Literatura specjalistyczna

 

 

SZKOLNICTWO WYŻSZE


A-J

Absolwent pedagogiki dziś. Perspektywa teorii i praktyki pedagogiki społecznej, red. Ewa Kozdrowicz, Anna Przecławska, Wydawnictwo Aademickie Żak, Warszawa 2006

Aksjologia w kształceniu pedagogów, red. Janina Kostkiewicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Bielska E., Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii, Gdańsk: GWP 2006

Dmochowska H., Współczesne modele kształcenia nauczycieli przedszkola, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007

Gmerek T., Szkolnictwo wyższe w krajach skandynawskich. Studium z pedagogiki porównawczej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2005

Gromkowska-Melosik A., Ściągi., plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji, Gdańsk: Pedagogika GWP 2007

Jakość kształcenia w szkołach wyższych, red. Tadeusz Sulc, KRASP, Wrocław:  Oficyna Wydawnictwa Politechniki Wrocławskiej 2007

K-P

Między adaptacją a innowacyjnością. Możliwości wykorzystania potencjału naukowego specjalistów ze stopniem doktora w instytucjach i przedsiębiorstwach Warmii i Mazur, Raport z badań, red. Józef Górniewicz, Monika Maciejewska i Henryk Mizerek, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2007

Mokrzycki E., Do nauki przychodzi się nie tylko z pytaniami, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN 2007

Murzyn A., Community college. Humanizacja kulturowo-edukacyjnej przestrzeni, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Nauczyciel i kształcenie nauczycieli. Zmiany i wyzwania, red. Wolfgang Hörner, Mirosław S. Szymański, teksty niemieckie w tłumaczeniu M.S. Szymańskiego i D. Sztobryn, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, warszawa  2005

Oferta edukacyjna studiów doktoranckich a zapotrzebowanie na wysoko kwalifikowana kadrę w różnych sektorach gospodarki. Raport z badań, red. Józef Górniewicz, Monika Maciejewska i Henryk Mizerek, Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie 2006.

Prace naukowe Katedry UNESCO, , Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  2008

Problemy edukacji w szkole wyższej, red. Alicja Szerląg, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Pytanie o szkołę wyższą. W trosce o człowieczeństwo, red. Bogusława Dorota Gołębniak, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW 2008

R-Z

Studia Pedagogiczno-Artystyczne, tom VI, Uniwersytet . Polityka wiedzy. Przemysł informacyjny. Widowisko  edukacyjne, Kalisz-Poznań: Wydział Pedagogiczno-Artystyczny UAM w Poznaniu 2006.

Świat idei edukacyjnych. Zbiór studiów ofiarowanych księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. Rocznicę urodzin, red. Władysława Szulakiewicz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008

Uniwersytet i wartości, red. Janina Kostkiewicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Używanie środków psychoaktywnych przez uczniów w percepcji studentów – kandydatów na nauczycieli. Raport z badań, red. Jan A. Malinowski przy współpracy Grzegorza Kasprzyckiego, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005

Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Jubileusz pięćdziesięciolecia, red. Janina Kamińska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2004