Literatura specjalistyczna

 

TEORIA WYCHOWANIAAKSJOLOGIATELEOLOGIA


 (Bez)radność wychowania…? red. Zbigniew Marek SJ, Magdalena Madej-Babula, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum 2007.

„Dzisiejsze czasy” – edukacja wobec przemian w kulturze współczesnej, red. Witold Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006

„Gorące” problemy edukacji w Polsce, red. Tadeusz Lewowicki, Warszawa: KNP PAN, WSP ZNP 2007

„Innego końca świata nie będzie” . Z Barbarą Skargą rozmawiają Katarzyna Janowska, Piotr Mucharski, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2007

A -J

Ablewicz K., Teoretyczne i metodologiczne podstawy pedagogiki antropologicznej. Studium sytuacji wychowawczej, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003 

Adamska-Staroń M., Piasecka M., Łukasik B., Inny sposób myślenia o edukacji. Mateaforryczne narracje, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Adamski F., Człowiek, wychowanie, kultura. Wybór tekstów, Wyd. WAM. Księża Jezuici, Kraków 1993.

Aksjologia edukacji dorosłych, red. Janina Kostkiewicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2004

Aksjologia w kształceniu pedagogów, red. Janina Kostkiewicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Alternatywy myślenia o/dla edukacji. Wybór tekstów pod red. Z. Kwiecińskiego, IBE, Warszawa 2000

Andrukowicz W., Szlachetny pożytek. O filozoficznej pedagogice Bronisława F. Trentowskiego, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2006.

Antropologiczna pedagogika ogólna, red. Marian Nowak, Piotr Magier, Iwona Szewczak, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM 2010

Arendt H., Odpowiedzialność i władza sądzenia, red. i wprowadzenie Jerome Kohn, przeł. Wojciech Madej i Mieczysław Godyń, posłowiem opatrzył Piotr Nowak, Warszawa: Prószyński  i S-ka SA 2006

Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, red. Tadeusz Frąckowiak, Fundacja Innowacja, Warszawa 2001

Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci i młodzieży, red. Maria Ryś, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2006

Bagrowicz J., Jankowski S., „Pan Bóg twój, wychowuje ciebie“ (Pwt.8,5). Studia z pedagogiki biblijnej, Wydawnictwo UMK< Toruń 2005

Bagrowicz J., Towarzyszyć wzrastaniu. Z dyskusji o metodach i środkach edukacji religijnej młodzieży, Scripta Theologica Thoruniensia, Toruń: Wyd. UMK 2006.

Baldwin E., Longhourst B., Mccracken S., Ogborn M., Smith G., Wstęp do kulturoznawstwa, przekład:  M. Kaczyński, J. Łoziński, T. Rosiński, Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka 2007 

Ball S.J., Foucault i edukacja. Dyscypliny i wiedza, Wyd. I poprawione i poszerzone, Impuls Kraków 1999;

Banasiak J., Reagowanie wychowawcze w wielowymiarowej pedagogice działania, Wyd. Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1996.

Bartoś T., Jan Paweł II. Analiza krytyczna, Warszawa: Wydawnictwo sic! S.c. 2008

Bauman Z., Wspólnota. W poszukiwaniu bezpieczeństwa w niepewnym świecie, przeł. Janusz Margański, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008

Bąk K., Odnowa moralna jako sens zadania pedagogicznego [w:] Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, red. Tadeusz Frąckowiak, Fundacja Innowacja, Warszawa 2001

Bellah R.N., Madsen R., Sullivan W.M., Seidler A., Tipton S.M., Skłonność serca. Indywidualizm i zaangażowanie po amerykańsku, tłum. Dorota Stasiak, Piotr Skurowski, Tomasz Żyto, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne 2007.

Benner D., Pedagogika ogólna. Wprowadzenie do myślenia i działania pedagogicznego w ujęciu systematycznym i historyczno-problemowym, przeł. Dariusz Stępkowski, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2015.

Berg H.K., Maria Montessori – poszukiwanie życia razem z dziećmi. Odpowiedzi na aktualne pytania pedagogiczne, Wydawnictwo Jedność Herder, Kielce 2007

Bergson H., Wykłady o wychowaniu, przekład Piotr Kostyro, posłowie Hanna Zielińska-Kostyło i Piotr Kostyro, Wydawnictwo IFiS, Warszawa 2004

Bettelheim B., Wystarczająco dobrzy rodzice. Jak wychowywać dziecko, przeł. Dorota Kubicka i Maria Gawlik, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005

Białek E., Edukacja integrująca. Alternatywa czy konieczność? Impuls, Kraków 1997.

Bielska E., Studenci a liberalny system wartości w Polsce i Danii, Gdańsk: GWP 2006

Bilicki T., Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Bińczycka J., Między swobodą a przemocą w wychowaniu, Impuls, Kraków 1997

Biografia w literaturze i sztuce, red. Ryszard Skrzyniarz, Elżbieta Krzewska,  Edmund Kuryluk, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014

Biografie nauczycieli i pedagogów. Idee i programy, red. Ryszard Skrzyniarz , Grzegorz Bujak,  Katarzyna Kołtuniewicz, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013

Błajet P., Miłość, rozwój, wychowanie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011

Bogacka-Osińska B., Wychowanie uczniów klas początkowych dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Teoria i praktyka, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2010

Bogactwo życia i twórczości Aleksandra Kamińskiego, red. I. Lepalczyk, W. Ciczkowski, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999

Bogdan Suchodolski w Stulecie urodzin – trwałość inspiracji, red. Irena Wojnar, Jerzy Kubin, Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN 2004

Borejsza J., Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919-1945, Ossolineum , Wrocław-Warszawa-Kraków  2000

Borowicz R., Socjalizacja - czym jest? Acta Universitatis Nicolai Copernici, Socjologia Wychowania XIII, UMK Toruń 1997.

Borowska T., Emocje dzieci i młodzieży. Zasoby – rozwijanie, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2006.

Brezinka W., Wychowanie i pedagogika w dobie przemian kulturowych. Podręcznik akademicki, przekład Jerzy Kochanowicz SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2005

Brezinka W., Wychowywać dzisiaj. Zarys problematyki, tłum. Henryk Machoń, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007.

Bronfenbrenner U., Dwa światy wychowania – USA i ZSRR, PWN, Warszawa  1988.

Brożek A., Teoria imperatywów i jej zastosowania, Warszawa: Copernicus Center PRESS 2012

Bruhlmeier A.,  Edukacja humanistyczna, Impuls, Kraków 1991.

Brűhlmeier A., Kształcenie człowieka. 27 kamyczków jednej mozaiki. Impulsy do kształtowania modelu edukacji zgodnie z zasadami sformułowanymi przez Johanna Heinricha Pestalozziego, tłum. Magdalena Wojdak-Piątkowska, red. i wprowadzenie Bogusław Śliwerski,  Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2011

Brzozowski P., Wzorcowa hierarchia wartości. Polska, europejska czy uniwersalna? Psychologiczne badania empiryczne, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2007

Burszta W.J., Preteksty, Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe KATEDRA 2015.

Buscaglia L.F., Sztuka bycia sobą, przekład: Anna Lasocka-Biczysko, Gdańsk: GWP 2007

Chałas K., Kowalczyk S., Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym. Elementy teorii i praktyki. Naród. Ojczyzna. Patriotyzm. Państwo. Pokój, tom 2, Wydawnictwo „Jedność”, Lublin-Kielce 2006

Chmura-Rutkowska I., Ostrouch J., Mężczyźni na przełęczy życia. Studium socjopedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Chrobak S., Koncepcja wychowania personalistycznego w nauczaniu Karola Wojtyły – Jana Pawła II, Wyd. Salezjańskie Łódź 1999.

Chromiec E., Dziecko wobec obcości kulturowej, GWP, Gdańsk 2004

Chromiec E., Edukacja w kontekście różnicy i różnorodności kulturowej. Z inspiracji naukowych obszaru niemieckojęzycznego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Chrost S., Homo capax Dei jako ideał wychowania, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013.

Chrześcijańskie inspiracje w pedagogice, red. Janina Kostkiewicz, Kraków: Wydawnictwo UJ 2011

Chutorański M., Pojęcie i konteksty wychowania w pracach Michela Foucaulta, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW  2013.

Chwal J.F., Metafilozofia Adama Mahrburga, Wyd. IfiS PAN, Warszawa 1998

Ciało i zdrowie w społeczeństwie konsumpcji, red. Z. Melosik, Wyd. Edytor, Toruń-Poznań 1999

Ciążela A., Polska pedagogika kultury w pierwszej połowie XX wieku, Wyd. APS, Warszawa 2010

Cichoń W., Wartości, człowiek, wychowanie, Wyd. UJ, Kraków 1996

Cosmopoulos A., Edukacja jako relacja interpersonalna – spojrzenie aktualne, Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 2

Czas ciekawy. Czas niespokojny. Z Leszkiem Kołakowskim rozmawia Zbigniew Mentzel, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2007

Czerepaniak-Walczak M., Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji, Wyd. Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 1995.

Czerny J., Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie, Wyd. „Śląsk” Katowice 1999

Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania, tom 4, red. Mieczysław Plopa, Elbląg: Wydawnictwo Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej 2011

Czy sprawiedliwość jest możliwa? Red. Dorota Probucka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Dambach K.E., Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej, przeł. Ubertowska Aleksandra, Gdańsk: GWP 2008 

Danilewska J., O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju. Pedagogiczna baśń o rywalizacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2014

Dembiński M., Ramy pedagogiki, Poznań: Zakład Graficzny UAM 2015.

Dobro i zło. Z perspektywy psychologii społecznej, zebrał i opracował Arthur G. Miller, przeł. Violetta Reder, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008

Drewicz M., Etos nauczyciela liceum ogólnokształcącego we współczesnej Polsce a zasady katolickiego wychowania, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2003

Dróżdż A., Mity i utopie pedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000

Dryll E., Wrastanie w kulturę. Transmisja narracji w wychowaniu rodzinnym, Warszawa: ENETEIA 2013.

Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu „wszechstronnego rozwoju” ucznia. Eseje etnopedagogiczne, wyd. 2 poszerzone, Impuls, Kraków 2004

Dudzikowa M., Praca młodzieży nad sobą, Sp. Wyd. TERRA, Warszawa 1993.

