, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Łakomski M., Pomóż uzależnionym. Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Kraków: Oficyna Wydawnicza” Impuls” 2006.

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków: Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Łuczyński J., Zarządzanie edukacyjne a wychowanie uczniów w szkole, Kraków: Wydawnictwo UJ  2011.

Łukasik J.M., Doświadczenia życia codziennego. Narracje nauczycielek na przełomie życia, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Łukasik  Izabella Maria  O stresie inaczej. Wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej,  Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2005

Łukaszewicz R. M., Wrocławska Szkoła Przyszłości. Dla duchowości, dla wyobraźni, dla praktyki… z nieoczekiwaną przypowieścią autobiograficzną, Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne 2011

Madejski E., Węglarz J., Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla nauczycieli i studentów, Kraków: Oficyna Wydawnicza :Impuls” 2013

Maj B., Społeczne uwarunkowania rekreacji ruchowej i turystyki młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Majewska-Opiełka I., Logodydaktyka w edukacji, O wychowaniu mądrego i szczęśliwego dziecka, Sopot: GWP 2015.

Makiewicz M. O fotografii w edukacji matematycznej. Jak kształtować kulturę matematyczną uczniów, Szczecin: Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego 2013.

Makiewicz M., Matematyka w obiektywie. Kultura matematyczna w obiektywie, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe USz 2010

Mała szkołą w przestrzeni edukacyjnej, red. Ryszard Pęczkowski, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015.

Małyska A., Nauczyciel-uczeń w poszukiwaniu kreatywności w szkole, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej 2010

Marek L., Ku odpowiedzialności w studiowaniu pedagogiki, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek  2009

Marzano R.J., Paynter D.E., Trudna sztuka pisania i czytania, GWP, Gdańsk 2004 

Mastalerz E., Waryan P., Urządzenia techniki cyfrowej. Poradnik nauczyciela edukacj i ogólnotechnicznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Mastalski J., Syndromy współczesnych katechetów i wychowawców a pedagogia Boża. Zamyślenia rekolekcyjne, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2005  

Mastalski J., Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej 2005  

Mazepa-Domagała B., Upodobania obrazowe dzieci w wieku przedczytelniczym w zakresie ilustracji książkowej, Katowcie: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2011

Mazurkiewicz G., Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Kraków: Wydawnictwo UJ  2011

McEwan E.K., Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni, albo po prostu stuknięci, Warszawa: WSiP 2008

McLaren P., Życie w szkołach. Wprowadzenie do pedagogiki krytycznej. Wstęp do wydania polskiego Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, przeł. A. Dziemianowicz-Bąk, J. Dzierzgowski, M. Starnawski, Wrocław: WN DSW 2015. 

Mediacja i pedagogika jako próba zaistnienia wspólnoty. Przyczynek do profesjonalności i etyczności działania w świetle teorii i doświadczenia, red. Z. Domżał, L. Witkowski, przedmowa: Ewa Marynowicz-Hetka, Łódź: Wydawnictwo WSEZiNS 2011.

Meijer H.P., Brytyjski system edukacji dzieci do lat 7 – znaczenie reformy z 1988 roku, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK” 2012

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Michalak J.M., Uwarunkowania sukcesów zawodowych nauczycieli. Studium przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2007

Michalak R., Dziecko u progu edukacji przedmiotowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2013.

Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu, red. Beata Jachimczak, Barbara Olszewska, Dorota Podgórska-Jachnik, Łódź: SATORIdruk.pl  2007

Między kulturami. Edukacja w wielokulturowej rzeczywistości, red. Ewa Dąbrowy, Urszula Markowska-Manista, Wyd. APS, Warszawa  2009

Między wiedzą a indoktrynacją. Między wychowaniem a manipulacją, Problemy Wczesnej Edukacji 2007 nr 1-2

Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów? Poradnik dla nauczycieli i uczniów gimnazjum, liceum i szkoły zawodowej, Wydanie II, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004  

Misiaszek K. sdb, Koncepcja nauczania religii katolickiej w publicznej szkole polskiej, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2010

Mistrzostwo pedagogiczne, red. I.A. Zjaziun, tłum. Larisa Zjaziun, Franciszek Szlosek, Radom: Wydawnictwo Instytutu Technologii  Eksploatacji – PIB  2006

Młodzież wobec moralności w zawodach kreujących sferę publiczną, red. Maria Chodkowska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010

Muchacka B., Czaja-Chudyba I. , Strategia wspierania strukturyzacji wiedzy dziecka w sytuacjach edukacyjnych,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Muchacki M., Przygotowanie młodzieży licealnej do korzystania z metod i technik informatycznych. Badania porównawcze polsko-amerykańskie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Murawska B., Segregacje na progu szkoły podstawowej, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2004 

Murzyn A., Community college w XXI wieku. Kreatywność w edukacja zawodowej I innowacyjność w zarządzaniu – odpowiedzi na owe wyzwania, Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls” 2011

Murzyn A., Community college. Humanizacja kulturowo-edukacyjnej przestrzeni, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Musialska K., Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Musiał K., Uniwersytet na miarę swego czasu. Transformacja społeczna w dobie postindustrialnej a zmiany w szkolnictwie wyższym krajów nordyckich, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria 2013.