Duraj-Nowakowa K., Modelowanie systemowe w pedagogice, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1997

Dybowska E., Wychowawca w pedagogice ignacjańskiej, Kraków: Akademia Ignatianum, Wydawnictwo WAM  2013

Dybowski M., Szkic o globalizmie, rewolucji psychopedagogicznej i technikach manipulacji, Fundacja Pomocy Antyk, Warszawa 2002

Dydaktyka ogólna i nauki z nią współdziałające. Studia dedykowane Profesorowi Franciszkowi Bereźnickiemu z okazji 70-lecia urodzin i 52-lecia pracy naukowej i dydaktycznej, red. Janina Świrko-Pilipczuk, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2007

Dykcik W., Odpowiedzialność człowieka w kontekście indywidualnym i społecznym, Poznań: WN PTP Oddział Poznański 2010

Dylematy komparatystyki pedagogicznej, red. P. Barczyk, Impuls, Kraków 1999

Dziadzia B., Wpływ mediów. Konteksty społeczno-edukacyjne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Dziecko w świecie marzeń, Red. Bronisława Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010

Dziecko w świecie przyrody. Książka do wychowania proekologicznego, Red. Bronisława Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010

Dziecko w świecie rodziny. Szkice o wychowaniu, Red. Bronisława Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010

Dziecko w świecie szkoły. Szkice o wychowaniu, Red. Bronisława Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010

Dziecko w świecie sztuki. Świat sztuki dziecka, Red. Bronisława Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010

Dziecko w świecie tradycji, Red. Bronisława Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010

Dziecko w świecie wartości. Poszukiwanie ładu umysłu i serca, Red. Bronisława Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010

Dziecko w świecie współczesnym, red. Bożena Muchacka i Krzysztof Kraszewski, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Dziecko w świecie współdziałania. Poszukiwanie podstaw samorządności, współdziałania, demokracji, Red. Bronisława Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010

Dziecko w świecie współdziałania. W stronę praktyki edukacyjnej, red. Bronisława Dymara, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, wyd. II, Kraków 2010 

Dziedzictwo myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego we współczesnej edukacji w Polsce i na świecie, red. s. Maria Loyola Opiela, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014

Dziewiecki M., Kochać i wymagać. Pedagogia Ewangelii, Kraków: Wydawnictwo ESPE 2006

Dziewiecki M., Komunikacja wychowawcza, wyd. drugie, Kraków: Wydawnictwo SALAWTOR 2005

Dziewiecki M., Osoba i wychowanie. Pedagogika personalistyczna w praktyce, Wydawnictwo RUBIKON, Kraków 2003

Ecler B., Rodzinne wychowanie do wysiłku, Wydawnictwo Naukowe Śląsk, Katowice 2010

Ecler-Nocoń B., Wychowanie a płciowość osób w relacjach międzyludzkich z perspektywy pedagogiki personalistycznej, Katowice: Wydawnictwo UŚl 2013

Edukacja alternatywna. Dylematy teorii i praktyki. red. B. Śliwerski, Oficyna Wyd. IMPULS Kraków 1992.

Edukacja Alternatywna. Rocznik 1/2006

Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, red. Irena Wojnar, Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN 2006

Edukacja i wyzwolenie, red. K. Blusz, Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków 1992.

Edukacja ku wartościom, red. Alicja Szerląg, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004

Edukacja obywatelska w społeczeństwach wielokulturowych, red. Alicja Szerląg, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, pod red. F. Adamskiego i A.M.de Tchorzewskiego, Wyd. UJ, Kraków 1999.

Edukacja wobec wyzwań demokracji. Lech Witkowski rozmawia z Henry Girouxem, Kwartalnik Pedagogiczny  1992 nr 3-4

Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, red. Jolanta Szempruch, Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego 2006.

Edukacja. Moralność. Sfera Publiczna. Materiały z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego PTP, red. Joanna Rutkowiak, Dariusz Kubinowski, Marian Nowak, Lublin: Oficyna Wydawnicza „Verba” 2007. 

Edukacyjna kultura przyszłości, Edukacja i kultura. Idea i realia interakcji, red. Irena Wojnar, Warszawa: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus”, PAN 2006

Ejsmond M., Kosmalska B., Media., Wartości. Wychowanie, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

Elementy pedagogiki religijnej, red. B. Milerski, ChAT, Warszawa 1998

Etyczno-moralne aspekty „praktyk humanistycznych”, red. M. Kafar, A.F. Kola, Toruń-Łódź: Colloquia Humaniorum 2015.

Ewolucja „ogólności“ w dyskursach pedagogicznych, red. Teresa Hejnicka- Bezwińska i Roman Leppert, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2005

Filozofia a pedagogika. Studia i szkice, red. Piotr Dehnel i Piotr Gutowski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP, Wrocław  2005

Filozoficzne implikacje w pedagogice. O sensie życia, edukacji i wychowaniu, red. Jolanta Spętana, Dorota Domagała, Violetta Drabik-Podgórna,  Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”  2015

Folkierska A., Etyczność a moralność w kontekście pytań o pedagogikę krytyczną, Kwartalnik Pedagogiczny 1992 nr 2

Folkierska A., Glosa do tekstu Christopha Wulfa Paradygmaty nauki o wychowaniu. Powstanie nauki o wychowaniu w Niemczech, Kwartalnik Pedagogiczny 1993 nr 4

Folkierska A., Sergiusz Hessen – pedagog odpowiedzialny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005

Foucault M., Choroba umysłowa a psychologia, Wyd. KR, Warszawa 2000.

Foucault M., Filozofia. Historia. Polityka. Wybór pism. Tłumaczenie i wstęp Damian Leszczyński, Lotar Rasiński, WN PWN, Warszawa – Wrocław 2000

Fucke E., Zarys pedagogiki wieku dojrzewania. O alternatywnej koncepcji programu nauczania klas VI-X szkół waldorfskich, tłum. Michał Głażewski, Wydawnictwo Genesis, Gdynia 2006

Fullan M., Odpowiedzialne i skuteczne kierowanie szkołą, przełożył Krzysztof Kruszewski, WN PWN, Warszawa 2006

Gajda J., Pedagogika kultury w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków  2006

Gałkowski S., Celowość a wychowanie [w:] Wybrane zagadnienia z psychologii wychowawczej, pod red. A. Gały, WAM, Wrocław 1994.

Gałkowski S., Rozwój i odpowiedzialność. Antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego, Wyd. KUL, Lublin 2003

Gara J., Człowiek i wychowanie, Warszawa: Wydawnictwo APS 2007

Gierlich R., Wychowawczy program autorski dla uczniów gimnazjum – problemy i ich rozwiązania,. Klasa humanistyczna, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Glasser W., Każdy uczeń może osiągnąć sukces, tłum. Agnieszka Alster, Pracownia Alternatywnego Wychowania, Łódź 2005

Gnitecki J., Struktura teorii pedagogicznej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe PTP Oddział w Poznaniu 2007.

Gnitecki J., Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej, WN PTP Oddział w Poznaniu, Poznań 2006

Gnitecki J., Wstęp do ogólnej metodologii badań w naukach pedagogicznych. Tom 1. Status metodologiczny nauk pedagogicznych, WN  UAM, Poznań 2006

Gnitecki J., Zarys pedagogiki ogólnej, wyd. III, Gorzów Wlkp. 1999

Godoń R., Fikcja a edukacja, Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 2

Gogacz M., Osoba zadaniem pedagogiki. wykłady bydgoskie, Navo, Warszawa 1997Gordon T., Wychowanie bez porażek w praktyce, IW PAX Warszawa 1994.

Gołaszewska M., Estetyka możliwości. Eseje filozoficzne, Wydawnictwo UJ, Kraków  2005

Gordon T., Wychowanie bez porażek w praktyce, IW PAX Warszawa 1994.

Gordon T., Wychowanie bez porażek w szkole, IW PAX, Warszawa  1995

Gordon T., Wychowanie bez porażek, IW PAX, Warszawa 1991.

Górnicka-Kalinowska J., Idea sumienia w filozofii moralnej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1999

Górniewicz J., Kategorie pedagogiczne, WSP Olsztyn 1997.

Górniewicz J., Rubacha K., Droga do samorealizacji czyli w poszukiwaniu tożsamości, C&T Toruń 1993.

Grabowski A., Ambiwalencja postaw interpersonalnych w sytuacji stałego kontaktu i po jego zakończeniu, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Grodzka-Mazur E., Kompetencja aksjologiczna dzieci w młodszym wieku szkolnym. Studium porównawcze środowisk zróżnicowanych kulturowo, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007

Groenwald M., Etyczne aspekty egzaminów szkolnych: Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2011

Gromkowska-Melosik A., Ściągi., plagiaty, fałszywe dyplomy. Studium z socjopatologii edukacji, Gdańsk: Pedagogika GWP 2007

Gruca-Miąsik U., Rozumowanie moralne młodzieży. Wybrane obszary i konteksty , Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2015.

Grzybowski P.P., Edukacja europejska – od wielokulturowości ku międzykulturowości, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2007.

Grzybowski P.P., Edukacja międzykulturowa – konteksty. Od tożsamości po język międzynarodowy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls’ 2011

Grzybowski P.P., Edukacja międzykulturowa – przewodnik. Pojęcia – literatura – adresy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Guerin S., Hennessy E., Przemoc i prześladowanie w szkole. Skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży, przeł. Jarosław Rybski, Gdańsk: GWP 2008

Gurycka A., Błąd w wychowaniu, PWN, Warszawa 1990.

Gurycka A., Korczakowskie inspiracje..., Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2002

Gurycka A., O sztuce wychowania dla wychowawców i nauczycieli, CODN, Warszawa 1997.

Gurycka A., Struktura i dynamika procesu wychowawczego, PWN, Warszawa 1979.