Musioł M., Pedagogizacja medialna rodziny. Zakres-uwarunkowania – dylematy, Katowice: Wydawnictwo UŚl 2013

Myszkowska-Litwa M., Wychowanie intelektualne w teorii i dydaktycznej i praktyce edukacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Na rozdrożu biurokratycznej arbitralności., red. Elwira J. Kryńska, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Anna Kienig, Warszawa:  Centrum Edukacji Ustawicznej Uniwersytetu w Białymstoku. Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN 2015

Nalaskowski A., Ortodoksja i chaos, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Nauczyciel akademicki w refleksji nad własną praktyką edukacyjną, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak, WSP ZNP  2008

Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania, red. Wolfgang Hörner, Mirosław S. Szymański, teksty niemieckie w tłumaczeniu M.S. Szymańskiego i D. Sztobryn, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa  2005

Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej, red. Jolanta Szempruch, Elżbieta Zyzik, Mirosława Parlak, Kielce:  Wydawnictwo UHPJK 2011

Nauczyciel w krajach postsocjalistycznych jako sprawca i ofiara manipulacji. Studium teoretyczno-empiryczne, red. Alina Wróbel, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2010, s. 33-48 (ISBN 978-83-7525-489-1)

Nauczyciel w świecie współczesnym, red. Bożena Muchacka i Mirosław Szymański, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Nauczyciel wczesnej edukacji – konteksty i wyzwania, red. Małgorzata Suświłło, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2012

Nauczyciele i rodzice. W poszukiwaniu nowych znaczeń i interpretacji współpracy, red. Inetta Nowosad, Mirosław J. Szymański, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, Zielona Góra – Kraków 2004 

Nauczycielska dojrzałość. Pamiętniki średniego pokolenia nauczycieli 2004, wybór, opracowanie i posłowie Wanda Dróżka, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2005

Niemierko B.,  Kształcenie szkolne. Podręcznik skutecznej dydaktyki, Warszawa: WAiP 2007

Nisbett R.E., Inteligencja sposoby oddziaływania na IQ. Dlaczego tak ważne są szkoła i kultura, tłum. Magdalena Szymczukiewicz, Sopot: Smak Słowa 2010

Nizińska A., Między nauczaniem a uczeniem się. Edukacyjne światy andragogów praktyków, Wrocław: WN DSW 2008

Nowak-Łojewska A., Od szkolnego przekazu do konstruowania znaczeń. Wiedza społeczna młodszych uczniów z perspektywy nauczyciela, Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski 2011

Nowak-Łojewska A., Zintegrowane zadania  w edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004 

Nowakowski T., Nauczyciele akademiccy i studenci wobec nowych technologii informacyjnych, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej 2010

Nowe czasopismo pedagogiczne: „Pedagogika mediów” 2005 nr 1 – Wydawnictwo Adam Marszałek Toruń, red. naczelny Marek Furmanek

Nowicka Marzanna, Socjalizacja na lekcjach w klasach początkowych. Praktyki-przestrzenie - konceptualizacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2010

Nowotniak J., Kulturowy wymiar przestrzeni edukacyjnej. Studium dwóch szkół, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Nussbaum M.C., W trosce o człowieczeństwo. Klasyczna obrona reformy kształcenia ogólnego, przeł. Astrid Męczkowska, Wrocław: Wydawnictwo DSW 2008

Nyczaj-Drąg M., Edukacja dzieci w narracjach rodziców z klasy  średniej, Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego  2015.

O budowaniu kapitału ludzkiego i społecznego. 25 lecie Letniej Szkoły Młodych Pedagogów przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN, red. Ewa Bochno, Alicja Korzeniecka-Bondar, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011

O metodzie Klanzy. Teoria i praktyka, red. Elżbieta Kędzior-Niczyporuk, Klanza, Lublin 2010

Oblicza pedagogii, red. Katarzyna Jarkiewicz, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005

Obszary pedagogicznych szans i zagrożeń, red. Józef Górniewicz, Marcin Warmiński i Paweł Piotrowski, Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych, Zeszyt 4. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych  UWM 2013.

Ogrodzka-Mazur E., Klajmon-Lech U., Różańska A., Tożsamość kulturowa, religijność i edukacja religijna postrzegana z perspektywy społeczności szkół z polskim językiem nauczania w wybranych krajach europejskich, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.

Okoń W. , Samo życie osiemdziesięciolatka z autobiografią naukową autora, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005

Olszewski W., Licea ogólnokształcące w procesie zmian rynkowych na początku XXI wieku. Perspektywa dolnośląska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”  2014.