Gutek G.L., Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji.  Posłowie Bogusław Śliwerski, GWP, Gdańsk 2003 

Habermas J., Filozoficzny dyskurs nowoczesności, przekład  Małgorzata Łukasiewicz, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2000

Hajduk E., Układy społeczne – przestrzenie procesu socjalizacji, Żary: Łużycka Wyższa Szkoła  Humanistyczna im. Jana Benedykta Solfy w Żarach 2008

Harris J.R., Geny czy wychowanie? Co wyrośnie z naszych dzieci i dlaczego, Wyd. Jacek Santorski &Co, Warszawa 2000

Hehenkamp C., Fenomen indygo. Dzieci nowych czasów, Wydawnictwo KOS, Katowice 2005

Hejnicka- Bezwinska T., Polska pedagogika drugiej połowy XX wieku w walce o swoją tożsamość [w:] Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce, pod red. Małgorzaty Prokosz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2002

Hejnicka- Bezwińska T., Pedagogika ogólna, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2008 

Hejnicka-Bezwińska T., Edukacja. Kształcenie. Pedagogika, Impuls, Kraków 1996

Herbart znany i nieznany. W dwusetną rocznicę wydania Pedagogiki ogólnej, red. Jan Piskurewicz, Dariusz Stępkowski SDB, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2006.  

Herzog W., Pedagogika a psychologia. Zarys wzajemnych relacji, przekł.  Juliusz Zychowicz, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006

Historyczne konteksty edukacji obywatelskiej w społeczeństwach wielokulturowych, red. Alicja Szerląg, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Hiszpańska B., Prawda u podstaw samowychowania, Lublin: TN KUL 2010

Hoffman M.L., Empatia i rozwój moralny, przeł. Olena Waśkiewicz, Gdańsk: GWP 2006

Homo eligens. Społeczeństwo świadomego wyboru. Księga jubileuszowa ku czci Andrzeja Sicińskiego, red. naukowy Dariusz Gawin, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 1999

Horyzonty Wychowania. Iluzje i absurdy wolności 2006 nr 5 (10)

Huber F., Neuschäffer Ch., Rodzice offline? Jak nawiązać kontakt ze skomputeryzowanym dzieckiem,  Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa  2003

Humanistyka przełomu wieków, pod red. J. Kozieleckiego, Wyd. Akad. „Żak” Warszawa 1999.

Hurrelmann K., Struktura społeczna a rozwój osobowości. Wprowadzenie do teorii socjalizacji, Wyd. UAM, Poznań 1994.

Idee pedagogiki filozoficznej. Pedagogika filozoficzna I, red. Sławomir Sztobryn, Bogusław Śliwerski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003

Integracja nauczania i wychowania. Praca zbiorowa pod red. Franciszka Bereźnickiego i Janiny Świrko-Pilipczuk, Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2007

Interdyscyplinarność pedagogiki i jej subdyscypliny, red. Zofia Szarota, Franiciszek Szlosek, Radom: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB 2013, s. 39-51 (ISBN 978-83- 7789-217-6)

Jacyno M., Kultura indywidualizmu Warszawa: WN PWN 2007

Jak skutecznie nauczać i wychowywać we współczesnej szkole, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1999;

Jak wychowywać? W poszukiwaniu dróg wychowania. Systemy wychowawcze, Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo, Lublin 2000

James W., Życie i ideały, tłum. Źródła energii w człowieku Agnieszka Stańczyk, Dobra Nowina w odprężeniu. Pewien rodzaj ślepoty w człowieku. Źródła znaczenia życia Piotr Kostyło, Wstęp: Piotr Kostyło, Bydgoszcz:  Wydawnictwo UKW 2010

Janczewski M., CeWEBryci. Sława w sieci, Kraków: Oficyna Wydawnicza IMPULS, 2011

Jaros P., Rzecznik Praw Dziecka. Rys historyczny. Ustanowienie. Porównania Międzynarodowe. Instytucja. Funkcjonowanie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza łośgraf 2006.

Jasionek S., Wychowanie moralne, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna IGNATIANUM, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004

Jaspers K., Autorytety. Sokrates, Budda, Konfucjusz, Jezus, Wyd. KR, Warszawa 2000

Jaworska M., Witkowski L., Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencjalne w prozie Hermanna Hessego (tropy i kategorie pedagogiczne),  Bydgoszcz/Kraków/Szczecin: Instytut Pedagogiki UKW w Bydgoszczy, Instytut Spraw Publicznych  UJ w Krakowie,  WSH TWP w Szczecinie 2007

Jaworska-Witkowska M., Kwieciński Z., Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Jaworska-Witkowska M., Pedagogika versus Kultura. Relacje i zyski. Przeszukiwanie humanistyki. Wykłady ilustrowane, Toruń: Wydawnictwo „Adam Marszałek” 2010

Jaworska-Witkowska M., Witkowski L., Przeżycie – przebudzenie – przemiana. Inicjacyjne dynamizmy egzystencjalne w prozie Hermanna Hessego, Tropy i kategorie pedagogiczne, wyd. drugie poprawione,  Wydawnictwo WSEZiNS, Łódź 2010

Jazukiewicz I., Autorytet nauczyciela, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1999

Jazukiewicz I., Pedeutologiczna teoria cnoty, Rozprawy i Studia T. (DCCCXCV) 821 Szczecin: Uniwersytet Szczeciński 2012

Jedynak B., Jedynak S., Krusiński L., Filozofia i wychowanie, Lublin: Wydawnictwo UMCS  2010

Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał, Dzieło i życie Janusza Korczaka, red. Magdalena Lubińska-Bogacka, Marek Banach, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”  2014

Józefowski E., Florczykiewicz J., Warsztat twórczy jako okazja rozwoju podmiotowego w przestrzeni sztuki. Badania nad edukacyjnym wymiarem kreacji wizualnej, Warszawa: Drukarnia JAKS 2015.

Jusiak R., Pedagogika społeczna Kościoła Katolickiego, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013

Juul J., „NIE” z miłości. Mądrzy rodzice – silne dzieci, tłum. Dariusz Syska, Pruszków: MiND 2011

K -P

Kaja B., Problemy psychologii wychowania. Teoria i praktyka, Akademia Pedagogiczna, Bydgoszcz 2001 (Psychologia humanistyczna – implikacje dla wychowania)

Kamińska K., Nauczyciel wychowania przedszkolnego wobec wielokulturowości, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2007

Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Wyd. Edukacyjne „Akapit”, Toruń 1999.

Kawula S., Pedagogika a kompleks i system nauk o wychowaniu, Ruch Pedagogiczny 2000 nr 3-4

Kehily M.J., Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, przeł.  Ks. Marek Kościelniak, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008

Kiersch Johannes, Pedagogika waldorfska. Wprowadzenie do pedagogiki Rudolfa Steinera, tłum. Barbara Kowalewska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Kobierski K., Ściąganie w szkole. Raport z badań, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Koczanowicz L., Dialog i odpowiedzialność. Koncepcja jaźni i odpowiedzialności w pracach G.H. Meada i M.M. Bachtina, Kwartalnik Pedagogiczny  1997 nr 1-2

Komar W., Współczesność i nauczyciel – perspektywy edukacji bez dogmatów? Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2000

Kompetencjach współczesnych wychowawców. Perspektywa praktyki edukacyjnej, red. Dariusz Zając, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 2010

Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej, red.  Katarzyna Olbrycht, Barbara Głyda, Agnieszka Matusiak, Katowice: Wydawnictwo UŚl 2014.

Konarzewski K., Czym jest empiryczna nauka o wychowaniu? Na marginesie rozprawy Christopha Wulfa, Kwartalnik Pedagogiczny 1993 nr 4

Konarzewski K., Podstawy teorii oddziaływań wychowawczych, PWN, Warszawa  1982

Koncepcje nauki, szkoły i wychowania w ujęciu Deng Xiaopinga. Fragmenty przemówień z lat 1938-1992. Wybór, tłumaczenie i opracowanie Joanna Marszałek-Kawa, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2013.

Konteksty i metody w badaniach historyczno-pedagogicznych, red. Tadeusz Jałmużna, Iwonna Michalska, Grzegorz Michalski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2004

Kontestacje pedagogiczne, red. B. Śliwerski, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 1993.

Kopciewicz L., Rodzaj i edukacja. Studium fenomenograficzne z zastosowaniem teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Wrocław: Wydawnictwo DSWE TWP 2007

Kopciewicz L., Socjalizacja rodzajowa w perspektywie interpretacyjnej teorii społecznej Pierre’a Bourdieu, Kwartalnik Pedagogiczny 2002 nr 1

Korczakowskie dialogi, red. naukowa J. Bińczycka, Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1999.

Korzeniowska W., Edukacja i Wychowanie różnych warstw społecznych na ziemiach polskich – od drugiej połowy wieku XIX do roku 1918, Impuls, Kraków 2004 

Kosiński K., O nową mentalność. Życie codzienne w szkołach 1945-1956, Wyd. Trio, Warszawa 2000

Kosiorek M., Pedagogika autorytarna. Geneza, modele, przemiany, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kostkiewicz J., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej w Polsce 1918-1939, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Kościelniak M., Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa, Impuls, Kraków 2004

Kościelska M., Sens odpowiedzialności. Perspektywa psychologa klinicznego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kowalczuk M., Pedagogiczna diagnoza i profilaktyka zaburzeń ożywiania się u młodzieży szkolnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Kozłowski T., Kłamię, więc jestem. W poszukiwaniu początków samoświadomości, Taszów: Biblioteka Moderatora 2007

Kremień W.G., Filozofia antropocentryzmu w edukacyjnej przestrzeni, tłum. Franciszek Szlosek, Aleksandra Bratczuk, Warszawa: Instytut Pedagogiki APS w Warszawie 2011

Krenz A., Zobaczcie, co potrafię. Wychowanie przykładem, tłum. Elżbieta Sujak, IW PAX, Warszawa 2003

Krüger-Portratz M., Pedagogika międzykulturowa w Republice Federalnej: pięć szkiców, Kwartalnik Pedagogiczny  1993 nr 4

Kruk J., Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2008

Krzychała S., Ryzyko własnego życia. Indywidualizacja w późnej nowoczesności, Wrocław: Wydawnictwo DSWE TWP 2007

Krzywisz-Rynkiewicz B., Odpowiedzialność podmiotowa dzieci. Jak rozumieć i inspirować jej rozwój? Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Ksiądz Bosko i jego system wychowawczy. Pokłosie konferencji zorganizowanej przez Salezjański Instytut Wychowania Chrześcijańskiego w Warszawie z okazji 100-lecia obecności i pracy Salezjanów w Polsce, red. naukowa ks. dr Jan Niewęgłowski sdb, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2000

Kształtowanie umiejętności wychowawczych, pod red. Teresy Sokołowskiej – Dzioby, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002

Ku pedagogii pogranicza, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, UMK Toruń 1990.