Opieka nad dziećmi i młodzieżą. Studia z dziejów oświaty w XX wieku, red. Stefania Walasek, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls” 2008

Opór w kulturze. Tradycja – edukacja-nowoczesność, red. Ewa Bilińska-Suchanek, Kraków, Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.

Opór? Gra? Szkic do portretu nauczyciela w latach PRL-u, red. Romuald Grzybowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2013

Orlińska M. M., Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych, Toruń¨ Wydawnictwo UMK 2007

Ostafińska-Molik B., Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Kraków: Wydawnictwo UJ  2014

Ostrowski K., Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego. Rozwój pedagogiczny od A do Z, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Pachociński R., Kierunki reform szkolnictwa wyższego na świecie, IBE, Warszawa 2004 

Pachociński R., Oświata i praca w erze globalizacji, Warszawa: IBE 2006.

Pachociński R., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, wyd. II poprawione i uzupełnione, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Warszawa 2007

Pałucki A., Osoba w pedagogice ciała. Prawo pokoju olimpijskiego, Gdańsk-Olsztyn:  Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego 2007

Pankowska D., Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin  2010

Papież J., Przemiany warunków socjalizacyjno-edukacyjnych na wsi. Badania panelowe, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006

Partnerzy w nauce. Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole ponadgimnazjalnej, red. Jerzy Zioło, Tomasz Huk, Katowice: Uniwersytet Śląski 2012.

Pasikowski S., Ambiwalencja i opór. Nauczyciele i studenci wobec szkoły, Słupsk: Wydawnictwo Akademii Pomorskiej w Słupsku 2014.

Patzlaff R., Sassmannshausen W., Kardel T., McKeen C., Pedagogika waldorfska dla dzieci od trzech do dziewięciu lat, tłum. i wstęp Michał Głażewski,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Pawlak R., Bon edukacyjny w polityce oświatowej, Warszawa: Wydawnictwo APS 2012.

Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. Tom I, Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Pedagogika małego dziecka. Wybrane zagadnienia, red. M. Karwowska- Struczyk, E. Słodownik-Rycaj, Warszawa: Wydawnictwo IBE 2007

Pedagogika miejsca,  red. Maria Mendel, Wrocław: Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji TWP 2006.

Pedagogika@środki informatyczne i media, red. Maciej Tanaś, WSP ZNP, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Warszawa - Kraków 2004 

Petlak E., Fenyvesiova L., Przyjazna szkoła, Kraków: Petrus  2012

Petlak E., Klimat szkoły, klimat klasy, przeł. Danuta Branna, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2007

Pierzchała A., Pasywność w szkole. Diagnoza zjawiska z punktu widzenia analizy transakcyjnej, Częstochowa: Wydawnictwo AJD 2013.

Piwowarski R., Edukacja z perspektywy lokalnej i międzynarodowej, Warszawa: IBE 2006.

Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty, red. Jolanta Szempruch, Małgorzata  Kwaśniewska, Agnieszka Szplit, Kielce: Wydawnictwo UPHJK 2011

Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy, red. Mariola Chomczyńska-Rubacha, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls’ 2011

Podstawy edukacji ignacjańskiej, przekł. Bogusław Steczek SJ, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, wydawnictwo WAM 2006

Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana, red. Andrzej Gofron, Monika Adamska-Staroń, tom 2, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków  2009

Polska dla Dzieci. Ogólnopolski Szczyt w Sprawach Dzieci  Warszawa 23-24 maja 2003. Materiały i dokumenty, Rzecznik Praw Dziecka, Warszawa 2003 

Polskie uczelnie w latach osiemdziesiątych. Studia,  red. Tomasz Gąsowski, Warszawa: IPN 2015.

Poradnik Edukatora, red. Marzena Owczarz, Warszawa: CODN 2005

Poraj G., Od pasji do frustracji. Modele psychologicznego funkcjonowania nauczycieli, Łódź: Wyd. UŁ 2009

Potulicka E., Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych. Od Ronalda Reagana do Baracka Obamy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014.

Powinności wychowawcze nauczyciela. O teorii i praktyce wychowania w szkole, red. Jadwiga Lubowiecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004

Prace naukowe Katedry UNESCO, , Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  2008.

Prawo dziecka do zdrowia, red. J. Bińczycka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Prawo oświatowe, Warszawa: Meritum, ABC a Wolters Kluwer business 2013

Problemy doskonalenia systemu edukacyjnego w Polsce, red. Henryk Moroz, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls" 2008

Problemy Współczesnej Edukacji, 2006 nr 2 ; Dziecko i książka – wielowymiarowość znaczeń

Prokop J., Wprowadzenie do pedagogiki porównawczej. Teoria i praktyka europejska, Warszawa: Instytut Wydawniczy ERICA 2013.