Kultura artystyczna w przestrzeni wychowania, red. Bogusław Żurakowski, Kraków Wydawnictwo UJ 2011

Kultura popularna i (Re)konstrukcje tożsamości, red. Agnieszka Gromkowska-Melosik, Studia i monografie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Poznań-Leszno 2007.

Kunowski S., „Wartości w procesie wychowania” Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2003

Kunowski S., Podstawy współczesnej pedagogiki, Wyd. Salezjańskie, Łódź 1981 (1996).

Kunowski S., Problematyka współczesnych systemów wychowania, Impuls, Kraków 2000

Kuzma K., Łatwe posłuszeństwo. Ucząc dzieci dyscypliny z miłością, Fundacja Źródła Życia, Mszczonów 2000

Kwaśnica R., Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności, Wrocław: DSW 2014. (wyd. 2016)

Kwiatkowska-Łozińska M., Żyj bezpiecznie i zdrowo. Program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Kwiek M., Dylematy tożsamości. Wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej, Wyd. Naukowe IF UAM , Poznań 1999.

Lach-Rosocha J., Pedagogia przeżycia estetycznego w wychowaniu człowieka jako osoby, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Lechte J., Panorama współczesnej myśli humanistycznej. Od strukturalizmu do postmodernizmu, KiW, Warszawa 1999

Lempert- Pychlau M., Naturalny autorytet w wychowaniu. Poradnik dla rodziców i wychowawców, tłu,. Edyta Panek, Kielce: Jedność Herder 2007

Lepa A., Bp.  Pedagogika mass mediów, Archidiecezjalne Wyd. Łódzkie, Łódź 1998

Lepa A., Funkcja logosfery w wychowaniu do mediów, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 2003

Lessing-Pernak J., Dziecko zbuntowane między miłością a wolnością, Bydgoszcz: Wydawnictwo UKW 2012.

Levinas E., Inaczej niż być lub ponad istotą. Przełożył Piotr Mrówczyński, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000

Lewartowska- Zychowicz M., Między pojęciem a kategorią. Perspektywa  dynamicznego ujmowania  wiedzy o wychowaniu, Impuls, Kraków 2001

Lewartowska-Zychowicz M., Homo liberalis jako projekt edukacyjny. Od emancypacji do funkcjonalności, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2010

Lewowicki T., O tożsamości, kondycji i powinnościach pedagogiki, Radom: Wydawnictwa Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB 2007

Liedel K., Piasecka P., Jak przetrwać w dobie zagrożeń terrorystycznych. Elementy edukacji antyterrorystycznej, Warszawa: Wydawnictwo Trio, Collegium Civitas 2008

Lippitz W., Studia fenomenologiczne w obrębie nauki o wychowaniu, przekład Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Lippitz W., Studia fenomenologiczne w obrębie nauki o wychowaniu, przekład Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Literatura polska po 1989 r. w świetle teorii Pierre’a Bourdieu. Podręcznik, red. Grzegorz Jankowicz, Piotr Marecki, Michał Sowiński, Kraków:  Korporacja Halart 2015.

Loba P., Współczesne rozumienie wychowania człowieka w świetle pedagogiki chrześcijańskiej, [w:] Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, red. Tadeusz Frąckowiak, Fundacja Innowacja, Warszawa 2001

Loubier A., Grupy redukcyjne. Techniki sterowania i manipulacji wewnątrz stowarzyszeń, Wyd. Antyk Marcin Dybowski, Komorów 1999.

Louv R., Ostatnie dziecko lasu. Jak uchronić nasze dzieci przed zespołem deficytu natury, tłum., Anna Rogozińska, Warszawa: Relacje 2014.

Łakomski M., Pomóż uzależnionym. Integralny program profilaktyczny w szkole. Poradnik dla nauczycieli i wychowawców, Kraków: Oficyna Wydawnicza” Impuls” 2006.

Łobocki M., ABC wychowania, WSiP, Warszawa 1992.

Łobocki M., Altruizm a wychowanie, UMCS, Lublin 1998.

Łobocki M., Teoria wychowania w zarysie, V wydanie, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls” 2008

Łobocki M., W poszukiwaniu skutecznych form wychowania, WsiP, warszawa  1990

Łobocki M., W trosce o wychowanie w szkole, Kraków: Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Łobocki M., Wybrane problemy wychowania. Nadal aktualne, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2004 

Łobocki M., Wychowanie moralne w zarysie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2006 (wyd. 2)

Łopatka A., Dziecko. Jego prawa człowieka, Polskie Wydawnictwo Prawnicze  Sp. Z o.o., Warszawa 2000

Łopatkowa M., Pedagogika serca, WSiP, Warszawa 1992.

Mach B.W., Transformacja ustrojowa a mentalne dziedzictwo socjalizmu, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1998

Makarenko A., Konfrontacje pedagogiczne z końca wieku, pod red. Mariana Bybluka, Wyd. UMK Toruń 1999

Maliszewski K., Ciemne iskry. Problemy aktualizacji pedagogiki kultury, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2013

Marek A., Podstawy wychowania moralnego, Wyższa Szkoła  Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” , Wydawnictwo WAM, Kraków 2005

Marek Z., .Podstawy wychowania moralnego, Biblioteka Horyzontów Wychowania, Wyższa Szkoła  Filozoficzno-Pedagogiczna  „Ignatianum” , Wydawnictwo WAM, Kraków 2005

Marek Z., Religia . Pomoc czy zagrożenie dla edukacji? Kraków: Wydawnictwo WAM 2014

Martin H., CO WOLNO DZIECKU? Rozsądne ustalanie granic, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk  2005

Mastalski J., Syndromy współczesnych katechetów i wychowawców a pedagogia Boża. Zamyślenia rekolekcyjne, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2005  

Mastalski J., Szkolne interakcje zaburzające skuteczne wychowanie Kraków: Wydawnictwo Papieskiej Akademii Teologicznej 2005  

Mastalski J., Zarys teorii wychowania, Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, Kraków 2002

Maszke A.W., Metodologiczne podstawy badań pedagogicznych, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów  2004

Matwijów B., Samokształtowanie się człowieka w pedagogicznych koncepcjach XX wieku, Wyd. UJ, Kraków 1994.

Matyjas B., Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2008.

Mazur P., Podstawy pedagogiki pastoralnej, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum”, Wydawnictwo WAM 2011

Media. Kultura popularna. Edukacja red. Witold Jakubowski , Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

Mellibruda J., Pułapka nie wybaczonej krzywdy, Instytut Psychologii Zdrowia PTP, Warszawa  1999

Melosik Z., Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wydawnictwo Wolumin, Poznań 2002

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, UAM Poznań, Wyd. Edytor, Poznań 1995

Melosik Z., Szkudlarek T., Kultura, tożsamość i edukacja. Migotanie znaczeń, Impuls, Kraków 1998.

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza, UAM Poznań, Wyd. Edytor, Poznań - Toruń 1996

Mertes K., Wychowywać do odpowiedzialności, tłum.  Ryszard Zajączkowski, Kraków: Wydawnictwo SALWATOR 2008

Meyer M., Hierarchie wartości jako wyznaczniki zachowań sprzecznych z prawem. Polsko-niemieckie studium porównawcze, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

Męczkowska A., Edukacja, demokracja, tożsamość. Echa myśli Deweyowskiej we współczesnej amerykańskiej refleksji kulturowo-edukacyjnej, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja 2002 nr 1

Męczkowska A., Strukturalizm, poststrukturalizm a problem pola dyscyplinowego pedagogiki, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2002 nr 4

Michalak U., Sens bycia człowiekiem. W poszukiwaniu ostatecznej perspektywy  życia osobowego, Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie , Łódź 2006

Michalski J.: Edukacja i religia jako źródła rozwoju egzystencjalno-kognitywnego. Studium hermeneutyczno-krytyczne. - Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2004

Michalski S., Działalność pedagogiczna Aleksandra Kamińskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań  1997

Michl W., Pedagogika przeżyć, przeł. Dariusz Kozieł, Kraków: WAM 2011

Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu, red. Beata  Jachimczak, Barbara Olszewska, Dorota Podgórska-Jachnik, Łódź: SATORIdruk.pl  2007

Między wiedzą a indoktrynacją. Między wychowaniem a manipulacją, Problemy Wczesnej Edukacji 2007 nr 1-2

Milerski B., Hermeneutyka pedagogiczna. Perspektywy pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe ChAT 2011

Milerski B., Religia a szkoła. Status edukacji religijnej w szkole w ujęciu ewangelickim, ChAT, Warszawa 1998

Milgram S., Posłuszeństwo wobec autorytetu, tłum. Małgorzata Hołda, Kraków: Wydawnictwo WAM  2008

Miller A., Bunt ciała, tłum.  Anna Gierlińska, Media Rodzina, Poznań 2006

Miller A., Dramat udanego dziecka, Wyd. J. Santorski, Warszawa 1995.

Miller A., Mury milczenia. Cena wyparcia urazów dzieciństwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1991.

Miller A., Ścieżki życia. Historie, w których każdy odnaleźć może własne losy, przełożyła Anna Gierlińska, Media Rodzina Poznań 2000

Miller A., Zniewolone dzieciństwo. Ukryte źródła tyranii, przeł. B. Przyborowska, Media Rodzina Poznań 1999.

Miller R., Socjalizacja, wychowanie, psychoterapia, PWN, Warszawa 1981.

Minczakiewicz E.M., Grzyb B., Gajewski Ł., Elementarz dla rodziców. Dziecko ryzyka a Wychowanie, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

Misztal B., Teoria socjologiczna a praktyka społeczna, Universitas, Kraków  2000

Młodzież jaką znamy i nie znamy, red. Krystyna Chałas, Lublin: POLIHYMNIA 2014

Modrzewski J., Socjalizacja i uczestnictwo społeczne. Studium socjopedagogiczne, Poznań: WN UAM 2007

Moń R., Odpowiedzialność fundamentem ludzkiej podmiotowości. Potrzeba i możliwości koncepcji E. Levinasa, Wyd. ATK, Warszawa 1999.