Pryszmont-Ciesielska M., Ukryty program edukacji akademickiej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT 2010

Przeciwdziałanie przemocy i przemocy seksualnej wobec dziewcząt. Poradnik dla nauczycielek i nauczycieli, Warszawa: Fundacja Feminoteka 2008

Przegląd Badań Edukacyjnych 2006 nr 3

Przekraczanie kręgu ubóstwa kulturowego. Konteksty społeczne, red. Danuta Wajsprych, Naukowe Forum Pedagogów, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010

Przemiany społeczno-cywilizacyjne i edukacja szkolna. Problemy rozwoju indywidualnego i kształtowania się tożsamości, red. Tadeusz Lewowicki, Alina Szczurek-Boruta, Barbara Grabowska, Uniwersytet Śląski – Filia w Cieszynie, WSP ZNP w Warszawie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Cieszyn – Warszawa - Kraków 2005

Przestrzenie oporu w edukacji, red. Ewa Bilińska-Suchanek, Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk, Toruń 2006

Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, red. Maria Szczepska – Pustkowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz i Adela Kożyczkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2010

Przestrzenie teraźniejszości i ich społeczno-edukacyjne sensy, red. Maria Szczepska – Pustkowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz i Adela Kożyczkowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2010

Przestrzeń edukacyjna – dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne,. Obszar pracy współczesnej szkoły, red. Krystyna Ferenz, Klaudia Błaszczyk, Iwona Rudek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Przeszkody dla rozwoju humanistyki w szkołach wyższych (z pedagogiką w tle). W perspektywie troski o uniwersytet, kulturę humanistyczną i podręczniki, red. Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałem 2011

Przetrwanie i rozwój jako niezbywalne powinności wychowania, red. Mirosława Dziemianowicz, Bogusława Dorota  Gołębniak, Robert Kwaśnica, Wydawnictwo Naukowe  DSWE TWP we Wrocławiu, Wrocław 2006

Przez życie z pedagogiką Freineta, red. Małgorzata Kaliszewska  z zespołem, Gniezno-Kraków: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta 2013.

Przez życie z pedagogiką Freineta, red. Małgorzata Kaliszewska  z zespołem, Gniezno-Kraków: Polskie Stowarzyszenie Animatorów Pedagogiki Celestyna Freineta,2013.

Przyborowska B., Pedagogika innowacyjności między teorią a praktyką, Toruń: Wydawnictwo UMK 2013

Przybylski A., Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007

Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, red. Jacek Pyżalski, Dorota Merecz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Psychospołeczne warunki pracy polskich nauczycieli. Pomiędzy wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem, red. Jacek Pyżalski i Dorota Merecz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Puślecki W., Praca domowa najmłodszych uczniów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005    

Putkiewicz E., Korepetycje- szara strefa edukacji, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2005

Pyżalski J., Plichta P., Kwestionariusz obciążeń zawodowych pedagoga (KOZP). Podręcznik, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2007

R -Z

Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, wyd. III, Oficyna Ekonomiczna,  Kraków 2003 

Rasfeld M., Breidenbach S., Budząca się szkoła, przeł. Emilia Skowrońska, Słupsk” Wydawnictwo Dobra Literatura 2015.

Razem tworzymy szkołę, red. Marcin Kowalski, Ewa Rutkowska, Przemysław Stecewicz, Impuls, Kraków 2004 

Regionalizm i twórczość w edukacji, red. Kazimierz Denek, Leszek Pawelski, Aleksandra Żukrowska, Borne Sulimowo-Szczecinek: Collegium Balticum, 2011

Rigby K., Przemoc w szkole. Jak ją ograniczać. Poradnik dla rodziców i pedagogów, tłum. Robert Mitoraj, Kraków: Wydawnictwo UJ 2010

Robinson K., Aronica L., Odkryj swój żywioł. Jak odkryć swoje talenty, odnaleźć pasję i zmienić swoje życie, przeł. Aleksander Baj, Kraków: Wydawnictwo Element  2015.

Robinson K., Kreatywne szkoły. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację, przeł. Aleksander Baj, Kraków: Wydawnictwo Element  2015.

Rocznik Pedagogiczny, red. M. Dudzikowa i T. Lewowicki,  2005, t. 28

Rocznik Pedagogiczny, red. Maria Dudzikowa, tom 29, Radom: Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Instytut Technologii Eksploatacji – PIB 2006

Rocznik Pedagogiczny, t.30. PAN KNP, red. Maria Dudzikowa Radom 2007

Rodek V., Cele kształcenia w dydaktyce Drugiej Rzeczypospolitej, Katowice: Wydawnictwo UŚl 2003.

Rodek V., Przemiany celów kształcenia,  Toruń: Wydawnictwo AKAPIT 2012.

Rodek V., Stan i uwarunkowania autoedukacji studentów, Katowice: Wydawnictwo UŚl 2014.

Rogers B., Dyscyplina w szkole. Rzecz o zachowaniu, Dodruk do wydania I, Warszawa: Fraszka Edukacyjna  2011

Röhner R., Wenke H. E, Pedagogika planu daltońskiego. Tłum. Ewa Zygmunt, Wprowadzenie Bogusław Śliwerski, Łódź: Wydawnictwo SOR-MAN 2011

Romuald Grzybowski, Andrzej Kołakowski, Zakład  Historii Nauki, Oświaty  i Wychowania. Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, tom III serii: Szkoła – Państwo – Społeczeństwo red. Romuald Grzybowski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Rosalska M., Wawrzonek A., Między szkołą a rynkiem pracy. Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych, Warszawa: Difin 2012

Rosenberg M.B., Edukacja wzbogacająca życie. Porozumienie bez Przemocy przyczynia się do poprawy wyników nauczania, redukuje konflikty i wzbogaca wzajemne relacje między uczniami i nauczycielami, przeł. Anna Mills, Warszawa: Jacek Santorski & CO. Agencja Wydawnicza Sp. z o.o. 2006.

Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji wczesnoszkolnej, red. Janina Uszyńska-Jarmoc, Barbara Dudel, Małgorzata Głoskowska-Sołdatow, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży. Poradnik dla wychowawców i nauczycieli, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004

Rozwój i edukacja dziecka. Szanse i zagrożenia, red. Sabina Guz, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005

Rozwój zawodowy nauczyciela, red. Henryk Moroz, Oficyna Wydawnicza „Impuls”. Kraków 2005

Równi ale różni. Perspektywy edukacji zróżnicowanej, red. Enric Vidal, tłum. LIDEX, Warszawa: CODN 2007

Rumpf J., Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat, przeł. Maria Bacdorf, Gdańsk: GWP 2008

Rynek i edukacja: Między przedsiębiorczością i wykluczeniem, red. Monika Jaworska-Witkowska, Mirosław J. Szymański, Łódź: Wydawnictwo WSEZiNS 2010

Rzeczywistość. Perswazyjność. Falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji, red. Mirosław Kisiel, Tomasz Huk, Katowice: Oficyna Wydawnicza WW 2009

Sacrum – sztuka – wychowywanie, red. Wiesława A. Sacher, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Sadownik A., Na rozstajnych drogach. Studium etnopedagogiczne kontrastowych karier szkolnych młodzieży, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW 2011

Sajdak A., Edukacja kreatywna. Współczesne polskie dyskursy, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008

Sajdak A., Paradygmaty kształcenia studentów i wspierania rozwoju nauczycieli akademickich. Teoretyczne podstawy dydaktyki akademickiej, Kraków: Wydawnictwo ”Impuls” 2013.

Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego, red. Andrzej Murzyn, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Samotność szkolna, red. Krystyna Chałas, Katarzyna Wiśniewska, Wydawnictwo-Drukarnia Liber Duo Kolor s.c., Lublin 2005

Samson A., 20 tysięcy godzin w budzie. O szkole, uczniowskim  losie i paru innych sprawach, Wyd. Jacek Santorski &CO, Warszawa 2003 

Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studium dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, red. Jarosław Michalski, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006.

Sarnat-Ciastko A., Tutoring w polskiej szkole, Warszawa: Difin SA 2015.

Sawiński J.P., Jak zwiększyć skuteczność polskiej edukacji. Poradnik dla nauczycieli i edukatorów cz.1, Warszawa: Difin  SA 2015

Schuberth E., Matematyka w szkołach waldorfskich. Nauczanie wczesnoszkolne, tłum. Barbara Kowalewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2013

Seredyńska A., Zarys pedagogiki porównawczej. Zagadnienia dotyczące  systemów wychowania i oświaty w wybranych krajach, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005

Siebert H., Metody pracy kształceniowej . Podręcznik nauczania aktywizującego, tłum. Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2005

Siemieniecka D., Metoda projektów w budowie i realizacji systemu kształcenia studentów, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2012.

Silberman M., Uczymy się uczyć, tłum. Jarosław Rybski, GWP, Gdańsk 2005

Skjöld Wennerström L., Bröderman Smeds M., Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole, tłum. Ilona Łabędzka-Karlöf, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Sławińska  M., Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Słowińska S., Edukacja kulturalna w Niemczech, Inspiracje – propozycje – koncepcje, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Smogarzewska J., Szumski G., Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci przedszkolnych. Teoria-metodyka-efekty, Warszawa: PWN 2015.

Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między strategiami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004 

Sowisło M., Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Społeczne oczekiwania wobec szkoły – szkoła wobec oczekiwań społecznych, Studia Pedagogiczne LXVII, red. Zenon Gajdzica, KNP PAN, PTP, Warszawa  2014.