Możdżeń S., Inspiracje katolickiej myśli wychowawczej w Polsce do poł. XX w., Wyd. Akademii Świętokrzyskiej, Kielce 2001 

Mólka J. SJ, Koncepcja wychowawcza księdza Mieczysława Kuznowicza SJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM , Kraków 2004 

Mudyń K., W poszukiwaniu prywatnych orientacji antologicznych. Psychologiczne badania nad oceną realności desygnatów pojęć, Kraków: Wydawnictwo UJ 2007

Murzyn A., Filozofia edukacji u schyłku XX wieku. Wybrane kwestie, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1999

Murzyn A., Johann Friedrich Herbart i jego miejsce w pokantowskiej myśli idealistycznej, Impuls, Kraków 2004

Muszyńska E., Swoboda, przymus i przemoc w relacjach dziecko-dorosły, Wyd. Naukowe UAM, Poznań  1997

Muszyński H., Teoretyczne podstawy systemu wychowawczego szkoły, Instytut Pedagogiki UAM w Poznaniu, Kuratorium Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Warszawa – Poznań 1972

Muszyński H., Wokół definicji wychowania, Człowiek i Społeczeństwo. tom VIII, Wychowanie we współczesnym społeczeństwie, UAM, Poznań 1992

Myszkowska-Litwa M., Wychowanie intelektualne w teorii i dydaktycznej i praktyce edukacyjnej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Myśl pedagogiczna przełomu wieków (Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej w dniach 26-27 września 2000 r. z okazji Jubileuszu 600-lecia odnowienia Akademii Krakowskiej i Rocznicy 75-lecia utworzenia Katedry Pedagogiki w Uniwersytecie Jagiellońskim), pod red. Tadeusza Aleksandra, Wyd. UJ, Kraków 2001

Nalaskowski A., Dzikość jako kontekst edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków  2006

Nalaskowski S., Humanizm i podmiotowość w wychowaniu, WOM Toruń 1991.

Natura. Edukacja. Kultura. Pedagogia źródeł, red. Beata Przyborowska, Toruń: Wyd. UMK w Toruniu i WSIiE TWP w Olsztynie 2006.

Nauki pedagogiczne w perspektywie społeczeństwa wiedzy i pracy, red. Zygmunt Wiatrowski, Iwona Mandrzejewska-Smól i Andrzej Aftański, tom 1-2, Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 2010

Nauki pedagogiczne w Polsce. Dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy, (red.)Tadeusz Lewowicki, Mirosław J. Szymański, Roma Kwiecińska, Stanisław Kowal, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004

Nauki pedagogiczne w Polsce. Dokonania, problemy, współczesne zadania, perspektywy, (red.)Tadeusz Lewowicki, Mirosław J. Szymański, Roma Kwiecińska, Stanisław Kowal, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004

Neill A.S., Nowa Summerhill, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 1994.

Neill A.S., Summerhill, Almaprint, KAtowice 1991.

Nieobecne dyskursy, cz. I. red. Z, Kwieciński, UMK Toruń 1991.

Nieobecne dyskursy, cz. II, red. Z. Kwieciński, UMK Toruń 1992.

Nieobecne dyskursy, część IV, pod red. Z. Kwiecińskiego, UMK, Toruń 1994. teksty:

Niewęgłowski J., Wychowawczo-społeczna działalność salezjanów w Polsce w latach 1989-1989, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego 2011

Nikitorowicz J., Kreowanie tożsamości dziecka. Wyzwania edukacji międzykulturowej, GWP, Gdańsk 2005 

Nowacki T., Świat marzeń, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2010

Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1999.

Nowak M., Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa: WAiP 2008

Nowak-Dziemianowicz M., Doświadczenia rodzinne w narracjach. Interpretacje sensów i znaczeń, Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2002

Nowak-Dziemianowicz M., Rudnicki P., Pedagogika. Zakorzenienie i transgresja, Wrocław: Wydawnictwo Naukowe DSW 2011

Nowakowska-Siuta R., Śliwerski B., Racjonalność procesu kształcenia. Studium z polityki oświatowej i pedagogiki porównawczej, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015, s. 252 

Nowe stulecie dziecku, red. Danuta Waloszek, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Zielona Góra 2001

Nowoczesność i tradycja, pod red. T. Szkołuta, UMCS Lublin 1995.

O autorytecie. W poszukiwaniu punktu odniesienia, red. Ks. Jarosław Jagiełło, Kraków: Wydawnictwo ZNAK Wydział filozoficzny Papieskiej Akademii Teologicznej w Krako wie 2008.

O nowy humanizm w edukacji. Materiały nadesłane na ogólnopolską konferencję naukową (Puławy, 18-20 września 2000), red. Janusz Gajda, Impuls, Kraków 2000

Oblicza wychowania, red. Jolanta Szempruch, Beata Bugajska-Jaszczołt, Lidia Pawelec i Irena Stańczak, Kielce: Wydawnictwo UPHJK 2011

Odmiany myślenia o edukacji, red. J. Rutkowiak, Impuls, Kraków 1996.

Odrodzenie harcerstwa i walka  o jego oblicze ideowe w latach 1956-1959. Materiały z konferencji naukowej odbytej w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 grudnia 2006 roku, red. Andrzej Pankowicz i Janusz Wojtycza, Kraków: Instytut Studiów Regionalnych UJ, Komisja Historyczna Krakowskiej Chorągwi ZHP 2007

Olchanowski T., Pedagogika a paradygmaty nieświadomości, Warszawa: Eneteia 2013.

Olczak-Roniker J., Korczak. Próba biografii, Warszawa: W.A.B. 2011

Orczyk A., Zarys historii szkolnictwa i myśli pedagogicznej,  Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak” 2008.

Orlińska M.M., Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych, Toruń¨ Wydawnictwo UMK 2007

Orzelska J., W stronę pedagogiki istotnej egzystencjalnie. Życie i jego trudności z energią duchową jako wyzwania pedagogiczne rezyduów tożsamości, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”  2014.

Osiatyński W., Prawa człowieka i ich granice, tłum. Sergiusz Kowalski, Kraków: Znak  2011

Osińska K., Choroby moralne, Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, Warszawa 1995.

Ostasz L., Potencjał ludzki a wychowanie. Z antropologicznych podstaw pedagogiki, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2001

Ostrowicka H., Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży. Dyspozytyw i urządzanie, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2015.

Ostrowska U., Dialog w pedagogicznym badaniu jakościowym, Impuls, Kraków 2000

Ostrowska U., Studenci wobec godności. Między nieodzownością a kontestacją, OW Impuls, Kraków 2004 

Oszwa U., Dziecko z zaburzeniami rozwoju i zachowania w klasie szkolnej. Vademecum nauczycieli i rodziców, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Palka S., Pedagogika w stanie tworzenia, Wyd. UJ, Kraków 1999.

Palouš R., Filozofická reflexe několika pojmů šolské pedagogiky, Praha: Univerzita Karlova v Praze. Nakladatelství Karolinum 2010

Pałucki A., Osoba w pedagogice ciała. Prawo pokoju olimpijskiego, Gdańsk-Olsztyn:  Olsztyńska Szkoła Wyższa im. J. Rusieckiego 2007

Pankowska D., Wychowanie a role płciowe. Program edukacyjny, GWP, Gdańsk 2005

Pankowski R., Rasizm a kultura popularna, Warszawa: Wydawnictwo Trio 2006

Paszkiewicz A., Technologia wychowania, Trans Humana, Białystok 1998

Pausch R., J. Zaslow, Ostatni wykład, tłum. Jan Kabat, Warszawa: Nowa Proza sp z o.o. 2008

Pawełczyńska A., Głowy hydry. O przewrotności współczesnego zła, Wydawnictwo Test,  Warszawa 2004

Pedagogiczna inspiracja w nauczaniu Jana Pawła II, red. Marian Nowak i Cezary Kalita, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  im. Papieża Jana Pawła II, Biała Podlaska 2005

Pedagogiczna problematyka jakości człowieka. Przyszłość. Świat-Europa-Polska. Biuletyn Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN 2015 nr 1 (31)

Pedagogiczne drogowskazy, red. B. Juraś- Krawczyk, B. Śliwerski, Impuls, Kraków 2000

Pedagogika – Leksykon PWN, red. B. Milerski, B. Śliwerski, WN PWN, Warszawa 2000.

Pedagogika a etnologia i antropologia kulturowa. Wspólne obszary badań, red. Zygmunt Kłodnicki, Andrzeja Murzyn, Anna Dróżdż, Grzegorz Błahut, Cieszyn-Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach 2011

Pedagogika alternatywna – dylematy teorii i praktyki, pod red. B. Śliwerskiego, Impuls, Kraków 1998

Pedagogika alternatywna - dylematy teorii, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków 1995.

Pedagogika alternatywna. Postulaty, projekty i kontynuacje. Tom I, Teoretyczne konteksty alternatyw edukacyjnych i wychowawczych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Pedagogika chrześcijańska. Tradycja, współczesność, nowe wyzwania, red. Jarosław Michalski, Aldona Zakrzewska, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek  2010

Pedagogika dialogu. Doświadczenie dialogu w rzeczywistości XXI wieku, red. Ewa Dąbrowa i D. Jankowska, Warszawa: WN APS 2010

Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, pod red. J. Gniteckiego i J. Rutkowiak, PTP, Warszawa-Poznań 1999.

Pedagogika i edukacja. Wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Materiały z III Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego, red. J. Gnitecki, J. Rutkowiak, PTP, Warszawa-Poznań 1999.

Pedagogika i zarządzanie edukacją i rozwojem. W perspektywie troski o uniwersytet i kulturę humanistyczną, red. Monika Jaworska-Witkowska, Lech Witkowski, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2010

Pedagogika Ignacjańska wobec wyzwań współczesnego humanizmu. Ignatian Pedagogy for the Challenges of Humanism Today, red. Wit Pasierbek, Kraków:  Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, Wydawnictwo WAM 2008

Pedagogika jako formacja intelektualna. Refleksje we współczesnym dyskursie humanistycznym, red. Janusz Gnitecki, PTP Oddział w Poznaniu, Poznań 2005

Pedagogika katolicka. Wybrane zagadnienia, pod red. A. Rynio, Oficyna Wydawnicza Fundacji Uniwersyteckiej, Stalowa Wola 1999.