Spotkania z Profesorem Czesławem Kupisiewiczem. Red., Stefan M. Kwiatkowski, Warszawa: Wydawnictwo IBE 2010

Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red. Maria Dudzikowa i Karina Knasiecka-Falbierska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Spychalska-Kamińska J., Kubiak-Szymborska E., Ułudy umysłu? Idolatria gimnazjalistów. Kontekst. Zakres. Poziom, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2015

Stasica J., Moja I klasa. Poradnik dla nauczycieli, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2010

Stróżyński K., Od czego zależą wyniki egzaminów? Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna 2007

Szadkowski K., Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym, Warszawa: WN PWN  2015.

Szczurek-Boruta A., O przygotowaniu nauczycieli do pracy w warunkach wielokulturowości- konteksty, opinie studentów, propozycje, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2014.

Szeliga Katarzyna   Historia Guziolka, czyli jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym. Poradnik dla Dzieci, Rodziców i Nauczycieli  + płyta CD (zawiera scenariusze zabaw i zajęć wraz z pomocami), Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2005

Szempruch J., Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011.

Szempruch J., Pedeutologia. Studium teoretyczno-empiryczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój – prawo – organizacja, red. Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus, wyd., trzecie rozszerz. I uaktualn., Kraków-Rzesów-Zamość: Konsorcjum Akademickie Wydawnictwo 2012.

Szkolnictwo wyższe. Przekroje współczesnych przełomów, red. Jacek Górniewicz, Paweł Piotrowski, Marcin Warmiński, Olsztyn: Katedra Teorii Wychowania UWM 2013

Szkolnictwo z polskim językiem nauczania w państwach europejskich – stan, problemy i perspektywy, red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A. Szczurek-Boruta, Białystok-Cieszyn-Warszawa: Wydawnictwo WSP ZNP, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego , Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej 2010.

Szkoła – kultura – środowisko lokalne, red. Alina Szczurek – Boruta, Barbara Chojnacka-Synaszko, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2015.

Szkoła jako przestrzeń edukacyjnego (nie) porozumienia, red. Agnieszka Domagała-Kręcioch, Bożena Majerek, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014

Szkoła polska między barbarzyństwem i Europą (lekcja „toruńska” i ślady prasowe – pięć lat później i co dalej?), red. Lech Witkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009

Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, red. Bożena Muchacka, tom 1-2, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Szkoła w świecie współczesnym, red. Bożena Muchacka i Mirosław Szymański, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Szkoły dla mniejszości narodowych i społeczności kaszubskiej w Polsce – stan, problemy i perspektywy, red. T. Lewowicki, J. Nikitorowicz, A. Szczurek-Boruta, Warszawa-Cieszyn-Białystok: Wydawnictwo WSP ZNP, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego , Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Międzykulturowej 2013.

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Sopot: GWP 2013.

Szorc K., Inteligencja emocjonalna nauczycieli gimnazjów, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Sztejnberg A., Środowisko proksemiczne komunikacji edukacyjnej, Opole: Uniwersytet Opolski 2007

Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, red. Mirosława Zalewska-Pawlak, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2013.

Szulakiewicz W., O uczących i uczonych. Szkice z pedeutologii historycznej, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK 2014.

Szwabowski O., Uniwersytet. Fabryka. Maszyna. Uniwersytet w perspektywie radykalnej, Warszawa: IW „Książka i Prasa” 2014

Szyling G., Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Szymański M. J., W poszukiwaniu drogi. Szanse i problemy edukacji w Polsce, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004 

Śliwerski B., (współaut. R. Nowakowska-Siuta), Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015, s. 252

Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP w gorsecie centralizmu, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Śliwerski B., Edukacja (w)polityce. Polityka (w)edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

Śliwerski B., Klinika akademickiej pedagogiki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Ślósarz A., Ideologiczne matryce. Lektury a ich konteksty. Postkomunistyczna Polska. Postkolonialna Australia, Kraków: Universitas 2013

Śnieżyński M., Przezwiska nauczycieli, Impuls, Kraków 2003 

Śnieżyński M., Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

Środowisko, młodzież, zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży, red. Jan A. Malinowski, A. Zandecki, Toruń: Wydawnictwo  Edukacyjne „Akapit”  2007.

Świat idei edukacyjnych. Zbiór studiów ofiarowanych księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. Rocznicę urodzin, red. Władysława Szulakiewicz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008

Tabor S., Istota czytania,  Oficyna Wydawnicza „Impuls, Kraków 2005

Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych,  red. Wiesława Limont, Oficyna Wydawniza „Impuls“, Kraków 2004

Tołwińska B., Kompetencje społeczne dyrektorów szkół, Kraków: IMPULS 2011

Toroń B., Sytuacja społeczna młodzieży szkolnej z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Tożsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem, red. A. Cybal-Michalska, Poznań Wydawnictwo Naukowe UAM 2011.

Transformacja w polskiej edukacji wczesnoszkolnej, red. Tadeusz Lewowicki, Władysław Puślecki, Stanisława Włoch, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2004

Tymiakin L., Nakłanianie subdyrektywne. Propozycje, prośba i rada w realizacjach młodzieży gimnazjalnej. Zagadnienia wybrane, Wydawnictwo UMCS, Lublin: 2007

Uczenie się dzieci. Myślenie i działanie, red. Joanna Malinowska, Teresa Neckar-Ilnicka, Kraków: Wydawnictwo EPIDEIXIS Lublin 2015.

Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie,  (red.) Teresa Bauman,  Wydanie I, Oficyna Wydawnicza „Impuls”,  Kraków 2005

Uczłowieczyć komunikację. Nauczyciel wobec ucznia w przestrzeni szkolnej, red. Henryka Kwiatkowska, Kraków; Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we wspomnieniach, red. Józef Górniewicz, Olsztyn: Wydawnictwo UW-M w Olsztynie 2011

Uniwersytet. Społeczeństwo. Edukacja. Materiały konferencji naukowej z okazji X-lecia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Poznań 13-14 października 2003 roku, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004

Urban M., Niekonwencjonalne metody szkoleniowe., czyli jak uatrakcyjnić zajęcia, Gdańsk: 2010

Vopel K.W., Warsztaty – skuteczna forma nauki. 80 porad dla moderatorów, tłum. Magdalena Jałowiec, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2004 

Walidacja a system szkolnictwa wyższego. Stare problemy w nowych aranżacjach słownych i aksjologii, red. Józef Górniewicz, Olsztyn: Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM 2015.

Waloszek D., Między przedszkolem a szkołą. Rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „ŻAK” 2014.

Waloszek D., Pedagogika przedszkolna. Metamorfoza statusu i przedmiotu badań, Kraków:  Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej 2006.

Waloszek D., Program w edukacji dzieci. Geneza. Istota. Kryteria, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2005

Wczesna edukacja dziecka wobec wyzwań współczesności, red. Irena Adamek i Zuzanna Zbróg, Kraków:  Wydawnictwo LIBRON 2011

Wczesna edukacja dziecka. Implikacje dla praktyki pedagogicznej, red. Elżbieta Dolata, Sławomira Pusz, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2013

Wejner T., Sprawdzian – egzamin zewnętrzny pod koniec szkoły podstawowej, Łódź: Wydawnictwo  Hamal 2007

Wiatrowska L., Dmochowska H., Dziecko u progu szkoły. Dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, red. Alicja Szerląg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Wiłkomirska A., Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce, ISP, Warszawa 2005

Wiłkomirska A., Zielińska A., Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce. Studium empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego  2013.

Wiłkomirska A., Zielińska A., Ocena systemu awansu zawodowego nauczycieli w Polsce. Studium empiryczne, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2013.

Wiśniewska-Kin M., Chcieć, pragnąć, myśleć, wiedzieć. Rozumienie pojęć przez dzieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Wiśniewska-Kin M., Dominacja a wyzwolenie., Wczesnoszkolny dyskurs podręcznikowy i dziecięcy, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2013.

Wiśniewska-Paź B., Autonomia edukacji a ład społeczny. Struktura szkolnictwa w Szwajcarii wobec zdecentralizowanej organizacji społeczeństwa i państwa. Kwestie porównawcze ze strukturami państw ościennych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2009.

Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe (Kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, tom II, wyd. drugie  poprawione i zmienione, Warszawa: IBE 2007

Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, tom 1, wyd. drugie  poprawione i zmienione, Warszawa: IBE 2007

Witkowski L., Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice, tom 3, Warszawa: IBE 2007

Władza, sens, działanie. Studia wokół związków ideologii i edukacji, red. Paweł Rudnicki, Marcin Starnawski, Mirosława Nowak-Dziemianowicz, Wrocław: WN DSW 2012

Wojnowska M., Między przekazem a odkryciem. Twórcze sposoby na rozwiązywanie zadań matematycznych przez dzieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Wolanin T.R., Aby żadne dziecko nie pozostało w tyle. Edukacja w USA, tłum. Zofia Janowska, Z wprowadzeniem Andrzeja Janowskiego, Warszawa: ABC Wolters Kluwer Business 2011

Wollman L., Rozwijanie potencjału uczenia się w społecznej przestrzeni edukacji,  Katowice: Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej 2013

Wolny B., Edukacja zdrowotna w szkole, wyd. czwarte rozszerzone, Stalowa Wola: KUL Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli 2010.

Wolny B., Szkolna edukacja zdrowotna ukierunkowana na doskonalenie jakości życia uczniów, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012

Wołodkiewicz K., Postrzeganie uczniów przez nauczycieli. Konsekwencje społeczno-edukacyjne, Słupsk: AR-W ESUS, Poznań 2013

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Warszawa:  WN PWN 2007

Woźniak R.B., Mikrosocjologia edukacji w zarysie, Toruń> Wydawnictwo Adam Marszałek 2012

Wrońska ., Kultura medialna adolescentów. Studium dostępu i zastosowań, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2012.