Pedagogika kultury – Wychowanie do wartości, red. Bogusław Żurakowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

Pedagogika kultury – Wychowanie do wartości, red. Bogusław Żurakowski, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2003

Pedagogika Kultury, tom 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005

Pedagogika kultury. Historyczne osiągnięcia. Współczesne kontrowersje wokół edukacji kulturalnej. Perspektywy rozwoju, pod red. J. Gajdy, Wyd. UMCS Lublin 1998

Pedagogika małego dziecka. Wybrane zagadnienia, red. M. Karwowska- Struczyk, E. Słodownik-Rycaj, Warszawa: Wydawnictwo IBE 2007

Pedagogika ogólna. Dyskursy o statusie naukowym i dydaktycznym, red. Teresa Hejnicka- Bezwińska, Bydgoszcz: Wydawnictwo  UKW 2011.

Pedagogika ogólna. Problemy aksjologiczne, pod red. T. Kukołowicz, M. Nowaka, RW KUL Lublin 1997.

Pedagogika współczesna w dyskursie humanistycznym, red. Tadeusz Lewowicki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa - Kraków 2004

Pedagogika współczesna w dyskursie humanistycznym, red. Tadeusz Lewowicki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa - Kraków 2004

Pedagogika współczesna w dyskursie humanistycznym, red. Tadeusz Lewowicki, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Warszawa - Kraków 2004

Pedagogika. Podręcznik akademicki, red. Zbigniew Kwieciński i Bogusław Śliwerski, t. 1 – 2, WN PWN, Warszawa 2003

Perkowska H., Postmodernizm a metafizyka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa  2003

Perry B.D., O chłopcu wychowywanym jak pies i inne historie z notatnika dziecięcego psychiatry, tłum. Piotr Żak, Poznań: Wydawnictwo Media Rodzina 2011

Piotrowski P., Idea rozwoju moralnego w badaniach teorii wychowania, Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej 2010

Piotrowski P., W poszukiwaniu rozumu pedagogicznego. Wybrane zagadnienia metapedagogiki, Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM, Wydział Nauk Społecznych UWM 2012

Pobrzeżne problemy współczesnej pedagogiki, red. Józef Górniewicz Aldona Małyska, Olsztyn: Prace Naukowe Centrum Badań Społecznych UWM 2015.

Poczucie odpowiedzialności moralnej jako aspekt podmiotowy, red. naukowa M. Nowicka-Kozioł, Wyd. Akademickie Żak, Warszawa 2000

Podmiotowość w wychowaniu między ideą a realnością, red. E. Kubiak-Szymborska, Wyd. WERS, Bydgoszcz 1999.

Podstawy edukacji ignacjańskiej, przekł. Bogusław Steczek SJ, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum, wydawnictwo WAM 2006

Podstawy edukacji. Między porządkiem a chaosem, tom 8, red. Małgorzata Piasecka, Częstochowa: AJD 2015.

Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym, red. Andrzej Gofron, Beata Łukasik, tom3, Kraków: IMPUSL 2010

Pogorzelski W., O filozofii badań systemowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002

Pogranicza pedagogiki i nauk pomocniczych, red. Stanisław Palka, Wyd. UJ, Kraków 2004 

Pokolenie JP2. Przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego, red. Tadeusz Szawiel, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2008

Pokój z dziećmi. Pedagogika chrześcijańska wobec zagrożeń rozwoju dziecka, red. B. Smolińska-Theiss, Wyd. Akademickie „Żak” Warszawa 1999.

Porębski L., Między przemocą a godnością. Teoria polityczna Harolda D. Lasswella, Kraków: Księgarnia Akademicka  2007.

Poszukiwanie człowieka w (nie)egalitranym świecie - horyzonty społeczno-filozoficzne, red. Danuta Wajsprych, Naukowe Forum Pedagogów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, tom 6, Kraków: Oficyna Wydawnicza "IMPULS" 2011

Poza kryzysem tożsamości. W kierunku pedagogiki personalistycznej, red. F. Adamski, UJ, PAT, Kraków 1993.

Prace naukowe Centrum Badań Społecznych. Przestrzeń badań edukacyjnych – egzemplifikacje, zeszyt 2,  red. Józef Górniewicz, Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM, Wydział Nauk Społecznych UWM 2012

Prace naukowe Katedry UNESCO, , Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  2008.

Prawa dziecka – deklaracje i rzeczywistość, red. J. Bińczycka, wyd. II zmienione, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1999

Prawo dziecka do zdrowia, red. J. Bińczycka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Průcha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, tłum. Maria Politowicz, WN PWN, Warszawa 2004

Průcha J., Pedagogika porównawcza. Podręcznik akademicki, tłum. Maria Politowicz, WN PWN, Warszawa 2004

Przanowska M.L., Heideggerowska krytyka współczesnej cywilizacji i jej implikacje dla pedagogiki, Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 2

Przegląd Badań Edukacyjnych 2006 nr 3

Przegląd Pedagogiczny 2008 nr 1

Przemiany w naukach o wychowaniu - idee, koncepcje, rzeczywistość edukacyjna, (red.) Wiesława Korzeniowska, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2002

Przestrzenie dziecka i dzieciństwa. Wielość perspektyw i znaczeń, red. Teresa Parczewska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015.

Przybylski A., Działalność edukacyjna i myśl pedagogiczna św. Edyty Stein, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007

Psychologia humanistyczna a wychowanie red. M. Łobocki, UMCS Lublin 1994.

Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. Janusz Czapiński, Warszawa: WN PWN 2008

Puchalska-Wasyl M., Nasze wewnętrzne dialogi. O dialogowości jako sposobie funkcjonowania człowieka, Monografie FNP. Seria Humanistyczna, Wrocław: Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej 2006

Pytanie. Dialog. Wychowanie, red. J. Rutkowiak, PWN Warszawa 1992.

Pyżalski J., Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży, Gdańsk: GWP 2010

R -Z

 

R. Wroczyński. Żyć w ludziach i dziełach, red. Ewa Kozdrowicz, Tadeusz Pilch, Warszawa: Zespół Pedagogiki Społecznej Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie 2007

Racjonalność pedagogiki , pod red. T. Hejnickiej-Bezwińskiej, WSP Bydgoszcz 1995.

Rand A., Cnota egoizmu. Nowa koncepcja egoizmu, Zysk i S-ka, Poznań 2000

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, tłum. Magdalena Wojdak-Piątkowska, wstęp i opracowanie Bogusław Śliwerski, GWP, Gdańsk 2005 

Retter H., Komunikacja codzienna w pedagogice, tłum. Magdalena Wojdak-Piątkowska, wstęp i opracowanie Bogusław Śliwerski, GWP, Gdańsk 2005 

Reutt M., Narracja i tożsamość. Pytanie o „ja”  jako problem etyczny i pedagogiczny, Wrocław: WN DSW 2010

Ricoeur Paul, Krytyka i przekonanie. Rozmowy z Francois Azouvim i Markiem de Launay, przełożył Marek Drwięga, Wydawnictwo KR, Warszawa 2003

Ridley D. Scott, Walther Bill, Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności, tłumaczenie Krzysztof Rogowski, GWP, Gdańsk 2005

Ritzer G., Klasyczna teoria socjologiczna, przekład Hanna Jankowska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2004

Robaczewski A., O cnotach i wychowaniu , Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 1999.

Rocznik Pedagogiczny, t.30. PAN KNP, red. Maria Dudzikowa Radom 2007

Rogers C. R.,  Sposób bycia, Przekład Maciej Karpiński, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002

Rogers C. R., O stawaniu się osobą, Poglądy terapeuty na psychoterapię, Przedmowa Peter D. Kramer M.D., Przekład Maciej Karpiński, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2002

Rola religii w edukacji międzykulturowej, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukasova-Kantorkova, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2008

Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2005

Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji, red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska,  Wydawnictwo KUL, Lublin 2005

Rozwój pedagogiki ogólnej. Inspiracje i ograniczenia kulturowe oraz poznawcze, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Bogaja, Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Warszawa - Kielce 2001

Różnice. Edukacja. Inkluzja, red. Alicja Komorowska-Zielony, Tomasz Szkudlarek, Gdańsk: Wydawnictwo UG 2015

Ruciński S., Wychowanie jako wprowadzanie w życie wartościowe, Wyd. drugie zmienione, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1988

Rudek I., Od niechęci do akceptacji. O wychowaniu dzieci do tolerancji wobec osób niepełnosprawnych, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Rumpf J., Krzyczeć, bić, niszczyć. Agresja u dzieci w wieku do 13 lat, przeł. Maria Bacdorf, Gdańsk: GWP 2008

Rużyłło E., MyśLi o wychowaniu człowieka, Oficyna Wydawnicza „Stopka”, Łomża 2000

Rybicki R. FSC.,  Wprowadzenie do pedagogiki chrześcijańskiej, Kuria Metropolitalna, Częstochowa 1997

Sajdak A., Edukacja kreatywna. Współczesne polskie dyskursy, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008

Samorządność wczoraj i dziś. Wychowanie do społeczeństwa obywatelskiego, red. Andrzej Murzyn, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Samson A., Książeczka dla przestraszonych rodziców, czyli  co robić, gdy twoje dziecko zachowuje się dziwnie, niepokojąco, nietypowo, Wyd. Jacek Santorski &CO, Warszawa 2004

Sapientia et adiumentum. W trosce o rozwój innych. Studium dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Kwiecińskiemu, red. Jarosław Michalski, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2006.

Sarnowski S., Korzeniowska M., Chlewicki M., O metafilozofii jako filozofii filozofii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007

Schoenebeck H., Antypedagogika - być i wspierać zamiast wychowywać, Agencja Wyd. J. Santorski, Warszawa 1994.

Schoenebeck H., Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozmyślania antypedagogiczne, UMK Toruń 1991.

Schoenebeck H., Kocham siebie takim jakim jestem. Antypedagogiczna filozofia życia, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1994.