Wrzesińska Alicja, Mwana znaczy dziecko,. A afrykańskich tradycji edukacyjnych,  Wydawnictwo Akademickie DIALOG, Warszawa 2005

Wspomaganie rozwoju umysłowego oraz edukacja matematyczna dzieci w ostatnim roku wychowania przedszkolnego i w pierwszym roku szkolnej edukacji. Cele i treści kształcenia, podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz wskazówki do prowadzenia  zajęć z dziećmi w domu, przedszkolu i w szkole, red. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Wydawnictwo Edukacja Polska  Sp. z o.o., Warszawa  2009

Współczesna edukacja estetyczna. Teoria i praktyka, red. Katarzyna Ziołowicz i Joanna Sztejbnis-Zdyb, Kielce: UHPJK  2011

Współczesna technologia i edukacja medialna. - (red. Lewowicki T., Siemieniecki B.). - Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004 

Współczesne tendencje rozwoju pedagogiki wczesnoszkolnej, red. E. Kozak-Czyżewska, D. Dybel, B. Kępa, Wydawnictwo Mac Edukacja  S.A., Kielce 2005

Wybrane problemy dydaktyki w wymiarze teoretyczno-praktycznym, red. Anna Karpińska, Alina Szwarc, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2014.

Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole, red. Sabina Guz i Jolanta Andrzejewska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005

Wybrane zagadnienia edukacji człowieka w dzieciństwie, red. Danuta Waloszek, Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, Kraków 2009

Wybrane zagadnienia współczesnego szkolnictwa wyższego. Tradycje a Zmiany Edukacyjne. Beata Krawiec (red.) Zeszyt 4, Impuls,  Kraków 2004

Wychowanie a polityka. Cele polityczne jako czynnik determinujący oddziaływanie wychowawcze. - (red. Radomski G., Kalinowska K.). - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2003

Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007

Wychowanie w zreformowanej szkole. Kierunki rozwoju, red. Leszek Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2007

Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, red. Maria Dudzikowa, Maria  Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, tom 1, 2007

Wykładowca doskonały. Podręcznik nauczyciela akademickiego, red. Andrzej Rozmus, Warszawa: oficyna a Wolters Kluwer business 2010

Wykorzystanie LCMS Moodle jako systemu wspomagania  nauczania na odległość, red. E. Smyrnova-Trybulska, S. Stach, Katowice: Uniwersytet Śląski 2012

Wymiary współczesnej edukacji na Litwie. Wybrane aspekty, red. Alicja Szerląg, Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2005

Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. Mirosława Marody, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007

Z edukacją w przyszłość. Księga Jubileuszowa dedykowana Bogdanowi Urbankowi z okazji 40- lecia pracy twórczej, red. Leszek Pawelski, Szczecinek: Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych 2011

Z przeszłości i współczesności kształcenia pedagogicznego w Cieszynie, red. Robert Mrózek, Urszula Szuścik, Katowice: Wyd. UŚl 2013

Zabielska J., Pomysł na niebanalną uroczystość szkolną, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010

Zając D., Etyka zawodowa nauczycieli. Wybrane zagadnienia, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2011.

Zając W., Filozoficzno-ideologiczny kontekst oświaty polskiej w okresie międzywojennym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007.

Zalewska-Meler A., Codzienność doświadczeń zdrowotnych a tożsamość zawodowa nauczycieli kultury fizycznej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”  2014.

Zawadzka E., Nauczyciele języków obcych w dobie przemian, Impuls, Kraków 2004 

Zbróg Z., Identyfikowanie i zaspokajanie potrzeb społecznych w niepublicznych szkołach podstawowych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Zemło M., Między szkołą a domem. Konteksty socjalizacyjne młodzieży szkół ponadpodstawowych, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013

Zimnak M., Promocja edukacji akademickiej w Polsce po roku 2000, Kraków: Universitas  2015

Znak. Szkoła przymusu czy szkoła dialogu? Dylematy pracy nauczyciela, 2007 nr 6 (625)

Zubrzycka-Maciąg T., Kirenko J., Asertywność nauczycieli. Badania empiryczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015

Zubrzycka-Maciąg T., Psychospołeczne uwarunkowania stresu nauczycielek szkół podstawowych i gimnazjów, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2013.

Zubrzycka-Maciąg T., trening asertywności w kształceniu pedagogicznym, nowe wydanie, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2011.

Zwolińska E. A., Sposoby audiacji. O myśleniu muzycznym, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2014.

Żylińska M., Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Toruń: WN UMK 2013

Żywczok A., Aksjologia odkrycia naukowego. Studium rozwoju i wychowania osobowości naukowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009.


04.11.2017