Scott Ridley D., Walther Bill, Jak nauczyć dzieci odpowiedzialności, tłumaczenie Krzysztof Rogowski, GWP, Gdańsk 2005

Sieradzan Cz., Jak wychować dziecko na człowieka sukcesu? Wydawnictwo NINIWA, Łódź 1999

Skjöld Wennerström L., Bröderman Smeds M., Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole, tłum. Ilona Łabędzka-Karlöf, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Sławiński S., Spór o wychowanie w posłuszeństwie, Warszawa 1991 (IW PAX 1994)

Słowa, obrazy, dźwięki w wychowaniu, red. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiuk, Jan Wiktor Sienkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo TRIO 2011

Słowińska S., Edukacja kulturalna w Niemczech, Inspiracje – propozycje – koncepcje, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Smith H., Nieszczęśliwe dzieci. Dlaczego cierpią i jak im pomóc, tłu,. Aneta Nowak, Warszawa: Jacek Santorski& Co Agencja Wydawnicza 2008

Smolińska-Theiss B., Korczakowskie narracje pedagogiczne, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013

Sobczak S., Celowość wychowania. Tomistyczne podstawy teleologii wychowania, przedmową opatrzył prof. Mieczysław Gogacz, NAVO, Warszawa 2000

Socjologia Wychowania XIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne, AUNC Zeszyt 339, Toruń 2000

Sokołowski K., Metajęzyk a podmiotowość, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 2004 

Sokołowski K., Metajęzyk a podmiotowość, Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 2004 

Solidarność w nauczaniu Jana Pawła II. Wybór tekstów, wyboru dokonała i przedmową opatrzyła  Alina Rynio, Fundacja Servivre Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2005

Sośnicki K., O subiektywizmie i obiektywizmie w nauce, „Nowa Szkoła”, 1959, nr 6.

Sośnicki K., Rozwój pedagogiki zachodniej na przełomie XIX i XX wieku, Warszawa 1967.

Sośnicki K., Teoria środków wychowania, NK, Warszawa 1973.

Sowiński A., Szkice do teorii wychowania kreatywnego, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2013 

Sowisło M., Dla dobra dziecka. O warsztacie pracy nauczyciela-wychowawcy, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Speck O., Być nauczycielem. Trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych. Przekład Elżbieta Cieślik. Wstęp Bogusław Śliwerski, GWP, Gdańsk 2005

Spory o edukację. Dylematy i kontrowersje we współczesnych pedagogiach, red. Z. Kwieciński, L. Witkowski, IBE, Wyd. Edytor, Toruń 1993.

Stadnicka-Strzembosz D., Wychowanie jako miłość, Warszawa: Wydawnictwo UW 2014.

Stępkowski D., Pedagogika ogólna i religia. (Re)konstrukcja zapomnianego wątku na podstawie teorii Johanna F. Herbarta i Friedricha D.E. Schleiermachera, Warszawa: Towarzystwo Naukowe Franciszka Salezego, 2010

Stępniewska-Gębik H., „Inny“, pragnienie, prawo. Dylematy edukacyjne w kontekście psychoanalitycznej koncepcji Jacquesa’a Lacana, Edukacja 2002 nr 3

Stępniewska-Gębik H., Pedagogika i psychoanaliza. Potrzeba – pragnienie – Inny. Konteksty epistemologiczne dla pedagogiki w świetle psychoanalitycznej koncepcji Jacques’a Lacana, Wydawnictwo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2004 

Studia z posthumanistycznej filozofii podmiotu, red. Michał Kruszelnicki, Wojciech Kruszelnicki, Forum Oświatowe, Numer specjalny, Warszawa - Wrocław: PTP, DSW we Wrocławiu 2008

Studia z teorii i historii wychowania oraz nauk pokrewnych. Tom jubileuszowy poświęcony Profesor Wiesławie Korzeniowskiej, red. Urszula Szuścik, Katowice-Cieszyn-Ustroń: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego, Wydawca Galera „Na Gojach” 2010

Suchodolski B., Pedagog – humanista – uczony, pod red. A. Stopińska – Pająk, Wyd. UŚl., Katowice 1998

Suchodolski B., Wychowanie mimo wszystko, WSiP, Warszawa 1990.

Sumienie w świecie wolności, red. ks. Jarosław Jagiełło, ks. Władysław Zuziak, Kraków: Wydawnictwo ZNAK, Wydział Filozoficzny PAT w Krakowie 2007

Szahaj A., Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a „sprawa polska”, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000

Szanować – słuchać – wspierać – chronić prawa dzieci w rodzinie, szkole, społeczeństwie, red. Ewa Jarosz, Beata Dyrda, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013.

Szczepska-Pustkowska M., Od filozofii dzieciństwa do dziecięcej filozofii życia. Casus władzy  (i demokracji), Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011.

Szczęsny W.W., Poglądy pedagogiczne Immanuela Kanta. Traktat o filozofii edukacji, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa  2000

Szkice o kulturze i edukacji, pod red. A. Pluty, Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań 1999.

Szkice systemowych ujęć pedagogiki, red. Małgorzata Kaliszewska i Barbara Klasińska, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego 2010

Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, red. Bożena Muchacka, tom 1-2, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006.

Szkoła-Rodzice. Ku partnerstwu, red. J. Kropiwnicki, Wyd. Jelenia Góra 1999

Szkudlarek T., Media . Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Impuls, Kraków 1999

Szkudlarek T., Śliwerski B., Wyzwania pedagogiki krytycznej i antypedagogiki, Oficyna Wyd. Impuls, Kraków 1993.

Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu, Oficyna Wyd. IMPULS, Kraków 1993.

Szlosek F., Tożsamość pedagogiki pracy w kontekście przemian systemowych, Warszawa: APS 2015

Szmyd J., Wyzwania i poszukiwania edukacyjne. Szkice z pogranicza filozofii wychowania, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2002

Szmyd K., W sporze o współczesną teorię i teleologie wychowania, Kwartalnik Pedagogiczny 1999 nr 1

Szołtysek A. E , Filozofia edukacji. Kształtowanie umysłu, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”  2013.

Szołtysek A.E., Filozofia wychowania, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1998.

Szpringer M., Pedagogiczne znaczenie zasady tolerancji w Systemie Prewencyjnym św. Jana Bosco [w:] Edukacja aksjologiczna. T.3. O tolerancji, ,  red. K. Olbrycht, Katowice 1995.

Sztobryn S., Polskie badania nad myślą pedagogiczną w latach 1900-1939 w świetle czasopiśmiennictwa. Ujęcie metahistoryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2000

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Kraków: Wydawnictwo ZNAK 2007

Sztuka bycia człowiekiem. Wychowanie a poszukiwanie wartości i sensów życia. Artykuły, eseje, wspomnienia, notatki, szkice, red. Bronisława Dymara, Bogusława Cholewa-Gałuszka, Ewa Kochanowska, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011

Szulakiewicz W., Trudna biografia człowieka niestrudzonego. Pamięci Ludwika Chmaja – pedagoga, historyka filozofii i kultury, Biuletyn Historii Wychowania, 1999 nr 1-2 (9-10)

Szulc R., Wykłady z pedagogiki ogólnej. O integralną wizję człowieka i jego rozwoju, tom II, Wydawnictwo UMK, Toruń 2007

Szymański M.S., Od pedagogiki cudzoziemców do pedagogiki międzykulturowej w Republice Federalnej Niemiec – czyli modernizm i postmodernizm, Kwartalnik Pedagogiczny 1993 nr 4

Szymański M.S., Podstawowe kierunki myślenia  pedagogicznego w Niemczech, Kwartalnik Pedagogiczny 1997 nr 3-4.

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. Tom 1. etyka osobowa, Wydawnictwo WAM,, wyd. II poszerzone, Kraków 2005

Ślipko T., Zarys etyki szczegółowej. Tom 2. etyka społeczna, Wydawnictwo WAM,, wyd. II poszerzone, Kraków 2005

Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk: Pedagogika GWP 2007.

Śliwerski B., Podstawowe prawidłowości pedagogiki. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwo APS 2011

Śliwerski B., Przekraczanie granic wychowania. Od 'pedagogiki dziecka' do antypedagogiki, AUL. Folia Paedagogica et Psychologica, Łódź 1992.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania, wyd. V, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Śnieżyński M., Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

Śnieżyński M., Sztuka dialogu. Teoretyczne założenia a szkolna rzeczywistość, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005

Środowisko, młodzież, zdrowie. Pedagogiczne i psychologiczne wymiary zagrożeń życia i rozwoju młodzieży, red. Jan A. Malinowski, A. Zandecki, Toruń: Wydawnictwo  Edukacyjne „Akapit”  2007.

Św. Józef Kalasancjusz i Szkoły Pobożne. Informator o Zakonie Pijarów w Polsce, Polska Prowincja Zakonu Pijarów, Kraków 2000

Świat idei edukacyjnych. Zbiór studiów ofiarowanych księdzu Profesorowi Jerzemu Bagrowiczowi w 70. Rocznicę urodzin, red. Władysława Szulakiewicz, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2008

Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje – Analizy – Interpretacje. Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy KNP PAN, Zeszyt 17, red. A. Korzeniecka-Bondar, B. Tołwińska, U. Wróblewska, Białystok: Trans Humana 2012

Świdrak E., Świadomość wychowawcza we współczesnej rodzinie, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013

Tarnowski J., Człowiek - dialog - wychowanie, „Znak”, nr 436.

Tarnowski J., Jak wychowywać? W ogniu pytań, Apostolicum, Ząbki 2003

Tarnowski J., Jak wychowywać? Wyd. ATK, Warszawa 1993.

Tarnowski J., Janusz Korczak dzisiaj, ATK, Warszawa 1990.

Tarnowski Janusz, Jak wychowywać? Uczyć się od wychowanków (przyjaciół),  Oficyna Wydawnicza Impuls Kraków 2005

Teoria wychowania w okresie przemian, red.  Ewa Kubiak-Szymborska, Dariusz Zając, Bydgoszcz: Wydawnictwo WERS 2008

Tillmann K.J., Teorie socjalizacji. społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wyd. Naukowe PWN, Wrszawa 1996.

Tischner J., Filozofia dramatu, Wprowadzenie, Paryż 1990.

Tischner J., Miłość nas rozumie. Rok liturgiczny z księdzem Tischnerem. Wybór i opracowanie Wojciech Bonowicz, Wyd. Znak, Kraków 2000

Tischner J., Miłość niemiłowana, Kraków 1993.

Tischner J., Nieszczęsny dar wolności, Kraków 1998.

Tischner J., Świat ludzkiej nadziei, Kraków 1993.

Tischner J., Wobec wartości, Poznań 1984.

Tkacz J., Bliźnięta. Poradnik dla rodziców, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny, red. Andrzej M. Tchorzewski i Wiesława M. Wołoszyn-Spirka, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2000

Transhumanizm, ETOS 2015 nr 111

Trentowski B.F., Chowanna (Myśli wybrane). Komentarz, wybór i opracowanie Wiesław Andrukowicz, Przedmowa Lech Witkowski,, posłowie S. Sztobryn, Oficyna Wydawnicza „Impuls“, Kraków 2010

Truchlińska B., Filozofia kultury Bogdana Suchodolskiego, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2006

U podstaw tożsamości pedagogiki. Wielowymiarowość pedagogiki – biografistyka – historia ,red. Ryszard Skrzyniarz , Ewa Smołka,  Stanisław Konefał, Lublin: Wydawnictwo KUL 2012

Uniwersytet i wartości, red. Janina Kostkiewicz, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

W pedagogicznej służbie narodów. V pedagogickej lube národov, red. ks. Marian Włosiński, Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 2009

W poszukiwaniu podstaw pedagogiki. Zygmunt Mysłakowski, Praca zbiorowa pod red. Tadeusza W. Nowackiego, IBE oraz Studio Wydawnicze Familia, Warszawa 1999.

W trosce o integralne wychowanie, red. Marian Nowak, Tomasz Ożóg, Alina Rynio, Wydawnictwo KUL, Lublin 2003

W trosce o rozwój i wczesną edukację dziecka, red. Sabina Guz, Małgorzata Centner-Guz, Iwona Zwierzchowska, Lublin: Wydawnictwo UMCS  2015.

W trosce o wychowanie, red. Teresa Zubrzycka-Maciąg, Mariusz Korczyński, Marzena Okrasa, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015.

Wagner Iwona, Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie,  Oficyna Wydawnicza Impuls , Kraków 2005

Wagner Iwona, Stałość czy zmienność autorytetów. Pedagogiczno-społeczne studium funkcjonowania i degradacji autorytetu w zmieniającym się społeczeństwie,  Oficyna Wydawnicza Impuls , Kraków 2005

Walker W., Przygoda z komunikacją. Bateson, Perls, Satir, Erickson, Bandler, Grinder. Początki NLP, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001

Wasiukiewicz J., Pedagogika waldorfska w praktyce, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk  1998

Weinschenk R., Podstawy pedagogiki Księdza Bosko, Wydawnictwo Salezjańskie Warszawa 2000

Wewnątrzszkolny system wychowania, red. J. Kropiwnicki, Jelenia Góra 2000

Węc K., Psychoanaliza w dyskursie edukacyjnym. Radykalność humanistycznych teorii i praktyki pedagogicznej. Konteksty nie tylko Lacanowskie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek  2007

Wieczorek E. ks., Działalność pedagogiczna biskupa Michała Klepacza, Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2007

Wielecki K., Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a kolektywizmem, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2003 

Wielgus S., O odrodzenie wychowania, [w:] Arytmia egzystencji społecznej a wychowanie, red. Tadeusz Frąckowiak, Fundacja Innowacja, Warszawa 2001

Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, red. Alicja Szerląg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień, red. Alicja Szerląg, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2005

Wilk T., Edukacja, wartości i style życia reprezentowane przez współczesną młodzież w Polsce w odmiennych regionach gospodarczych, Impuls, Kraków 2003 

Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe (Kon)teksty dla nowoczesnych nauczycieli, tom II, wyd. drugie  poprawione i zmienione, Warszawa: IBE 2007

Witkowski L., Edukacja i humanistyka. Nowe konteksty humanistyczne dla nowoczesnych nauczycieli, IBE, Warszawa 2000

Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, IBE, Warszawa  1998.

Witkowski L., Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność, tom 1, wyd. drugie  poprawione i zmienione, Warszawa: IBE 200

Witkowski L., Historie autorytetu wobec kultury i edukacji, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2011.

Witkowski L., Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje, szkice, tom 3, Warszawa: IBE 2007

Witkowski L., Przełom dwoistości w pedagogice polskiej. Historia. Teoria. Krytyka, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”  2013.

Witkowski L., Tożsamość i zmiana. Epistemologia i rozwojowe profile w edukacji. Przedmowa Zbigniew Kwieciński, wyd. II zmienione i uzupełnione, Wrocław: Wydawnictwo DSW  2010

Witkowski L., Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce Michała Bachtina w kontekście edukacji, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000

Włosiński M., ks, Edukacja i humanizacja. Výchová a humanizácia.  Educazione e umanesimo, Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 2010

Włosiński M., Znamiona etyki wychowawczej, Włocławek: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku 2009

Wojnar I., Bogdan Suchodolski (1903-1992) Kwartalnik Pedagogiczny 1998 nr 3-4

Wojnar I., Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akademickie „Żak”, Warszawa  2000

Wokół idei pedagogicznych Sergiusza Hessena. Sylwetki łódzkich pedagogów, tom1, red. Alina Wróbel, Magdalena Błędowska, Łódź: Wydawnictwo UŁ 2013

Wolność jako wartość i problem edukacyjny, pod red. A. M. de Tchorzewskiego, Wydawnictwo „WERS” s.c., Bydgoszcz 1999

Wołoszyn S., Jak rozumieć „tożsamość pedagogiki“? Kwartalnik Pedagogiczny  1992 nr 3-4

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym, Wyd. Strzelec, Kielce 1998.

Woynarowska B., Edukacja zdrowotna, Warszawa:  WN PWN 2007

Wprowadzenie do pedagogiki ogólnej. Zagadnienia wybrane, pod red. Janiny Kostkiewicz, Wydział Nauk Społecznych KUL, Filia w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1999.

Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów. Red. T. Jaworska i R. Leppert, Impuls, Kraków 1996.

Wrońska K., Osoba i wychowanie. Wokół personalistycznej teorii wychowania Karola Wojtyły-Jana Pawła II, Wyd. UJ, Kraków 2000

Wróbel A., Wychowanie a manipulacja, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2006

Współczesne konteksty wychowania. W kręgu pytań i dyskusji, pod red. Andrzeja M. De Tchorzewskiego, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2002

Wulf Ch., Paradygmaty nauki o wychowaniu. Powstanie nauki o wychowaniu w Niemczech, Kwartalnik Pedagogiczny 1993 nr 4

Wybrane aspekty podmiotowości w wychowaniu, pod red. M. Nowickiej-Kozioł, Wydawnictwo WSPS< Warszawa 1999.

Wychować charakter, Fundacja  Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2005

Wychowanie chrześcijańskie a kultura, red. M. Nowak, T. Ożóg, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 2000

Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. Alina Rynio, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007

Wychowanie do patriotyzmu, red. Waldemar Janiga, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl-Rzeszów 2006

Wychowanie na rozdrożu. Personalistyczna filozofia wychowania. pod red. F. Adamskiego, Wyd. UJ, Kraków 1999.

Wychowanie personalistyczne. Wybór tekstów, red, Franciszek Adamski, Wydawnictwo  WAM, Kraków  2005

Wychowanie poprzez sport, red. Zofia Żukowska,  Ryszard Żukowski, MENiS, PTNKF, Warszawa 2003

Wychowanie w kontekście teoretycznym, red. A. Tchorzewski, WSP Bydgoszcz 1993.

Wychowanie w rodzinie. Tom VI. Odmienne sytuacje i nowe zadania, red. Krystyna Ferenz, Ewa Kowalska, Jelenia Góra: Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego 2012.

Wychowanie w zreformowanej szkole. Kierunki rozwoju, red. Leszek Pawelski, Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych, Szczecinek 2007

Wychowanie, mądrość, kultura. Problemy współczesnego wychowania w perspektywie sokratejskiej, red. Bogusława Jodłowska, Maria Flanczewska- Wolny, Kraków:  IMPULS 2011

Wychowanie. Interpretacja jego wartości i granic, red. B. Gawlina, Zeszyty Naukowe UJ MCCXIV. Prace Pedagogiczne, Zeszyt 26, Wyd. UJ, Kraków  1998

Wychowanie. Pojęcia, procesy, konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, red. M. Czerepaniak-Walczak, M. Dudzikowa, tom 2 i 3, Gdańsk: GWP 2007  

Wychowanie. Pojęcia. Procesy. Konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, red. Maria Dudzikowa, Maria  Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, tom 1, 2007

Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, red. Jadwiga Bińczycka i Barbara Smolińska- Theiss, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005

Wzory i wzorce osobowe w biografistyce pedagogicznej, red. Ryszard Skrzyniarz , Magdalena Gajderowicz,  Tomasz Wach, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013

Zając W., Filozoficzno-ideologiczny kontekst oświaty polskiej w okresie międzywojennym, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2007

Zakrzewska A., Związek Strzelecki 1919-1939. Wychowanie obywatelskie młodzieży, Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2007

Zamorska B., Pedeutologiczne implikacje dialogowego bycia w świecie, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2002 nr 4

Zawadzki R., Igraszki fałszywych bogów, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2012.

Zaworska-Nikoniuk D., Drogi modyfikowania socjalizacji i wychowania przez feminizm, Wydawnictwo Epistheme, Olsztyn 2004 

Zielińska A., Nastoletni uczniowie o demokracji. Uwarunkowania społeczno-demograficzne i edukacyjne poglądów młodzieży, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2008

Zielińska H., Paulo Freire – dialog, komunikacja, edukacja, Edukacja 2000 nr 2

Zielińska-Kostyło H., Rekonstrukcjonistyczne koncepcje zmiany społecznej poprzez edukację. Antropologia pedagogiczna Theodore’a Bramelda, Wydawnictwo UMK, Toruń 2005

Znak. Szkoła przymusu czy szkoła dialogu? Dylematy pracy nauczyciela, 2007 nr 6 (625)

Zubelewicz J., Filozofia wychowania. Aksjocentryzm i pajdocentryzm, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002

Zubelewicz J., Lipmana filozofia dla dzieci – analiza krytyczna, Kwartalnik Pedagogiczny 2001 nr 2

Zwierzchowski P., Myślenie mityczne w pedagogice w świetle koncepcji mitu Ernsta Cassirera, Wydawnictwo Uczelniane WSP, Bydgoszcz 1997

Źródła do dziejów wychowania i myśli pedagogicznej, Wybór i opracowanie Wołoszyn S., Tom III – Księga druga, Wyd. Strzelec, Kielce 1998

Żłobicki W., Pedagogika Gestalt jako nurt pedagogiki humanistycznej [w} Nauki pedagogiczne we współczesnej humanistyce, pod red. Małgorzaty Prokosz, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń  2002

Żuk P., Struktura a kultura. O uwarunkowaniach orientacji emancypacyjnych w społeczeństwie polskim, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar 2007